Hotspotlijst gemeente Someren 2023

Geldend van 29-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2016

Intitulé

Hotspotlijst gemeente Someren 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren; 

overwegende dat:

 • wij op 31 januari 2023 een procedure voor het uitvoeren van een hotspotmonitor hebben vastgesteld;

 • deze hotspotmonitor in februari van dit jaar van start is gegaan en geleid heeft tot de selectie van vijf mogelijke hotspots met de daaraan verbonden informatieobjecten;

 • de streekarchivaris van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) op 18 oktober 2023 positief heeft geadviseerd over deze concept hotspotlijst met informatieobjecten, en; 

gelet op:

 • artikel 5, lid 1 van de Archiefwet 1995;

 • artikel 5, lid 1 onder e van het Archiefbesluit 1995;

 • artikel 5, lid 1 onder b en artikel 89, lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Avg);

 • paragraaf Criteria voor uitzondering van vernietiging van de Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2017;

 • paragraaf Criteria voor uitzondering van vernietiging van de Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2020;

b e s l u i t :

de onderwerpen in de bijgevoegde lijst als hotspot vast te stellen, en;

dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad, met terugwerkende kracht tot juni 2016.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren,

de secretaris,

J. Koppers-Krabben

de burgemeester,

D. Blok

Hotspotlijst gemeente Someren 2023

Het college van burgemeester en wethouders is zorgdrager voor de gemeentelijke archiefbescheiden. Ze hebben daarmee de wettelijke taak om een zogenaamde lijst van 'hotspots' vast te stellen. Een hotspot is “een bijzondere gebeurtenis of kwestie die leidt tot een opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers of tussen burgers onderling’’. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het van belang om de documentaire informatie van deze bijzondere gebeurtenissen veilig te stellen.

Dit houdt in dat we documenten die betrekking hebben op deze hotspots bewaren en uitzonderen van vernietiging. Om te bepalen of sprake is van een 'hotspot', zijn de volgende criteria gebruikt:

 • 1.

  Er is sprake van een gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen binnen het verzorgingsgebied van de zorgdrager die veel maatschappelijke beroering veroorzaakt, van bijzondere betekenis voor de bevolking en/of waarvoor veel aandacht is in de media.  

 • 2.

  Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie binnen het verzorgingsgebied van de zorgdrager die belangrijke principiële tegenstellingen tussen burgers aan het licht brengt en/of een debat over de kwestie veel emotie losmaakt.  

 • 3.

  Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die aanleiding is voor een intensief publiek debat over het functioneren van de zorgdrager.  

 • 4.

  Er is sprake van een politieke gebeurtenis of kwestie waardoor de positie van het decentrale openbaar bestuur ernstig bedreigd of juist wordt onderstreept.  

Aan de hand van deze criteria gaat het college van burgemeester en wethouders over tot het vaststellen van de volgende lijst voor de gemeente Someren.

Hotspotbeschrijving Hagelbui  

Uniek nummer  

2016 – 1  

Hotspot  

Hagelbui  

Datering  

2016 – 2018  

Criteria  

1  

Omschrijving  

Een supercel in de vroege avond van 23 juni 2016 veroorzaakte, meer dan in omliggende gemeenten, wateroverlast, wind- en hagelschade. Vooral de Brabantse dorpen Luyksgestel en Someren worden die avond getroffen. Hagelstenen, soms zo groot als tennisballen, en harde windvlagen veroorzaakten in korte tijd een enorme ravage. Gebouwen raakten beschadigd aan daken en ramen, sommige huizen zelfs zo erg dat ze onbewoonbaar werden. Lichtkoepels en serres moesten het ontgelden. Alle auto's, die tijdens de hagelbui buiten stonden, waren beschadigd; met meerdere deuken en veel gesneuvelde ramen. In het glastuinbouwgebied was er veel glasschade en veel golfplaten op stallen waren doorzeefd. Ook was er veel schade aan het groen. Bomen waren omgewaaid en de grond was bezaaid met afgebroken takken en bladeren. Het opruimen en herstellen van de schade duurden nog maanden. De schade aan asbestdaken werd aangegrepen om deze daken geheel te vervangen. Het afwikkelen van schade met verzekeringsmaatschappijen duurde voor enkele gedupeerden nog jaren, zodat er nog lange tijd een lappendeken aan zeilen op de beschadigde daken zichtbaar bleef.  

