Uitvoeringsbesluit 2024 bij de Afvalstoffenverordening gemeente Voorst 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit 2024 bij de Afvalstoffenverordening gemeente Voorst 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening gemeente Voorst 2024;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening gemeente Voorst 2024;

B E S L U I T:

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit 2024 bij de Afvalstoffenverordening gemeente Voorst 2024.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Voorst 2024;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een Voorster Afvalzak, PMD zak of minicontainer ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  Voorster Afvalzak: een van gemeentewege ter beschikking gestelde gele afvalzak van 12,5 l, 25 l of 50 l met de opdruk en het logo "gemeente Voorst", bestemd voor het aanbieden van huishoudelijk afval;

 • d.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen: Circulus B.V., gevestigd in Apeldoorn;

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

 • a.

  Circulus B.V., gevestigd te Apeldoorn, voor het inzamelen van oud papier en karton;

 • b.

  Kringloopwinkel Twello, gevestigd te Twello, voor het (deels) inzamelen van afgedankt textiel met behulp van kledingcontainers, afgedankte elektrische en elektronische apparaten en voor het inzamelen van kringloopgoederen.

 • c.

  Overige instellingen die textiel willen inzamelen, kunnen in overleg met Circulus een locatie aanwijzen.

 • d.

  Diverse instellingen, die snuffelmarkten organiseren, voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen die naar hun oordeel voor hergebruik geschikt zijn;

 • e.

  Verenigingen, gevestigd binnen gemeente Voorst, voor het inzamelen van oude metalen.

 • f.

  Diverse recyclepleinen van Circulus voor het inleveren van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  bioafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst Milieu Centraal;

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, serviesglas, aquaria, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  PMD: plasticverpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen, metaalverpakkingsmateriaal of drankenkartons (zie de website van Circulus voor de actuele lijst);

 • 6.

  textiel: kleding, tassen, lakens, dekens, knuffels, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn. Ook schoenen vallen hier nadrukkelijk onder. Met uitzondering van textiel dat vervuild is met andere afvalfracties zoals bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 7.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 8.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 9.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 10.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder bioafval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout et cetera, met uitzondering van boomstronken, bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 11.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 12.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 13.

  Overige afvalstromen zoals luiers, oude fietswrakken, metalen buizen enz. zoals beschreven op https://www.circulus.nl/voorst/wat-naar-recycleplein/.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

afbeelding binnen de regeling

Tegen betaling van extra afvalstoffenheffing zijn extra minicontainers te verkrijgen voor het inzamelen van restafval of bioafval.

Een extra minicontainer voor het inzamelen van papier en PMD is te verkrijgen tegen een eenmalige vergoeding. Dit is voor de gemaakte onkosten van Circulus voor het brengen van de container en de administratie.

* De gebruiker van een perceel, die beschikt over een verzamelcontainer als inzamelvoorziening, kan uitdrukkelijk erom verzoeken om zijn rest, bioafval, PMD en papier afzonderlijk met een minicontainer in te laten zamelen. Hij dient dan zelf een minicontainer van de gemeente Voorst op eigen terrein te bewaren en op de aangewezen inzameldagen in de inzamelroute ter inzameling aan te bieden.

Artikel 5. Frequentie van inzamelen van overige categorieën huishoudelijk afvalstoffen

Op basis van artikel 9 van de verordening wordt de frequentie van inzameling vastgesteld van de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van de gemeente bij elk perceel worden ingezameld. Dit zijn:

afbeelding binnen de regeling

Artikel 6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening stellen burgemeester en wethouders de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen vast:

 • a.

  het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt namens de gemeente, berust bij Circulus;

 • b.

  de gemeente is bevoegd om de container te voorzien van een elektronische chip en van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

 • c.

  de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

 • d.

  Voor iedereen die meedoet aan de pilot van een verzamelcontainer wordt een milieupas aangeleverd, behorende bij de woning;

 • e.

  de gebruiker van een perceel dient zich tot Circulus te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel;

 • f.

  de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

 • g.

  de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

 • h.

  de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

 • i.

  het uiterlijk van de container mag niet noemenswaardig worden veranderd door deze bijvoorbeeld te beschilderen of te beplakken;

 • j.

  bewoners van appartementsgebouwen zijn verplicht het huishoudelijk afval in de Voorster Afvalzak te verzamelen. De Voorster Afvalzak dient afgesloten in de verzamelcontainer te worden gedeponeerd.

