Legesverordening 2024 gemeente Diemen

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Legesverordening 2024 gemeente Diemen

De raad der gemeente Diemen;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

gelet op artikelen 156, eerste lid en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet.

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende;

Legesverordening 2024 gemeente Diemen

Artikel 1 Definities

 • a. dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b. week: een aaneengesloten periode van 7 dagen;

 • c. maand: een tijdvak dat loopt van n-de dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d. jaar: een tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

 • d.

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  van openbare besturen, openbare instellingen en ambtenaren, waaronder begrepen opsporingsambtenaren in het kader van de opsporing van de strafbare feiten, voor het verrichten van werkzaamheden in het openbare belang of voor studie- en onderzoeksdoeleinden.

 • d.

  voor een vergunning als bedoeld in Hoofdstuk 11 van de bij deze verordening behorende tarieventabel van:

  • I.

   degenen, die ten gevolge van een vordering krachtens de Huisvestingswet, worden verplicht naar een andere woongelegenheid te verhuizen;

  • II.

   degenen, die met het oogmerk om aan woonruimte behoevende derden woongelegenheid te verschaffen, vrijwillig naar een kleinere woongelegenheid verhuizen;

  • III.

   kinderen, die in de ouderlijke macht terugkeren;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De leges kunnen worden geheven:

  • a.

   bij wege van aanslag;

  • b.

   door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg.

 • 2. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan in de gevallen genoemd in het vorige lid onder b bepalen, dat een voorlopig bedrag wordt betaald. Het bedrag wordt vastgesteld tot ten hoogste het bedrag dat vermoedelijk aan leges is verschuldigd.

 • 3. Het voorlopig betaalde bedrag wordt in mindering gebracht op het vastgestelde bedrag van de verschuldigde leges.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

  • a.

   van zuiver redactionele aard zijn;

  • b.

   een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of artikelen onder titel 1 van de tarieventabel betreft:

   • 1.

    hoofdstuk 1. (akten burgerlijke stand);

   • 2.

    hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

   • 3.

    hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

   • 4.

    artikel 1.19 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

   • 5.

    artikel 1.27, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

   • 6.

    artikel 1.33 (Wet op de kansspelen);

   • 7.

    hoofdstuk 6 (verstrekking op grond van de Wet bescherming persoonsgegeven);

  een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 - Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De “Legesverordening 2023" wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking, maar niet eerder dan 1 januari 2024.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2024”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2023.

De voorzitter

De griffier

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij Legesverordening 2024 gemeente Diemen

Titel 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

2024

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere tijd dan door de ambtenaar van de burgerlijke stand voor kosteloze verstrekking is bepaald:

 

1.1.1.1

Gedurende kantooruren van de ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 430,15

1.1.1.2

Op door het gemeentebestuur aangewezen roostervrije dagen gedurende kantooruren en op zaterdag van 10.00 tot en met 12.00 uur

€ 861,45

1.1.1.3

Buiten de kantooruren van de ambtenaar van de burgerlijke stand, op zondag en een daarmee gelijkgestelde feestdag

€ 1.290,40

1.1.1.4

voor een eenvoudige voltrekkingsceremonie van maandag tot en met woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

€ 187,10

1.1.1.5

voor een eenvoudige omzetting aan het gemeenteloket (zonder decorum)

€ 74,60

1.1.2

het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

€ 31,15

1.1.3

het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

€ 43,80

1.1.4

het tarief bedraagt voor de benoeming van een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) voor één huwelijk

€ 280,60

1.1.5

Indien de gemeente getuigen moet regelen bedraagt het tarief per getuige

€ 20,25

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een verklaring van huwelijksbevoegdheid overeenkomstig artikel 1, lid 1 van het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.7

Indien de annulering binnen 75 dagen van het huwelijk plaats vindt dan zijn de volledige huwelijksleges verschuldigd.

€ 30,40

1.1.8

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 15,85

1.1.9

het tarief bedraagt voor het afgeven van een verklaring van uitstel tot begraven of cremeren

€ 14,55

1.1.10

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand gelden de tarieven zoals deze zijn opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.11

Het tarief bedraagt voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 15,30

1.1.12

Het tarief bedraagt voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 15,30

1.1.13

Het tarief bedraagt voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 15,30

1.1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 15,30

1.1.15

Naturalisatie

 
 

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek, worden de tarieven geheven conform het op het moment van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden, conform de rijkswet op het Nederlanderschap

 

1.1.16

Tijdelijke regeling al geboren kind

 

1.1.16.1

Het tarief bedraagt voor het vastleggen van een dubbele achternaam van op en na 1 januari 2016 geboren kinderen die vallen onder de tijdelijke regeling (1 januari 2024-31 december 2024) in het kader van het wetsvoorstel dubbele achternaam:

 

1.1.16.1.1

voor het eerste kind:

€ 75,00

1.1.16.1.2

elk volgend kind:

€ 50,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 63,40

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 40,90

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, die in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 57,05

1.2.7

Indien bij het vaststellen van deze tarieven tabel, de tarieven in hoofdstuk 2 (reisdocumenten) nog niet zijn aangepast aan de wettelijke maximumtarieven, dan gelden met ingang van 1 januari van het belastingjaar de wettelijke maximumtarieven.

