Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024

Geldend van 26-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling Beleid d.d. 9 januari 2024;

gelet op de artikelen 3.2, zesde lid, 4.1, 4.2 en 4.3 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 ;

besluit:

vast te stellen de volgende Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024:

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze nadere regels wordt verstaan onder:

  • a.

   pgb: persoonsgebonden budget;

  • b.

   verordening: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024;

  • c.

   wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • 2. Alle overige begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet, de verordening, en de Algemene wet bestuursrecht.

HOOFDSTUK 2 TARIEVEN

Artikel 2.1 Vaststelling hoogte tarieven pgb

 • 1. De hoogte van een pgb wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 van de verordening.

 • 2. In de tarievenlijst Maximale pgb-bedragen voor dienstverlening maatschappelijke ondersteuning in bijlage 1 van deze nadere regels wordt het tarief van een pgb vastgesteld voor de volgende maatwerkvoorzieningen:

  • a.

   begeleiding, zoals bedoeld in artikel 3.4 van de verordening;

  • b.

   dagbesteding, zoals bedoeld in artikel 3.4, derde lid, onderdeel d van de verordening;

  • c.

   ontmoetingscentra, zoals bedoeld in artikel 3.5 van de verordening;

  • d.

   kortdurend verblijf, zoals bedoeld in artikel 3.6 van de verordening;

  • e.

   hulp bij het huishouden, zoals bedoeld in artikel 3.7 van de verordening;

  • f.

   het noodzakelijk vervoer van de woning van de cliënt naar de locatie van de dagbesteding, ontmoetingscentrum of kortdurend verblijf en terug, zoals bedoeld in artikel 3.4, vijfde lid, 3.5, derde lid, en 3.6, vierde lid van de verordening.

 • 3. De hoogte van een pgb voor woningsanering bedraagt maximaal € 54,- per strekkende meter.

Artikel 2.2 Vaststelling hoogte tarieven Zorg in natura

 • 1. De hoogte van het tarief voor een maatwerkvoorziening in natura wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2 en 9.2, eerste lid, van de verordening.

 • 2. In de tarievenlijst maatwerkvoorzieningen zorg in natura voor dienstverlening maatschappelijke ondersteuning in bijlage 2 van deze nadere regels wordt het tarief van een maatwerkvoorziening in natura vastgesteld voor de volgende maatwerkvoorzieningen:

  • a.

   begeleiding, zoals bedoeld in artikel 3.4 van de verordening;

  • b.

   dagbesteding, zoals bedoeld in artikel 3.4, derde lid, onderdeel d van de verordening;

  • c.

   ontmoetingscentra, zoals bedoeld in artikel 3.5 van de verordening;

  • d.

   kortdurend verblijf, zoals bedoeld in artikel 3.6 van de verordening;

  • e.

   hulp bij het huishouden, zoals bedoeld in artikel 3.7 van de verordening;

  • f.

   het noodzakelijk vervoer van de woning van de cliënt naar de locatie van de dagbesteding, ontmoetingscentrum of kortdurend verblijf en terug, zoals bedoeld in artikel 3.4, vijfde lid, 3.5, derde lid, en 3.6, vierde lid van de verordening.

Artikel 2.3 Vaststelling hoogte symbolische tegemoetkoming voor een hulp uit het sociale netwerk

De hoogte van de symbolische tegemoetkoming voor een hulp uit het sociale netwerk als bedoeld in artikel 4.3, zevende lid, van de verordening, bedraagt maximaal € 122,40 per kalendermaand.

Artikel 2.4 Vaststelling hoogte financiële tegemoetkoming

De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor verhuizen wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2, zesde lid van de verordening en bedraagt maximaal € 2.500,-.

Artikel 2.5 Vaststelling hoogte bijdrage in de kosten

 • 1. De hoogte van de eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening collectief vervoer voor reizen met de Regiotaxi met een vervoerspas wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.1, zesde lid, van de verordening. De cliënt is per rit een opstaptarief van € 1,08 en per gereden kilometer een ritbijdrage van € 0,187 verschuldigd.

