Verordening op de heffing en de invordering van leges Maassluis 2024

Geldend van 16-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Maassluis 2024

De Raad van de gemeente Maassluis;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 december 2023 tot het vaststellen van de tarieven belastingen en heffingen 2024, zaaknummer 576976;

gelet op op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges Maassluis 2024.

(Legesverordening Maassluis 2024)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning ten behoeve van kerkelijke, liefdadige of daarmede gelijk te stellen instellingen alsmede voor het maken van propaganda door politieke partijen. Voor het begrip ‘liefdadige of daarmede gelijk te stellen instellingen’ wordt uitgegaan van de door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gehanteerde lijst van instellingen;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning indien deze betrekking heeft op het plaatsen van zonnepanelen.

 • f.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemeen plaatselijke verordening, voor zover deze vergunning betrekking heeft op het plaatsen van een laadpaal ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:6 lid 3 sub b van de Algemeen Plaatselijke Verordening, die betrekking heeft op het op een door het college aangewezen plaats parkeren van een voertuig dat voor de recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt;

 • i.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling. Er vindt geen ambtshalve vermindering of teruggave plaats van onherroepelijk vaststaande aanslagen.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een wijziging van het BTW-tarief betreffen, waardoor tarieven moeten worden aangepast.

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12. Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening Maassluis 2023’ van 20 december 2022, laatst gewijzigd op 6 juni 2023, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening Maassluis 2024’

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis gehouden op 19 december 2023,

de griffier,

J. Vinke

de voorzitter,

drs. G.G.J. Rensen

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Maassluis 2024

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

 
 
 
 

 
 
 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

 
 
 

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 
 
 

a.

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk/ registratie partnerschap:

 
 
 
 

1. in het Stadhuis:

 
 
 
 

op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

327,85

 
 

op vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur:

327,85

 
 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

612,45

 
 

op dinsdag om 09.00 uur of 09.30 uur (betreft een sobere plechtigheid zonder toespraak met alleen de wettelijke bepalingen in een aparte trouwkamer; uitsluitend de getuigen mogen aanwezig zijn):

 

gratis

 
 

2. in de Stadhuistuin:

 
 
 
 

maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

665,90

 
 

op vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur:

665,90

 
 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

970,10

 
 

3. in de Ridderhof:

 
 
 
 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

589,30

 
 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

704,30

 
 

4. in het Gemeenlandshuis van Delfland

 
 
 
 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

192,65

 
 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

€ 

264,75

 
 

Dit tarief is exclusief de kosten die de vereniging Hendryck de Keyser in rekening brengt.

 
 
 
 

5. op het partyschip Diane:

 
 
 
 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

1.267,65

 
 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

1.406,20

 
 

6. in het Nationaal Sleepvaartmuseum:

 
 
 
 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

589,30

 
 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

704,30

 
 

7. in het Witte Kerkje

 
 
 
 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

589,30

 
 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

704,30

 
 

8. in de Groote Kerk

 
 
 
 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

192,65

 
 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

€ 

264,75

 
 

Genoemde tarieven zijn de tarieven exclusief de kosten die de beheerder van de kerk in rekening brengt.

 
 
 
 

9. in De Polderij (Vlaardingsedijk 7)

 
 
 
 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 20.00 uur:

192,65

 
 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

€ 

264,75

 
 

Genoemde tarieven zijn de tarieven exclusief de kosten die De Polderij in rekening brengt.

 
 
 
 

10. op een eenmalig benoemde locatie door een ambtenaar van de burgerlijke stand

 
 
 
 

op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

361,65

 
 

op vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur:

361,65

 
 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

€ 

439,43

 
 

Genoemde tarieven zijn de tarieven exclusief de huur van de locatie.

 
 
 
 

11. op een eenmalig benoemde locatie door een eenmalig benoemde buitengewoon ambtenaar

 
 
 
 

van de burgerlijke stand

 
 
 
 

op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

281,70

 
 

op vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur:

281,70

 
 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

€ 

281,70

 
 

Genoemde tarieven zijn de tarieven exclusief de huur van de locatie.

 
 
 

b.

Indien het voltrekken van een huwelijk/registratie partnerschap plaatsvindt buiten de onder in artikel 1.1 sub a genoemde tijden, worden de onderhavige tarieven vermeerderd met een bedrag van:

158,85

 

c.

