Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Hoorn

Geldend van 10-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Hoorn

Zaaknummer: 1775732

Officiële titel: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Hoorn

Citeertitel: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Hoorn

Wettelijke grondslag: Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Hoorn zoals op 22 april 2020 gepubliceerd in het Gemeenteblad met kenmerk 101454

Vaststelling: 19 mei 2020

Datum inwerkingtreding: 1 dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Het College van burgemeester en wethouders (hierna aangeduid als: burgemeester en wethouders) van de gemeente Hoorn besluit,

 • overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Hoorn;

 • gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Hoorn;

 • vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Hoorn.

§ 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • 1.

  Inzamelmiddel: minicontainer of vuilniszak.

 • 2.

  Inzamelvoorziening: Onder- of bovengrondse container, of inzamellocatie voor onder andere vuilniszakken.

 • 3.

  Groente, fruit- en tuinafval en etensresten (GFte): Dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is en beperkt is van omvang.

 • 4.

  Plastic, blik en drankenkartons (PBD): Kunststof verpakkingen zoals bedoeld in de Raamovereenkomst verpakkingen, metalen verpakkingsmateriaal voor voedingsmiddelen en drinken, en gebruikte lege drankenkartons uit huishoudens.

 • 5.

  Oud papier en karton (OPK). Huishoudelijk oud papier en karton dat droog, schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties.

 • 6.

  Restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens dat overblijft na scheiding in andere afvalstromen genoemd in dit artikel.

 • 7.

  Klein chemisch afval (KCA): huishoudelijk afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 • 8.

  Glas: Op kleur gescheiden eenmalige glazen verpakkingen.

 • 9.

  Textiel: kleding, schoenen, accessoires, huishoudtextiel, knuffels, grote lappen stof en gordijnen die niet vervuild zijn met andere afvalfracties en niet zijn gebruikt als verf- of poetslap.

 • 10.

  Grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door de aard, afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden en/of daarin niet thuishoort, en zoals bedoeld in de Acceptatievoorwaarden Afvalbrengstations HVC en het Landelijk Afvalbeheerplan

 • 11.

  Verordening: de Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Hoorn.

§ 2: Aanwijzing inzamelende instanties

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen N.V. HVC gevestigd te Alkmaar.

Artikel 3. Regulering van andere inzamelaars

Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, van de verordening (in dit artikel 4 worden instellingen aangewezen of vrijgesteld; daarom dient die techniek in dit artikel te worden doorgezet, eerst een lid met aangewezen instellingen en daarna een lid met vrijgestelde instellingen). worden aangewezen:

 • 1.

  kringloopbedrijven met een ontheffing voor grof huishoudelijk afval voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval en textiel.

 • 2.

  scholen en verenigingen gevestigd in de gemeente voor de inzameling van oud papier en karton.

 • 3.

  apothekers in de gemeente voor de inzameling van medicijnafval dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde (beleids)regels.

 • 4.

  detailhandel voor de inzameling van klein chemisch afval dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde (beleids)regels.

Artikel 4. Aanwijzing Afvalbrengstations

 • 1.

  De inzamelplaatsen zoals bedoeld in artikel 5 van de verordening zijn de afvalbrengstations gevestigd op:

 • a.

  Factorij 29a, 1689 AK te Zwaag.

 • b.

  Het Witte Hert 3, 1601 MJ te Enkhuizen.

 • c.

  Kwelder 10,1713 GN te Obdam.

 • d.

  Koggenrandweg 1, 1775 RD te Middenmeer.

§ 3. Inzameling

Artikel 5. Verstrekking inzamelmiddelen

Op de inzamelmiddelen- en voorzieningen zijn de volgende regels van toepassing:

 • 1.

  Op basis van doelmatig afvalbeheer wordt bepaald welk inzamelmiddel- of voorziening wordt gebruikt per perceel of percelencluster. Hierbij wordt ten minste rekening gehouden met locatiekenmerken, afvalscheiding en kosten.

 • 2.

  De gemeente verstrekt geen vuilniszakken.

 • 3.

  Door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning.

 • 4.

  Inzamelmiddelen aan huis blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor zijn rekening technisch onderhouden.

 • 5.

  De inzameldienst is bevoegd om het inzamelmiddel aan huis te voorzien van een sticker en/of chip ter herkenning van het inzamelmiddel. Hierbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

 • 6.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom.

 • 7.

  De gebruiker van het perceel richt zich tot de inzameldienst bij verdwijning, vermissing of beschadiging van het inzamelmiddel.

 • 8.

  De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt.

 • 9.

