Inspraakverordening gemeente Gilze en Rijen 2024

Geldend van 03-01-2024 t/m heden

Intitulé

Inspraakverordening gemeente Gilze en Rijen 2024

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2023;

gelet op het bepaalde in art 150 Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Inspraakverordening gemeente Gilze en Rijen 2024.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • b.

  inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • c.

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

 • 1. Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2. Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

 • 3. Geen inspraak wordt verleend:

  • a.

   indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • b.

   ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen waaronder in ieder geval begrepen juridisch-technische en redactionele aanpassingen;

  • c.

   ten aanzien van de uitvoering van beleidsvoornemens;

  • d.

   indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • e.

   inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

  • f.

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  • g.

   indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving;

  • h.

   indien het beleidsvoornemen primair betrekking heeft op interne of organisatorische aangelegenheden van de gemeente;

  • i.

   indien bij wettelijk voorschrift of bij besluit van een bestuursorgaan is bepaald dat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht op de voorbereiding van het besluit of beleidsvoornemen van toepassing is.

 • 4. In afwijking van het derde lid, sub i, kan het bestuursorgaan besluiten om in bijzondere situaties inspraak te verlenen.

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 4 Inspraakprocedure

 • 1. Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Als regel wordt een inspraaktermijn van zes weken toegepast.

 • 2. Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

 • 3. De inspraakprocedure omvat:

  • a.

   de wijze waarop inspraak wordt verleend;

  • b.

   een termijnstelling;

  • c.

   een omschrijving van de mate waarin en de voorwaarden waaronder ingezetenen en belanghebbenden invloed op het beleidsvoornemen kunnen uitoefenen.

Artikel 5 Eindverslag

 • 1. Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

 • 2. Het eindverslag bevat in elk geval:

  • a.

   een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

  • b.

   een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

  • c.

   een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

 • 3. Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt op de dag na die van bekendmaking in werking.

 • 2. Met ingang van deze datum wordt de Inspraakverordening Gilze en Rijen, vastgesteld op 20 december 2004, ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Inspraakverordening gemeente Gilze en Rijen 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2023,

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

S. Van Dijk

de voorzitter,

D.A. Alssema