Hemelwaterverordening Heemstede 2023

Geldend van 31-12-2023 t/m heden

Intitulé

Hemelwaterverordening Heemstede 2023

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van 07 november 2023;

gelet op artikel 10.32a van de Wet milieubeheer en artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het wenselijk is vanuit klimaatadaptatie om eisen te stellen aan de verwerking van hemelwater op eigen terrein;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Hemelwaterverordening Heemstede 2023.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  bui: een kortdurende, soms matige tot hevige neerslag;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • -

  hemelwaterberging: een berging die is ingericht als, en dienstdoet als opslag voor hemelwater;

 • -

  hergebruiksysteem: systeem dat de mogelijkheid biedt om een deel van het opgeslagen hemelwater in de hemelwaterberging te gebruiken voor andere activiteiten (zoals het bewateren van planten);

 • -

  neerslaggebeurtenis: bui of meerdere buien waarbij de tijd tussen de afloop en aanvang van de buien kleiner is dan 24 uur;

 • -

  openbaar riool: een voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, hemelwater of een combinatie hiervan, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast;

 • -

  stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater.

 • -

  (half)verhard perceeloppervlak: het oppervlak dat de (half)verharding op het perceel inneemt;

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening is van toepassing op:

  • a.

   Gebouwen, gebouwd na de inwerkingtreding van deze verordening; en/of

  • b.

   Nieuw (half-)verhard perceeloppervlak, gerealiseerd na de inwerkingtreding van deze verordening; en/of

  • c.

   Bestaande gebouwen als na de inwerkingtreding van deze verordening een renovatie conform artikel 3.2 van de Regeling Bouwbesluit 2012 wordt uitgevoerd.

Artikel 3 Verbod op lozen van hemelwater op de riolering of openbare ruimte

 • 1. Het is verboden om vanaf (nieuwe) gebouwen en (half)verhard perceeloppervlak hemelwater op het openbaar riool en/of in de openbare ruimte te lozen.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing als een hemelwaterberging conform artikel 4 is geplaatst en in stand wordt gehouden.

 • 3. Het college kan een ontheffing verlenen voor het verbod in het eerste lid, wanneer voor de eigenaar van het bouwwerk of het perceel de aanleg van een hemelwaterberging redelijkerwijs niet mogelijk is. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 4 Eisen hemelwaterberging

 • 1. Een hemelwaterberging zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid voldoet aan de volgende eisen:

  • a.

   De hemelwaterberging heeft een minimale capaciteit van 70 liter per m2 bebouwd oppervlak en (half)verhard perceeloppervlak, waarvan het water wordt geloosd op het riool op de openbare ruimte; en

  • b.

   De hemelwaterberging loost maximaal 3 liter per m2 bebouwd oppervlak en (half)verhard perceeloppervlak per uur per perceel op een openbaar riool of op de openbare ruimte met een maximum van 3 m3 per uur per perceel; en

  • c.

   De hemelwaterberging is na 60 uur na afloop van een neerslaggebeurtenis weer leeg zodat een capaciteit van ten minste 70 liter per m2 bebouwd oppervlak en (half)verhard perceeloppervlak beschikbaar is; en

  • d.

   De hemelwaterberging volgt de verwerkingsvolgorde voor het lozen van het hemelwater zoals bedoeld in het vierde lid.

 • 2. Voor een hemelwaterberging met een automatisch besturingssysteem met neerslagvoorspelling dat ervoor zorgt dat de berging voor een hevige neerslagsituatie leeg is, gelden alleen de vereisten a. en d. uit het eerste lid.

 • 3. Voor ruimtelijke ontwikkelingen die meerdere gebouwen en/of (half)verhard perceeloppervlakken beslaan, is een gezamenlijke hemelwaterberging toegestaan, mits aangetoond ten genoegen van de gemeente dat deze berging voldoet aan de eisen zoals gesteld in het eerste lid.

 • 4. Voor de verwerking, ook wel de lozing, van het geborgen hemelwater geldt een minimaal te behalen niveau dat is aangegeven in de bijgevoegde kaart (bijlage 1). De volgorde van de niveaus voor verwerking van het geborgen hemelwater is hieronder weergegeven. Het is niet toegestaan om een lager niveau toe te passen dan het minimum niveau, wel een hoger niveau.

  • I.

   afvoeren op vuilwater- of gemengd riool;

  • II.

   afvoeren op hemelwaterafvoer of oppervlaktewater;

  • III.

   infiltreren in de bodem;

  • IV.

   hergebruik.

 • 5. Bij elke (ver)nieuwbouwactiviteit geldt dat de al aanwezige totale hoeveelheid (hemel)waterberging niet af mag nemen.

 • 6. De voorzieningen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, zijn uiterlijk 10 weken na het gereedkomen van het nieuwe bouwwerk of aanleg van het nieuw (half)verhard perceeloppervlak gerealiseerd.

Artikel 5 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens deze verordening gesteld, zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen of groep van personen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 31 december 2023.

Artikel 7 Overgangsrecht

 • 1. Deze verordening is niet van toepassing op:

  • a.

   gebouwen waarvoor vóór inwerkingtreding van deze verordening een omgevingsvergunning voor bouwen is aangevraagd; of

  • b.

   gebouwen waarvoor eerder dan zes weken na inwerkingtreding van deze verordening een overeenkomst voor een (her)ontwikkeling van een gebouw (of gebouwen) is gesloten waarin geen of afwijkende afspraken zijn gemaakt over het bergen en lozen van hemelwater; of

  • c.

   gebouwen waarvoor eerder dan zes weken na inwerkingtreding van deze verordening, een ontwerpbesluit voor inspraak is vrijgegeven in de vorm van een op het project gericht Stedenbouwkundig programma van eisen, Programma voor de fysieke leefomgeving of Stedenbouwkundig plan waarin geen of afwijkende kaders zijn opgenomen voor het bergen en lozen van hemelwater.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Hemelwaterverordening Heemstede 2023.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 20 december 2023.

Bijlage 1 Kaart van verwerkingsvolgorde van hemelwater uit de hemelwaterberging

afbeelding binnen de regeling