Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting 2024

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting 2024

De raad van de gemeente Heerenveen;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023 met registratienummer Z.23.413383;

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 225 van de Gemeentewet en de parkeerverordening 2021;

Besluit

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting 2024

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990, Stb. 459;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen;

 • c.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990, met uitzondering van tweewielige motorvoertuigen;

 • d.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • e.

  houder: degene die naar omstandigheden als houder van een motorvoertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • f.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • g.

  parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarvoor parkeerbelasting wordt geheven door middel van parkeerapparatuur;

 • h.

  belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die:

  • 1.

   is aangeduid met bord E9 uit bijlage I van het RVV 1990, of

  • 2.

   gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage I van het RVV 1990 met het opschrift 'zone', voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;

 • i.

  parkeervergunning: een door het college verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en belanghebbendenplaatsen;

 • j.

  vergunninghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een parkeervergunning is verleend;

 • k.

  centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Heerenveen een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of een ander communicatiemiddel.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘parkeerbelastingen’ worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van de degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 2. Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat

   • i.

    als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

   • ii.

    als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig gebruik heeft gemaakt en hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4. De belastingen bedoeld in artikel 2, onderdeel b, worden geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Vrijstelling

 • 1. De belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, voor het parkeren van een motorvoertuig op een parkeerapparatuur plaats wordt niet geheven van een houder van een geldige gehandicaptenparkeerkaart.

 • 2. De vrijstelling is uitsluitend van toepassing als de gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in het eerste lid met de daartoe bestemde zijde op een van buitenaf duidelijk zichtbare en leesbare plaats direct achter de voorruit van het motorvoertuig is geplaatst.

Artikel 5 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel (bijlage 1).

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college gestelde voorschriften.

 • 2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

 • 3. Bij de voldoening op aangifte moet het kenteken van het motorvoertuig waarmee wordt geparkeerd of waarvoor de vergunning geldt worden opgegeven.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een mobiele telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer.

 • 2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een mobiele telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer.

 • 3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 9 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats en/of het gebied waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd, geschiedt in alle gevallen door het college bij openbaar te maken besluit.

Artikel 10 Kosten

De kosten van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 76,70. De kostenberekening naheffingsaanslag staat vermeld in bijlage 2.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsbepaling

De “Verordening op de heffing en de invordering van een parkeerbelasting 2023” van 19 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening parkeerbelasting 2024”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2023.

De griffier,

Mevrouw L. Roest - Jonkers

De voorzitter,

mevrouw A. Fokkens - Kelder

Bijlage 1: Tarieventabel

behorende bij de “Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting 2024”

 

Parkeren bij parkeerapparatuur

 

1.

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt in het centrumgebied van Heerenveen

 
 

Parkeerduur

Parkeerautomaat (muntgeld)

Parkeerautomaat (bankpas) of via belparkeren

Tarief

1.1

Per uur € 1,80

Per 3,5 minuten € 0,10

Per 1 minuut € 0,03

€ 1,80

1.2

Langer dan 5 uren

Dagtarief

Dagtarief

€ 8,50

2.

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt aan de westzijde van het station van Heerenveen

 

2.1

voor een parkeerduur halve dag1:

€ 2,50

2.2

voor de parkeerduur gedurende de gehele dag:

€ 5,00

 

1halve dag = de helft van het aantal betaald parkeeruren op die kalenderdag.

 
 

Vergunningen

 

3.

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt per kalenderjaar:

 

3.1

Voor een parkeervergunning verstrekt op grond van artikel 3 lid 3 onderdeel a of b van de parkeerverordening 2021.

€ 100,00

3.2

Voor een parkeervergunning die is gelegen binnen een zone aangeduid met bord E9 met het opschrift ‘zone’ uit het RVV 1990, verstrekt op grond van artikel 3 lid 3 onderdeel a, b, d of f van de parkeerverordening 2021.

€ 48,00

3.3

Voor een parkeervergunning verstrekt op grond van artikel 3 lid 3 onderdeel c of e van de parkeerverordening 2021.

€ 356,00

3.4

Voor een vergunning voor een maatschappelijke instelling verstrekt op grond van artikel 3 lid 3 onderdeel e van de parkeerverordening 2021.

€ 48,00

3.5

Voor een klusbussenvergunning verstrekt op grond van artikel 3 lid 3 onderdeel e van de parkeerverordening 2021.

€ 91,00

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2023

De griffier,

Mevrouw L. Roest-Jonkers  

Bijlage 2: Kostenberekening naheffingsaanslag

Behorende bij de “Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting 2024”

Onderbouwing verhoging tarief kosten naheffingsaanslag naar wettelijk maximum van € 76,70. De verhoging heeft plaatsgevonden op basis van de consumentenprijsindex april 2023 (126,01) ten opzichte van die van april 2022 (119,81). De uitkomst is afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 10 eurocent (Stcrt. 4 juli 2023, 18369)

In de tarieven mogen de volgende kosten doorberekend worden:

 • vaste informatieverwerkingskosten;

 • variabele informatieverwerkingskosten;

 • kosten van afschrijving;

 • kosten van interest;

 • personeelskosten;

 • overheadkosten, welke ten hoogste 50% van de personeelskosten mogen bedragen.

Jaar: 2024 (begroting)

 

Kostensoorten

Raming kosten 2024

A

Personeelskosten parkeerbeheer

€ 177.713,00

B

Kosten van afschrijving en interest

€ 15.249,00

C

Overheadkosten

€ 88.856,50

D

Exploitatiekosten

€ 175.038,00

 

Totale kosten A t/m D

€ 456.856,50 

De begroting voor het jaar 2024 schrijft voor dat er ramingen dienen te worden opgenomen voor de oplegging van naheffingsaanslagen, waarvan het totale bedrag wordt geschat op € 314.000,-.

In de primitieve begroting 2024 is een bedrag opgenomen van € 239.947, het verschil wordt meegenomen in de voorjaarsnota. Deze ramingen zijn gebaseerd op een tarief van € 78,50 per naheffingsaanslag, bestaande uit € 76,70 plus € 1,80, en een geschat aantal van ongeveer 4.000 naheffingsaanslagen.

Vaststelling nieuw tarief:

Bij het vaststellen van het nieuwe tarief dient te worden opgemerkt dat conform wettelijke bepalingen ervan mag worden uitgegaan dat de kosten die voortvloeien uit de naheffingsaanslagen zullen worden gedekt door de opbrengsten daarvan. Dit dient echter te geschieden binnen een vastgesteld maximumtarief. Voor het jaar 2024 geldt dat het maximumtarief in Heerenveen, bij een geschat aantal van 4.000 naheffingsaanslagen,

€ 114,21 per aanslag bedraagt. In lijn met de wettelijke beperkingen kan derhalve het tarief van € 76,70 worden gehandhaafd.

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2023

De griffier,

Mevrouw L. Roest-Jonkers