  De inzameldienst stelt in overleg met de gemeente een inzamelreglement op voor het aanbieden van het afval via de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen, evenals acceptatievoorwaarden voor de afvalbrengstations.

 • 10.

  De inzameldienst is verantwoordelijk voor de verstrekking van afvalpassen voor ondergrondse containers.

Artikel 6. Plaatsen inzamelvoorzieningen op wijkniveau

Bij het plaatsen van inzamelvoorzieningen op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening wordt, indien van toepassing rekening gehouden met:

 • 1.

  Het bevorderen van doelmatige afvalinzameling.

 • 2.

  De (verkeers)veiligheid.

 • 3.

  De fysieke bereikbaar van de voorziening voor gebruikers en inzameldienst.

 • 4.

  De fysieke geschiktheid van de locatie en zijn omgeving.

 • 5.

  De aanwezige kabels en leidingen in de bodem.

 • 6.

  Het beperken van overlast en voorkomen van schade.

 • 7.

  Bestaande groene- en parkeervoorzieningen.

 • 8.

  Voldoende laagdrempeligheid wat betreft toegankelijkheid.

 • 9.

  De voorziene aanpassing van de omgeving.

 • 10.

  Doelmatige bedrijfsvoering van de inzameldienst.

 • 11.

  Doelmatige afvalbeheer.

 • 12.

  Gezichtsbepalende objecten in historische kernen.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Krachtens artikel 10 van de verordening stelt het College de volgende regels vast omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

 • 1.

  Aanbieden afvalstoffen

  • a.

   ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen dient ordentelijk te geschieden en geen overlast te veroorzaken.

  • b.

   inzamelmiddelen dienen gesloten te zijn en inzamelingsvoorzieningen moeten na gebruik gesloten worden.

  • c.

   de aanbieder dient de juiste stroom afvalstoffen op een juiste wijze in het daarvoor aangewezen inzamelmiddel aan te bieden om lediging te realiseren.

  • d.

   de inzameldienst kan de inhoud van het aangeboden inzamelmiddel bekijken.

  • e.

   de aangeboden minicontainer moet volgens het inzamelreglement van de inzamelaar geschieden en dient het door laatstgenoemde vastgestelde maximum gewicht niet te overschrijden.

  • f.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het afvalbrengstation.

 • 2.

  Op afvalzakken zijn de volgende regels van toepassing:

  • a.

   ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen dient ordentelijk te geschieden en geen overlast te veroorzaken.

  • b.

   zakken dienen van een zodanige kwaliteit te zijn dat geen afval vrij komt bij het aanbieden.

  • c.

   PBD dient te worden aangeboden in een doorzichtige zak.

 • 3.

  Op het aanbieden van afval bij het afvalbrengstation zijn de volgende regels van toepassing:

  • a.

   de acceptatievoorwaarden van het afvalbrengstation.

  • b.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengstation kunnen legitimeren.

 • 4.

  Op het aanbieden van grof afval op afroep zijn de volgende regels van toepassing:

  • a.

   de aanbieder dient een afspraak te maken met de inzameldienst.

  • b.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan.

  • c.

   reglement van de inzamelaar, zoals benoemd in artikel 5 onder 9 van dit besluit.

Artikel 8. Frequentie van inzamelen

Op grond van artikel 7 van de verordening wordt voor de bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen de volgende inzamelfrequentie vastgesteld:

 • 1.

  Restafval: bij percelen die beschikken over een minicontainer als inzamelmiddel wordt eenmaal per vier weken bij het perceel ingezameld.

 • 2.

  Groente-, fruit- en tuinafval in minicontainers als inzamelmiddel wordt ten minste eenmaal per twee weken afzonderlijk ingezameld bij elk perceel.

 • 3.

  Oud papier en karton wordt eenmaal per twee weken afzonderlijk ingezameld bij elk perceel.

 • 4.

  Kunststofverpakkingen en drankenkartons in minicontainers als inzamelmiddel worden minimaal eenmaal per vier weken afzonderlijk ingezameld bij elk perceel.

 • 5.

  Grof huishoudelijk afval en grote elektrische- en elektronische apparaten worden op afroep ingezameld.

 • 6.

  KCA wordt op oproep ingezameld.

 • 7.

  Bij een wijkvoorziening of zakkeninzameling, zoals bij binnensteden of hoogbouw, wordt de frequentie van de onder a, b, c en d genoemde fracties bepaald op basis van hygiënische overwegingen en doelmatigheid.

 • 8.

