Regeling vervalt per 02-09-2024

Tijdelijke subsidieregeling activiteiten en evenementen 25 jaar gemeente Zaltbommel 2024

Geldend van 29-12-2023 t/m 01-09-2024

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling activiteiten en evenementen 25 jaar gemeente Zaltbommel 2024

Deze subsidieregeling heeft als doel om te stimuleren dat het 25-jarig jubileum van de gemeente Zaltbommel samen met inwoners gevierd wordt door organisaties, stichtingen etc. te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten en evenementen rondom het jubileum van de gemeente Zaltbommel.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

besluit vast te stellen de tijdelijke subsidieregeling activiteiten en evenementen 25 jaar gemeente Zaltbommel 2024

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2022;

 • b)

  activiteit: een kleinschalige bijeenkomst of reeks van bijeenkomsten gericht op ontmoeting en gezelligheid;

 • c)

  evenement: een grootschalige bijeenkomst gericht op ontmoetingen en gezelligheid.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten en evenementen

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten en evenementen die bijdragen aan het vieren van het 25-jarig jubileum in 2024 en die daarnaast een bijdrage leveren aan stimuleren van verbondenheid, samenwerking, inclusie, duurzaamheid, aandacht voor cultuur en/of voorkomen van eenzaamheid.

 • 2. Het is ook mogelijk subsidie aan te vragen voor het uitbreiden van een bestaande/reguliere activiteit of evenement. De subsidie is alleen aan te vragen voor de aanvullende activiteit in 2024.

 • 3. De activiteiten of de evenementen zijn voor een ieder toegankelijk;

Artikel 4. Voorwaarden activiteiten en evenementen

 • 1. De aanvragen voor de subsidie moeten uiterlijk 1 september 2024 ingediend zijn.

 • 2. De subsidieaanvraag geschiedt door middel van een vastgesteld formulier

 • 3. De aanvraag bevat:

  • a.

   een omschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd

  • b.

   een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven waaruit duidelijk blijkt hoeveel de aanvrager verwacht nodig te hebben voor het uitvoeren van de onder a bedoelde activiteiten.

  • c.

   een verzoek om betrokkenheid van het college als dat gewenst is en op welke wijze deze betrokkenheid gewenst is.

 • 4. Medewerking verlenen aan de communicatiecampagne door gebruik te maken van het logo, informatie over/van de activiteit/ het evenement en beeldmateriaal e.d. te delen. Rondom het 25-jarig jubileum is een communicatiecampagne actief. Aanvragers dienen rekening te houden met deze campagne in hun activiteit/evenement. Dit betekent o.a. dat zij gebruik maken van het logo, communicatie informatie over/van de activiteit/ het evenement en beeldmateriaal e.d. te delen.

 • 5. De termijn om op de aanvraag te beslissen is conform ASV en bedraagt 8 weken.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen (o.a. verenigingen of stichtingen) die activiteiten en/of evenementen organiseren ten gunste van het 25-jarig jubileum voor de inwoners in de gemeente Zaltbommel in 2024.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie en subsidieplafond

De hoogte van de subsidie voor de in artikel 3:1 genoemde activiteiten en evenementen bedraagt maximaal € 4.000,- . Het subsidieplafond bedraagt € 56.000,-.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Bij de verdeling van het budget wordt tevens rekening gehouden met geografische spreiding, diversiteit in het totale activiteitenaanbod en spreiding van de activiteiten over het jaar. Daarmee wordt ingezet op een toegankelijk en aantrekkelijk activiteitaanbod voor diverse inwoners uit verschillende inwoners uit verschillende kernen binnen de gemeente Zaltbommel.

Artikel 8. Subsidiabele kosten

Kosten voor het organiseren van de activiteit of het evenement zoals:

 • -

  kosten van huur van apparatuur;

 • -

  kosten van aanschaf van materialen ten behoeve van de subsidiabele activiteit/het evenement;

 • -

  kosten voor inhuur van derden en/of onkostenvergoeding voor vrijwilligers;

 • -

  kosten van huur van accommodatie, maar alleen ten behoeve van de subsidiabele activiteit/ het evenement;

 • -

  kosten voor organisatie, promotie, pr, communicatie;

Artikel 9. Verantwoording

In het kader van lastenvermindering en conform de ASV wordt geen verantwoording gevraagd over de georganiseerde activiteiten en evenementen. Dit betekent dat er geen facturen of inhoudelijk verslag hoeven te worden ingediend. Wel is er de voorwaarde dat bijgedragen wordt aan de communicatiecampagne.

Mocht blijken dat de subsidie onjuist of voor andere doeleinden is ingezet dan waarvoor de aanvraag is ingediend, dan wordt overgegaan tot terugvordering van het bedrag. Indien de aanvraag voor een evenement of een melding voor een activiteit conform de APV Zaltbommel 2022 1 niet tijdig of niet volledig is aangeleverd, wordt de subsidie teruggevorderd.

Artikel 10. Weigeringsgronden

 • 1. Naast de in de subsidieverordening (ASV) genoemde algemene weigeringsgronden wordt de stimuleringssubsidie geweigerd aan een instelling, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen.

 • 2. Een activiteit of evenement wordt slechts eenmaal gesubsidieerd vanuit deze regeling.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig de Subsidieregeling, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de regeling te dienen doelen.

Het college kan in bijzondere gevallen, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken om activiteiten waarin deze regeling niet voorziet voor subsidie in aanmerking te laten komen.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt met ingang van 2 september 2024.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Tijdelijke Subsidieregeling activiteiten en evenementen 25 jaar gemeente Zaltbommel 2024.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van Zaltbommel op 5 december 2023,

W. (Wouter) Abee,

Secretaris

P.C. (Pieter) van Maaren

Burgemeester