Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Lelystad 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Lelystad 2024

De raad van de gemeente Lelystad,

Gelezen:

 • -

  het voorstel van burgemeester en wethouders van Lelystad;

Geletop:

 • -

  de artikelen 18.20, derde lid, en 18.23, eerste lid, aanhef en onder a , van de Omgevingswet en,

 • -

  artikel 149 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

vast te stellen: de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Lelystad 2024

Artikel 1. Definities

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt onder betrokken wetten verstaan: Omgevingswet en Wet milieubeheer, voor zover paragraaf 18.3.3 van de Omgevingswet van overeenkomstige toepassing is verklaard.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

Artikel 3. Betrokkenheid van de raad

De raad ziet toe op de hoofdlijnen van het door burgemeester en wethouders gevoerde beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen gestelde doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie.

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen kwaliteitscriteria vast bij nadere regels.

 • 2. Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 2 zijn de kwaliteitscriteria van toepassing.

 • 3. Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de raad.

 • 4. Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Lelystad 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2023

Lelystad,

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

de voorzitter,