Subsidieregeling Energiecompensatie Houten, ronde 2

Geldend van 13-02-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Energiecompensatie Houten, ronde 2

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten 2023;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Energiecompensatie Houten, ronde 2

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  aanvraagformulier: het digitale aanvraagformulier dat via de website van de gemeente Houten beschikbaar wordt gesteld voor het indienen van subsidieaanvragen.

 • -

  aanvrager: een maatschappelijke organisatie.

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening Houten 2023

 • -

  Exploitatietekort: het financieel tekort dat de maatschappelijke organisatie in de tweede helft van 2023 had. Daarbij is uitgegaan van een exploitatie per kalenderjaar. Indien er sprake is van een afwijkende begrotingsperiode, dan wordt met het exploitatietekort het eerste deel van het boekjaar in 2023-2024 bedoeld. Dan gaat het niet meer om een exploitatietekort maar een begrotingstekort.

 • -

  compensatieregelingen: deze subsidieregeling wordt als noodmaatregel beschouwd, waarbij het uitgangspunt is dat eerst gebruik wordt gemaakt van bestaande compensatieregelingen, indien mogelijk.

 • -

  energiemaatregelen: van aanvragers wordt verwacht dat zij zelf ook maatregelen treffen of hebben getroffen voordat ze subsidie aanvragen. Hierbij geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Sommige maatschappelijke organisaties hebben de systemen niet in eigen beheer.

 • -

  gestegen energiekosten: de energiekosten die een organisatie meer betaalt ten opzichte van 2022.

 • -

  maatschappelijke organisatie: organisaties in Houten op het gebied van welzijn, cultuur of sport die niet als doel hebben om winst te maken en die bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

Artikel 2. Doel en subsidiabele activiteiten

 • 1. Het college kan subsidie verlenen voor de gestegen energiekosten van maatschappelijke organisaties die daardoor problemen hebben met de continuïteit van hun organisatie.

Artikel 3. Subsidievoorwaarden

Een subsidie op grond van deze regeling wordt slechts verleend indien:

 • 1.

  er een begroting of realisatieoverzicht wordt ingediend waaruit blijkt wat in de tweede helft van 2023 de gestegen energiekosten waren;

 • 2.

  financiële ondersteuning noodzakelijk is om de begroting of exploitatie voor 2023 sluitend te krijgen;

 • 3.

  de aanvrager gebruik heeft gemaakt van bestaande compensatieregelingen voor de extra energiekosten;

 • 4.

  de aanvrager, waar mogelijk, zelf energiemaatregelen treft of heeft getroffen om de gestegen energiekosten te verminderen.

Artikel 4. Subsidiabele kosten

 • 1. Het college verleent alleen subsidie aan maatschappelijke organisaties voor de in het vierde lid van dit artikel bepaalde subsidiabele kosten, waarbij de subsidie nooit hoger kan zijn dan het exploitatietekort;

 • 2. Subsidie wordt verleend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

 • 3. Subsidie wordt berekend op basis van de verbruiksgegevens.

 • 4. Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   de gestegen energiekosten van de maatschappelijke organisatie in de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023.

 • 5. Niet subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   gestegen energiekosten van de periode voor 1 juli 2023;

  • b.

   andere kostenstijgingen zoals huurkosten, loonkosten;

Artikel 5. Weigeringsgronden

 • 1. In aanvulling op artikel 9 van de Asv kan het college geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen indien zij van oordeel zijn dat:

  • a.

   aanvrager voldoende eigen middelen heeft in de algemene reserve;

  • b.

   de gemeente direct of indirect op andere wijze financieel bijdraagt aan de op grond van deze regeling aangevraagde activiteiten;

  • c.

   aanvrager voor een deel van de subsidiabele kosten gebruik kan maken van bestaande compensatieregelingen.

 • 2. Ter beoordeling van het bepaalde in het eerste lid onder a van dit artikel hanteert het college de volgende percentages: de hoogte van de algemene reserve en/of continuïteitsreserve op 31 december 2023 is minimaal 20% van de begroting;

Artikel 6. Aanvragen van subsidie

 • 1. In afwijking van artikel 7 van de Asv wordt een aanvraag voor subsidie ingediend op uiterlijk 29 februari 2024.

 • 2. Voor het indienen van de subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het (digitale) aanvraagformulier.

 • 3. Uit de aanvraag moet blijken in hoeverre wordt voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen zoals opgenomen in artikel 3 en 4 van deze regeling.

Artikel 7. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. De gemeenteraad van Houten heeft een subsidieplafond vastgesteld van € 140.000 voor deze regeling.

 • 2. Indien het subsidieplafond niet toereikend is om alle aanvragen die in aanmerking komen voor een subsidie toe te kennen, dan past het college de in artikel 5, onder a genoemde weigeringsgrond toe voor zover hier nog geen toepassing aan is gegeven.

 • 3. Indien het subsidieplafond nog steeds niet toereikend is om alle aanvragen die in aanmerking komen voor een subsidie toe te kennen, verdeelt het college het subsidieplafond naar evenredigheid.

 • 4. De gemeenteraad van Houten kan lopende het subsidiejaar het subsidieplafond verhogen of verlagen. Verlaging van een subsidieplafond is slechts mogelijk voor zover het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Artikel 8. Subsidievaststelling

 • 1. In afwijking van artikel 14 en 15 van de Asv is een aanvraag tot vaststelling niet nodig. De subsidie wordt bij verlening direct vastgesteld.

Artikel 9. Hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2. Het college kan bepalingen in deze regeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Energiecompensatie Houten, ronde 2.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2024