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 51,10

wettelijke maximum tarief

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 39,65

wettelijke maximum tarief

1.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 11,45

1.3.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omwisselen van een buitenlands rijbewijs

wettelijke maximum tarief

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.4.2.1

het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 11,50

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens dat op elk moment kan ingaan en een geldigheidsduur heeft van 12 maanden, aanvangende met de dag van ingang:

 
 

Voor 50 verstrekkingen

€ 249,00

 

Voor 100 verstrekkingen

€ 493,25

 

Voor 500 verstrekkingen

€ 2.341,15

 

Voor 1.000 verstrekkingen

€ 4.677,70

 

Voor 10.000 verstrekkingen

€ 26.865,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 11,50

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens dat op elk moment kan ingaan en een geldigheidsduur heeft van 12 maanden, aanvangende met de dag van ingang:

 
 

Voor 50 verstrekkingen

€ 249,55

 

Voor 100 verstrekkingen

€ 494,40

 

Voor 500 verstrekkingen

€ 2.342,45

 

Voor 1.000 verstrekkingen

€ 4.678,85

 

Voor 10.000 verstrekkingen

€ 26.866,40

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 15,60

1.4.7

Voor het verstrekken van informatie aan afnemers en bijzondere derden in het kader van hun ambtsuitoefening, indien de aanvraag wordt vergezeld van een "no hit bericht"

€ 2,95

Hoofdstuk 5 Vervallen: Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 

1.6.1.1

Bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

Ten hoogste 100 pagina's, per pagina

€ 0,25

 

Met een maximum per bericht van

€ 5,45

1.6.1.1.2

Meer dan 100 pagina's

€ 24,45

1.6.1.2

Bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,45

1.6.1.3

Dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 24,45

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,90

Hoofdstuk 7 Bestuurszaken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2

Geheel bedrukte, getypte, geschreven, gereproduceerde gedeeltelijk geschreven, gereproduceerde fotokopieën, minuten, afschriften of uittreksels van stukken per gehele of gedeeltelijke bladzijde

€ 0,75

 

Deze bepaling geldt niet voor stukken welke zijn genoemd in een van de volgende artikelen van de tarieventabel, in een andere belastingverordening van deze gemeente of in andere rechtsregels, per bladzijde of gedeelte daarvan.

 

1.7.3

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

a. per pagina

€ 0,75

 

b. per fotokopie (A4-formaat)

€ 0,75

 

c. per fotokopie (A3-formaat)

€ 0,75

1.7.4

Mondelinge of telefonische inlichtingen uit de hiervoor genoemde stukken, een recht conform het recht ter inzage

 

1.7.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van gegevens uit het bouwarchief, al dan niet behorende bij de onder 1.7.2 genoemde stukken, bedraagt per half uur of een gedeelte ervan een minimum bedrag van € 22,50 vermeerderd met de kosten de kosten voor een afdruk, te weten per afdruk op :

€ 26,20

 

A4-formaat en kleiner

€ 4,90

 

A3-formaat of kleiner, doch niet kleiner dan A4-formaat

€ 9,20

 

A2-formaat of kleiner, doch niet kleiner dan A3-formaat

€ 15,10

 

A1-formaat of kleiner, doch niet kleiner dan A2-formaat

€ 21,30

 

A0-formaat of kleiner, doch niet kleiner dan A1-formaat

€ 30,60

 

Groter dan A0-formaat

€ 48,35

1.7.6

het digitaal (scan) verstrekken van gegevens uit het bouwarchief, al dan niet behorende bij de onder 1.7.2 genoemde stukken, een en ander voor zover deze stukken niet zijn genoemd in een ander artikel van de tarieventabel, een andere belastingverordening van deze gemeente

 

1.7.6.1

voor elk daaraan te besteden halfuur of gedeelte daarvan

€ 26,20

1.7.7

Jaarabonnement op de voorstellen met bijlagen en de notulen van openbare raadsvergaderingen

€ 125,55

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een kopie van een WOZ-beschikking zoals deze kenbaar is gemaakt op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen of bij afzonderlijke beschikking

€ 16,15

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

voor het legaliseren van een handtekening

€ 11,50

1.9.2

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag van een persoon (COVOG)

€ 44,30

1.9.3

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap, niet bedoeld tot reispapier

€ 13,90

1.9.4

tot het verstrekken van elke andere in deze verordening niet uitdrukkelijk genoemde verklaring, welke in het bijzonder belang van de betrokken personen wordt opgemaakt

