Subsidieregeling Recreatie en Educatie waterschap Aa en Maas

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Recreatie en Educatie waterschap Aa en Maas

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas;

Overwegende dat op grond van artikel 3 lid 3 ('nadere regels') van de Algemene subsidieverordening waterschap Aa en Maas door het dagelijks bestuur nadere regels kunnen worden gesteld voor specifiek bepaalde activiteiten;

Overwegende dat de behoefte aan recreatie op, aan en in het water de afgelopen jaren is gegroeid en naar verwachting zal doorgroeien;

Overwegende dat het waterschap Aa en Maas in het eigen beheergebied recreatie op of aan het water en initiatieven op het gebied van educatie, die gericht zijn op het realiseren van de ambities en opgaven zoals beschreven in het Waterbeheerplan, mede wil faciliteren;

Overwegende dat er onder burgers toenemende aandacht is voor water, landschap en cultuurhistorie;

Overwegende dat het voorgaande ook is erkend in onder meer het Waterbeheerplan en de Nota Recreatief medegebruik;

Overwegende dat de huidige subsidieregeling van waterschap Aa en Maas voor initiatieven van derden op het gebied van recreatie en educatie afloopt op 31-12-2023;

Besluit de volgende nadere regels vast te stellen voor activiteiten op het gebied van recreatie en educatie;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  ASV: Algemene subsidieverordening van het waterschap Aa en Maas;

 • -

  DB: Dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas;

 • -

  Waterbeheerplan: het Waterbeheerplan 2022-2027 van het waterschap Aa en Maas, dat beschikbaar is via www.aaenmaas.nl;

 • -

  Waterschap: het waterschap Aa en Maas;

 • -

  Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk;

 • -

  Watersysteem: een samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden naast de bepalingen in de ASV ook de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten op het gebied van recreatie en/of educatie die naar het oordeel van het dagelijks bestuur in voldoende mate een bijdrage leveren aan het realiseren van ambities en opgaven zoals beschreven in het Waterbeheerplan, en op zijn minst bijdragen aan het vergroten van de waterbeleving en/of het waterbewustzijn.

 • 2.

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten, zoals bedoeld in lid 1, die plaatsvinden binnen of gerelateerd zijn aan de doelen in het beheergebied van het waterschap.

 • 3.

  De activiteit betreft geen onderhoud en/of beheer.

 • 4.

  Voorzieningen voor recreatief medegebruik zijn in overeenstemming met de vigerende beleidsregels voor recreatief medegebruik, te vinden op www.aaenmaas.nl.

 • 5.

  Gerealiseerde voorzieningen zijn openbaar toegankelijk.

 • 6.

  De activiteit is haalbaar, dat wil zeggen technisch uitvoerbaar, en betaalbaar. Indien van toepassing dient de totale financiering van de activiteit gegarandeerd te zijn.

 • 7.

  De activiteit beschikt over een deugdelijke financiële onderbouwing.

 • 8.

  De activiteit doet geen afbreuk aan het nautisch beheer en/of het beheer van waterstaatswerken.

 • 9.

  De activiteit doet geen afbreuk aan het watersysteem (waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, klimaatrobuustheid en/of ecologie).

 • 10.

  Afhankelijk van de aard van de activiteit kan het waterschap verlangen dat er is voorzien in een plan dat inzichtelijk maakt hoe het onderhoud en/of beheer wordt vormgegeven, inclusief de partij die het onderhoud uit gaat voeren.

 • 11.

  De activiteit draagt bij aan de zichtbaarheid/naamsbekendheid van het waterschap.

 • 12.

  Het waterschap kan aanvullende eisen aan het project stellen op het gebied van veiligheid, ecologie en/of duurzaamheid.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikelen 7 en 8 van de ASV wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  Er voor dezelfde activiteit reeds eerder een subsidie is ontvangen van het waterschap, of op grond van een andere subsidieregeling waar het waterschap aan bijdraagt.

 • b.

  Er voor realisatie van de activiteit niet de noodzakelijke medewerking van een andere overheid kan worden verkregen.

 • c.

  De activiteit voortvloeit uit een bestaande wettelijke verplichting.

 • d.

  De aanvraag is gedaan door Rijk of provincie.

 • e.

  De aanvrager in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.

 • f.

  De aanvrager failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1. Subsidiëring vindt plaats aan natuurlijke personen, rechtspersonen of samenwerkingsverbanden (combinaties van rechtspersonen en/of natuurlijke personen) die activiteiten, als bedoeld in artikel 2, ontplooien.

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1. Een aanvraag moet voldoen aan de bepalingen in de ASV.

 • 2. Een aanvraag dient te worden ingediend via het voor deze regeling vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2.

 • 2. Indien sprake is van een uurtarief zal nooit een hoger tarief dan € 100,- per uur worden vergoed.

 • 3. In afwijking van het eerste lid komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   kosten voor vrijwilligers

  • b.

   kosten voor overleg

Artikel 7 Berekening van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten, met een maximum subsidiebedrag van € 15.000,- per activiteit.

 • 2. Conform artikel 16 van de ASV en artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht kan het DB in bijzondere omstandigheden bij toekenning afwijken van het in lid 1 gestelde bedrag en/of percentage. Deze clausule geldt wanneer toepassing van lid 1, gelet op het belang van het doel van de regeling, zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Voor activiteiten vallend onder de reikwijdte van deze nadere regels wordt het subsidieplafond jaarlijks door het DB vastgesteld en bekendgemaakt.

 • 2. Conform artikel 4 en 5 van de ASV worden aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger heeft de verplichting om behoudens schriftelijke verlenging door het DB, de activiteit gereed te hebben binnen 6 maanden, gerekend vanaf de datum van verzending van de beschikking tot subsidietoekenning.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Recreatie en Educatie waterschap Aa en Maas.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur, gehouden op 5 december 2023,

De secretaris,

Pieter Sennema

De dijkgraaf

Mario Jacobs