Regeling vervalt per 01-01-2027

Subsidieregeling Groene Daken Haarlem 2024-2026

Geldend van 14-03-2024 t/m 31-12-2026

Intitulé

Subsidieregeling Groene Daken Haarlem 2024-2026

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

Overwegende dat:

 • -

  Het gewenst is om subsidie te verstrekken voor groene daken en voorzieningen voor waterberging (zoals regentonnen);

 • -

  groene daken bijdragen aan een groene gemeente, biodiversiteit en klimaatadaptatie;

 • -

  voorzieningen voor waterberging, zoals regentonnen, regenwater kunnen vasthouden en hiermee de afvoer van regenwater op de riolering verminderen, waardoor de kans op wateroverlast wordt beperkt. Ook zorgen ze voor hergebruik van regenwater voor een besparing van leidingwater.

 • -

  het beleid van de gemeente Haarlem op gebied van vergroenen, biodiversiteit en verduurzamen is vastgelegd in het Groenbeleidsplan 2022-2030 (d.d. 13-09-2022), het Ecologisch Beleidsplan 2013-2030 (d.d. 12-11-2013) en het Ecologisch Beleidsplan, Actualisatie bijlage 2019 (d.d. 26-11-2019);

 • -

  in verband hiermee het wenselijk is om de aanleg van groene daken en het toepassen van waterberging te stimuleren, door middel van subsidie;

gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021;

Besluit:

Vast te stellen de Subsidieregeling Groene Daken en Regentonnen Haarlem 2024-2026.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze Subsidieregeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

   Algemene Subsidieverordening: Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021;

  • b.

   Aanlegkosten: kosten die direct betrekking hebben op de aanleg van een groen dak, zoals de loonkosten van het bedrijf dat het groene dak aanbrengt en het materiaal dat nodig is voor de aanleg van het groene dak;

  • c.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem;

  • d.

   Dakconstructie: samenstelling van balken (hout of staal), regels en bebording of betonnen plaat, die sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-/ regen-/ en sneeuwbelasting op te vangen. De dakconstructie moet zodanig zijn dat deze beloopbaar is voor onderhoud en inspectie;

  • e.

   Eigenaar: iedere particulier of privaatrechtelijke rechtspersoon die in de gemeente Haarlem een bestaand gebouw in eigendom heeft als bedoeld in artikel 5:1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;

  • f.

   Gebouw: bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

  • g.

   Overkapping: vaste dakconstructie op dragen palen (zoals bijvoorbeeld een carport).

  • h.

   Groen dak: een vegetatiepakket op het dakoppervlak van een bestaand gebouw of overkapping, dat ten minste bestaat uit een drainage-, een substraat- en een vegetatielaag, met een waterbergend vermogen van ten minste 30 liter per vierkante meter;

   • I.

    Sedumdak: een groen dak dat beplant is met (al dan niet inheemse) vetplantjes (Sedum).

   • II.

    Biodivers dak: een groen dak waarvan de beplanting aantoonbaar bestaat uit minimaal 50% andere planten dan Sedum, te weten al dan niet inheemse grassen en kruiden, en daarmee een meerwaarde heeft voor de biodiversiteit.

   • III.

    Waterbergend dak: een groen dak met een waterbergend vermogen van ten minste 50 liter per vierkante meter.

   • IV.

    Groen-geel dak: een groen dak dat gecombineerd is met zonnepanelen op hetzelfde dakoppervlak. Het groene dak wordt hierbij (deels) onder de zonnepanelen aangelegd.

  • i.

   Voorziening voor waterberging: een voorziening die regenwater opslaat en ervoor zorgt dat het water hergebruikt kan worden, zoals een regenton of regenzuil.

 • 2. Voor zover in deze Subsidieregeling begrippen worden gebruikt die niet nader worden omschreven, hebben deze dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene subsidieverordening.

Artikel 2. Afstemming Algemene subsidieverordening Haarlem

Voor zover in deze subsidieregeling daarvan niet wordt afgeweken, is de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021 van toepassing.

Artikel 3. Doelstelling

Met deze regeling wordt beoogd om het aantal dan wel het oppervlak aan groene daken op gebouwen en overkappingen binnen de gemeente Haarlem te vergroten en om de aanschaf van een voorziening voor waterberging te stimuleren, ten behoeve van een groen en klimaatadaptief Haarlem.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten en kosten

 • 1. Het college kan een éénmalige subsidie verstrekken voor:

  • a.

   De aanschaf en aanleg van een groen dak op een gebouw of overkapping in de gemeente Haarlem.

  • b.

   Een voorziening voor waterberging in de gemeente Haarlem.

 • 2. De kosten voor een voorziening voor waterberging zoals genoemd in lid 1 sub b kan enkel worden gesubsidieerd:

  • a.

   In combinatie met een subsidieaanvraag voor een groen dak, of

  • b.

   Afzonderlijk, indien al een subsidie voor een groen dak voor het betreffende adres is verkregen in 2022 of 2023.