€ 11,85

1.9.5

voor het op geregelde tijden verstrekken van inlichtingen betreffende de mutaties uit het geautomatiseerde persoonsregister, voor zover door betrokkenen daartegen geen bezwaar is, voor elke op de lijst vermelde mutatie

€ 6,70

1.9.6

tot het verstrekken van een bericht, als bedoeld in artikel 29 en 32 van de Wet persoonsregistratie: bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 
 

ten hoogste 49 pagina's

€ 7,60

 

50 tot 100 pagina's

€ 38,35

 

meer dan 100 pagina's

€ 57,65

 

bij verstrekking anders dan op papier dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de vastlegging moeilijk toegankelijke registratie

€ 76,90

 

Indien voor hetzelfde bericht op grond van dit artikel meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.9.7

Het tarief bedraagt voor het waarmerken van documenten, per document

€ 13,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van één of meer inlichtingen uit:

 
 

a. het archief van de gemeente;

 
 

b. de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens van de gemeente, die worden verstrekt ten aanzien van niet met naam of adres aangeduide personen, ten behoeve van welke verstrekking de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens geheel dan wel gedeeltelijk dient te worden doorlopen:

 
 

voor elk daaraan te besteden halfuur of gedeelte daarvan

€ 25,85

1.10.1.1

Het tarief ter zake van het verstrekken van informatie over de bodem bedraagt voor elk daaraan te besteden uur of gedeelte daarvan

€ 53,70

1.10.1.2

Het in 1.10.1 en 1.10.1.1 bedoelde tarief is eveneens verschuldigd, indien de gevraagde inlichting niet leidt tot het door aanvrager beoogde doel of indien geen inlichting als gewenst kan worden verstrekt.

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingsverordening

 

1.11

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om toekenning van een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 2.6.2 van de Huisvestingsverordening Diemen 2020.

€ 65,15

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor een vergunning voor tijdelijke verhuur ex artikel 15 van de Leegstandswet:

 
 

per afzonderlijke woning

€ 195,80

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

1.13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag gemeentegarantie, benodigd voor het aantrekken van een geldlening voor uitbreiding van een bestaand object of een nieuw te bouwen object in de gemeente Diemen

€ 1.986,00

Hoofdstuk 14 Marktvergunning

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een marktvergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Marktverordening

€ 97,85

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

Voor één of meerdere kansspelautoma(a)t(en): het tarief zoals vermeld in het Speelautomatenbesluit

€ 56,50

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 

Hoofdstuk 18 Kabels en leidingen

 

1.18.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van:

 

1.18.1.1

een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoelt in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet

€ 775,70

1.18.1.2

Het in 1.18.1.1 genoemde bedrag wordt, indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting, die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

1.18.1.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.18.1.4

Een melding, niet vallend onder hetgeen omschreven is in 1.18.1.1, in verband met het verkrijgen van een vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoelt in Artikel 2, eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Diemen

€ 775,70

1.18.1.5

een melding van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, lid 4 en 5 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Diemen, alsmede de startmelding van werkzaamheden behorend bij werkzaamheden vallend onder 1.18.1.1 en 1.18.1.4 10% van de bedragen genoemd bij 1.18.1.1 en 1.18.1.4.

 

Hoofdstuk 19 Gehandicaptenparkeerkaart

 

1.19.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

Tot het verkrijgen van een parkeerkaart van uniform artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 50,15

1.19.1.2

Tot het verstrekken, na vermissing, van een parkeerkaart uniform artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 50,15

1.19.1.3

Tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats waaronder ook begrepen de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 371,55

Hoofdstuk 20 Blauwe zone

 

1.20.1

Tot het verkrijgen van een bedrijfsontheffing blauwe zone, binnen de prolongatietijd van een 1 jaar met een minimumbedrag voor 1 kwartaal van

€ 24,00

 

en een maximumbedrag bij 4 kwartalen van

€ 96,00

1.20.2

Tot het verkrijgen van een deelauto-ontheffing

 

1.20.3

Tot het verkrijgen van een bewonersontheffing blauwe zone, binnen de prolongatietijd van een 2 jaar met een minimumbedrag voor 1 kwartaal van

€ 12,00

 

en een maximumbedrag bij 8 kwartalen van

€ 96,00

1.20.4

Tot het verkrijgen van een ontheffing bij een kentekenwijziging voor een bewoner/bedrijf

 

1.20.7

Tot het verkrijgen van een eerste bewonersontheffing blauwe zone bij uitbreiding blauwe zone, binnen de prolongatietijd van een 2 jaar met een minimumbedrag voor 1 kwartaal van

€ 12,00

 

en een maximumbedrag bij 8 kwartalen van

€ 96,00

1.20.8

Tot het verkrijger van een bezoekerspas voor de bewoner per 200 bezoekersuren

€ 50,00

1.20.9

Tot het verkrijger van een bezoekerspas voor de bewoner per 400 bezoekersuren

€ 100,00

1.20.10

Tot het verkrijger van een bezoekerspas voor de bewoner per 600 bezoekersuren

€ 150,00

Hoofdstuk 21 Verkeer en vervoer

 