Het tarief voor het eenvoudig, in een feestelijke omgeving trouwen in de trouwzaal van het stadhuis op maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.30 en 15.30 uur bedraagt:

161,70

 

d.

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier:

24,85

 

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk op trouwlocatie

 
 
 
 

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk -indien hiervoor gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen locatie- gelden de tarieven en tijdstippen zoals vermeld onder artikel 1.1 sub a, b en c en artikel 1.7.

 
 
 

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

397,80

 

Artikel 1.4 Administratief omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 
 
 
 

Het tarief voor het administratief omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bedraagt:

68,40

 

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen:

192,60

 

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

93,30

 

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

 
 
 

a.

Bij het niet (tijdig) verschijnen bij een (kosteloze) huwelijksceremonie of partnerschapsregistratie wordt € 100,00 aan legeskosten in rekening gebracht.

 
 
 

b.

Het tarief voor het wijzigen van een reeds gemaakte afspraak om een huwelijk/registratie partnerschap te voltrekken bedraagt:

31,15

 

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 
 
 
 

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van:

 
 
 

a.

een trouwboekje/partnerschapsboekje of duplicaat hiervan:

24,85

 

b.

een luxe trouwboekje/partnerschapsboekje of duplicaat hiervan:

43,55

 

Artikel 1.8a Akten burgerlijke stand

 
 
 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet rechten burgerlijke stand gelden de meest recente tarieven zoals die zijn opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 

Artikel 1.8b Gecombineerde geslachtsnaam

 
 
 

1.

Voor de naamskeuze op grond van artikel IIIA van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 1 lid 1 van de Regeling rechten naamskeuze overgangsregeling Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam:

0,00

*

2.

Voor de naamskeuze op grond van artikel IIIB van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam gelden de tarieven zoals die zijn opgenomen in artikel 1 lid 2 van de Regeling rechten naamskeuze overgangsregeling Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam:

 
 
 
 

a. voor het oudste kind van twee ouders

€ 

75,00

*

 

b. voor elk volgende kind van diezelfde ouders

€ 

50,00

*

*

Tarief is slechts ter indicatie vermeld

 
 
 
 

 
 
 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 
 

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 
 

a.

van een nationaal paspoort:

 
 
 
 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a, onder 1 van het Besluit paspoortgelden:

83,87

*

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a onder 2 van het Besluit paspoortgelden:

63,42

*

b.

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 
 
 
 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a, onder 1 van het Besluit paspoortgelden:

83,87

*

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a onder 2 van het Besluit paspoortgelden:

63,42

*

c.

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a, onder 1 van het Besluit paspoortgelden:

83,87

*

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt; het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a onder 2 van het Besluit paspoortgelden:

63,42

*

d.

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub b van het Besluit paspoortgelden:

63,42

*

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 
 
 

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

 
 
 
 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub c, onder 1 van het Besluit Paspoortgelden:

75,80

*

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub c onder 2 van het Besluit paspoortgelden:

40,92

*

b.

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

36,93

*

Artikel 1.11 Modaliteiten

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 
 

a.

voor een versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document: de in die onderdelen genoemde leges worden vermeerderd met het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub d van het Besluit paspoortgelden:

57,09

*

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.9 en 1.10 en onder a genoemde bedragen:

18,01

*

 

 
 
 

*

Tarief is slechts ter indicatie vermeld; het wettelijk maximumtarief wordt bij de aanvrager in rekening gebracht.

 
 
 
 

 
 
 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 
 
 

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 
 
 
 

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 104b van het Reglement rijbewijzen, vermeerderd met de rijkskostencomponent zijnde het bedrag dat de gemeenten moeten afdragen aan de Dienst Wegverkeer als vergoeding van de productiekosten van het rijbewijs:

51,11

*

 

 
 
 

*

Tarief is slechts ter indicatie vermeld; het maximumtarief wordt bij de aanvrager in rekening gebracht.

 
 
 
 

 
 
 

Artikel 1.13 Modaliteiten

 
 
 

1.

Het tarief in artikel 1.12 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt bij het besluit van de Dienst Wegverkeer (RDW):

€ 

39,65

*

2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omwisselen van een buitenlands rijbewijs of tot het afgeven van een rijbewijs aan een persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland wordt het in artikel 1.12 vermelde tarief vermeerderd met:

10,35

 

3.

