Regeling vervalt per 01-08-2025

Regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’ 2024

Geldend van 10-01-2024 t/m 31-07-2025

Intitulé

Regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’ 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

 • in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018 (ASVL);

 • gelet op de ASVL artikel 2;

 • gelet op de Gemeentewet artikel 156

BESLUITEN:

De volgende regeling vast te stellen:

Regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’ 2024

LUIDENDE:

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  De begripsbepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018 zijn overeenkomstig van toepassing op onderhavige regeling.

 • 2.

  In aanvulling op bovenstaand lid 1 gelden de onderstaande begripsbepalingen:

  • a.

   ASVL: Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018;

  • b.

   Regeling: de regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’ 2024;

  • c.

   Kansen voor Kinderen 2: het door het college van burgemeester en wethouders d.d.

 • 28 september 2021 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Kansen voor Kinderen 2 2021- 2028;

  • d.

   SPUK Kansrijke Wijk: Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 26 juni 2023, nr. 2023-0000366768, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een specifieke uitkering ten behoeve van het uitvoeren van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (Regeling kansrijke wijk);

  • e.

   IKC: definitie IKC zoals vastgelegd in Bijlage 2 van Kansen voor Kinderen 2 (2021-2028), waarbij voor deze regeling de term 'onderwijs' wordt beperkt tot het regulier onderwijs: Een IKC is een voorziening waar kinderopvang en onderwijs onder één dak gehuisvest zijn. Dit IKC biedt kinderen van 0 tot en met 12 jaar een totaalaanbod in zorg, cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en fysiek opzicht op basis van één pedagogische visie. Het aanbod wordt geïntegreerd aangeboden en komt tot stand op basis van één visie die op haar beurt voortkomt uit analyse van beschikbare data over doelgroep, wijk, ouders en kinderen die dit IKC bezoeken. Een IKC biedt kinderopvang en primair onderwijs in één doorlopende lijn. De aansturing geschiedt op basis van gelijkheidwaardigheid tussen onderwijs en kinderopvang. Ook IKC’s in oprichting vallen hieronder;

  • f.

   IKC in oprichting: een instelling voor regulier onderwijs en een kinderopvangorganisatie op één specifieke locatie die een gezamenlijk streven hebben om te komen tot een IKC en die dit vastgelegd hebben in een intentieverklaring. Een intentieverklaring beschrijft het gezamenlijk doel van partijen om op een specifieke locatie binnen een bepaalde termijn tot een gezamenlijk IKC te komen. In de intentieverklaring worden de overwegingen die tot de intentie hebben geleid opgenomen. Tevens staan hierin de volgende stappen die gezet gaan worden om de intentie verder uit te werken en tot het IKC te komen. Het vervolg hierop is een samenwerkingsovereenkomst tussen de onderwijsinstelling en de kinderopvangorganisatie;

 • g.

  Plus IKC’s: het betreft de volgende in Kansen voor Kinderen 2 genoemde IKC’s in aandachtswijken en/of aan het PSO deelnemende IKC’s in de gemeente Leeuwarden:

  • IKC Eestroom

  • IKC Aventurijn

  • IKC Plataan

  • IKC Potmarge

  • IKC Het Palet

  • IKC Prins Maurits

  • IKC Prins Constantijn

  • IKC De Kinderkoepel

  • IKC Franciscus

  • IKC Trianova;

 • h.

  Basis IKC’s: alle resterende niet onder artikel 1 lid 2 sub g genoemde IKC’s dan wel IKC’s in oprichting in de gemeente Leeuwarden. Ook voorzieningen waar kinderopvang en speciaal onderwijs onder één dak met elkaar samenwerken worden hiermee gelijkgesteld in deze regeling, totdat hiervoor specifiek beleid is ontwikkeld;

 • i.

  Profiel: het op basis van de onder artikel 1 lid 2 sub e genoemde (langetermijn)visie en (behoeften)analyse geformuleerde plan van een IKC. Het profiel komt tot uiting in een integraal profielplan waarin zowel extra activiteiten voor kinderen als activiteiten met het oog op zaken genoemd in artikel 1 lid 2 sub n, o en p opgenomen kunnen zijn. Kern van het profielplan is dat op lange termijn de beoogde impact wordt bereikt en er impactgericht wordt gedacht en gewerkt (artikel 1, lid 2, sub r).

 • j.

  IKC-Commissie: een door het college ingestelde commissie bestaande uit afgevaardigden van de schoolbesturen van het basisonderwijs en van organisaties voor kinderopvang in de gemeente Leeuwarden, een voorzitter, niet behorend tot eerder genoemde organisaties en een onafhankelijk pedagoog/onderwijsdeskundige;

 • k.

