Subsidieregeling Cultuur 2024

Geldend van 07-02-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Cultuur 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden,

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 2.1 f en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021,

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Subsidieregeling Cultuur 2024

TITEL I- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Raad: Raad van de gemeente Leiden;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 • c.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden;

 • d.

  Aanvrager: een organisatie of natuurlijk persoon die een schriftelijk verzoek voor subsidie indient;

 • e.

  Kunst: alle kunstdisciplines en combinaties ervan;

 • f.

  Project: een opzichzelfstaande activiteit op het gebied van kunst en cultuur met duidelijk begin- en eindpunt, die plaatsvindt in de gemeente Leiden;

 • g.

  Cultureel aanbod: activiteiten die plaatsvinden op het gebied van kunst;

 • h.

  Inclusiviteit: de mate waarin makers, producenten, werkenden en publiek van alle identiteiten zichtbaar of niet - zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gerespecteerd voelen;

 • i.

  Integratie: de gezamenlijke deelname en de bijdrage van internationale inwoners, mensen met een migratieachtergrond en Leidenaren aan de Leidse samenleving;

 • j.

  Makers: professionele Leidse kunstenaars, culturele makers en collectieven die ingeschreven staan in de gemeente of informele collectieven met minimaal 50% van de leden met de thuisbasis in de gemeente Leiden;

 • k.

  Fair Practice Code: een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie;

 • l.

  Toegankelijkheid: de mate waarin iedereen in onze samenleving toegang kan krijgen en betrokken wordt bij actieve en/of passieve cultuurdeelname;

 • m.

  Onderwijsinstelling: de instelling die op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs is erkend voor het verzorgen van onderwijs in de vorm van (beroeps)opleidingen en waarvan het bevoegd gezag de deelnemers de gelegenheid geeft een examen af te leggen;

 • n.

  Kennisinstelling of publieke kennisorganisatie: draagt bij aan kennisvermeerdering door middel van (wetenschappelijk) onderzoek of kennisintensieve dienstverlening (kennis delen). Zij is in ieder geval voor een deel publiek gefinancierd en houdt zich bezig met kennistaken (onderzoeken, opleiden, adviseren, borgen en delen van kennis).

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1. Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de begripsomschrijvingen en bepalingen van de Algemene Subsidie Verordening (ASV) van toepassing.

 • 2. Deze subsidieregeling is van toepassing op door het college te verstrekken subsidies met betrekking tot culturele projecten, culturele uitingen van makers en publicaties. Uitzondering hierop vormen de reguliere amateurkunstactiviteiten, welke onder de regeling Amateurkunst Subsidies vallen evenals de in de begroting opgenomen reguliere culturele activiteiten.

Artikel 3 Voorwaarden subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De aanvraag wordt digitaal ingediend bij het college via het betreffende aanvraagformulier via de website van de gemeente www.leiden.nl/subsidies.

 • 2.

  Bij de aanvraag stuurt de aanvrager in ieder geval het volgende mee:

  • a.

   een projectplan met daarin:

   • -

    een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

   • -

    de doelen en resultaten van de activiteiten, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;

   • -

    waar en wanneer de activiteiten plaatsvinden;

  • b.

   een sluitende begroting

   • -

    met inkomsten en uitgaven voor deze activiteiten;

   • -

    met een overzicht van aangevraagde en/of al toegekende subsidies of vergoedingen voor deze activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

Titel II- Voor heel Leiden: cultuur lokaal en inclusief

Artikel 4 Doel van de subsidie

Het ondersteunen van activiteiten die bijdragen aan het toegankelijker en inclusiever maken van kunst en cultuur voor alle bewoners in Leiden, Stad van Ontdekkingen

Artikel 5 Beoordelingscriteria

 • 1. De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die minimaal voldoen aan het volgende criterium:

  • a.

   de activiteit geeft inwoners in Leiden (en eventueel aanvullend in de regio) de gelegenheid actief of passief deel te nemen aan cultuur;

   Aanvullend kan de activiteit voldoen aan één of meer van de volgende criteria. De activiteit:

  • b.

   bereikt inwoners die een afstand ervaren tot het (reguliere) kunst- en cultuuraanbod;

  • c.

   draagt bij aan integratie van verschillende groepen inwoners in Leiden;

  • d.

   verbindt cultuur en zorg;

  • e.

   draagt bij aan het welzijn van mensen;

  • f.

   stimuleert actieve of passieve cultuurparticipatie van jongeren (vanaf 12 jaar);

  • g.

   draagt bij aan (de ontwikkeling van) kunst en cultuur in de wijk;

  • h.

   is toegankelijk voor een breed publiek.