Rol organisatie  

Handhaven openbare orde en veiligheid  

Eigenaar/beheerder van gemeentelijke gebouwen/groen  

Opruimen van de openbare ruimte  

Het leveren van nazorg  

Noodhulp/gezondheidszorg  

Communicatie met inwoners  

Landelijk agenderen ernst van het noodweer  

Mogelijke andere betrokkenen  

Gehele Somerense samenleving  

Verzekeringsmaatschappijen  

GGD  

Andere getroffen gemeenten Asten, Bergeijk en Heeze-Leende  

Informatieobjecten  

Alle informatieobjecten genoemd in bijbehorend informatieschema zijn in de systemen aangemerkt als Hotspot_Hagelbui en hebben de archiefnominatie “Bewaren” gekregen (zo dat nog niet het geval was). De datum archiefactie is overeenkomstig aangepast. Alle informatieobjecten worden daarmee blijvend bewaard.  

Hotspotbeschrijving Bandenbrand  

Uniek nummer  

2016 – 2  

Hotspot  

Bandenbrand Someren-Heide  

Datering  

2016 – 2019  

Criteria  

1 en 3  

Omschrijving  

In de nacht van 6 op 7 november 2016 woedt een uitzonderlijk felle brand op een bandenopslagterrein aan de Groeneweg in Someren-Heide, dicht bij de rand van het dorp. Dikke zwarte rookpluimen waaien over het dorp. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Emoties lopen, zeker bij direct omwonenden, op. Niet alleen is er angst voor het vuur en de rook, maar er is ook boosheid over het ontstaan van de brand en de rol die de gemeente voorafgaand in de handhaving heeft gespeeld. De inwoners van Someren-Heide hadden al verschillende keren om aandacht en actie gevraagd voor de situatie op het terrein. De brand is zo hevig dat deze pas na enkele dagen met een alternatieve methode kan worden geblust. Na het blussen van de brand keren de diensten van de Veiligheidsregio weer terug naar huis en is de Gemeente Someren zelf volledig aan zet. Een projectgroep coördineert de nazorg, stank en vuil, afvoer verbrande materialen, vervuilde sloten en terreinen.  

Rol organisatie  

 • Handhaven openbare orde en veiligheid.  

 • Ruimtelijke ontwikkeling.  

 • Communicatie omwonenden  

Mogelijke andere betrokkenen  

 • Omwonenden in m.n. Someren-Heide.  

 • Veiligheidsregio  

 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)  

 • Hulpdiensten  

 • Recyclingbedrijf Van den Hoogen  

 • Waterschap De Dommel  

Informatieobjecten  

Alle informatieobjecten genoemd in bijbehorend informatieschema zijn in de systemen aangemerkt als Hotspot_Bandenbrand en hebben de archiefnominatie “Bewaren” gekregen (zo dat nog niet het geval was). De datum archiefactie is overeenkomstig aangepast. Alle informatieobjecten worden daarmee blijvend bewaard.  

Hotspotbeschrijving Covid19  

Uniek nummer  

2020 - 1  

Hotspot  

Covid 19  

Datering  

2020 – 2022  

Criteria  

1 en 2  

Omschrijving  

Op 11 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak van het nieuwe Coronavirus (ook wel Covid-19 of SARS-CoV-2 genoemd) officieel aangemerkt als pandemie. Ook in Nederland is er veel maatschappelijke beroering en aandacht voor dit onderwerp. Zo ook in de gemeente Someren. De gemeente voert een regierol en werkt samen met allerlei organisaties om de maatschappelijke gevolgen van het nieuwe virus te beperken. De gemeente heeft een belangrijke rol bij de handhaving van maatregelen. Veel evenementen en activiteiten kunnen niet of slechts beperkt doorgaan. De pandemie heeft ook grote gevolgen voor de gemeentelijke organisatie en dienstverlening. Vergaderingen vinden digitaal plaats, ambtenaren werken massaal thuis, de balies worden aangepast (bijv. met schermen), etc.  

Rol organisatie  

Handhaven openbare orde en veiligheid  

Ruimtelijke ontwikkeling

Maatschappelijke ontwikkeling  

Communicatie met inwoners  

Mogelijke andere betrokkenen  

Gehele Somerense samenleving  

Veiligheidsregio  

Hulpdiensten  

GGD  

Informatieobjecten  

Alle informatieobjecten genoemd in bijbehorend informatieschema zijn in de systemen aangemerkt als Hotspot_COVID19 en hebben de archiefnominatie “Bewaren” gekregen (zo dat nog niet het geval was). De datum archiefactie is overeenkomstig aangepast. Alle informatieobjecten worden daarmee blijvend bewaard.  