Het tarief voor de afgifte van een Gezondheidsverklaring, een Gezondheidsverklaring met geneeskundig verslag of een Gezondheidsverklaring CDE is gelijk aan het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt door het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen):

44,20

*

 

 
 
 

*

Tarief is slechts ter indicatie vermeld; het maximumtarief wordt bij de aanvrager in rekening gebracht.

 
 
 
 

 
 
 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 
 
 

Artikel 1.14 Definities

 
 
 

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 
 

2.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 
 
 

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 
 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

a.

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking (digitaal/internet):

9,80

 

b.

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking (loket):

17,75

 

c.

tot het verstrekken van gegevens op een formulier in meerdere talen (digitaal / per internet):

9,80

 

d.

tot het verstrekken van gegevens op een formulier in meerdere talen (loket):

17,75

 

e.

tot het verstrekken van een meertalig landelijk modelformulier van een standaard uittreksel uit de basisregistratie personen:

€ 

39,40

 

f.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 
 
 

1. voor 100 verstrekkingen:

419,35

 
 

2. voor 500 verstrekkingen:

1.396,75

 
 

3. voor 1.000 verstrekkingen:

2.444,50

 

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

 
 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

1.a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

13,60

 

1.b.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 
 
 

1. voor 100 verstrekkingen:

815,10

 
 

2. voor 500 verstrekkingen:

2.709,95

 
 

3. voor 1.000 verstrekkingen:

4.742,10

 

2.

In afwijking van lid 1 sub a en b bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

27,65

 

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

 
 
 
 

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 

17,75

 

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

 
 
 

1.

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen dan wel het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijke bevolkings- en archiefregister, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

24,30

 

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

 
 
 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

 
 
 

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

 
 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 
 

a.

de volledige bundel met agenda’s, raadsvoorstellen en overige stukken voor het Debat op Dinsdag, per kalenderjaar:

203,50

 

b.

de bundel met uitsluitend de agenda’s en raadsvoorstellen voor het Debat op Dinsdag (publieksversie), per kalenderjaar:

101,80

 

c.

de agenda’s voor de thema-avonden, per kalenderjaar:

38,15

 

d.

de besluitenlijsten van het Debat op Dinsdag, per kalenderjaar:

38,15

 

Artikel 1.20 Abonnement op bestuursstukken

 
 
 
 

[gereserveerd]

 
 
 
 

 
 
 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 
 
 

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

 
 
 
 

[gereserveerd]

 
 
 

Artikel 1.22 Informatie uit registers

 
 
 

1.

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in het gemeentelijke kadaster indien daarbij van gemeentewege hulp wordt verleend voor ieder daaraan besteed kwartier:

22,05

 

2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding van een perceel, per perceel:

2,30

 

3.

Het tarief bedraagt ter zake van een verklaring van geen beperking, een bewijs van inschrijving of een gewaarmerkt afschrift dat in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken wordt afgeven, voor ieder van deze documenten afzonderlijk:

7,00

 

4.

Het tarief bedraagt ter zake van het raadplegen van ‘kadasteronline’ in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, per bevraging:

13,65

 

Artikel 1.23 Informatie uit adressenbestanden

 
 
 
 

[gereserveerd]

 
 
 
 

 
 
 

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

 
 
 

Artikel 1.24 Gemeentegarantie

 
 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

a.

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie:

129,95

 

b.

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening:

64,90

 

c.

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie voor niet-natuurlijke personen:

378,85

 

d.

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening voor niet-natuurlijke personen:

190,80

 

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

 
 
 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

a.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag, geldt het meest recente tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke en rechtspersonen:

€ 

41,35

*

b.

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (digitaal / per internet), bedraagt het tarief:

9,80

 

c.

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (loket), bedraagt het tarief:

17,75

 

d.

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of voor waarmerking van een fotokopie, bedraagt het tarief:

17,75

 

*

Tarief is slechts ter indicatie vermeld.

