Mandaat- , volmacht- en machtigingsbesluit onderzoek passende woonzorgoplossingen bijzondere doelgroep Peel en Maas

Geldend van 21-02-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaat- , volmacht- en machtigingsbesluit onderzoek passende woonzorgoplossingen bijzondere doelgroep Peel en Maas

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS EN DE BURGEMEESTER VAN PEEL EN MAAS.

gezien het voorstel van 22 januari 2024;

gelet op;

 • -

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de artikelen 160, eerste lid, onder e, en 171 van de Gemeentewet;

 • -

  titel 3 van boek 3 Burgerlijk Wetboek;

Overwegende dat:

 • de Noord- en Midden-Limburgs gemeenten samenwerkingsafspraken hebben gemaakt op de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

 • de gemeenten gezamenlijk de Regiovisie Meedoen & Wonen 2022 – 2026 en de beleidsagenda Meedoen & Wonen 2024 hebben vastgesteld en hierin hebben benoemd dat er regionaal voor kwetsbare inwoners met complexe problematiek een passend aanbod woonzorgoplossingen wordt gerealiseerd;

 • de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg gezamenlijk constateren dat er voor een deel van de doelgroep Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang passende woonzorgoplossingen ontbreken;

 • de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hiervoor gezamenlijk onderzoek wensen te doen naar de omvang, problematiek van de doelgroep en een inventarisatie welke woonzorgoplossingen er bestaan en wat de randvoorwaarden nodig zijn om deze te realiseren;

 • de gemeente Echt-Susteren voornoemde aanbesteding ten behoeve van de deelnemende gemeenten in het kader van ontzorging en efficiëntie organiseert;

 • in dit verband het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Peel en Maas mandaat, volmacht en machtiging wensen te verlenen aan de gemeente Echt-Susteren voor het nemen van de benodigde besluiten en het vertegenwoordigen van de gemeente Peel en Maas in het kader van de gezamenlijke aanbesteding voor het onderzoek naar passende woonzorgoplossingen voor de bijzondere doelgroep.

BESLUITEN: ieder voor wat betreft hun eigen bevoegdheden:

Vast te stellen het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit onderzoek passende woonzorgoplossingen bijzondere doelgroep gemeente Echt-Susteren.

[Het opschrift bevat een kennelijke verschrijving, hier wordt bedoeld: Vast te stellen het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit onderzoek passende woonzorgoplossingen bijzondere doelgroep gemeente Peel en Maas.]

Artikel 1. Mandaatverlening

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas verleent aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, met inachtneming van artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht, mandaat voor het nemen van besluiten die verband houden met en nodig zijn in het kader van de uitvoering van het onderzoek naar passende woonzorgoplossingen voor de bijzondere doelgroep;

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren kan ter uitoefening van een krachtens het eerste lid aan hem gemandateerde bevoegdheid schriftelijk ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende leidinggevende functionarissen dan wel projectleiders.

Artikel 2. Volmacht en machtiging

 • 1. De burgemeester van de gemeente Peel en Maas verleent namens de gemeente Peel en Maas aan de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren volmacht voor het aanbesteden van een onderzoeksopdracht naar passende woonzorgoplossingen voor de bijzondere doelgroep voor een totaalbedrag van maximaal € 24.393, waarvan de kosten voor gemeente Peel en Maas maximaal € 2315 bedragen;

 • 2. De burgemeester van de gemeente Peel en Maas verleent namens de gemeente Peel en Maas aan de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek naar passende woonzorgoplossingen voor de bijzondere doelgroep.

 • 3. De in het eerste lid bedoelde volmacht/machtiging omvat:

  • a.

   het namens de gemeente Peel en Maas sluiten en ondertekenen van contracten die verband houden met en nodig zijn ten behoeve van de aanbesteding.

  • b.

   het verrichten van alle overige administratieve verplichtingen die zijn verbonden aan de aanbesteding;

  • c.

   de in het eerste lid bedoelde volmacht/machtiging omvat het namens de Gemeente sluiten, ondertekenen en beheren van contracten die rechtsreeks verband houden met de aanbesteding;

 • 4. De gemeente Echt-Susteren kan ter uitoefening van een krachtens het eerste en tweede lid, aan haar verstrekte volmacht/machtiging (schriftelijk) ondervolmacht en submachtiging verlenen aan onder haar ressorterende (leidinggevende) functionarissen.

Artikel 3. Vertegenwoordiging

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas respectievelijk de gemeente Peel en Maas verleent aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren respectievelijk de gemeente Echt-Susteren, volmacht/machtiging tot het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas respectievelijk de gemeente Peel en Maas in en buiten rechte, voor zover deze rechtstreeks verband houdt met een bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 1 en 2 van dit besluit.

Artikel 4. Instructies

 • 1. De mandataris/ge(vol)machtigde neemt bij de uitoefening van de bevoegdheden algemene instructies en instructies per geval van de mandaatgever/volmachtgever in acht.

Artikel 5. Informatieplicht

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren respectievelijk de gemeente Echt-Susteren stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas, respectievelijk de gemeente Peel en Maas tijdig in kennis van krachtens mandaat of volmacht te nemen of reeds genomen besluiten waarvan hij/zij redelijkerwijs moet aannemen dat kennisneming door het College respectievelijk de Gemeente gewenst is.

 • 2. Kennisgeving als bedoeld in het eerste lid vindt in ieder geval plaats indien:

  • a.

   de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven;

  • b.

   het besluit ertoe kan leiden dat de gemeente Peel en Maas aansprakelijk wordt gesteld.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas, respectievelijk de gemeente Peel en Maas kan op grond van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van een voorgenomen besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling bepalen dat van het bij of krachtens dit besluit verleende mandaat of de volmacht geen gebruik mag worden gemaakt.

 • 4. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren respectievelijk de gemeente Echt-Susteren voorziet het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas respectievelijk de gemeente Peel en Maas tijdig van alle benodigde informatie ten behoeve van de invulling van het verleende mandaat of de volmacht.

Artikel 6. Verantwoording

 • 1. Onverminderd het bepaalde in dit besluit verschaft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren respectievelijk de gemeente Echt-Susteren desgevraagd alle informatie aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas en de gemeente Peel en Maas terzake van de uitoefening van de in dit besluit bedoelde bevoegdheden.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en wordt aangehaald als: “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit onderzoek passende woonzorgoplossingen bijzondere doelgroep Peel en Maas”.

Ondertekening

Panningen, 22 januari 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,

K.H. Werps-Aerts

de burgemeester,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo

De burgemeester,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo