MANDAATBESLUIT GRONINGER KREDIETBANK

Geldend van 05-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

MANDAATBESLUIT GRONINGER KREDIETBANK

De gemeente Het Hogeland heeft met de gemeente Groningen / Groninger Kredietbank (GKB) ten behoeve van de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) een dienstverleningsovereenkomst (dvo) gesloten d.d. 21 december 2023. Voor de verdere overwegingen die aan de samenwerking en het sluiten van de dvo wordt naar de dvo verwezen (informatieve bijlage).

In deze overeenkomst is in artikel 3 bepaald dat (de daartoe aangewezen functionaris – i.c. de directeur – van) de GKB van een mandaat wordt voorzien voor het nemen van besluiten (beschikkingen) op grond van de Wgs

Het college en de burgemeester van de gemeente Het Hogeland hebben op 3 januari 2019 een (open) mandaat verleend aan de gemeentesecretaris.  De gemeentesecretaris heeft op 3 januari 2019 het ondermandaatbesluit vastgesteld. Hierin ligt besloten dat (onder)mandaat aan derden kan worden verleend.

Ondertekening

De gemeentesecretaris van Het Hogeland, de heer P.P.M. (Paul) van Vilsteren;

gelet op hetgeen hiervoor is overwogen;

b e s l u i t:

 • 1.

  mandaat (en volmacht) te verlenen aan de directeur van de Groninger Kredietbank voor het nemen van beslissingen (en verrichten van handelingen) ter uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening namens het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland;

 • 2.

  te bepalen dat de directeur ondermandaat kan verlenen voor het nemen van beslissingen en het verrichten van handelingen aan een of meerdere functionarissen binnen de Groninger Kredietbank belast met de uitvoering van de Wgs.

 • 3.

  dit besluit mee te delen aan de GKB met het verzoek:

  • 1.

   kenbaar te maken of met deze mandaatverlening wordt ingestemd;

  • 2.

   bij het verlenen van ondermandaat het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland daarover te informeren

 • 4.

  Dit mandaatbesluit treedt in werking na de dag van bekendmaking en werkt terug tot 01-01-2019

Winsum, 20 december 2023

P.P.M van Vilsteren

gemeentesecretaris