 
 
 
 

 
 
 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 
 
 

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

 
 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

26,65

 

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 
 
 
 

[gereserveerd]

 
 
 

Artikel 1.28 Uitlenen archiefbescheiden

 
 
 
 

[gereserveerd]

 
 
 
 

 
 
 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 
 
 

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

 
 
 
 

[gereserveerd]

 
 
 

Artikel 1.30 Leegstandwet

 
 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 
 

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

196,75

 

b.

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 

98,00

 

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 
 
 

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 
 
 

1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een periode van drie jaar voor twee kansspelautomaten:

134,20

 

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

32,25

 

Artikel 1.32 Telecommunicatie en kabels en Leidingen

 
 
 

1.

De tarieven voor het van gemeentewege herstraten van klinker- of keibestrating, tegelbestrating, trottoirbanden, opsluitbanden, hoekblokken e.d. worden conform de VNG-richtlijn “Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom” berekend.

 
 
 

2.

De tarieven voor het van gemeentewege herstellen van gras/gazon en beplanting (heesters) worden conform de VNG-richtlijn “Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom” berekend.

 
 
 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een graafmelding (tracé van 0-25 strekkende meter) bedraagt:

€ 

69,60

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 25 - 250 strekkende meter betreft:

495,60

 

5.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 250 - 1500 strekkende meter betreft:

611,45

 

6.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 1500 - 5000 strekkende meter betreft:

699,05

 

7.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 5000 of meer strekkende meter betreft, per strekkende meter tracélengte:

0,13

 

8.

Het tarief per overleg met de netbeheerder (en eventueel overige belanghebbenden) bedraagt:

194,65

 

9.

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, worden de in lid 3 tot en met 7 genoemde tarieven verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 
 

10.

Indien een begroting zoals bedoeld in lid 9 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

Artikel 1.33 Verkeer en vervoer

 
 
 

1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 

a. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

32,25

 
 

b. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen:

32,25

 
 

c. tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod ex. artikel 25 lid 2 van het RVV 1990 voor de parkeerschijfzone in de binnenstad:

30,20

 

2.

Het tarief voor het verstrekken van een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) bedraagt:

25,00

 

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een GPK door een instelling:

74,55

 

4.

Het tarief voor het verstrekken van een duplicaat GPK bedraagt:

25,00

 

5.

Het tarief voor het verlengen van een GPK bedraagt:

25,00

 

6.

Voor een keuring door een door de gemeente aangewezen instelling ten behoeve van de aanvraag van een GPK, wordt het volgende tarief in rekening gebracht:

€ 

143,76

 

7.

Voor een huisbezoek door een door de gemeente aangewezen instelling ten behoeve van de aanvraag van een GPK, wordt het volgende bedrag in rekening gebracht:

119,80

 

8.

Voor het opvragen van medische informatie bij een huisarts of specialist door een door de gemeente aangewezen instelling ten behoeve van de aanvraag van een GPK, wordt het volgende bedrag in rekening gebracht:

136,31

 

9.

Indien een aanvrager van een GPK niet verschijnt op het spreekuur van een door de gemeente aangewezen instelling, wordt het volgende bedrag in rekening gebracht:

143,76

 

10.

Het tarief bedraagt voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats:

205,05

 

11.

Het tarief bedraagt voor de verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats:

130,55

 

12.

De tarieven die worden genoemd in lid 6 tot en met 9 worden door een door de gemeente aangewezen instelling bepaald. Het geldende tarief wordt doorberekend. De tarieven zijn slechts ter indicatie vermeld.

 
 
 

13.

De geldende tarieven in lid 6 tot en met 9 worden verhoogd met 21% BTW.

 
 
 

14.

Voor het -op grond van de Wegsleepverordening voor de gemeente Maassluis- overbrengen van een voertuig met een gewicht tot 3.500 kg naar de aangewezen bewaarplaatsen Keucheniusstraat 2C te Maassluis en Zuiderweg 30 te Rijswijk worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

 
 
 
 

a. Voorrijkosten:

49,00

 
 

b. Sleepkosten:

254,50

 
 

c. Voertuig ophalen dag na wegslepen:

285,50

 
 

d. Ophalen buiten openingstijden:

60,00

 

15.

Voor het -op grond van de Wegsleepverordening voor de gemeente Maassluis- overbrengen van een een voertuig met een gewicht van 3.500 kg of meer naar de aangewezen bewaarplaatsen Keucheniusstraat 2C te Maassluis en Zuiderweg 30 te Rijswijk worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

 
 
 
 

a. Sleepkosten per uur:

195,00

 
 

b. Ophalen buiten openingstijden:

60,00

 

16.