1.21.2

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stbl.1994, 450), bedraagt het tarief:

€ 283,00

1.21.3

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (Stbl. 459), bedraagt het tarief:

 

1.21.3a

a) voor een basistarief inclusief het verstrekken van één kaart voor één dag

€ 97,85

1.21.3b

b) voor een basistarief inclusief het verstrekken van één kaart voor 3 jaar

€ 237,05

1.21.3c

c) indien er meer dan één kaart verstrekt dient te worden bedragen de meerkosten per kaart

€ 3,05

1.21.4

Het tarief bedraagt terzake van het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 237,05

1.21.5

Vervallen

 

1.21.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.21.7

Voor het instellen van een parkeerverbod parkeerplaats met een bord E4 of E7 met onderbord en wegsleepregeling, per bord

€ 50,80

1.21.8

Voor het instellen van een parkeerverbod wegvak met een bord E1 met onderbord en wegsleepregeling, per bord

€ 50,80

1.21.9

Voor het afsluiten van de straat met per rijrichting 2 afzethekken en een bord C1

€ 152,60

1.21.10

Voor het plaatsen van tekstborden, 3 dagen voordat de straat wordt afgesloten

€ 152,60

1.21.11

Indien de aanvraag voor het nemen van de verkeersmaatregelen wordt ingediend door plaatselijke stichtingen, verenigingen met charitatieve doelstellingen, t.b.v. verkeersveiligheidacties en bewonersactiviteiten waarvoor een gemeentelijke subsidie is toegekend, worden geen leges in rekening gebracht.

 

Hoofdstuk 22 APV-vergunningen en ontheffingen

 

1.22.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning op grond van de APV:

 

1.22.1.1.1

een vergunning voor een dag

€ 47,05

1.22.1.1.2

een vergunning voor een bepaalde periode maximaal 15 dagen

€ 97,85

1.22.1.1.3

een vergunning voor een seizoensgebonden standplaats (2 maanden)

€ 194,35

1.22.1.1.4

een vergunning voor 5 jaar

€ 470,85

1.22.1.2

Het tarief voor het leveren van stroom via een gemeentelijke elektriciteitskast bedraagt:

 

1.22.1.2.1

verbruik kleiner of gelijk aan 60 kWh per jaar

€ 41,30

1.22.1.2.2

verbruik tussen 60 kWh en 120 kWh per jaar

€ 82,40

1.22.1.2.3

verbruik gelijk aan 120 kWh of meer per jaar

€ 164,90

1.22.1.3

Het tarief voor het leveren van elektra met krachtstroom via een gemeentelijke elektriciteitskast bedraagt:

 

1.22.1.3.1

verbruik kleiner of gelijk aan 60 kWh per jaar

€ 135,50

1.22.1.3.2

verbruik tussen 60 kWh en 120 kWh per jaar

€ 176,50

1.22.1.3.3

verbruik gelijk aan 120 kWh of meer per jaar

€ 259,05

Hoofdstuk 23 Geluid

 

Hoofdstuk 24 Voorwerpen op, aan of boven de openbare weg

 

1.24.1.a

Indien de aanvraag om een vrijstelling objecten betrekking heeft op het opslaan van roerende zaken voor één dag, niet zijnde t.b.v. filmopnames, bedraagt het tarief (exclusief het vrijhouden van de plaats)

€ 97,85

1.24.1.b

Indien de aanvraag om een vrijstelling objecten betrekking heeft op het opslaan van roerende zaken voor meer dan één dag, niet zijnde t.b.v. filmopnames, bedraagt het tarief (exclusief het vrijhouden van de plaats)

€ 195,90

1.24.2

indien de aanvraag om een vrijstelling objecten die betrekking heeft op het opslaan van roerende zaken ten behoeve van filmopnames

€ 468,30

1.24.3

Als de aanvraag om een vrijstelling objecten wordt ingediend nadat het object is geplaatst, worden de op grond van de artikelen 1.24.1 en 1.24.2 verschuldigde leges verhoogd met:

75%

Hoofdstuk 25 Collectevergunning

 

1.25.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een collectevergunning op grond van de APV

€ 37,65

Hoofdstuk 26 Vergunningen t.b.v. ideële doelstellingen

 

1.26.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag t.b.v. het organiseren van activiteiten t.b.v. plaatselijke stichtingen en verenigingen en voor initiatieven waarvan de baten t.b.v. goede doelen komen.

€ 37,65

Hoofdstuk 27 Wijziging of verlenging

 

1.27.1

Het tarief voor een wijziging van een verleende vergunning, vrijstelling of ontheffing zoals opgenomen in titel 1 bedraagt

€ 36,95

Hoofdstuk 28 Niet genoemde vergunningen, ontheffingen of andere beschikkingen in titel 1

 

1.28.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een andere, in titel 1 niet genoemde vergunning, ontheffing of beschikking

€ 97,85

Hoofdstuk 29 Teruggaaf

 

1.29.1

Indien het verzoek wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gesteld wordt 25% teruggaaf verleend van de onder punt 1.21.1 tot en met 1.21.10, 1.22.1 en 1.28.1.geheven leges.

