Verordening op de heffing en invordering van leges Utrechtse Heuvelrug 2024

Geldend van 21-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges Utrechtse Heuvelrug 2024

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2023;

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

BESLUIT

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges Utrechtse Heuvelrug 2024

(Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2024)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als n e dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstelling

 • 1. Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdelingen 13.6 en 13.7 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

  • b.

   diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

  • c.

   het in behandeling nemen van aanvragen en verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • 2. Vrijstelling van leges wordt ambtshalve verleend voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van een aanvraag voor het houden van een niet-commerciële activiteit of evenement zonder enige vorm van winstoogmerk, onder de voorwaarde dat:

   • -

    de uitoefening van een niet-commerciële activiteit of het evenement ten doel stelt van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, educatieve, culturele aard te zijn, ter bevordering van het algemeen belang;

   • -

    inkomsten gegenereerd mogen worden, waarbij die inkomsten ten goede komen voor instandhouding van de betreffende activiteit, het evenement of het goede doel, en niet tot doel heeft enige vorm van financieel gewin te boeken; en

   • -

    waarbij de activiteit of het evenement in hoofdzaak wordt verricht door vrijwilligers.

  • b.

   Het in behandeling nemen van een aanvraag tot een niet-commerciële activiteit of evenement geldt voor:

   • -

    collectevergunning;

   • -

    kledinginzameling;

   • -

    standplaatsvergunning voor één dag;

   • -

    evenementenvergunning;

   • -

    muziek/geluidsontheffing voor één dag;

   • -

    stookontheffing voor snoeihout van elzen en wilgen in het kader van landschapsonderhoud door vrijwilligers;

   • -

    ontheffing schenktijden en bijeenkomsten aan een para commerciële rechtspersoon;

   • -

    ontheffing inrijverbod Haarweg / De groep in Overberg.

Artikel 5 Belastingtarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag dan wel bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen vier weken na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 0-30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 0-30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien wijzigingen:

 • a:

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b:

  en gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   paragraaf 1.31 (kansspelen);

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2023’ van 22 december 2022, laatstelijk gewijzigd op DD juni 2023, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. De in Titel 2 van de bij deze legesverordening behorende tarieventabel genoemde Uniforme Administratieve Voorwaarden en normbladen NEN worden bekendgemaakt door terinzagelegging op het gemeentekantoor, Kerkplein 2 te Doorn alsmede ten kantore van de BghU, Stadsplateau 1 te Utrecht.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 01 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 december 2023

de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

de griffier

W. Hooghiemstra

de voorzitter

G.F. Naafs

Bijlage 1 Tarieventabel,

Behorende bij “Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2024”

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Paragraaf 1.5 Vervallen

Paragraaf 1.6 Vervallen

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Paragraaf 1.10 Diversen

Titel 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2.2 Voorfase

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel en werelderfgoed

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Paragraaf 2.13 Vermindering

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Paragraaf 3.1 Horeca

Paragraaf 3.2 Organiseren evenementen of markten

Paragraaf 3.3 Prostitutiebedrijven

Paragraaf 3.4 Splitsingsvergunning woonruimte

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Paragraaf 3.6 Winkeltijdenwet

Paragraaf 3.7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Tarieventabel

Behorende bij "Begroting 2024"

Titel 1

Algemene Dienstverlening

2024

Paragraaf 1.1

Burgerlijke Stand

Artikel 1.1

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of sluiting van een geregistreerd partnerschap, of omzetting van een geregistreerd partnerschap:

1.1.1.1

Met ceremonie van maandag tot en met zondag tussen 09:00 uur en 22:00 uur

€ 831,75

1.1.1.2

Zonder ceremonie op een door de gemeente voorgestelde tijd en locatie

€ 415,90

1.1.1.3

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,80

1.1.1.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Artikel 1.2

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

1.2.1

Omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie

€ 108,95

Artikel 1.3

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

1.3.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

Artikel 1.4

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

Artikel 1.5

Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand voor één dag

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van buiten de gemeente Utrechtse Heuvelrug, voor één dag.