  Voorschool: voorziening voor opvang en (voorschoolse) educatie van peuters (2 tot 4 jaar);

 • l.

  Vroegschool: voorziening voor (vroegschoolse) educatie voor kleuters (groep 1 en 2 basisschool);

 • m.

  Overhead: materiaalkosten, coördinatie, (bij)scholing, extra overleg of andere kosten die nodig zijn om de extra activiteiten uit te kunnen voeren;

 • n.

  Ouderbetrokkenheid: de relatie tussen professional, ouders en kinderen zoals bedoeld in het beleidskader ‘een systeembenadering van ouderbetrokkenheid’, vastgelegd in artikel 1 van de Beleidsregels Ouderbetrokkenheid;

 • o.

  Peuter-kleutergroepen: een voorziening waaraan zowel peuters als kleuters deelnemen die voldoet aan het door het college vastgestelde kader peuter-kleutergroepen;

 • p.

  Doorgaande lijn: afstemming van leren en ontwikkelen van kinderen van voorschool tot vroegschool, basisonderwijs en voortgezet onderwijs;

 • q.

  PSO: Programma school en omgeving: programma waarin op de 10 Plus IKC’s extra leer- en ontwikkelaanbod wordt geboden om kansengelijkheid te laten groeien en kinderen talenten te laten onderzoeken en ontdekken;

 • r.

  Impactgericht werken: manier van denken en werkwijze waarbij de focus ligt op de (maatschappelijke) verandering die wordt beoogd.

Artikel 2 Doel van de regeling

Deze regeling heeft als doel om middelen beschikbaar te stellen aan

 • 1.

  Plus IKC’s;

 • 2.

  Basis IKC’s;

 • 3.

  Schoolbesturen van Plus IKC’s;

 • 4.

  Kinderopvangbesturen van betrokken Plus IKC’s

ten behoeve van het verminderen van ongelijkheid, verbeteren van kwaliteitsonderwijs/opvang en het bevorderen van goede gezondheid en welzijn van kinderen, het versterken van de doorgaande lijn en ouderbetrokkenheid conform het Uitvoeringsprogramma Kansen voor Kinderen 2 en het organiseren, coördineren en uitvoeren van het programma school en omgeving conform de SPUK Kansrijke Wijk.

Artikel 3 Subsidieplafond en maximale bijdragen

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor de uitvoering van Kansen voor Kinderen 2. Het subsidieplafond voor het schooljaar 2024-2025 is € 985.000,-.

  • a.

   Aan de Plus IKC’s kan maximaal een subsidie van € 75,- per kind verleend worden plus een vast bedrag van € 2.500,- per Plus IKC. Aan basis IKC’s kan maximaal een subsidie van € 95,- per kind verleend worden plus een vast bedrag van € 5.000,- per basis IKC. Het betreft het aantal kinderen van 2 jaar en ouder dat per teldatum 1 oktober 2023 het desbetreffende IKC bezoekt.

  • b.

   Binnen het maximaal te verlenen subsidiebedrag bestaat het volgende deelplafond met het oog op peuter-kleutergroepen. Voor peuter-kleutergroepen wordt ten hoogste € 50.000,- subsidie verleend met een maximum bijdrage van € 10.000,- per IKC voor maximaal 5 IKC’s. Daarbij gelden de voorwaarden en procedure zoals genoemd in artikel 8, lid 3.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor de uitvoering van het PSO is € 1.787.600, voor de schoolbesturen van Plus IKC’s.

 • 3.

  Het subsidieplafond voor de organisatie van de uitvoering van het PSO € 193.500,- voor de Kinderopvangbesturen van betrokken Plus IKC’s.

Artikel 4 Activiteiten

 • 1.

  Het college kan aan Plus en basis IKC’s subsidie verlenen voor extra activiteiten voor kinderen (zoals bedoeld in artikel 1, lid 2 onder i), activiteiten ter versterking van de doorgaande lijn, peuter-kleutergroepen en ouderbetrokkenheid. Dit is onderdeel van de uitvoering van Kansen voor Kinderen 2.

 • 2.

  Voor de schoolbesturen van Plus IKC’s geldt dat ze daarnaast voor de uitvoering van het PSO subsidie krijgen vanuit de SPUK Kansrijke Wijk.

 • 3.

  Voor de kinderopvangbesturen verbonden aan de Plus IKC’s geldt dat ze voor het organiseren en coördineren van de uitvoering van het PSO subsidie krijgen vanuit de SPUK Kansrijke Wijk.

Artikel 5 Aanvragen

 • 1.

  De directie van een onder artikel 2 lid 1 en 2 genoemd IKC vraagt namens het bevoegd gezag een subsidie aan voorzien van de bijlagen, genoemd in het vierde of vijfde lid.