 • k.

  bewoners kunnen PMD-afval los aanbieden in de PMD-minicontainer of zijn verplicht voor de aanbieding van PMD-afval een doorzichtige zak te gebruiken. Dit geldt ook bij het inleveren van PMD-afval bij een inzamelpunt bij de milieustraatjes.

 • l.

  Het risico voor het gedeeltelijk blijven vastzitten van afvalstoffen in de container, na het twee keer schudden en het legen van de container door de inzamelaar, blijft bij bewoner, die de container ter leging heeft aangeboden.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening stellen burgemeester en wethouders de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden vast:

 • a.

  het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers en het afval dat zonder inzamelmiddel mag worden aangeboden (grof tuinafval en grof huishoudelijk afval) dient ordelijk te gebeuren door plaatsing van de container of het afval op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, niet in een bocht, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzamelaar dienen te worden opgevolgd;

 • b.

  het aanbieden en ledigen van de minicontainers voor restafval, bioafval, papierafval en PMD-afval vindt plaats: tot de voorlaatste woning of draaipunt bij de laatste woning.

  Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  1. Het draaipunt dient goed te gebruiken te zijn;

  2. De aanvoerweg berijdbaar moet zijn, de gemeente is niet verantwoordelijk voor de snoei van bomen/bosschages die niet haar eigendom/verantwoordelijkheid zijn;

  3. Indien er geen draaipunt is wordt er alleen nog ingezameld tot het laatste huis als daar een goed te gebruiken draaipunt is.

  4. De huisvuilwagen rijdt of steekt in principe niet achteruit.

  Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan dienen bewoners hun container aan de openbare weg ter lediging aan te bieden.

 • c.

  Indien er gebruik gemaakt wordt van voertuigen met zogenaamde zijladersgelden de volgende aanbiedingsregels voor de mini-containers voor restafval, bioafval, PMD en papier:

  1. de wielen (en handvatten) van de container moeten wijzen naar de kant van de stoep en de huizen (dus niet naar de straat).

  2. de containers moeten zo dicht mogelijk aan de straat staan.

  3. alle containers uit een straat moeten aan één zijde van de straat staan, deze zijde wordt aangewezen door de inzamelaar.

  4. er mag niets tussen de container en de straat staan (geen lantaarnpaal, auto o.i.d.)

  5. de ruimte tussen de containers moet minimaal 30 cm zijn;

 • d.

  inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

 • e.

  uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen afval steken;

 • f.

  afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

 • g.

  het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 80 kilogram;

 • h.

  het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

 • i.

  klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of recycleplein;

 • j.

  glas dient indien mogelijk op kleur gescheiden in de glasbak te worden gedeponeerd;

 • k.

  bij de afgifte van afvalstoffen op het recycleplein van Circulus zijn de acceptatievoorwaarden van Circulus van toepassing;

 • l.

  de inzameling van herbruikbaar huishoudelijk afval, en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met Kringloop Twello;

 • m.

  de inzameling van grof huishoudelijk afval en grof groen afval vindt plaats na aanmelding op een vooraf bekendgemaakte datum.

 • n.

  grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 3 m3;

 • o.

  kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, en niet zwaarder dan 20 kilogram. De doorsnee van een boom of tak mag niet meer dan 15 cm zijn;

 • p.

  Met "nabij elk perceel", zoals bedoeld in de afvalstoffenverordening 2024 artikel 10, eerste lid, wordt bedoeld "aan de dichtstbijzijnde doorgaande openbare weg".

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen de volgende regels op grond van artikel 10, tweede lid, van de verordening vast:

 • a.

  inzamelmiddelen dienen te worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag vóór 7.00 uur;

 • b.

  inzamelmiddelen anders dan PMD zakken mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20:00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • c.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • d.

  Voor grof huishoudelijk afval en grof groen geldt dat dit na digitale aanmelding eens in de 4 weken plaatst vindt;

 • e.

  de inzameling van herbruikbare kringloopgoederen vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de Kringloopwinkel Twello;

 • f.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt. Indien de container vol is, is het verboden glas naast de container te plaatsen.

 • g.

  het inzamelrooster voor de afvalstromen is te vinden op www.circulus.nl/voorst/ en in de Circulus-App.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huisblad en op de website www.circulus.nl/voorst/

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 10. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit 2024 bij de Afvalstoffenverordening gemeente Voorst 2024.

Ondertekening

Twello, 7 november 2023

Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Jan Willem Wiggers, burgemeester