€ 107,45

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een eenmalige benoeming onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand inclusief beëdiging bij de Rechtbank.

€ 186,95

Artikel 1.6

Beschikbaar stellen getuige door gemeente

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een of twee getuigen voor een huwelijk of geregistreerd, tijdens kantooruren, per getuige

€ 40,10

Artikel 1.7

Annuleren of wijzigen datum

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van:

1.7.2

9 maanden voor de voltrekkingsdatum wordt teruggaaf van 75% van de onder 1.1.1.1 tot en met 1.2.1 geheven leges verleend.

1.7.3

6 maanden voor de voltrekkingsdatum wordt teruggaaf van 50% van de onder 1.1.1.1 tot en met 1.2.1 geheven leges verleend.

1.7.4

3 maanden voor de voltrekkingsdatum wordt teruggaaf van 25% van de onder 1.1.1.1 tot en met 1.2.1 geheven leges verleend.

Artikel 1.8

Trouwboekje of partnerschapsboekje

1.8.1

Het tarief bedraag voor het verstrekken van:

1.8.1.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 55,45

Paragraaf 1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteistkaart

Artikel 1.9

Paspoorten of andere reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

1.9.1

een nationaal paspoort

1.9.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

1.9.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

1.9.2

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in artikel 1.2.2 (zakenpaspoort)

€ 83,85

1.9.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

1.9.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

1.9.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.9.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

1.9.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

1.9.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 63,40

1.9.4.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 63,40

1.9.4.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

Artikel 1.10

Nederlande identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

1.10.1

een Nederlande identiteistkaart

1.10.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.10.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 40,90

1.10.2

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 36,90

Artikel 1.11

Modaliteiten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.11.1

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 57,05

1.11.2

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen

€ 5,00

Paragraaf 1.3

Rijbewijzen (W)

Paragraaf 1.12

Rijbewijzen

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 36,75

1.12.2

vermeerderd met de kosten conform de Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen van het R.D.W.

€ 14,35

Artikel 1.13

Modaliteiten

Het tarief in artikel 1.12 wordt:

1.13.1

Bij een spoedlevering vermeerd met:

€ 39,65

1.13.2

Het tarief van een aanvraag wordt indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overlegd, vermeerderd met administratiekosten voor een bedrag van

€ 20,35

1.13.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 5,25

1.13.4

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.12.1 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.12.1 tot en met 1.13.3 genoemde bedragen

€ 5,00

Paragraaf 1.4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Artikel 1.14

Definities

1.14.1

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.14.2

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

Artikel 1.15

Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking aan:

a. de aanvrager zelf

€ 17,95

b. derden

€ 19,50

1.15.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.15.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 418,70

1.15.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 1.659,95

1.15.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 2.506,30

1.15.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 8.306,15

1.15.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 12.456,30

1.15.3

tot het afsluiten van een abonnement op het (wekelijks) verstrekken van een opgaven van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente:

1.15.4

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en /of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr 2016/1191 van het Europees Parlament en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 16,60

1.15.5

Tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van een opgave

1.15.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, twee lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 29,85

1.15.7

Het tarief ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een afschrift van de persoonslijst uit de basisregistratie personen bedraagt

€ 17,35

Artikel 1.16

Verstrekking van aangehaakte gegevens

Artikel 1.17

Schriftelijke verstrekking

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegeens beodeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 2,95

Artikel 1.18

Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,80

1.18.2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvragen ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Artikel 1.19

Afschriften van bestuursstukken

Artikel 1.20

Abonnement op berstuursstukken

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken (W)

Artikel 1.24

Gemeentegarantie

Artikel 1.25

Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.25.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.25.2

Voor het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

1.25.3

Voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 16,60

1.25.4

Voor elk uittreksel van een akte van geboorte, huwelijk, registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 16,60