 • 3. De subsidie voor een groen dak heeft uitsluitend betrekking op de kosten voor aanschaf van materiaal en eventuele aanlegkosten van het groene dak.

 • 4. De kosten voor het bouwen of veranderen van een dakconstructie om het groene dak te kunnen dragen komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 5. De subsidie voor een voorziening voor waterberging heeft uitsluitend betrekking op de kosten voor aanschaf en eventuele aansluiting van de voorziening voor waterberging.

Artikel 5. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt voor de jaren 2024 tot en met 2026 jaarlijks € 200.000,-.

Artikel 6. De aanvrager

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd door een eigenaar van een gebouw of overkapping in de gemeente Haarlem.

 • 2. De volgende partijen kunnen in aanmerking komen voor de subsidie:

  • a.

   Particulier.

  • b.

   Particulieren die gezamenlijk een aanvraag indienen voor minimaal 2 adressen (waaronder Verenigingen van Eigenaars), met één contactpersoon.

  • c.

   Stichtingen, ondernemingen en verenigingen.

 • 3. Aanvragen voor subsidie kunnen te allen tijde worden ingediend vanaf inwerkingtreding van deze regeling en tot het jaarlijks subsidieplafond is bereikt of tot uiterlijk 1 december 2026.

Artikel 7. Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden de volgende algemene eisen:

 • 1.

  Het initiatief past binnen de doelstelling en reikwijdte van deze regeling;

 • 2.

  Het gebouw of overkapping waarop de subsidie betrekking heeft, bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Haarlem;

 • 3.

  Het groene dak heeft een minimale oppervlakte van 20 m²;

 • 4.

  Het waterbergend vermogen van het groene dak bedraagt minimaal 30 liter per vierkante meter.

 • 5.

  Het groene dak wordt op een bestaand dak aangelegd.

 • 6.

  Het groene dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven; de verstrekte subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden teruggevorderd als dit niet gebeurt.

 • 7.

  De voorziening voor waterberging heeft een inhoud van ten minste 150 liter.

 • 8.

  De voorziening voor waterberging moet op eigen terrein worden geplaatst.

 • 9.

  De plaatsing en aansluiting van de voorziening voor waterberging moet deugdelijk en zorgvuldig worden uitgevoerd;

Artikel 8. Aanvraagprocedure en beslistermijn

 • 1. Een aanvraag voor subsidie voor een groen dak en/of een voorziening voor waterberging wordt ingediend via het formulier dat door het college beschikbaar wordt gesteld.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend voorafgaand aan de start van de realisatie van het groene dak en/of aanschaf en plaatsing van de voorziening voor waterberging.

 • 3. Bij de aanvraag wordt meegestuurd:

  Indien een aanvraag voor subsidie voor een groen dak wordt ingediend:

  • a.

   Adres en aanduiding van de locatie van het dak;

  • b.

   Een offerte voor de aanschaf en eventuele aanlegkosten van het groene dak, in de offerte is het waterbergend vermogen in liters per vierkante meter vermeld;

  • c.

   Indien dit niet uit de offerte naar voren komt, ander schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden zoals benoemd in Artikel 7, lid 2, 3 en 4;

  • d.

   Als 50% of meer van het oppervlak van een groen dak bestaat uit andere planten dan Sedum (biodivers dak), dan blijkt dat uit de offerte of andere meegezonden informatie en bevat deze ook een opgave van de plantensoorten die toegepast zijn.

  • e.

   Als het een groen-geel dak betreft, dan blijkt dat uit de offerte of andere meegezonden informatie.

  • f.

   Als het groene dak een waterbergend vermogen heeft van minimaal 50 liter per vierkante meter (waterbergend dak), dan blijkt dat uit de offerte of andere meegezonden informatie.

  • g.

   Een opgave van de andere subsidies die de aanvrager voor realisatie van het groene dak heeft of zal ontvangen;

  • h.

   Indien de aanvrager een Vereniging van Eigenaars is, een volledig overzicht van deelnemende adressen die onderdeel uitmaken van de VvE.

  Indien aanvullend een aanvraag voor een voorziening voor waterberging wordt ingediend:

  • i.

   Een prijsopgave van de gewenste voorziening voor waterberging.

  • j.

   De productspecificaties van de voorziening voor waterberging, met daarin vermeld de inhoud in liters.

  • k.

   Indien in 2022 of 2023 een subsidie voor een groen dak is verkregen op het betreffende adres en alleen subsidie voor een voorziening voor waterberging wordt aangevraagd, dient aanvullend op lid i en j het adres en kenmerk van de verkregen subsidie voor een groen dak uit 2022 of 2023 te worden ingediend.

 • 4. Per adres kan maximaal éénmaal een aanvraag ingediend worden.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag een besluit op de aanvraag

 • 6. Het college kan de termijn als bedoeld in het vorige lid eenmaal met ten hoogste vier weken verlengen.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie voor de aanschaf en aanleg van een groen dak bedraagt:

  • a.

   € 25,- per m2 groen dak, maar bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten; of

  • b.