 • 2. Aanvragen die aan meer criteria genoemd onder b t/m h voldoen, gaan bij beoordeling boven aanvragen die aan minder criteria voldoen.

Artikel 6 Eisen aan de aanvrager

De aanvrager:

 • a.

  heeft aantoonbaar binding met de gemeente Leiden en laat de cultuuruitingen binnen Leiden (en eventueel aanvullend in de regio) plaatsvinden;

 • b.

  werkt binnen deze aanvraag samen met anderen binnen en/of buiten de eigen sector, financieel, inhoudelijk of op basis van publieksbereik;

 • c.

  toont (cultureel) ondernemerschap;

 • d.

  onderschrijft de Fair Practice Code.

Artikel 7 Hoogte subsidie en verdeelregels

 • 1. Het budget voor ‘Voor heel Leiden: cultuur lokaal en divers’ wordt via twee indieningstermijnen verdeeld over de subsidieaanvragen. De indieningstermijnen staan in artikel 8 omgeschreven. De beoordelingscriteria in artikel 5.

 • 2. Het maximale bedrag bedraagt € 11.000 per aanvraag per jaar;

 • 3. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet:

  • a.

   kosten van consumpties voor bezoekers;

  • b.

   kosten van voorzieningen met een langere gebruiksduur dan de duur van het project;

  • c.

   kosten die naar het oordeel van het college niet redelijk zijn.

 • 3. Het te subsidiëren bedrag is inclusief eventueel verschuldigde btw.

Artikel 8 Indieningstermijn

 • 1. Voor aanvragen gelden de volgende indieningstermijnen:

  • -

   uiterlijk 1 november voor activiteiten die plaatsvinden in de periode januari t/m augustus in het daaropvolgende kalenderjaar;

  • -

   uiterlijk 1 mei voor activiteiten die plaatsvinden in de periode juli t/m december van dat kalenderjaar.

 • 2. Aanvragen worden verzameld tot het einde van de indieningstermijn. Aanvragen die te laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen en worden niet automatisch doorgeschoven.

Artikel 9 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag voor een subsidie uiterlijk 13 weken na sluitingsdatum van de aanvragen.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Een subsidie kan worden geweigerd op basis van Algemene wet bestuursrecht of de ASV. Daarnaast kan een subsidie op grond van deze regeling worden geweigerd:

 • a.

  Als niet is voldaan aan de voorwaarden en criteria uit deze regeling;

 • b.

  Als de financiële middelen van de aanvrager, inclusief de aangevraagde subsidie, onvoldoende lijken om de te subsidiëren activiteit(en) uit te voeren;

 • c.

  Als het project een traditionele jubileumactiviteit is;

 • d.

  Als het project alleen gefinancierd wordt vanuit deze subsidieregeling;

 • e.

  Als het project wat betreft inhoud en/of kwaliteit te weinig verschilt van reguliere activiteiten waarvoor de aanvrager al subsidie ontvangt of met de gemeente Leiden al subsidieafspraken heeft;

 • f.

  Als het project al drie op één volgende jaren subsidie heeft ontvangen voor ‘Titel II Voor heel Leiden: cultuur lokaal en inclusief’.

Titel III- Nieuw In Leiden: projectensubsidie Leidse makers

Artikel 11 Doel van de subsidie

Een bloeiend makersklimaat draagt bij aan de aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad Leiden, Stad van Ontdekkingen.

Artikel 12 Beoordelingscriteria

 • 1. Een aanvraag kan worden verleend als voldaan is aan één of meer van de volgende criteria:

  • a.

   stimuleert het Leidse (culturele) makersklimaat;

  • b.

   is verrassend, experimenteel en toont lef op cultureel gebied;

  • c.

   vernieuwt en verbreedt het aanbod en maakt het diverser;

  • d.

   is zichtbaar in de stad en draagt bij aan de levendigheid ervan;

  • e.

   publieksbereik staat in redelijke verhouding tot de doelstelling en tot de totaalbegroting van het project;

  • f.

   werkt samen met anderen binnen en/of buiten de eigen sector, financieel, inhoudelijk of op basis van publieksbereik.

 • 2. Aanvragen die aan meer criteria voldoen gaan bij beoordeling boven aanvragen die aan minder criteria voldoen.

Artikel 13 Eisen aan de aanvrager

De aanvrager:

 • a.

  is een zelfstandige maker of een makers-collectief;

 • b.

  heeft aantoonbaar binding met de gemeente Leiden en laat de cultuuruitingen binnen Leiden (en eventueel aanvullend in de regio) plaatsvinden;

 • c.

  werkt binnen deze aanvraag samen met anderen binnen en/of buiten de eigen sector, financieel, inhoudelijk of op basis van publieksbereik;

 • d.

  toont (cultureel) ondernemerschap;

 • e.

  onderschrijft de Fair Practice Code.