Voor het -op grond van de Wegsleepverordening voor de gemeente Maassluis- bewaren van een voertuig bij de aangewezen bewaarplaatsen Keucheniusstraat 2C te Maassluis en Zuiderweg 30 te Rijswijk worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

 
 
 
 

a. voor een voertuig met een gewicht tot 3.500 kg:

21,50

 
 

per etmaal of een gedeelte daarvan

 
 
 
 

b. voor een voertuig met een gewicht van 3.500 kg of meer:

44,50

 
 

per etmaal of een gedeelte daarvan

 
 
 

17.

De in lid 14 tot en met 16 vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

 
 
 
 

 
 
 

Paragraaf 1.10 Diversen

 
 
 

Artikel 1.34 Diversen, zoals gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 
 
 

1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een stratenlijst van de gemeente:

26,65

 

2.

Het tarief bedraagt voor het waarmerken van registers als bedoeld in de artikelen 437 en 438 van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 37 van de Waarborgwet:

14,60

 

3.

Het tarief bedraagt ter zake voor:

 
 
 
 

a. het afgeven van een verklaring bestemd tot het vervoeren van een lijk over de grenzen:

17,75

 
 

b. het overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de Wet op de lijkbezorging stellen van een andere termijn voor de begraving of verbranding:

26,65

 

4.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot naturalisatie/optie tot Nederlander gelden de meest recente tarieven zoals die zijn opgenomen in het "Besluit optie- en naturalisatiegelden".

 
 
 

5.

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 

a. tot het verstrekken van een Rotterdampas:

€ 

60,00

 
 

b. tot het verstrekken van een Rotterdampas met reductietarief:

5,00

 
 

c. tot het verstrekken van een duplicaat van de Rotterdampas:

2,50

 
 

d. tot het verstrekken van een Rotterdampas voor inwonende kinderen van 3 t/m 17 jaar of kinderen die vóór 1 maart 2024 drie jaar worden:

17,50

 
 

Voorwaarde is dat minimaal één ouder/verzorger een Rotterdampas als bedoeld in lid 5 sub a koopt.

 
 
 

6.

De tarieven genoemd in lid 5 sub a tot en met d zijn slechts ter indicatie vermeld; de meest recente tarieven zoals die zijn bepaald door de gemeente Rotterdam worden toegepast.

 
 
 

7.

De tarieven genoemd in lid 5 sub a tot en met d kunnen tussentijds wijzigen. Bij tussentijdse wijziging worden de geldende tarieven, zoals die laatstelijk door Rotterdampas c.q. de gemeente Rotterdam zijn vastgesteld, in rekening gebracht.

 
 
 

8.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk of digitaal verstrekken van:

 
 
 
 

a. gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

18,60

 
 

b. afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

0,55

 
 

c. een beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

30,20

 
 

d. stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

17,75

 
 

e. tekeningen of bestemmingsplankaarten, al dan niet gekopieerd, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen, per stuk:

23,90

 
 

f. andere dan de elders in de tarieventabel genoemde publicaties van openbare bestuursstukken, alsmede afschriften van in eigen beheer door de gemeente dan wel door derden opgestelde rapporten:

 
 
 
 

tot en met 50 pagina's per exemplaar:

3,70

 
 

met meer dan 50 pagina's per exemplaar:

7,35

 

9.

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vervangende* pas om een afvalcontainer te kunnen openen:

€ 

15,00

 
 

*De eerste pas wordt gratis verstrekt.