  Het College kan afwijken van de frequentie en wijze van inzameling van de onder lid 1 t/m 4 genoemde categorieën indien hiertoe gegronde redenen bestaan.

Artikel 9. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 10 van de verordening stelt het College de volgende regels op:

 • 1.

  In afstemming met de gemeente, wordt de inzameldag per fractie bepaald door HVC en gepubliceerd in de online Afvalkalender.

 • 2.

  Het ter inzameling aanbieden dient te voldoen aan het in artikel 5 lid 9 genoemde inzamelreglement.

 • 3.

  Inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken/PMD-zakken mogen – mits gesloten - de avond voor de inzameldag vanaf 22.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden.

 • 4.

  Inzamelmiddelen dienen vóór 07.30 uur op de inzameldag op de juiste wijze worden aangeboden.

 • 5.

  Inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk vóór 22.00 uur op de vastgestelde inzameldag, uit de openbare ruimte zijn verwijderd en teruggeplaatst op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

 • 6.

  Onjuist aangeboden huishoudelijk afval of inzamelmiddelen moeten op dezelfde dag uiterlijk vóór 22.00 uur uit de openbare ruimte zijn verwijderd en teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

 • 7.

  Grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken.

 • 8.

  In verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 uur en 20.00 uur worden gebruikt.

Artikel 10. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen door de inzameldienst voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in de lokale media.

Artikel 11. Afvalscheiding:

De volgende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening vastgesteld.

 • 1.

  Afzonderlijk aan huis of via wijkvoorziening, nabij perceel, opgehaald:

  • a.

   Groente, fruit- en tuinafval en etensresten (GFte).

  • b.

   Plastic, blik en drankenkartons (PBD).

  • c.

   Oud papier en karton (OPK).

  • d.

   Restafval.

  • e.

   Klein chemisch afval (KCA).

 • 2.

  Aan te bieden bij een wijkvoorziening:

  • a.

   Glas.

  • b.

   Textiel.

 • 3.

  Aan te bieden bij de afvalbrengstations zoals genoemd in artikel 4 van dit besluit, mits voldaan wordt aan de ABS acceptatievoorwaarden:

  • a.

   medicijnen en injectienaalden: medicijnen en injectienaalden afkomstig uit huishoudens.

  • b.

   grof huishoudelijk afval, te weten:

   1°. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

   2°. Asbest.

   3°. C-hout.

   4°. Gasflessen, brandblussers en overige drukhouders.

   5°. Grond.

   6°. A-hout en B-hout.

   7°. Banden van voertuigen.

   8°. Dakafval.

   9°. Geëxpandeerd polystyreenschuim.

   10°.Gemengd steenachtig materiaal, niet zijnde asfalt en niet zijnde gips.

   11°.Gips.

   12° Grof tuinafval.

   13°.Harde kunststoffen.

   14°.Matrassen.

   15°.Metalen.

   16°.Papier en karton.

   17°.Textiel, niet zijnde tapijt.

   18°.Vlakglas.

   19°.Grof restafval dat resteert nadat de deelstromen 1° t/m 18° gescheiden zijn aangeboden (zoals bouw- en sloopafval, tapijt en meubilair).

 • 4.

  Van gescheiden inzameling kan met het oog op een doelmatig afvalbeheer afgeweken worden bij hoogbouw en (historische) binnensteden.

 • 5.

  Grof huishoudelijk afval kan, mits voldaan wordt aan het inzamelreglement van de inzamelaar, op oproepbasis worden ingezameld.

§ 5. Bedrijfsafval.

Artikel 12. Inzameling bedrijfsafvalstoffen

 • 1.

  Bedrijfsafvalstoffen dienen apart van huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden te worden aan een door de aanbieder gecontracteerde inzamelaar.

 • 2.

  De door de gemeente aangewezen inzameldienst onder artikel 2 van dit besluit haalt geen bedrijfsafvalstoffen op.

 • 3.

  Bedrijfsafvalstoffen mogen uitsluitend in inzamelmiddelen ter inzameling aangeboden worden.

 • 4.

  De dagen waarop inzamelmiddelen voor bedrijfsafvalstoffen ter inzameling worden aangeboden, worden contractueel bepaald tussen de aanbieder en de door de aanbieder gecontracteerde inzameldienst.

 • 5.

  De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar.

 • 6.

  De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

§f 6. Overige bepalingen

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als:

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Hoorn 2020.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt een dag na publicatie in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn in de vergadering van 19 mei 2020

Hoorn, 19 mei 2020

de secretaris,                            de burgemeester,

Bekendmaking:

Publicatie in het Gemeenteblad.

Ondertekening