Mandaat tijdelijk huisverbod

Geldend van 15-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 05-03-2009

Intitulé

Mandaat tijdelijk huisverbod

De burgemeester van de gemeente Zaanstad,

Overwegende,

dat artikel 2 van de Wet tijdelijk huisverbod de burgemeester de bevoegdheid geeft onder omstandigheden aan een persoon een tijdelijk huisverbod op te leggen:

dat artikel 3 lid 1 van genoemde wet de bugemeester de mogelijkheid geeft de bevoegdheid tot het opleggen van dit tijdelijk huisverbod te mandateren;

Gelet op artikel 10:3 en 10.6 van de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT:

 • 1.

  Mandaat te verlenen aan de hulpofficier van justitie belast met de uitvoering van een huisverbod, hierna te noemen de hulopofficier van justitie, voor het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod;

 • 2.

  De hulpofficier van justitie te machtigen de volgende handelingen te verrichten:

  • a.

   Ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg (artikel 3 lid 1 juncto art. 2 lid 3 Wet tijdelijk huisverbod);

  • b.

   In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 7 Wet tijdelijk huisverbod);

  • c.

   Het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet naleven, aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Bureau Jeugdzorg (ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan) (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 8 Wet tijdelijk huisverbod);

  • d.

   Het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank (artikel 3 lid 1 juncto artikel 5 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod);

 • 3.

  Aan dit besluit de voorwaarde te verbinden, dat de hulpofficier van justitie, indien hij van mening is, dat – ondanks het feit dat in een woning sprake is van een ernstige situatie – de aanwezigheid van een persoon in deze woning niet een zodanig onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met deze persoon in de woning verblijven, dat een huisverbod zou moeten worden opgelegd, de burgemeester van de afwegingen die aan deze beslissing ten grondslag hebben gelegen onmiddellijk in kennis stelt.

 • 4.

  Aan dit besluit de voorwaarde te verbinden dat de hulpofficier van jusitie zo spoedig mogelijk – zoals beschreven in de werkinstructie – de burgemeester in kennis stelt van een opgelegd huisverbodd.

 • 5.

  Aan het einde van ieder kwartaal rapporteert de hulofficier aan de burgemeester over de wijze waarop door hem uitvoering is gegeven aan het mandaat, aan de hand van een overzicht van de gevallen waarin zijn interventie in het kader van de regeling tijdelijk huisverbod is gevraagd en de gevallen waarin daadwerkelijk tot het opleggen van een huisverbod is overgegaan.

Ondertekening

5 maart 2009

De burgemeester

Mr. G.H. Faber