Artikel 14 Hoogte subsidie en verdeelregels

 • 1. Het budget voor ‘Nieuw in Leiden: projectensubsidie Leidse makers’ wordt via twee indieningstermijnen verdeeld over de subsidieaanvragen. De aanvragen worden beoordeeld met de criteria uit artikel 12. De indieningstermijn staat in artikel 15.

 • 2. Het maximale bedrag bedraagt € 11.000 per aanvraag per jaar;

 • 3. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet:

  • a.

   kosten van consumpties voor bezoekers;

  • b.

   kosten van voorzieningen met een langere gebruiksduur dan de duur van het project;

  • c.

   kosten die naar het oordeel van het college niet redelijk zijn.

 • 3. Het te subsidiëren bedrag is inclusief eventueel verschuldigde btw.

Artikel 15 Indieningstermijn

 • 1. Voor aanvragen gelden de volgende indieningstermijnen:

  • -

   uiterlijk 1 november voor activiteiten die plaatsvinden in de periode januari t/m augustus in het daaropvolgende kalenderjaar;

  • -

   uiterlijk 1 mei voor activiteiten die plaatsvinden in de periode juli t/m december van dat kalenderjaar.

 • 2. Aanvragen worden verzameld tot het einde van de indieningstermijn. Aanvragen die te laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen en worden niet automatisch doorgeschoven.

Artikel 16 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag voor een subsidie uiterlijk 13 weken na sluitingsdatum van de aanvragen.

Artikel 17 Weigeringsgronden

Een subsidie kan worden geweigerd op basis van Algemene wet bestuursrecht of de ASV. Daarnaast kan een subsidie op grond van deze regeling worden geweigerd:

 • a.

  Als niet is voldaan aan de voorwaarden of de criteria om in aanmerking te komen voor subsidie;

 • b.

  Als de financiële middelen van de aanvrager, inclusief de aangevraagde subsidie, onvoldoende lijken om de te subsidiëren activiteit(en) uit te voeren;

 • c.

  Als het project een traditionele jubileumactiviteit is;

 • d.

  Als het project alleen gefinancierd wordt vanuit deze subsidieregeling;

 • e.

  Als het project wat betreft inhoud en/of kwaliteit te weinig verschilt van reguliere activiteiten waarvoor de aanvrager al subsidie ontvangt of met de gemeente Leiden al subsidieafspraken heeft;

 • f.

  Als het project al drie op één volgende jaren subsidie heeft ontvangen voor ‘Titel III Nieuw in Leiden: projecten subsidie Leidse makers’.

Titel IV- Het verhaal van Leiden: publicatie subsidie

Artikel 18 Doel van de subsidie

Het vergroten van kennis en aandacht voor de Leidse cultuur en/of cultuurhistorie in Leiden, Stad van ontdekkingen.

Artikel 19 Beoordelingscriteria

Subsidie kan worden aangevraagd voor uitgaven en publicaties die aan de volgende criteria voldoen:

 • a.

  het betreft het uitgeven en/of vervaardigen van een publicatie, film, dvd, cd, podcast of andere beeld- en/of geluidsdrager (hierna te noemen: uitgave);

 • b.

  de uitgave moet de Leidse cultuur en/of cultuurhistorie tot onderwerp hebben;

 • c.

  de uitgave moet op gangbare wijze in de handel of op openbare plaatsen in Leiden verkrijgbaar zijn;

 • d.

  er is geen sprake van een heruitgave;

 • e.

  de uitgave is zonder winstoogmerk.

Artikel 20 Hoogte subsidie en verdeelregels

 • 1. Het maximaal te verstrekken bedrag bedraagt € 1.500 per aanvrager per jaar.

 • 2. Het financieel tekort wordt vastgesteld door de netto-opbrengsten die voortvloeien uit verkoop van de uitgave, de ontvangen overige subsidies en sponsorbijdragen, en andere inkomsten in mindering te brengen op de subsidiabele productiekosten.

 • 3. Met subsidiabele productiekosten wordt bedoeld:

  • a.

   het honorarium van de samensteller, schrijver, vormgever, regisseur, producent, etc.;

  • b.

   de kosten van productie;

  • c.

   de kosten van het verspreiden van de uitgave.

 • 4. Niet subsidiabele kosten zijn het honorarium van de initiatiefnemer of opdrachtgever van de uitgave.