 

Indien een jaarabonnement of jaar vergunning wordt beëindigd voordat een halfjaar van de geldigheidsduur is verstreken, wordt teruggaaf verleend tot een bedrag gelijk aan de helft van de verschuldigde leges.

Hoofdstuk 30 Landelijke tarieven

 

1.30.1

Indien er zich, na de vaststelling van de onderliggende Legesverordening, dan wel daaropvolgende wijzigingsverordening, wijzigingen voordoen in de door de Rijksoverheid vastgestelde tarieven, middels ministerieel of koninklijk besluit, dan wel op enigerlei andere wijze vastgesteld of bekend gemaakt, dan worden deze gewijzigde tarieven als heffingsmaatstaf aangehouden in afwijking van de in deze tarieventabel vermelde tarieven.

 

TITEL 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

2.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op deze titel, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.3

In deze titel wordt verstaan onder:

2.1.3.1

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

2.1.3.2

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

2.1.4

Bouwkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567 - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-1567.html), voor het uit te voeren werk.

Voor zover deze ontbreekt wordt onder de bouwkosten verstaan een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

De bouwkosten zijn niet lager dan het referentiebedrag dat voortvloeit uit een berekening aan de hand van de kengetallen voor soortgelijke bouwwerken in het Bouwkostenkompas, zoals deze ten tijde van het indienen van de aanvraag golden. De berekening wordt uitgevoerd aan de hand van de benchmark ‘laag’.

Indien het in de aanvraag opgegeven bedrag lager is dan het referentiebedrag, wordt het bedrag aan bouwkosten vastgesteld op het referentiebedrag, tenzij de afwijking met de benchmark “laag” kleiner is dan 10%. In dat geval worden de door de aanvrager opgegeven bouwkosten vastgesteld. Indien het Bouwkostenkompas niet voorziet in kentallen voor de aangevraagde werkzaamheden, wordt een onderbouwing opgevraagd die beoordeeld wordt op aannemelijkheid.

Artikel 2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

2.2.1

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

2.2.1.a

Vooroverleg/conceptverzoek en principeverzoek;

2.2.1.b

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

2.2.1.c

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

2.2.1.d

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

2.2.1.e

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

2.2.1.f

intrekking van een omgevingsvergunning;

2.2.1.g

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

2.2.1.h

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

Artikel 3 Bepalen tarief

2.3.1

De in artikel 2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende artikelen van dit hoofdstuk.

2.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

2.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in hoofdstuk 12.

2.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 13.

2.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

2.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Hoofdstuk 2 Voorfase

Tarief

Artikel 4 vooroverleg/conceptverzoek en principeverzoek

 

2.4.1

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van vooroverleg/conceptverzoek over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 89,60

2.4.2

De op grond van het eerste lid verschuldigde leges worden verhoogd met:

10%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor die activiteit of activiteiten zouden worden vastgesteld.

 

2.4.3

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een principeverzoek voor een bestuurlijke uitspraak over de wenselijkheid van een voorgenomen ruimtelijk project voor een omgevingsplanactiviteit:

€ 537,55

Hoofdstuk 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

Artikel 5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.5.a

over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 2.860:

 
 

van de bouwkosten:

€ 203,90

2.3.5.b

indien de bouwkosten tussen € 2.860 tot € 45.000 bedragen:

€ 203,90

 

vermeerderd met:

4,37%

 

van de bouwkosten boven de € 2.860.

 

2.3.5.c

Indien de bouwkosten bedragen tussen € 45.000 tot 450.000 bedragen:

€ 2.231,50

 

vermeerderd met

4,37%

 

van de bouwkosten boven de € 45.000

 

2.3.5.d

Indien de bouwkosten € 450.000 bedragen of meer bedragen

€ 20.318,50

 

vermeerderd met

4,37%

 

van de bouwkosten boven de € 450.000

 

Artikel 6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit / gebruiksactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

2.3.6

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van een bouwwerk of perceel, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.a

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 397,15

2.3.6.a.1

als moet worden beoordeeld of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet en hiervoor geen advies van de gemeentelijke adviescommissie bedoeld in artikel 2.50, eerste lid, aanhef en onder b, nodig is, verhoogd met:

€ 119,50

2.3.6.a.2

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, verhoogd met:

€ 144,20

2.3.6.a.3

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

€ 144,20

2.3.6.b

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 397,15

2.3.6.c

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 794,30

Artikel 7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

Gereserveerd

Hoofdstuk 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Artikel 8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

2.4.8.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.4.8.1.a

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 10 van de Erfgoedverordening Diemen 2015 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 

2.4.8.1.a.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 352,75

2.4.8.1.a.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 352,75

2.4.8.1.b

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

 

