Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar en Toezichthouder

Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar en Toezichthouder

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht en de burgemeester van de gemeente Papendrecht, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Gezien het voorstel d.d. 12 december 2023 inzake besluit tot het aanwijzen van Toezichthouders;

Overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van

artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;

Gelet op de artikelen 5:11 t/m 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 142

lid 1 onder c en lid 2 van het Wetboek van Strafvordering (WvSv), artikel 171, lid 2 en artikel 174 van de Gemeentewet, de beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid, artikel 23 van de Afvalstoffenverordening Papendrecht 2023, artikel 41, lid 1 onder b van de Alcoholwet, artikel 6:2, lid 1 van de Algemene plaatselijke Verordening Papendrecht (APV), artikel 14 van de Bomenverordening gemeente Papendrecht, artikel 14.3 lid 1 onder b van de Havenverordening Papendrecht 2020, artikel 4.2 van de Huisvestingsverordening gemeente Papendrecht 2019, artikel 25 van de Marktverordening Papendrecht, artikel 18.6 van de Omgevingswet, artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen, artikel 34, lid2 van de Wet op de kansspelen, artikel 1, aanhef, sub 4 van de Wet op de economische delicten, juncto de artikelen 2, 3, derde lid, 6, tweede lid en 8, tweede lid van de Winkeltijdenwet en het in de gemeente vigerende handhavingsbeleid dat is gebaseerd op bovengenoemde wetten en verordeningen;

Besluiten:

 • 1.

  De als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) beëdigde ambtenaren in Domein Openbare Ruimte, zoals genoemd in de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid, werkzaam voor de gemeente Papendrecht, waarbij inbegrepen de Buitengewoon Ambtenaren ondergebracht bij team Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de gemeente Papendrecht, aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en te belasten met de opsporing van strafbare feiten ten behoeve van de navolgende wetten en verordeningen:

  • a.

   voor de genoemde artikelen en wetten in Domeinlijst I - Openbare Ruimte - als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Domeinlijsten;

  • b.

   de volgende wetten en verordeningen met de bijbehorende regels:

  • Afvalstoffenverordening Papendrecht 2023

  • Alcoholwet, voor zover de toezichthouders voldoen aan de aanstelling- en opleidingseisen zoals neergelegd in artikel 41, tweede lid van de Alcoholwet;

  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Papendrecht;

  • Bomenverordening gemeente Papendrecht;

  • Havenverordening Papendrecht 2020;

  • Huisvestingswet 2014

  • Marktverordening Papendrecht;

  • Omgevingswet;

  • Wet basisregistratie personen;

  • Wet op de kansspelen;

  • Winkeltijdenwet c.q. Verordening inzake winkeltijden Papendrecht.

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar en Toezichthouder van 21-12-2021 en het Aanwijzingsbesluit Toezichthouder Openbare Ruimte van 12-06-2020 in te trekken.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten op 12 december 2023,

Burgemeesters en wethouders van Papendrecht,

de secretaris de burgemeester

J.M. Ansems, M.J.M. van Driel