1.25.5

Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek I van het Burgerlijk Wetboek

€ 29,00

1.25.6

Voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 16,60

1.25.7

Voor elk bewijs van in leven zijn

€ 16,60

1.25.8

Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 16,60

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Artikel 1.26

Naspeuringen in gemeentearchief

1.26.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,85

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.9.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,50

1.9.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 7,15

Artikel 1.27

Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

Artikel 1.28

Uitlenen archiefbescheiden

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.10.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet

€ 36,15

1.10.2

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a van de Huisvestingswet

€ 483,40

1.10.3

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

€ 483,40

1.10.4

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

€ 483,40

1.10.5

voor het verlenen van een urgentieverklaring op basis van sociale indicatie

€ 51,50

1.10.6

voor het verlenen van een urgentieverklaring op basis van medische urgentie

€ 51,50

1.10.7

het tarief als genoemd in onderdeel 1.10.5 wordt verhoogd met de eventuele advieskosten van een onafhankelijke derde.

1.10.8

het tarief als genoemd in onderdeel 1.10.6 wordt verhoogd met de met de keuringskosten van het door de gemeente daartoe aangewezen bureau.

1.10.9

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning opkoopbescherming als bedoeld in artikel 41 Huisvestingswet 2014

€ 483,40

Artikel 1.30 Leegstandwet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verkrijgen van een tijdelijke vergunning tot “verhuur” op grond van de Leegstandwet

€ 292,75

Artikel 1.31 Wet op de Kansspelen

1.31.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.31.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

1.31.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.31.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.31.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.31.2

Het eerste lid, onderdelen 1.31.1.1 en 1.31.1.2, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, mer dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

1.31.3

Bij een vergunning voor maximaal 12 maanden kan de aanvrager bij schriftelijk verzoek tot intrekking van de vergunning door de aanvrager binnen die 12 maanden het betaalde bedrag naar evenredigheid schriftelijk terugvragen. Bij intrekking van een vergunning voor onbepaalde tijd is restitutie van leges niet mogelijk

1.31.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 56,10

Artikel 1.32

Verordening Ondergrondse Infra

1.32.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de

Algemene Verordening Ondergrondse Infra

€ 612,84

1.32.2

Het tarief genoemd onder 1.17.1 wordt verhoogd:

1.32.2.1

met een bedrag per meter bij een lengte van maximaal 4000 meter

€ 2,57

1.32.2.2

met een bedrag gelijk aan 1.17.2.1 met een korting van 50% bij een lengte van meer dan 4000 meter.

€ 1,29

1.32.3

Het tarief onder 1.17.1 wordt verhoogd:

1.32.3.1

met een bedrag per uur als op verzoek van de aanvrager een voorschouw wordt gevraagd.

€ 72,98

1.32.3.2

het onder 1.17.3.1 vermelde tarief bedraagt minimaal

€ 72,98

1.32.4

Als een aanvraag voor een vergunning, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur, buiten behandeling wordt gelaten wordt 25% van de leges zoals bedoeld onder 1.17.1 in rekening gebracht en vervalt de leges voor 1.17.2

1.32.5

Als een aanvrager zijn aanvraag als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infra, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen:

1.32.5.1

Bij intrekken in de fase tot en met de ontvankelijkheidstoets 100% van de leges zoals bedoeld onder 1.17.1 en vervalt de leges voor 1.17.2

1.32.5.2

Bij intrekken in de fase tot en met de inhoudelijke toets 50% van de leges als bedoeld onder 1.17.1 en vervalt de leges voor 1.17.2

1.32.6

Indien op verzoek van de aanvrager een overleg gewenst is met de gemeente i.v.m. het opschorten van de behandeltermijn, wordt per overleg een tarief berekend van

€ 190,63

Artikel 1.33

Wegenverkeerswetgeving

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.33.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) :

1.33.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 37,04

1.33.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 47,17

1.33.3.1

het tarief als genoemd in onderdeel 1.18.3 wordt verhoogd met de keuringskosten van het door de gemeente daartoe aangewezen bureau, indien de keuring noodzakelijk is voor beoordeling van het verzoek.

