Beleidsregel aanwijzen eenmalige trouwlocatie

Geldend van 01-03-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel aanwijzen eenmalige trouwlocatie

Het college van de gemeente Lelystad;

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 7, twee en derde lid van het Reglement burgerlijke stand 2024 artikel 7

BESLUIT

vast te stellen het navolgende:

Beleidsregel aanwijzen eenmalige trouwlocatie.

Artikel 1

In artikel 7 van het Reglement burgerlijke stand 2024 (hierna: het Reglement) wordt bepaald op welke locaties de ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand hun werkzaamheden uitoefenen. Op grond van artikel 7 lid 3 van het Reglement is het college bevoegd eenmalige trouwlocaties (“huis der gemeente”) aan te wijzen. Deze bevoegdheid is door het college gemandateerd aan de Teamleider Stadswinkel.

Bij het verkrijgen van toestemming voor een eenmalige trouwlocatie gelden in ieder geval de volgende richtlijnen die respectievelijk het college dan wel de Teamleider Stadswinkel in acht nemen:

 • 1.

  De trouwlocatie bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Lelystad.

 • 2.

  De trouwlocatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen toegankelijk (ook voor mindervaliden) en het huwelijk wordt in openbaarheid voltrokken.

 • 3.

  Rijdend of vliegend trouwen is niet mogelijk, omdat de trouwlocatie openbaar toegankelijk moet zijn.

 • 4.

  Een huwelijkssluiting varend op een boot, binnen de grenzen van de Gemeente Lelystad, is wel mogelijk. Als het huwelijk op een boot wordt voltrokken, dan moet deze boot voor iedereen bereikbaar, toegankelijk en te verlaten zijn; de boot moet aangemeerd liggen aan een opstap- of ligplaats. De eigenaar van het vaartuig beschikt over de benodigde vergunningen.

 • 5.

  De eigenaar/beheerder houdt zich aan alle afspraken en regels ten aanzien van het sluiten van een huwelijk naar burgerlijk recht.

 • 6.

  De eenmalige trouwlocatie is representatief, heeft een goede reputatie en is veilig.

 • 7.

  De trouwlocatie moet voldoen aan alle veiligheidsvereisten, waaronder de brandveiligheid van de locatie, de benodigde vergunningen en verzekeringen bezitten.

 • 8.

  De trouwlocatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zede.

 • 9.

  De trouwlocatie is goed verlicht.

 • 10.

  In de locatie geldt tijdens de huwelijksvoltrekking een rookverbod.

 • 11.

  Tijdens de plechtigheid worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt en/of genuttigd.

 • 12.

  De trouwlocatie is beschikbaar vanaf een uur voor de ceremonie tot een uur na de ceremonie.

 • 13.

  Voor het bruidspaar, de getuigen en de babs dient (voldoende) beschermd te zijn tegen de weerselementen.

 • 14.

  Huwelijksvoltrekking in de open lucht is toegestaan. Wel moet er een uitwijklocatie zijn naar een overdekte ruimte die aan de locatie is gekoppeld.

 • 15.

  De veiligheid van de trouwambtenaar moet zijn gewaarborgd.

 • 16.

  Voor de babs is een ruimte beschikbaar om zich om te kleden.

 • 17.

  Elke locatie wordt slechts voor de duur van de ceremonie aangewezen als “huis der gemeente”.

Bruidspaar

 • 18.

  Het bruidspaar is verantwoordelijk voor het reserveren van de trouwlocatie.

 • 19.

  Het bruidspaar maakt zelf afspraken met de eigenaar/ beheerder van de locatie over de begeleiding van de huwelijksvoltrekking. De gemeente verleent hierbij geen ondersteuning.

 • 20.

  Het bruidspaar en de eigenaar/ beheerder van de locatie sluiten een (privaatrechtelijke) overeenkomst, waarbij de gemeente Lelystad geen partij is. Desgevraagd wordt deze overeenkomst aan de gemeente overgelegd. In deze overeenkomst wordt de clausule opgenomen dat de gemeente Lelystad gevrijwaard wordt van problemen die zich zouden kunnen voordoen op het gebied van toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten. Ook wordt in de overeenkomst opgenomen dat de eigenaar verantwoordelijk is voor de inrichting en de brandveiligheid van het gebouw.

 • 21.

  Indien een vergunning nodig is of een gebruiksmelding, dan regelt het bruidspaar dit zelf met de eigenaar/ beheerder van de locatie.

Gemeente Lelystad

 • 22.

  De gemeente is bevoegd om naleving van de voorwaarden te controleren.

 • 23.

  De gemeente is niet aansprakelijk voor:

  • a.

   schade op locatie op de huwelijksdag, als de trouwlocatie niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor de huwelijksplechtigheid;

  • b.

   de gang van zaken op de huwelijksdag;

  • c.

   letsel aan personen of schade aan het gebouw of interieur.

 • 24.

  De gemeente heeft het recht om niet tot aanwijzing als trouwlocatie over te gaan of de aanwijzing in te trekken als de locatie niet aan de voorwaarden voldoet.

Overig

 • 25.

  Als het huwelijk plaatsvindt in een kerk die als kerk in gebruik is, dan vindt het burgerlijk huwelijk plaats voordat het kerkelijk huwelijk plaatsvindt.

 • 26.

  Het reglement burgerlijke stand 2024 is van toepassing.

 • 27.

  Daar waar in de voorwaarden “huwelijk” staat vermeld kan ook worden gelezen: ‘partnerschapsregistratie’.

 • 28.

  De legesverordening is van toepassing.

 • 29.

  Op een zelfgekozen locatie is het niet mogelijk gratis te trouwen of een eenvoudige ceremonie aan te gaan. Een kosteloze of een eenvoudige huwelijksvoltrekking kan alleen plaatsvinden in het stadhuis van Lelystad.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel aanwijzen eenmalige trouwlocatie en treedt in werking de dag nadat het op voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad van 6 februari 2024;

het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,

J.S.W. Ozenga

de burgemeester,

A.E.H. Baltus