Regeling vervalt per 01-03-2025

Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2024

Geldend van 01-03-2024 t/m 28-02-2025

Intitulé

Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2024

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 december 2023

(raadsvoorstel nr. 23bb008489/23bo009320); 24bb000256;

gelet op de artikelen 108, 149 en 156 van de Gemeentewet;

overwegende, dat de raad van de gemeente Rotterdam het wenselijk vindt om aan groepen AOW-gerechtigden met een laag inkomen en kinderen van ouders met een laag inkomen een tegoed te verstrekken;

besluit:

Artikel 1 Definities

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  AOW-gerechtigde: persoon die op 1 maart 2024 de leeftijd heeft bereikt waarop aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet en op de aanvraagdatum van het tegoed met een woonadres staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen in Rotterdam;

 • -

  doelgroep: AOW-gerechtigden met een laag inkomen en kinderen en jongeren die ouders hebben met een laag inkomen;

 • -

  inkomen: inkomen als bedoeld in artikel 32, met uitzondering van het eerste lid, onderdeel b, en artikel 33 van de Participatiewet, alsmede de ‘kop’ voor alleenstaande ouders, de zogenaamde alo-kop, met uitzondering van de vakantietoeslag en het bedrag ter hoogte van de zak- en kleedgeldnorm, genoemd in artikel 23, eerste lid, van de Participatiewet in verband met verblijf in een instelling als bedoeld in de Wet langdurige zorg;

 • -

  jongere: jongere die op 1 maart 2024 twaalf jaar of ouder is, maar op 1 maart 2024 de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en op de aanvraagdatum van het tegoed met een woonadres staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen in Rotterdam;

 • -

  kind: kind dat op 1 maart 2024 vier jaar of ouder is, maar op 1 maart 2024 nog niet de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en op de aanvraagdatum van het tegoed met een woonadres staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen in Rotterdam;

 • -

  Rotterdampas: stadspas, uitgegeven door de gemeente Rotterdam, die een persoon in Rotterdam kan aanvragen en die de mogelijkheid biedt om met reductie deel te nemen aan participatie bevorderende activiteiten;

 • -

  tegoed: AOW- of Jeugdtegoed dat op grond van deze verordening kan worden verstrekt aan personen die tot de doelgroep behoren.

Artikel 2 Doel verordening

Deze verordening heeft betrekking op de verstrekking van een tegoed voor de bevordering van noodzakelijke maatschappelijke participatie, naar het oordeel van het college, van de doelgroep.

Artikel 3 Bevoegdheden college

 • 1. Het college besluit op de aanvraag voor een tegoed.

 • 2. Ten behoeve van de uitvoering van deze verordening kan het college nadere regels stellen ten aanzien van in ieder geval:

  • a.

   de doelgroep;

  • b.

   de uiterste aanvraagdatum;

  • c.

   de door de aanvrager te overleggen gegevens;

  • d.

   de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegoed;

  • e.

   de berekening van het inkomen;

  • f.

   de toekenning van het tegoed;

  • g.

   het wijzigen of intrekken van het besluit op de aanvraag;

  • h.

   de besteding van het tegoed.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. De aanvraag voor een tegoed wordt ingediend middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. Het college kan een tegoed ook ambtshalve verstrekken.

Artikel 5 Verstrekken van het tegoed

 • 1. Onder laag inkomen wordt bij ouders van kinderen en AOW-gerechtigden verstaan een inkomen van ten hoogste 110% van het wettelijk sociaal minimum en bij ouders van jongeren een inkomen van ten hoogste 130% van het wettelijk sociaal minimum, dat is ontvangen in een van de laatste drie maanden voorafgaand aan de aanvraag, waarbij onder wettelijk sociaal minimum wordt verstaan:

  • a.

   100% van de bijstandsnorm voor gehuwden, bij gehuwden;

  • b.

   70% van de bijstandsnorm voor gehuwden, bij een alleenstaande;

  • c.

   70% van de bijstandsnorm voor gehuwden met inbegrip van de alo-kop, bij een alleenstaande ouder.