2.4.8.1.b.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 352,75

2.4.8.1.b.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 352,75

2.4.8.1.c

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

2.4.8.1.c.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 352,75

2.4.8.1.c.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 352,75

2.4.8.2

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

€ 103,90

2.4.8.3

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Erfgoedverordening Diemen 2015 is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

a. als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

b. als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 

Artikel 9 Rijksmonumentenactiviteit

 

2.4.9

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.4.9.a

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 705,50

2.4.9.b

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 705,50

Artikel 10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

Gereserveerd

Artikel 11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

2.4.11

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 705,50

Hoofdstuk 5 Milieubelastende activiteiten

 

Artikel 12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 

2.5.12

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit, als bedoeld in 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet en een milieubelastende activiteit als zodanig benoemd in het definitieve deel van het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 834,05

Artikel 13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

2.5.13

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.5.13.a

voor één milieubelastende activiteit:

€ 1.743,00

2.5.13.b

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.451,99

2.5.13.c

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.161,59

Artikel 14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

2.5.14

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.5.14.a

voor één milieubelastende activiteit:

€ 1.743,00

2.5.14.b

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.451,99

2.5.14.c

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.161,59

Artikel 15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

2.5.15

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.5.15.a

voor één milieubelastende activiteit:

€ 1.743,00

2.5.15.b

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.451,99

2.5.15.c

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.161,59

Artikel 16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

2.5.16

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.5.16.a

voor één milieubelastende activiteit:

€ 1.743,00

2.5.16.b

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.451,99

2.5.16c

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.161,59

Artikel 17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

2.5.17

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.743,00

Artikel 18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

2.5.18

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.5.18.a

voor één milieubelastende activiteit:

€ 1.743,00

2.5.18.b

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.451,99

2.5.18.c

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.161,59

Artikel 19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

2.5.19

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 1.743,00

Artikel 20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

2.5.20.1

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 

2.5.20.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in dit hoofdstuk, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 

Hoofdstuk 6 Lozingsactiviteiten

 

Artikel 21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 

2.6.21

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.743,00

Artikel 22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

2.6.22

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.743,00

Hoofdstuk 7 Aanlegactiviteiten

 

Artikel 23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 

2.7.23.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 352,30

2.7.23.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, als bedoeld in artikel […] van het omgevingsplan, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 352,30

2.7.23.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met [normwaarde archeologische verwachtingswaarde OF archeologische verwachtingen], als bedoeld in artikel […] van het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 352,30

2.7.23.4

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 352,30

2.7.23.5

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde. als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 352,30

2.7.23.6

De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met:

€ 155,85

Artikel 24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

Gereserveerd

Artikel 25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 

2.7.25

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.7.25.a

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 500,00

2.7.25.b

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 1.000,00

Artikel 26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

2.7.26.1

Variant 1 (regeling in de Algemene plaatselijke verordening; overgangsrecht Omgevingswet)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 294,65

2.7.26.2

Variant 2 (regeling in het nieuwe deel omgevingsplan)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.7.26.2.a

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, als zodanig opgenomen in het omgevingsplan:

€ 294,65

2.7.26.2.b

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 294,65

Artikel 27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

2.7.27.1

Variant 1 (regeling in de Algemene plaatselijke verordening/overgangsrecht Omgevingswet)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel [2:12] van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 195,90

2.7.27.2

Variant 2 (voorbeeld Staalkaart ‘Integratie van verordeningen in omgevingsplan, deel I’ )

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een uitrit naar de openbare weg of het veranderen van een bestaande uitrit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.7.27.2.a

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, als zodanig opgenomen in het omgevingsplan:

€ 195,90

2.7.27.2.b

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 195,90

Artikel 28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

2.7.28

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van dit hoofdstuk is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 352,30

2.7.28.a

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

 
 

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

€ 103,90

2.7.28.b

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 103,90

2.7.28.c

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 155,85

Hoofdstuk 8 Overige activiteiten

 

Artikel 29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

Gereserveerd

Artikel 30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

2.8.30.1

Variant 1 (regeling in de Bomenverordening/overgangsrecht Omgevingswet

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 2 van de Bomenverordening Diemen 2010 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.8.30.a

voor bomen in privaatrechtelijke eigendom

€ 66,45

2.8.30.b

voor één tot en met zes bomen in publiekrechtelijk eigendom

€ 202,60

2.8.30.c

voor meer dan zes bomen in publiekrechtelijk eigendom

€ 440,40

2.8.30.2

Variant 2 (voorbeeld Staalkaart ‘Integratie van verordeningen in omgevingsplan, deel I’)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het kappen van een boom c.q. vellen van een houtopstand, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten dan gelden dezelfde tarieven als hierboven vermeld voor een velvergunning onder het overgangsrecht.