 • 5. De subsidie is inclusief eventueel verschuldigde btw.

Artikel 21 Indieningstermijn

 • 1. Subsidieaanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend en worden in volgorde van binnenkomst beoordeeld als zij voldoen aan de criteria uit artikel 19.

 • 2. Als de subsidie tot overschrijding van het beschikbare bedrag leidt, wordt de subsidie geweigerd. De aanvraag wordt dan in het daaropvolgende jaar opnieuw in behandeling genomen.

Titel V- Ontdek het in Leiden: kennis en cultuur

Artikel 22 Doel:

Het ondersteunen van activiteiten die bijdragen aan het unieke weefsel van kennis en cultuur in Leiden, stad van Ontdekkingen.

Artikel 23 Beoordelingscriteria

 • 1. Een aanvraag kan worden verleend als voldaan is aan één of meer van de volgende criteria:

  • a.

   draagt bij aan (inter)nationaal profiel van Leiden Stad van Ontdekkingen, en de pijlers kennis en cultuur uit de Cultuurvisie en Programma Kennisstad;

  • b.

   verbindt kennis en cultuur;

  • c.

   is aantrekkelijk voor (inter)nationale bezoekers en inwoners, de Leidse regio en Leiden;

  • d.

   laat Leidse inwoners actief kennismaken met het aanbod en de aanwezigheid van kennis en cultuur in de stad;

  • e.

   is toegankelijk voor een breed publiek.

 • 2. Aanvragen die aan meer criteria voldoen gaan bij beoordeling boven aanvragen die aan minder criteria voldoen.

Artikel 24 Vereisten aanvrager

De aanvrager:

 • a.

  heeft aantoonbaar binding met de gemeente Leiden en laat de activiteiten binnen Leiden plaatsvinden;

 • b.

  werkt binnen deze aanvraag samen met een Leidse kennis- en/of onderwijsinstelling en/of onderwijspartner financieel, inhoudelijk of op basis van publieksbereik;

 • c.

  toont (cultureel) ondernemerschap;

 • d.

  onderschrijft de Fair Practice Code.

Artikel 25 Hoogte subsidie en verdeelregels

Het budget voor de projecten ‘Ontdek het in Leiden: kennis en cultuur’ wordt via twee indieningstermijnen verdeeld over de subsidieaanvragen. De criteria waarop de subsidies worden beoordeeld, staan in artikel 23. De indieningstermijnen staan benoemd in artikel 26.

Artikel 26 Indieningstermijn

 • 1. Voor aanvragen gelden de volgende indieningstermijnen:

  • -

   uiterlijk 1 november voor activiteiten die plaatsvinden in de periode januari t/m augustus in het daaropvolgende kalenderjaar;

  • -

   uiterlijk 1 mei voor activiteiten die plaatsvinden in de periode juli t/m december van dat kalenderjaar.

 • 2. Aanvragen worden verzameld tot het einde van de indieningstermijn. Aanvragen die te laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen en worden niet automatisch doorgeschoven.

Artikel 27 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag voor een subsidie uiterlijk 13 weken na sluitingsdatum van de aanvragen.

Artikel 28 Weigeringsgronden

Een subsidie kan worden geweigerd op basis van Algemene wet bestuursrecht of de ASV. Daarnaast kan een subsidie op grond van deze regeling worden geweigerd:

 • a.

  Als niet is voldaan aan de voorwaarden of de criteria om in aanmerking te komen voor subsidie;

 • b.

  Als de financiële middelen van de aanvrager, inclusief de aangevraagde subsidie, onvoldoende lijken om de te subsidiëren activiteit(en) uit te voeren;

 • c.

  Als het project een traditionele jubileumactiviteit is;

 • d.

  Als het project alleen gefinancierd wordt vanuit deze subsidieregeling;

 • e.

  Als het project wat betreft inhoud en/of kwaliteit te weinig verschilt van reguliere activiteiten waarvoor de aanvrager al subsidie ontvangt of met de gemeente Leiden al subsidieafspraken heeft;

 • f.

  Als het project al drie op één volgende jaren subsidie heeft ontvangen voor ‘Titel V - Ontdek het in Leiden: kennis en cultuur’.

TITEL VI- HARDHEIDSCLAUSULE, INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

Artikel 29 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, één of meerdere bepalingen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 30 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op 1 februari 2024.

Artikel 31 Overgangsbepaling

Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling en op subsidies die voor dat tijdstip zijn verstrekt, blijven de Deelverordening cultuursubsidie 2013 en de regeling Cultuur 2023 van toepassing.

Artikel 32 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Cultuur 2024’.

Ondertekening