 • 2.

  De onder lid 1 genoemde aanvragen worden door de desbetreffende directie voor 17 februari 2024 bij het college ingediend.

 • 3.

  De onder lid 1 genoemde aanvragen worden hetzij schriftelijk hetzij digitaal ingediend met gebruikmaking van het door het college vastgestelde aanvraagformulier.

 • 4.

  Bij de onder lid 1 genoemde aanvraag worden door de Plus IKC’s onderstaande bijlagen aangeleverd:

  • a.

   Een schriftelijke toelichting van de directeur van het IKC in samenwerking met de locatiemanager vanuit de kinderopvang met daarin minimaal:

   • een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd in relatie tot de doelen die vanuit het PSO, Kansen voor Kinderen 2 en impactgericht werken zijn gesteld.

  • b.

   Een gespecificeerde begroting, rekening houdend met:

   • Een maximum uurtarief van € 70,40,- voor de inzet van gespecificeerde leerkrachten dan wel extern ingehuurde professionals. Indien de inzet van reguliere leerkrachten mogelijk is verdient dit de voorkeur.

   • Een maximum van 20% van het totale aanvraagbedrag voor overhead dat nodig is voor de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

   • Een minimum van 80% van het totale aanvraagbedrag voor de inzet van leerkrachten c.q. andere professionals.

   • Een maximum van 40% voorbereidingstijd bij de inzet van de leerkrachten of andere professionals.

  • c.

   De onder b opgesomde begrotingsregels gelden niet voor onderdelen van de aanvraag die zien op peuter-kleutergroepen, doorgaande lijn en ouderbetrokkenheid. Daarvoor kan een los kostenoverzicht worden toegevoegd.

 • 5.

  Bij de onder lid 1 genoemde aanvragen worden door basis IKC’s onderstaande bijlagen aangeleverd:

  • a.

   Een schriftelijke toelichting van de directie van het IKC met daarin minimaal:

   • de visie van het IKC;

   • een analyse van de wijk, populatie en/of behoeften van de kinderen van het IKC gebaseerd op zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens;

   • het hieruit voortvloeiende profiel van het IKC met een toelichting op de impact die het IKC wil bereiken;

   • de praktische vertaling van het profiel in activiteiten zoals bedoeld in artikel 4, lid 1;

   • de onder artikel 1 lid 2 sub f van deze regeling genoemde intentieverklaring dan wel een samenwerkingsovereenkomst;

  • b.

   Een gespecificeerde begroting overeenkomstig de eisen genoemd in lid 4 sub b en c.

 • 6.

  De aanvraag bedoeld in lid 1 is voorzien van:

  • a.

   Een handtekening van de aanvrager bedoeld in lid 1, van de directie van het desbetreffende IKC en van het betreffende kinderopvangbestuur. Voor de aanvragen van de basis IKC’s is ook een handtekening namens de medezeggenschapsraad van de school en de oudercommissie van de kinderopvang vereist, waarmee zij aangeven in te stemmen met de subsidieaanvraag en het betreffende profielplan.

 • 7.

  Voor de PSO-aanvraag van de schoolbesturen van de Plus IKC’s en kinderopvangbesturen verbonden aan de Plus IKC’s, zoals bedoeld in artikel 2, lid 3 en 4, gelden geen aanvullende voorschriften dan genoemd in de ASVL. Ook deze aanvraag wordt voor 17 februari 2024 bij het college ingediend.

Artikel 6 IKC-commissie

 • 1.

  De IKC-commissie:

  • a.

   toetst de subsidieaanvragen van basis IKC’s aan de regeling; en

  • b.

   geeft deze aanvragers de mogelijkheid om de plannen en doelen in de aanvraag mondeling toe te lichten.

 • 2.

  De inrichting en werkwijze van de IKC-commissie is geregeld in de Beleidsregels reglement IKC-Commissie.

 • 3.

  De aanvragen van de Plus IKC’s, schoolbesturen van Plus IKC’s en kinderopvangbesturen verbonden aan de Plus IKC’s worden niet getoetst en van advies voorzien door de IKC-Commissie.

Artikel 7 Procedure

 • 1.

  Uiterlijk 4 weken na de in artikel 5 lid 2 van de regeling genoemde indieningstermijn worden de daartoe aangewezen aanvragen, mits zij voldoen aan de eisen opgenomen in artikel 5 van de regeling, ter advisering voorgelegd aan de IKC-commissie.

 • 2.

  Wanneer de aanvraag naar het oordeel van de IKC-commissie voldoende is om te kunnen worden gepresenteerd, nodigt zij de aanvragers uit de aanvraag mondeling toe te lichten.

