Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2024

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2024

De raad van de gemeente Heerenveen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023 met registratienummer Z.23.41.3383

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden; overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2024

Artikel 1. In aanmerking komen voor kwijtschelding

 • 1. Voor belastingaanslagen van de volgende belastingen, legeskosten en heffingen kan, met inachtneming van het hierna in deze verordening bepaalde, (gedeeltelijk) kwijtschelding worden verleend:

  • a.

   de afvalstoffenheffing;

  • b.

   de onroerendezaakbelastingen;

  • c.

   de rioolheffing.

  • d.

   een gehandicaptenparkeerkaart

 • 2. De gemeente verleent voor andere door haar geheven belastingen en heffingen geen kwijtschelding:

Artikel 2. Beperkte kwijtschelding afvalstoffenheffing

 • 1. Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt binnen de gemeente belasting geheven van de gebruiker van een perceel ten aanzien waarvan een verplichting tot het inzamelen van afvalstoffen bestaat als bedoeld in de Wet milieubeheer.

 • 2. Voor het vaste gedeelte van de belasting, bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel behorende bij de geldende verordening afvalstoffenheffing, kan kwijtschelding worden verleend.

 • 3. Van het variabele gedeelte, bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de tarieventabel behorende bij de geldende verordening afvalstoffenheffing, kan kwijtschelding worden verleend, met dien verstande dat het hierna vermelde maximumbedrag van de kwijtschelding, dat per heffingstijdvak kan worden verleend, afhankelijk is van het aantal personen dat het perceel bij de aanvang van het heffingstijdvak feitelijk gebruikt.

  • i.

   € 55,00 bij gebruik door één persoon;

  • ii.

   € 80,00 bij gebruik door twee personen;

  • iii.

   € 100,00 bij gebruik door drie personen;

  • iv.

   € 115,00 bij gebruik door vier personen;

  • v.

   € 125,00 bij gebruik door vijf personen;

  • vi.

   € 130,00 bij gebruik door meer dan vijf personen.

 • 4. Het aantal personen dat het perceel feitelijk gebruikt wordt bij aanvang van het heffingstijdvak bepaald.

 • 5. Voor in rekening gebrachte afvalstoffenheffing als bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel behorende bij de geldende verordening afvalstoffenheffing) wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3. Beperkte kwijtschelding onroerendezaakbelastingen

 • 1. Onder de naam onroerendezaakbelastingen worden voor binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee belastingen geheven: een gebruikersbelasting en een eigenarenbelasting.

 • 2. Uitsluitend van de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen kan kwijtschelding worden verleend.

 • 3. Van de belasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen wordt geen kwijtschelding worden verleend.

Artikel 4. Beperkte kwijtschelding rioolheffing

 • 1. Onder de naam rioolheffing wordt binnen de gemeente belasting geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering.

 • 2. Uitsluitend van de belasting voor een perceel dat wordt gebruikt als woning kan kwijtschelding worden verleend.

 • 3. Van de belasting voor een perceel dat wordt gebruikt als niet-woning wordt geen kwijtschelding worden verleend.

Artikel 5. Kosten van bestaan

 • 1. Bij de bepaling van kwijtschelding wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 16, eerste en tweede lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 % procent.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 6. Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingsweg 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen als bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  het maximumbedrag genoemd in artikel 4, onder a van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot;

 • b.

  75 % van het onder a, genoemde bedrag voor een belastingschuldige zijnde een alleenstaande, en;

 • c.

  90 % van het onder a, genoemde bedrag voor een belastingschuldige zijnde een alleenstaande ouder.

Artikel 7. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid van de genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 8. Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 9. Overgangsrecht

Met ingang van de in artikel 10 genoemde datum van ingang van heffing, wordt de in de raadsvergadering van 19 december 2022 vastgestelde ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2023’ ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van deze verordening is: 1 januari 2024.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2023.

De griffier,

mevrouw L. Roest - Jonkers

De voorzitter,

mevrouw A. Fokkens - Kelder