   € 35,- per m2 groen dak indien het groene dak aantoonbaar voor minimaal 50% oppervlakte uit andere planten dan Sedum bestaat (biodivers dak), maar bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten; of

  • c.

   € 35,- per m2 groen dak indien het een groen-geel dak betreft, maar bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten; of

  • d.

   € 35,- per m2 groen dak indien het waterbergend vermogen van het groene dak minimaal 50 liter betreft per vierkante meter (waterbergend dak), maar bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

 • 2. De maximale subsidie voor een groen dak bedraagt:

  • a.

   € 1.000 per aanvraag voor individuele particulieren.

  • b.

   € 1.000 per adres, met een totaal van maximaal € 5.000 voor collectieven van particulieren (waaronder Verenigingen van Eigenaars).

  • c.

   € 5.000 per aanvraag voor ondernemingen, stichtingen en verenigingen.

 • 3. De hoogte van de subsidie voor aanschaf en plaatsing van een voorziening voor waterberging bedraagt 50% van de kosten voor aanschaf en eventuele aansluiting van de voorziening voor waterberging.

 • 4. De maximale subsidie voor een voorziening voor waterberging bedraagt:

  • a.

   € 500,- per aanvraag voor individuele particulieren.

  • b.

   € 500 per adres tot een maximum van € 2.500 voor collectieven van particulieren (waaronder Verenigingen van Eigenaars).

  • c.

   € 2.500 per aanvraag voor ondernemingen, stichtingen en verenigingen.

 • 5. Indien de aanvrager voor dezelfde activiteit ook andere subsidies ontvangt, wordt de hoogte van de subsidie zodanig berekend dat de totale subsidie niet meer bedraagt dan 100% van de werkelijke kosten.

Artikel 10. Verdeelregels

 • 1. Het college verdeelt het beschikbare bedrag voor de uitvoering van de activiteiten op volgorde van ontvangst van volledig ingediende aanvragen.

 • 2. De datum en het tijdstip van ontvangst is de datum en tijdstip waarop de aanvraag volledig is ingediend.

 • 3. De subsidie wordt toegekend zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Artikel 11. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en in de Algemene subsidieverordening weigert het college de subsidie wanneer:

 • 1.

  De aanvraag of de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, niet voldoet aan het gestelde in deze nadere regels;

 • 2.

  Reeds begonnen is met de realisatie van het groene dak of de voorziening voor waterberging al is aangesloten voordat de aanvraag tot subsidieverlening is ingediend;

 • 3.

  De aanvraag het herstel of reparatie van een groen dak betreft;

 • 4.

  Het college reeds eerder subsidie heeft verstrekt ten behoeve van een groen dak (indien van toepassing in combinatie met een voorziening voor waterberging) op hetzelfde adres

 • 5.

  Een uitzondering op het vierde lid vormt een aanvraag waarin alleen subsidie voor een voorziening voor waterberging is aangevraagd, indien niet eerder subsidie verkregen is voor een voorziening voor waterberging;

Artikel 12. Aanvullende verplichtingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening is de ontvanger van een subsidie verplicht het groene dak volledig aan te leggen en, indien van toepassing, de voorziening voor waterberging te plaatsen, binnen zes maanden na de dagtekening van de subsidiebeschikking.

Artikel 13. Verantwoording en vaststelling van de subsidie

 • 1. De ontvanger van een subsidie dient uiterlijk 3 maanden nadat het groene dak is aangelegd en, indien van toepassing, de voorziening voor waterberging geplaatst is, een verzoek om subsidievaststelling in te dienen met daarbij de volgende gegevens:

  • a.

   Een factuur of facturen van de aanschaf en eventuele kosten voor het aanbrengen/plaatsen van het groene dak en/of de voorziening voor waterberging, waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en hoeveel de werkelijke subsidiabele kosten bedragen;

  • b.

   Een foto van het aangelegde groene dak en/of van de voorziening voor waterberging.

  Voor een groen dak:

  • 1.

   Een factuur of facturen van de aanschaf en eventueel aanbrengen van het groene dak, waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en hoeveel de werkelijke subsidiabele kosten bedragen;

  • 2.

   Een foto van het aangelegde groene dak.

  Voor een voorziening voor waterberging:

  • 1.

   Een factuur van de aanschaf en eventuele kosten voor plaatsing van de voorziening voor waterberging, waaruit blijkt hoeveel de totale subsidiabele kosten bedragen.

  • 2.

   Een foto van de voorziening voor waterberging.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Het college kan in zeer bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze subsidieregeling.

Artikel 15. Intrekking

De Subsidieregeling Groene Daken Haarlem 2022, vastgesteld op 15 februari 2022, wordt ingetrokken.

De Uitvoeringsregeling ‘Subsidiëring Groene Daken Haarlem’, vastgesteld op 18 mei 2015, wordt ingetrokken.

Artikel 16. Publicatie

Deze subsidieregeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

Artikel 17. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en loopt tot en met 31 december 2026.

Artikel 18. Citeertitel

Deze Subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Groene Daken en Regentonnen Haarlem 2024-2026.

Ondertekening