Regeling vervallen per 31-12-2020

Verordening VROM Starterslening Teylingen

Geldend van 19-10-2007 t/m 30-12-2020

Intitulé

Verordening VROM Starterslening Teylingen

De raad der gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2007;

gelet op het de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

 • 1.

  vast te stellen onderstaande Verordening VROM Starterslening Teylingen en de daarbij behorende Uitvoeringsregels

 • 2.

  gelijktijdig in te trekken de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Sassenheim

VERORDENING VROM STARTERSLENING

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

 • d.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • f.

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

 • g.

  Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen

Artkel 2

 • 1.

  De gemeente Teylingen heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b bedoelde woningen;

 • 2.

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

 • 1.

  Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Teylingen en de SVn van toepassing;

 • 2.

  De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4

 • 1.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen;

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 50.000.00;

 • 3.

  De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ is toegekend;

 • 4.

  De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

 • 5.

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 6.

  Het college kan aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5

 • 1.

  Uit de Gemeenterekening VROM Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal het door de gemeenteraad vastgestelde toekenningsplafond van € 600.000,00;

 • 2.

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld;

 • 3.

  Aanvragen die in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 - Toepassingsbereik

Artikel 6

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van in de gemeente Teylingen woonachtige verblijfsgerechtigde personen in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar (jongeren) die op het moment van de aanvraag minimaal één jaar zelfstandig een huurwoning bewonen of minimaal een jaar inwonend zijn en niet eerder zelfstandig hebben gewoond, dan wel jongeren die gedurende hun studie, tot uiterlijk twee jaar na afstuderen elders woonden en zich weer in Teylingen willen vestigen, dan wel jongeren die om andere redenen tot uiterlijk twee jaar na vertrek uit Teylingen, ingaande uitschrijving GBA, terugkeren.Het huishouden dat reeds zelfstandig een huurwoning bewoont en de Starterslening aanvraagt en verkrijgt, zal de huurwoning ook daadwerkelijk vrij moeten maken voor nieuwe verhuur;

  • b.

   Voor het verwerven van nieuwe of bestaande koopwoningen in Teylingen waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 265.000,00 (inclusief een opslagpercentage bij nieuwe woningen van 8% en bij bestaande koopwoningen van 12% / het maximum volgens de meest actuele normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

 • 2.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 - Aanvraag en toekenning

Artikel 7

 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

 • 2.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien;

 • 3.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 - Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 8

 • 1.

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   als de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 – Aflossing van de VROM Starterslening

Artikel 9

 • 1.

  Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst bepaalde;

 • 2.

  Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk;

 • 3.

  Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 – Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 19 oktober 2007.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening Teylingen".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 september 2007.
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
R. van Dijk drs. S.W.J.G. Schelberg