Regeling vervallen per 01-07-2014

Subsidieverordening Ruimte

Geldend van 01-07-2014 t/m 30-06-2014

Intitulé

Subsidieverordening Ruimte

Verordening van 10 februari 2010, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van Ruimte (Subsidieverordening Ruimte).

Provinciale staten van Fryslân,

overwegende dat het wenselijk is om het verstrekken van subsidies ten behoeve van activiteiten op het terrein van Ruimte een wettelijke grondslag te geven,

gelet op de artikelen 145 en 152 van de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006,

besluiten vast te stellen de Subsidieverordening Ruimte als volgt:

Artikel 1

 • 1 Gedeputeerde staten kunnen op aanvraag een projectsubsidie verstrekken voor activiteiten die passen binnen de thema’s als bedoeld in het tweede lid.

 • 2 Tot de thema’s van activiteiten als bedoeld in het eerste lid behoren in elk geval:

  • a)

   Ruimtelijke kwaliteit

  • b)

   Monumentenzorg

  • c)

   Wonen

  • d)

   Stedelijke Vernieuwing

 • 3 Gedeputeerde staten stellen ter uitvoering van het eerste lid nadere regels.

Artikel 2

 • 1 Gedeputeerde staten stellen het subsidieplafond vast voor de in artikel 1 bedoelde thema’s van activiteiten.

 • 2 Gedeputeerde staten kunnen een subsidieplafond onderverdelen ten behoeve van specifieke activiteiten en/of doelgroepen.

 • 3 Het subsidieplafond wordt bekend gemaakt voor de aanvang van het tijdvak waarvoor het is vastgesteld. Bij de bekendmaking van het subsidieplafond wordt de wijze van verdeling bekendgemaakt.

Artikel 3 Verslag

Na het verstrijken van elk begrotingsjaar doen gedeputeerde staten aan Provinciale Staten verslag van de op grond van deze subsidieverordening in het verslagjaar aangevraagde, verstrekte en afgewezen subsidies.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening Ruimte en treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Ondertekening

Leeuwarden, 10 februari 2010
voorzitter J.A. Jorritsma
griffier O. Bijlsma

Toelichting

In de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006 staat dat gedeputeerde staten het bevoegde bestuursorgaan zijn om subsidie te verstrekken. Daarbij is als basisregel bepaald dat subsidie uitsluitend wordt verstrekt als dat past binnen het provinciaal beleid en de door provinciale staten vastgestelde begroting. Voor zover subsidie wordt verstrekt ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, bv. bij meerjarige subsidies, wordt subsidie verleend onder de voorwaarde dat door provinciale staten voldoende gelden ter beschikking worden gesteld. Daarmee is het budgetrecht van provinciale staten geborgd. Provinciale staten bepalen de hoofdlijnen van het beleid. Dat vinden we in de eerste plaats terug in de Programmabegroting, maar ook in beleidsnota’s, zoals in dit geval het Streekplan Fryslan 2007, Programma Ruimtelijke Kwaliteit, Nota Erfgoed en het Gebiedsdocument Fryslân Opkreazje. Niet alleen het budgetrecht van provinciale staten, maar ook de hoofdlijnen van het beleid begrenzen de mogelijkheid van gedeputeerde staten om subsidie te verstrekken. Gedeputeerde staten kunnen te subsidiëren activiteiten benoemen die passen binnen genoemde thema’s. Voor zover dat dienstig is voor het realiseren van beleidsdoelstellingen en tevens past binnen het beschikbare budget kunnen gedeputeerde staten overige thema’s van activiteiten benoemen. Ter uitwerking daarvan stellen gedeputeerde staten krachtens delegatie van regelgevende bevoegdheid nadere regels, waarin de te subsidiëren activiteiten, criteria, subsidiabele kosten e.d. zijn uitgewerkt.

Het subsidieplafond is een instrument van begrotingsbeleid. Het is het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor subsidieverstrekking. Een subsidie wordt geweigerd voor zover door subsidieverstrekking het subsidieplafond zou worden overschreden. In de begroting stellen provinciale staten budget beschikbaar ter uitvoering van de subsidieregeling Ruimte. Gedeputeerde staten verdelen dat bedrag over de diverse thema’s van activiteiten en zonodig over concrete activiteiten en/of doelgroepen.