 
 
 

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 
 
 

1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, het wijzigen van een vergunning of het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het hebben van een ligplaats in de vlieten

€ 

195,00

 

2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning c.q. ontheffing als bedoeld in de artikelen 2:9, 2:10, 2:23A, 2:29, 2:31A, 2:48, 2:72, 2:73, 2:73A, 4:5, 4:6, 4:6A, 4:18, 5:6, 5:8, 5:11, 5:13, 5:15, 5:16, 5:18, 5:30A, 5:33, 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

32,25

 

3.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 

a. tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening, geldig voor onbepaalde tijd, incl. terrasvergunning en vergunning ontheffing sluitingstijden:

1.034,60

 
 

b. tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening, geldig voor onbepaalde tijd, inclusief vergunning ontheffing sluitingstijden:

1.008,75

 
 

c. tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening, geldig voor onbepaalde tijd, inclusief terrasvergunning:

969,95

 
 

d. tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening, geldig voor onbepaalde tijd:

905,30

 
 

e. tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

32,25

 
 

f. tot het wijzigen van een vergunning binnen een half jaar na afgifte als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

25,80

 
 

Het tarief als genoemd in lid 4 wordt bij een spoedlevering (indien het bevoegde bestuursorgaan besluit om een aanvraag voor een vergunning of ontheffing, die minder dan acht weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, in behandeling te nemen) vermeerderd met een bedrag van:

19,40

 

Artikel 1.36 Aanpassing legesbedrag

 
 
 

1.

Als een aanvrager zijn aanvraag voor een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 1.35 lid 5 sub a tot en met d intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, worden de in rekening te brengen leges aangepast.

 
 
 

2.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan, wordt

 

25%

 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht bij de aanvrager;

 
 
 

3.

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in behandeling nemen ervan, wordt

 

50%

 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht bij de aanvrager;

 
 
 

4.

Als de gemeente een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 1.35 lid 5 sub a tot en met d weigert, worden de in rekening te brengen leges aangepast. Er wordt alsdan

 

50%

 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht bij de aanvrager;

 
 
 

5.

Indien de aanpassing van het legesbedrag minder dan € 50,00 bedraagt, zijn lid 1 tot en met 4 niet van toepassing.

 
 
 
 

 
 
 

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

 
 
 
 

 
 
 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 2.1 Definities

 
 
 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 
 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 
 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 
 
 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 
 
 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 
 
 
 

Bouwkosten: de som van de prijzen per eenheid exclusief 21% omzetbelasting, zoals die zijn opgenomen in de meeste recente ROEB-lijst (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht).

 
 
 

4.

Voor zover deze ROEB-lijst niet voorziet in een passende hoofdcategorie (vetgedrukt in de lijst) wordt uitgegaan van de in de aanvraag opgenomen bouwkosten, met dien verstande dat dan onder bouwkosten worden verstaan: de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische . installatiewerken 2012 (UAV 2012, Staatscourant (Stcrt.) 2012, 1567) voor het uit te voeren werk, exclusief 21% omzetbelasting. In dit laatste geval zullen de overgelegde gegevens worden getoetst aan hun wettelijke kaders.

 
 
 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 
 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 
 

a.

omgevingsoverleg;

 
 
 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 
 
 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 
 
 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 
 
 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 
 
 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 
 
 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 
 
 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 
 
 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 
 
 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 
 
 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 
 
 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 
 
 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 
 
 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 
 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

 
 
 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 
 
 

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

 
 
 
 

Voordat een formele aanvraag om een besluit als bedoeld in de overige paragrafen van deze titel wordt ingediend en betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 
 

a.

voor een informatie overleg:

0,00

 

b.

voor een omgevingstafel:

550,15

 
 

 
 
 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 
 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

135,00

 

b.

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 250.000 bedragen:

 

0,51%

 
 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 

135,01

 

c.

indien de bouwkosten € 250.000 tot € 750.000 bedragen:

 

0,48%

 
 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 

1.275,01

 

d.

indien de bouwkosten € 750.000 tot € 1.500.000 bedragen:

 

0,42%

 
 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 

3.600,01

 

e.

indien de bouwkosten € 1.500.000 tot € 5.000.000 bedragen:

 

0,36%

 
 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 

6.300,01

 

f.

indien de bouwkosten € 5.000.000 tot € 10.000.000 bedragen:

 

0,30%

 
 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 

18.000,01

 

g.

indien de bouwkosten € 10.000.000 of meer bedragen:

 

0,24%

 
 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 

30.000,01

 
 

met een maximum van:

€ 

225.000,00

 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit of het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

 

1,26%

 
 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 

110,03

 

b.