 • 3.

  De IKC-commissie geeft na de presentaties een advies aan het college.

 • 4.

  De IKC-commissie streeft ernaar voor 1 mei 2024 het college over de desbetreffende aanvraag te adviseren.

 • 5.

  Uiterlijk 1 juni 2024 beslist het college op de aanvraag.

Artikel 8 Weigeringsgronden en beoordeling van de ingediende profielplannen

 • 1.

  Om voor subsidie genoemd in artikel 5 lid 1 in aanmerking te komen moet voldaan worden aan onderstaande voorwaarden. Onderdelen van de subsidieaanvraag die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden afgewezen:

  • a.

   Extra: het gaat om extra aanbod dat naast, aansluitend en aanvullend op het reguliere onderwijscurriculum wordt ingezet. Dit extra aanbod mag geen substitutie zijn van het reguliere aanbod.

  • b.

   Professionals: de uitvoering van het extra aanbod wordt verzorgd door daarvoor gekwalificeerde professionals.

 • 2.

  De Commissie beoordeelt de aanvraag genoemd in artikel 5 lid 1 aan de hand van de volgende criteria en kent daarvoor punten toe, voor elk criterium maximaal 5 punten:

  • a.

   Integraal: er is sprake van aantoonbare integrale samenwerking tussen onderwijs en opvang met betrekking tot de uitwerking van de profielplannen waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

  • b.

   Aansturing: er is sprake van gelijkwaardigheid tussen onderwijs en opvang bij de aansturing van het IKC.

  • c.

   Planmatigheid: de visie en analyse op basis van facts, figures en feelings leiden op een logische manier tot respectievelijk de profielplannen/keuze van activiteiten, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1.

  • d.

   Intensief: het extra aanbod bestaat uit een programma dat frequent en met aandacht wordt uitgevoerd. Het IKC bereikt zoveel mogelijk alle kinderen.

  • e.

   Ouderbetrokkenheid: het IKC draagt zorg voor een sterk systeem van ouders, kinderen en professionals.

 • 3.

  Aan een bijdrage voor peuter-kleutergroepen zijn in verband met het karakter van een pilot de volgende voorwaarden en procedures verbonden:

  • a.

   Er wordt voor maximaal 2 jaar een subsidie verleend. Subsidies die hiervoor in het schooljaar 2022-2023 zijn verleend tellen daarbij als jaar 1.

  • b.

   De pilot wordt gemonitord via de VVE-kwaliteitscyclus. IKC’s die deelnemen aan de pilot nemen deel aan deze cyclus.

  • c.

   Er kunnen geen nieuwe IKC’s meer aan de pilot deelnemen. Er wordt onderzocht hoe en of aan de pilot een vervolg kan en moet worden gegeven.

 • 4.

  Indien het in artikel 3 lid 1 genoemde subsidieplafond wordt overschreden, adviseert de commissie aan de hand van de aanvragen en presentaties over de rangorde van de aanvragen. De prioritering bij overschrijding van het subsidieplafond is als volgt:

  • a.

   aanvragen plus IKC’s

  • b.

   resterende aanvragen op basis van de door de IKC commissie toegekende punten op de onder artikel 8, lid 2 sub a tot en met e genoemde onderdelen.

Artikel 9 Verantwoorden, vaststellen en verplichtingen

 • 1.

  Voor de wijze van verantwoording en vaststelling zijn de bepalingen hierover in de ASVL van toepassing.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling dient uiterlijk 1 oktober 2025 te worden ingediend. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een daarvoor ontwikkeld format.

 • 3.

  IKC’s die een subsidie op grond van deze regeling hebben ontvangen, verlenen hun medewerking aan evaluaties, effectmetingen en kennisuitwisseling van de regeling wanneer hen dat gevraagd wordt. Dit gaat voor een deel vorm krijgen in de te ontwikkelen IKC-Academie.

 • 4.

  Gedurende de subsidieperiode kan aan de IKC’s waaraan subsidie is verleend, worden gevraagd om op creatieve wijze aan een delegatie te laten zien hoe de subsidiemiddelen op de locatie worden besteed. IKC’s proberen zoveel mogelijk aan deze vraag te voldoen. De delegatie kan bestaan uit afwisselend ambtenaren, raadsleden en/of wethouders en andere belangstellenden.

Artikel 10 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college. Het college kan van de bepalingen van deze regeling afwijken als toepassing ervan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 11 Citeertitel, inwerkingtreding en duur

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’ 2024. De regeling treedt in werking 1 dag na publicatie en is enkel van toepassing op aanvragen voor het schooljaar 2024-2025.

Ondertekening