 

Artikel 31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

2.8.31.1

Variant 1 (regeling in de Algemene plaatselijke verordening/overgangsrecht Omgevingswet

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in hoofdstuk 3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.8.31.1.a

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame

€ 187,00

2.8.31.1.b

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

Gereserveerd

2.8.31.2

Variant 2 (voorbeeld Staalkaart ‘Verordeningen in het omgevingsplan, deel II’)

 

2.8.31.2.a

voor het aanbrengen of maken van reclame in een aangewezen gebied, zoals opgenomen in het omgevingsplan:

 

2.8.31.2.a.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 187,00

2.8.31.2.a.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 187,00

2.8.31.2.b

voor het aanbrengen van verlichte of bewegende reclame, als bedoeld in het omgevingsplan

 

2.8.31.2.b.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 187,00

2.8.31.2.b.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 155,85

2.8.31.2.c

voor het plaatsen van een reclameobject, als bedoeld in het omgevingsplan:

 

2.8.31.2.c.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 187,00

2.8.31.2.c.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

Artikel 32 Omgevingsplanactiviteit: [opslag van roerende zaken OF objecten plaatsen op de weg]

Zie hoofdstuk 1

Artikel 33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

Zie hoofdstuk 1

Artikel 34 Andere activiteiten

 

2.8.34

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in dit hoofdstuk en voorgaande hoofdstukken van deze titel bedoeld en die activiteit:

 

2.8.34.a

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 187,00

2.8.34.b

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 187,00

2.8.34.b.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 187,00

2.8.34.b.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 374,05

2.8.34.b.3

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 187,00

Hoofdstuk 9 Maatwerkvoorschriften

 

Artikel 35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

2.9.35

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 

2.9.35.a

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; per maatwerkvoorschrift:

€ 115,00

2.9.35.b

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 115,00

Artikel 36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

2.9.36.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 

2.9.36.1.a

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 650,00

2.9.36.1.b

twee tot vijf milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, per milieubelastende activiteit:

€ 500,00

2.9.36.1.c

vijf of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, per milieubelastende activiteit:

€ 300,00

2.9.36.2

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 300,00

Artikel 37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

2.9.37

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 100,00

Hoofdstuk 10 Gelijkwaardigheid

 

Artikel 38 Gelijkwaardige maatregel

 

2.10.38.1

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

2.10.38.1.a

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 115,00

2.10.38.1.b

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

€ 115,00

2.10.38.1.c

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 116,22

2.10.38.1.d

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief, per uur:

€ 115,00

2.10.38.2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 11 Overige tarieven

 

Artikel 39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

2.11.39

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 160,00

Artikel 40 Wijzigen omgevingsvergunning

 

2.11.40

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

Artikel 41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

2.11.41

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 115,00

Artikel 42 Intrekken omgevingsvergunning

 

2.11.42

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

 

Artikel 43 Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.11.43

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b,

in behandeling is genomen:

€ 160,00

Artikel 44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

2.11.44

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

 

Artikel 45 Wijzigen van het omgevingsplan

 

2.11.45

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 4.434,10

Artikel 46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 

2.11.46

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 192,20

Hoofdstuk 12 Modaliteiten

 

Artikel 47 Achteraf ingediende aanvraag

 

2.12.47

Als de aanvraag voor een activiteit uit dit hoofdstuk wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de hoofdstukken 3 tot en met 8 verschuldigde leges verhoogd met:

75 %

met een maximum van

€ 10.000.

Artikel 48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

2.12.48

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk wordt het tarief aan leges, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit, verhoogd met:

 

2.12.48.a

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 498,80

2.12.48.b

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ -

2.12.48.c

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 498,80

Artikel 49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

2.12.49

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk wordt het tarief aan leges, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld, verhoogd met:

 

2.12.49.a

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 138,80

2.12.49.b

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 250,00

2.12.49c

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 500,00

2.12.49.d

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 500,00

2.12.49.e

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 250,00

2.12.49.f

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 1.500,00

2.12.49.g

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 500,00

Artikel 50 Advies

 

2.12.50.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk wordt het tarief aan leges, , als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet, verhoogd met:

 

2.12.50.1.a

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 1.000,00

2.12.50.1.b

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Diemen 2022 dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet :

 

2.12.50.1.b.1

bij een bouwsom tot en met € 20.000

€ 50,00

2.12.50.1.b.2

bij een bouwsom boven € 20.000

0,3% met een maximumbedrag van € 2.750,00

2.12.50.1.b.3

zonder bouwsom

€ 480,00

2.12.50.1.c

Per advies voor een activiteit slopen

€ 110,00

2.12.50.1.d

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Diemen 2022 in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b en c:

€ 85,00

2.12.50.1.e

e. voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.12.50.2

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 51 Instemming

 

2.12.51.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk wordt het tarief aan leges, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan, verhoogd met:

 
 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.12.51.2

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 13 Vermindering

 

Artikel 52 Vermindering na omgevingsoverleg/of principeverzoek

 

2.13.52.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de hoofdstukken 3 tot en met 8, is voorafgegaan door een aanvraag om conceptverzoek/vooroverleg of een principeverzoek als bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in hoofdstuk 2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

 

van de voor het omgevingsoverleg of het principeverzoek geheven leges.