 • 2. Het college verstrekt het tegoed aan:

  • a.

   de AOW-gerechtigde met een laag inkomen;

  • b.

   de ouder van het kind of de jongere, welke ouder een laag inkomen heeft.

 • 3. Het tegoed wordt beschikbaar gesteld door middel van storting op de Rotterdampas. Als de belanghebbende geen Rotterdampas heeft, moet deze pas eerst worden aangevraagd. Zonder Rotterdampas is het niet mogelijk om het recht te effectueren.

Artikel 6 Hoogte tegoed

 • 1. Het AOW-tegoed bedraagt € 450,- per huishouden.

 • 2. Het jeugdtegoed bedraagt:

  • a.

   € 275,- per kind;

  • b.

   € 850,- per jongere.

Artikel 7 Bestedingsduur tegoed

 • 1. Het tegoed kan uitsluitend worden besteed gedurende de geldigheidsduur van de Rotterdampas waarop het tegoed is gestort.

 • 2. Een eventueel saldo van een tegoed op de Rotterdampas vervalt met ingang van de dag waarop de in het eerste lid bedoelde geldigheidsduur is verstreken.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de AOW-gerechtigde, het kind of de jongere afwijken van artikel 5, eerste lid, als toepassing hiervan gelet op het belang dat dit artikel beoogt te beschermen naar het oordeel van het college tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9 Inwerkingtreding en duur

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2024 en vervalt met ingang van 1 maart 2025.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 februari 2024.

De griffier,

I.C.M. Broeders

Plv. voorzitter,

A. Kockelkoren

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIC): 010-267 2514 of bir@rotterdam.nl

Toelichting op de verordening AOW- en Jeugdtegoed 2024

Algemene toelichting

De gemeente Rotterdam wil de participatie stimuleren van de doelgroepen AOW-gerechtigden met een laag inkomen en kinderen van wie de ouders een laag inkomen hebben.

Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om op basis van de Participatiewet een categoriale regeling bijzondere bijstand te treffen ten behoeve van AOW’ers en kinderen.

Op grond van de autonome verordenende bevoegdheid van de raad is het wel mogelijk om deze doelgroepen door middel van het verstrekken van een tegoed, te stimuleren om te participeren in de samenleving. De regeling houdt in dat een financieel tegoed beschikbaar wordt gesteld op de Rotterdampas van Rotterdammers die tot de doelgroep behoren.

Deze verordening is gebaseerd op artikel 108, eerste lid en artikel 149 van de Gemeentewet. In artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet is de autonome verordenende bevoegdheid van het gemeentebestuur geregeld. In artikel 149 van de Gemeentewet is bepaald dat de raad de verordeningen maakt die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt. In de verordening wordt een aantal bevoegdheden met betrekking tot de verstrekking van het AOW- en Jeugdtegoed door de raad ter nadere regeling gedelegeerd aan het college. Het college stelt nadere regels en beleidsregels vast ter uitvoering van het AOW- en jeugdtegoed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Definities

In dit artikel zijn enkele begrippen omschreven die in deze verordening voorkomen. Ten aanzien van enkele begrippen is aangesloten bij de definities uit de Participatiewet.

- Inkomen

Voor het inkomen in relatie tot de inkomensgrenzen is aansluiting gezocht bij het inkomensbegrip van de Participatiewet, uitgezonderd het recht op vakantietoeslag alsmede het bedrag ter hoogte van de norm zak- en kleedgeld voor verblijf in een instelling op grond van de Wet langdurige zorg. Daarnaast wordt rekening gehouden met de ALO-kop.

-Laag inkomen

Om voor een tegoed in aanmerking te kunnen komen, mag het (netto) inkomen in de maand van de aanvraag en uiterlijk de derde maand voorafgaand aan de maand van de aanvraag niet hoger zijn dan 110% dan wel 130% van het toepasselijk wettelijk sociaal minimum en is daarmee aan de bovenkant begrensd.

- Tegoed

Het tegoed wordt beschikbaar gesteld op de Rotterdampas van de belanghebbende (de AOW-gerechtigde, het kind en de jongere). Als de belanghebbende geen Rotterdampas heeft, moet deze pas eerst worden aangevraagd. Zonder Rotterdampas is het niet mogelijk om het recht te effectueren.