 • 2. De hoogte van de bijdrage in de kosten van algemene voorzieningen wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2, tweede lid, van de verordening. Voor gebruik van de Regiotaxi zonder vervoerspas is de cliënt per rit een opstaptarief van € 2,55 en per gereden kilometer een ritbijdrage van € 0,813 verschuldigd.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 3.1 Intrekking oude nadere regels

De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2018 worden ingetrokken per 1 januari 2024.

Artikel 3.2 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024.

 • 2. Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2024.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 16 januari 2024.

het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp

secretaris

Björn Lugthart

burgemeester

Bijlage 1 Maximale pgb-bedragen voor dienstverlening maatschappelijke ondersteuning

Product

Juridisch tarief 2024

Systeemtarief 2024

Professionele begeleiding door een organisatie

€ 73,97 per uur

€ 73,80 per uur

Professionele begeleiding door een zelfstandige zonder personeel

€ 59,18 per uur

€ 59,40 per uur

Niet-professionele begeleiding, dagbesteding, ontmoetingscentra en kortdurend verblijf, door een persoon uit het sociaal netwerk of door een persoon die geen professionele ondersteuning biedt

€ 23,82 per uur

€ 24,- per uur

Professionele dagbesteding door een organisatie

€ 39,31 per dagdeel

€ 39,31 per dagdeel

Professionele ontmoetingscentra door een organisatie

€ 59,91 per dagdeel

€ 59,91 per dagdeel

Professioneel kortdurend verblijf door een organisatie

€ 209,33 per etmaal

€ 209,33 per etmaal

Professionele hulp bij het huishouden door een organisatie

€ 35,74 per uur

€ 36,- per uur

Professionele hulp bij het huishouden door een zelfstandige zonder personeel

€ 20,39 per uur

€ 20,40 per uur

Niet-professionele hulp bij het huishouden, door een persoon uit het sociaal netwerk of door een persoon die geen professionele ondersteuning biedt

€ 20,39 per uur

€ 20,40 per uur

Het noodzakelijk vervoer van de woning van de cliënt naar de locatie van de dagbesteding, ontmoetingscentrum of kortdurend verblijf en terug

€ 18,35 per dag

€ 18,35 per dag

Het noodzakelijk rolstoelvervoer van de woning van de cliënt naar de locatie van de dagbesteding, ontmoetingscentrum of kortdurend verblijf en terug

€ 29,76 per dag

€ 29,76 per dag

Bijlage 2 Tarieven Begeleiding en hulp bij huishouden Zorg in natura

Resultaatgebied/product

Trede

Periode

Tarief 2024

Sociaal Persoonlijk Functioneren

1

Per maand

€ 721,24

2

Per maand

€ 560,97

3

Per maand

€ 480,82

4

Per maand

€ 240,42

Waakvlam

Per maand

€ 120,21

Financiën

1

Per maand

€ 480,82

2

Per maand

€ 320,55

3

Per maand

€ 240,42

4

Per maand

€ 160,27

Waakvlam

Per maand

€ 80,14

Huisvesting

1

Per maand

€ 480,82

2

Per maand

€ 320,55

3

Per maand

€ 240,42

4

Per maand

€ 160,27

Waakvlam

Per maand

€ 80,14

Dagbesteding

1

Per maand

€ 1.362,89

2

Per maand

€ 936,98

3

Per maand

€ 596,26

4

Per maand

€ 262,35

Waakvlam

Per maand

€ 73,36

Gezondheid

1

Per maand

€ 480,82

2

Per maand

€ 400,69

3

Per maand

€ 320,55

4

Per maand

€ 160,27

Waakvlam

Per maand

€ 80,14

Kortdurend verblijf

N.v.t.

Per etmaal

€ 209,33

Ontmoetingscentrum

N.v.t.

Per dagdeel

€ 58,91

Ontmoetingscentrum wendagen

N.v.t.

Per dagdeel

€ 58,91

Niet acute zorg buiten kantoortijden

N.v.t.

Per maand

€ 142,31

Vervoer zonder rolstoel

N.v.t.

Per dag

€ 18,35

Vervoer met rolstoel

N.v.t.

Per dag

€ 29,76

Hulp bij het huishouden (zorg in natura)

Juridisch tarief 2024

Systeemtarief 2024

€ 35,74 per uur

€ 36,- per uur