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 250.000 bedragen:

 

1,19%

 
 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 

315,01

 

c.

indien de bouwkosten € 250.000 tot € 750.000 bedragen:

 

1,12%

 
 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 

2.975,01

 

d.

indien de bouwkosten € 750.000 tot € 1.500.000 bedragen:

 

0,98%

 
 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 

8.400,01

 

e.

indien de bouwkosten € 1.500.000 tot € 5.000.000 bedragen:

 

0,84%

 
 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 

14.700,01

 

f.

indien de bouwkosten € 5.000.000 tot € 10.000.000 bedragen:

 

0,70%

 
 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 

42.000,01

 

g.

indien de bouwkosten € 10.000.000 of meer bedragen:

 

0,56%

 
 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 

70.000,01

 
 

met een maximum van:

€ 

525.000,00

 

Artikel 2.6a Planologische wijziging bij omgevingsplanactiviteit (waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit)

 
 
 

1.

Als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit in overeenstemming is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet dan wordt het tarief in 2.6 lid a t/m lid g vermeerderd met (binnenplanse omgevingsplanactiviteit die binnen het toepassingsbereik valt van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht):

€ 

295,45

 

2.

Als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan dan wordt het tarief in 2.6 lid a t/m lid g vermeerderd met (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 

295,45

 

3.

Als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan dan wordt het tarief in 2.6 lid a t/m lid g vermeerderd met (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 

3.500,00

 

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

295,45

 
 

 
 
 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 
 

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a of b, van de Omgevingswet, in samenhang met de Erfgoedverordening Maassluis 2015 en betrekking heeft op een monument, provinciaal monument, rijksmonument,voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

172,70

 

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

172,20

 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 
 
 
 

[gereserveerd]

 
 
 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in samenhang met de Erfgoedverordening Maassluis 2015 en bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

172,20

 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 
 
 

[gereserveerd]

 
 
 
 

 
 
 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 
 
 

Artikel 2.12a Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteiten

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet,, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, of als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

 
 
 

a.

voor een aanvraag van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet (milieubelastende activiteit bruidsschat):

3.655,00

 

b.

voor een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (milieubelastende activiteit BAL-activiteit regulier):

3.655,00

 

c.

voor een milieubelastende activiteit zoals bedoeld in onderdelen a en b, waar tevens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is (milieubelastende activiteit BAL-activiteit uitgebreid):

5.930,00

 
 

 
 
 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 
 
 

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

295,45

 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een : oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

295,45

 
 

 
 
 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 
 
 

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 
 
 
 

[gereserveerd]

 
 
 

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 
 
 
 

[gereserveerd]

 
 
 

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

295,45

 

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet, artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit of artikel 22.278 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

61,80

 

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

61,80

 

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

295,45

 
 

 
 
 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 
 
 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen : van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

0,00

 

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: objecten plaatsen op de weg

 
 
 
 

[gereserveerd]

 
 
 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk:

295,45

 
 

 
 
 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 
 
 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 
 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 
 
 
 

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 
 
 

a.

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

[gereserveerd]

 
 

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

[gereserveerd]

 
 

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

[gereserveerd]

 
 

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 
 
 
 

per maatwerkvoorschrift:

[gereserveerd]

 

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

[gereserveerd]

 

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 
 
 

Als de aanvraag op een maatwerkvoorschriften als bedoeld in het omgevingsplan of hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

1.975,00

 

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 
 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

[gereserveerd]

 
 

 
 
 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 
 
 

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 
 
 
 

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 
 
 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

[gereserveerd]

 

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

[gereserveerd]

 

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

1.975,00

 

d.

een andere activiteit dan bedoeld in voorgaande onderdelen, bedraagt het tarief:

[gereserveerd]

 
 

 
 
 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 
 
 

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 
 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

[gereserveerd]

 

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om andere wijzigingen van een omgevingsvergunning dan genoemd onder het eerste lid is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

[gereserveerd]

 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 
 
 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 
 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 
 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

Volgens begroting

 

tenzij kostenverhaal op andere wijze met elkaar is overeengekomen.

 
 
 

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

295,45

 
 

 
 
 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 
 
 

Artikel 2.46a Planologische wijziging bij omgevingsplanactiviteit (waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit)

 
 
 

1.

Als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit in overeenstemming is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet dan bedraagt het tarief (binnenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht):

295,45

 

2.

Als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan dan bedraagt het tarief (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

295,45

 

3.