Artikel 2 Reikwijdte verordening

De verordening heeft tot doel AOW-gerechtigden met een laag inkomen en kinderen of jongeren die ouders hebben met een laag inkomen, zo volwaardig mogelijk te kunnen laten participeren.

Vanwege de smalle beurs lopen de AOW-gerechtigden en kinderen of jongeren die behoren tot de doelgroep het risico dat zij niet of onvoldoende participeren, omdat de financiële middelen ontbreken. Kinderen of jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen hebben vaak geen middelen om deel te kunnen nemen aan activiteiten op het gebied van school, sport en cultuur. Zij kunnen daardoor aansluiting missen en een achterstand oplopen in hun ontwikkeling. AOW-gerechtigden lopen het risico om te vereenzamen en in een isolement te geraken. Onder participatiebevordering wordt in elk geval begrepen het kunnen deelnemen aan sportieve, culturele en educatieve activiteiten. Door middel van een tegoed op de Rotterdampas is het mogelijk om bepaalde producten aan te schaffen die noodzakelijk zijn om mee te kunnen doen aan deze activiteiten. Het gaat hier om een aantal productgroepen die passen bij de doelstelling, zoals sportartikelen, schoolspullen en hobbyartikelen. Over de besteding van het tegoed aan de producten uit de betreffende productgroepen, zijn afspraken gemaakt met winkels. De productgroepen zijn opgenomen in de nadere regels en worden verder uitgewerkt in de beleidsregels.

Artikel 5 Verstrekken van het tegoed

Als een belanghebbende aan de criteria voldoet, wordt het tegoed beschikbaar gesteld op de Rotterdampas van de belanghebbende. Onder belanghebbenden worden de AOW-gerechtigden, de jongeren en de kinderen verstaan die in aanmerking komen voor een tegoed. Om de toekenning van het tegoed te kunnen effectueren, is het bezit van een Rotterdampas dan ook noodzakelijk. Heeft de belanghebbende nog geen Rotterdampas dan moet hij deze eerst aanvragen. Rotterdammers met een laag inkomen betalen een relatief laag bedrag voor een Rotterdampas. De algemene voorwaarden van de Rotterdampas zijn van toepassing.

Artikel 6 Hoogte tegoed

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar ontvangen een hoger tegoed dan kinderen van vier tot en met 11 jaar. De reden is dat jongeren van 12 tot en met 17 jaar over het algemeen gesproken meer financiële middelen nodig hebben voor de noodzakelijke participatie dan kinderen van vier tot en met 11 jaar. Kinderen en jongeren moeten op 1 maart 2024 voldoen aan de gestelde leeftijdscriteria.

Het jeugdtegoed voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar wordt tijdelijk verhoogd met € 350 tot een totaalbedrag van € 850. Dit bedrag kan vrij worden besteed aan producten binnen de geselecteerde productgroepen. Deze tijdelijke verhoging biedt jongeren de mogelijkheid met het jeugdtegoed een reisabonnement af te sluiten bij de RET.

Artikel 7 Bestedingsduur tegoed

Het tegoed dat op de pas wordt gestort kan alleen worden besteed tijdens de bestedingsperiode. Het saldo dat na deze periode op de pas overblijft, vloeit terug naar de gemeente. Het tegoed kan niet in geld worden omgezet.

Artikel 8 Hardheidclausule

In deze verordening is een hardheidsclausule opgenomen om, in gevallen waarin toepassing van artikel 5, eerste lid, van deze verordening - gegeven de doelstelling en de strekking van deze verordening - een ‘onbillijkheid van overwegende aard zou opleveren’, van het genoemde artikel af te kunnen wijken. Met andere woorden: de hardheidsclausule ziet op situaties die niet voorzien zijn bij het vaststellen van de verordening en waarin het niet redelijk zou zijn om geen tegoed te verstrekken, ook al wordt niet geheel voldaan aan het bepaalde in artikel 5, eerste lid.