 

2.13.52.2

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg of het principeverzoek betrekking had;

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg of het principeverzoek; en

c. binnen zes maanden na het laatste omgevingsoverleg of het principeverzoek of, als het omgevingsoverleg of het principeverzoek volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de verzenddatum van de kennisgeving.

 

2.13.52.3

Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

€ 51,95

Artikel 53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Teruggaaf

 

Artikel 54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

2.14.54

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

85%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

2.14.55

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

40%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

2.14.56

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.14.56.a

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen twee weken na de indiening van de aanvraag:

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.14.56.b

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf twee weken na de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

2.14.57

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.14.57.a

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.14.57.b

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.14.57.c

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

Gereserveerd

Artikel 59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

2.14.59.a

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

10%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

2.14.59.b

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

2.14.60

In afwijking van de voorgaande artikelen van dit hoofdstuk wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in hoofdstuk 12.

 

Artikel 61 Minimumbedrag

 

2.14.61

Een bedrag minder dan € 25,00 wordt niet teruggegeven.

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

2024

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 269,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 4, lid 4 van de Alcoholwet

€ 97,85

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het indienen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 173,95

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, lid 2 van de Alcoholwet

€ 97,85

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 97,85

3.1.6

het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 228 en 228a van de APV

€ 344,70

 

Horeca terrasvergunning

 

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning op grond van de APV voor één jaar

€ 72,90

3.1.8

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning voor 4 jaar op grond van de APV

€ 293,65

3.1.9

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning voor 5 jaar op grond van de APV

€ 364,20

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement meer dan 1.000 bezoekers

€ 1.255,95

3.2.1.1.1

Indien de vergunning betrekking heeft op een meerjarenvergunning (ten hoogste 3 jaren) voor een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1.1 of 3.2.1.3 bedraagt het tarief 200% van het betreffende tarief

 

3.2.1.1.2

Voor het verzoek tot wijzigen van de verleende meerjarenvergunning bedraagt het tarief 50% van het betreffende tarief in artikel 3.2.1.1 en 3.2.1.3

 

3.2.1.2

vervallen (zie artikel 3.7)

 

3.2.1.3

een braderie, markt of een middelgroot evenement van 101 tot 1.000 bezoekers of een klein evenement voor maximaal 100 bezoekers voor een evenement > één dag

€ 458,35

3.2.1.3.1

gebruik stroom elektrakast Diemerplein t.b.v. een braderie, evenement, etc. per dag

€ 120,60

3.2.1.4

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg, een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd (op of aan de weg waaronder wielrennen, hardlopen, etc), een klein evenement voor maximaal één dag voor een maximum van 100 bezoekers of een snuffelmarkt

€ 204,95

3.2.1.7

een klein evenement met een ideële doelstelling

€ 37,65

3.2.1.8

een evenement met een ideële doelstelling georganiseerd door een plaatselijke stichting of vereniging (ingeschreven bij de KvK)

€ 37,65

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning prostitutiebedrijf, escortbedrijf of seksinrichting

€ 480,40

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

Hoofdstuk 5 Gereserveerd: Leefmilieuverordening

 

Hoofdstuk 6 Huisvestingswet 2014

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of ontheffing om woonruimte aan de bestemming tot bewoning te onttrekken of onttrokken te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder a, respectievelijke tweede lid van de Huisvestingswet 2014:

€ 260,70

3.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of ontheffing om woonruimte met andere woonruimte samen te voegen of samengevoegd te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder b, respectievelijk tweede lid van de Huisvestingswet 2014:

€ 347,40

3.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of ontheffing om zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte om te zetten of omgezet te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder c, respectievelijk tweede lid van de Huisvestingswet 2014:

€ 347,40

3.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of ontheffing om woonruimte tot twee of meer woonruimten te verbouwen of in die verbouwde staat te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder d, respectievelijk tweede lid, van de Huisvestingswet 2014:

€ 347,40

3.6.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of ontheffing om een recht op een gebouw te splitsen in appartementsrechten, als bedoeld in artikel 22, eerste, respectievelijk tweede lid, van de Huisvestingswet 2014:

€ 347,40

3.6.6

Toeristische verhuur - gereserveerd

 

3.6.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning om een woonruimte in gebruik te geven binnen een periode van vier jaar na de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014:

€ 260,70

Hoofdstuk 7 In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 96,00

3.7.2

Indien een verzoek als genoemd in titel 3 wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gesteld wordt 25% teruggaaf verleend van de onder punt 3.1.1 tot en met 3.7 geheven leges

 

3.7.3

Het tarief voor een wijziging van een verleende vergunning, vrijstelling of ontheffing zoals opgenomen in titel 3 bedraagt

€ 36,95

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2023.

De voorzitter

De griffier