Als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan dan bedraagt het tarief (buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

3.500,00

 

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 
 
 
 

[vervallen]

 
 
 

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 
 
 

a.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit niet zijnde een milieubelastende activiteit:

3.500,00

 

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 
 
 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

295,45

 

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

295,45

 

c.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

1.975,00

 

d.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

295,45

 

Artikel 2.50 Advies

 
 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 
 
 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

483,40

 

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Maassluis dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

 
 
 
 

1. indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen

100,00

 
 

2. indien de bouwkosten € 50.000 tot € 2.000.000 bedragen:

 

0,2%

 
 

van de bouwkosten

 
 
 
 

3. indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 6.000.000 bedragen:

 
 
 
 

(bouwkosten -/- € 2.000.000) x 0,05% + € 4.000

 
 
 
 

4. indien de bouwkosten € 6.000.000 of meer bedragen:

6.000,00

 

c.

De tarieven in artikel 2.50 lid b worden per aanvraag in rekening gebracht, tot een maximum van drie behandelingen. Vanaf de vierde aanvraag om een omgevingsvergunning, bedraagt het tarief, per behandeling:

 

25%

 
 

van het geldende legestarief.

 
 
 

d.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Maassluis in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel artikel 2.50 lid b: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Volgens begroting

e.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de voorgaande onderdelen: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Volgens begroting

f.

Als een begroting als bedoeld in artikel 2.50 lid d en e, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

 
 
 

Artikel 2.51 Instemming

 
 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 
 

a.

als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

510,45

 

b.

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming:

510,45

 
 

 
 
 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 
 
 

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

 
 
 
 

[vervallen]

 
 
 

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

 
 
 
 

[vervallen]

 
 
 
 

 
 
 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 
 
 

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 
 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

85%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 
 

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 
 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

 

100%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 
 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat

 
 
 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen twee weken na de indiening van de aanvraag:

 

100%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 
 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf twee weken na de indiening van de aanvraag:

 

100%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 
 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat

 
 
 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen twee weken na de indiening van de aanvraag:

 

100%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 
 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf twee weken na de indiening van de aanvraag:

 

100%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 
 
 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 
 
 

1.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 
 
 

2.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.15.6.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 
 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 
 
 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 
 
 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 

 
 
 

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder Dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2.

 
 
 
 

 
 
 

Paragraaf 3.1 Horeca

 
 
 

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 
 
 
 

[vervallen]

 
 
 
 

 
 
 

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 
 

a.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

128,90

 

b.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

25,80

 

c.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

32,25

 

d.

een melding al bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet:

 
 
 
 

1. voor het bijschrijven van één of meerdere leidinggevende(n) middels een aanhangsel:

32,25

 
 

2. voor het bijschrijven van één of meerdere leidinggevende(n) middels een aanhangsel, binnen een half jaar:

25,50

 

e.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning c.q. ontheffing ingevolge de Drank- en Horecaverordening (Alcoholverordening) van de gemeente Maassluis:

57,85

 
 

 
 
 

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

 
 
 

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening:

 
 
 

a.

voor een seksinrichting:

1.033,45

 

b.

voor een escortbedrijf:

1.033,45

 

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.12 van de Algemene plaatselijke verordening:

 
 
 

a.

voor een seksinrichting:

32,25

 

b.

voor een escortbedrijf:

32,25

 
 

 
 
 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

 
 
 

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 
 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing/vrijstelling als bedoeld in de Winkeltijdenwet of Verordening Winkeltijden Maassluis:

32,25

 
 

 
 
 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

 
 
 

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 
 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemeen Plaatselijke Verordening

 
 
 

a.

voor één dag:

32,25

 

b.

voor meerdere dagen, een grootschalig evenement of een evenement met een verhoogd risicoprofiel:

64,50

 

Artikel 3.7 Organiseren markt

 
 
 
 

[vervallen]

 
 
 
 

 
 
 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

 
 
 

Artikel 3.8 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 
 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning voor de markt:

€ 

32,25

 
 

 
 
 

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 en Wet goed verhuurderschap

 
 
 

Artikel 3.9 Verhuurvergunning woon -of verblijfsruimte

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om of wijziging van een verhuurvergunning

€ 

335,00

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis,

gehouden op 19 december 2023

de griffier,

J. Vinke

de voorzitter,

drs. G.G.J. Rensen