Hotspotbeschrijving integriteitskwestie wethouder  

Uniek nummer  

2021 - 1  

Hotspot  

Wethouders kwestie  

Datering  

2021 – 2022  

Criteria  

1, 2 en 3  

Omschrijving  

Vanwege een vermeende integriteitskwestie van één van de wethouders, wordt een extern onderzoek gestart. De wethouder zou zijn zoon bevoordeeld hebben bij een woningtoewijzing. Ook zou een bouwbedrijf bij de gronduitgifte door de wethouder bevoordeeld zijn. De resultaten van het onderzoek worden in de raadsvergadering van 9 februari 2021 besproken. De conclusies uit het onderzoek leiden ertoe dat de gemeenteraad overgaat tot ontslag van de wethouder. De ontslagen wethouder vecht het rapport juridisch aan. Diverse betrokkenen worden gehoord en de kwestie leidt in vergaderingen menigmaal tot verhitte discussies. Ook buiten het gemeentehuis krijgt de kwestie veel aandacht. Een deel van de bevolking steunt openlijk de ontslagen wethouder. Er verschijnen berichten op sociale media en ook de regionale media hebben veel aandacht voor de kwestie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 boekt de partij van de ontslagen wethouder een klinkende verkiezingsoverwinning. De partij blijft echter in de oppositie en de oud- wethouder keert terug als raadslid. Eind 2022 spreken partijen af diverse juridische procedures te staken. Het effect van één en ander ijlt nog lang na in de onderlinge verhoudingen.   

Rol organisatie  

Gemeenteraad als werkgever  

College van burgemeester en wethouders  

Mogelijke andere betrokkenen  

Inwoners  

Ambtenaren van de gemeente  

Onderzoeksbureau Necker van Naem  

Informatieobjecten  

Alle informatieobjecten genoemd in bijbehorend informatieschema zijn in de systemen aangemerkt als Hotspot_Wethouderskwestie en hebben de archiefnominatie “Bewaren” gekregen (zo dat nog niet het geval was). De datum archiefactie is overeenkomstig aangepast. Alle informatieobjecten worden daarmee blijvend bewaard.  

Hotspotbeschrijving tijdelijke opvang asielzoekers  

Uniek nummer  

2022 - 1  

Hotspot  

Tijdelijke opvang asielzoekers  

Datering  

2022-2023  

Criteria  

1 en 2  

Omschrijving  

De gemeente Someren besluit in 2022 tot het leveren van tijdelijke crisisnoodopvang aan 450 asielzoekers. De noodopvang wordt gerealiseerd op het terrein van groepsaccommodatie De Hoof in Someren. Over de komst van asielzoeker zijn er informatiebijeenkomsten voor omwonenden en twee algemene informatiebijeenkomsten in De Ruchte. De komst van asielzoekers wordt door een groot deel van de inwoners positief ontvangen. Onder een deel van de bevolking leidt de crisisnoodopvang aan de voorkant van het proces ook tot weerstand. Er volgt een protestmanifestatie. Someren haalt het landelijke nieuws als op donderdag 24 november 2022 in de beoogde opvanglocatie brand wordt gesticht. Vooral na de brand komt hulp in de vorm van goederen/materialen en persoonlijke inzet van inwoners op gang. Vanaf het moment dat de asielzoekers hun intrek nemen in De Hoof verloopt dit opvang voorspoedig en zonder incidenten. Er volgen geen protesten meer. De gemeente blijft gedurende de gehele opvangperiode in gesprek met de protestgroep en omwonenden van de accommodatie.  

Rol organisatie  

 • Handhaven openbare orde en veiligheid  

 • Ruimtelijke ontwikkeling  

 • Organiseren van opvang  

 • Communicatie met inwoners  

Mogelijke andere betrokkenen  

 • COA  

 • Veiligheidsregio  

 • Onis  

Informatieobjecten  

Alle informatieobjecten genoemd in bijbehorend informatieschema zijn in de systemen aangemerkt als Hotspot_Opvang_Asielzoekers en hebben de archiefnominatie “Bewaren” gekregen (zo dat nog niet het geval was). De datum archiefactie is overeenkomstig aangepast. Alle informatieobjecten worden daarmee blijvend bewaard.