1.33.3.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) : voor een gehandicaptenparkeerplaats

€ 84,20

1.33.3.3

tot het wijzigen van het vermelde kenteken op de in subonderdeel 1.18.5 bedoelde ontheffing

€ 63,70

1.33.3.4

het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats (voor het plaatsen van een flespaal met bord en onderbord met kenteken)

€ 420,35

1.33.4

voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 62,91

1.33.5       

voor een parkeerschijfzone voor de duur van vijf jaar

€ 73,09

1.33.5.1      

tot het wijzigen van het vermelde kenteken op de in subonderdeel 1.33.4 bedoelde ontheffing:

€ 54,85

1.33.6

aanstellen verkeersregelaars op basis van artikelen 12 en 13 van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 56 en 58 van het BABW, artikel 82 van het RVV 1990 en artikel 6 t/m 13 van de Regeling verkeersregelaars 2009

€ 38,15

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.34

Gewaarmerkte afschriften , kopieën, stukken of uittreksels

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.34.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,60

1.34.2

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

1.34.3

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 7,05

1.34.4

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

-          per pagina op papier van A3/A4-formaat (zwart/wit)

€ 0,50

-          per pagina op papier van A3/A4-formaat (kleur)

€ 1,25

1.34.5

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

1.34.6

Een afschrift bestemmingsplan of beheersverordening, hiervoor kan vooraf een offerte opgevraagd worden.

1.34.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het stellen van een verklaring op door derden vervaardigde afschriften, dat deze afschriften overeenkomstig de oorspronkelijke stukken zijn, per verklaring, per exemplaar

€ 7,40

1.34.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning-aanvraagformulier, voor zover deze verordening niet anders belast

1.34.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring als bedoeld in artikel 56f, eerste of tweede lid, van de Pachtwet

Titel 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1

Definities

2.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op deze titel, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.2.

In titel 2 voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.3

Binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

2.1.4

Binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

2.1.5

Onder het gehele pand wordt verstaan:

vrijstaande woning, het gehele woongebouw, de gehele rij woningen, het gehele bedrijfsverzamelgebouw etc.

2.1.6

Bouwkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV2012; StCrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheden geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

Indien geen of te lage bouwkosten zijn opgegeven worden ambthalve de kosten vastgesteld conform een van de hierna genoemde taxatieboekjes 'Vastgoedmarkt' van Vakmedianet: (her)bouwkosten woningen, (her)bouwkosten agrarische gebouwen of (her)bouwkosten bedrijfspanden of 'gebouwschade' op basis waarvan de leges worden berekend.

2.1.7

Aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor zover het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheden geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

Artikel 2.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

2.2.1

omgevingsoverleg;

2.2.2

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1.a van het Omgevingsbesluit

2.2.3

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet

2.2.4

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet

2.2.5

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning

2.2.6

intrekking van een omgevingsvergunning

2.2.7

wijziging van een besluit als bedoeld in artikel 2.2.2, 2.3.3 en 2.3.4

2.2.8

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in artikel 2.2.2 tot en met 2.2.7

Artikel 2.3

Bepalen tarief

2.3.1

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende hoofdstukken van deze titel.

2.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorende bij die activiteiten.

2.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten als bedoeld in paragraaf 2.12

2.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13

2.3.5

Het tarief behorende bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of die gelijkwaardige maatregel onderdeel van is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

2.3.6

In afwijking van 2.3.2 en 2.3.3 kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4

Omgevingsoverleg (Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag/ruimtelijk initiatief)

Het tarief bedraagt voor een ingediende aanvraag:

2.4.1

Om beoordeling van een conceptaanvraag (principeverzoek) om een omgevingsvergunning:

€ 463,00

2.4.2

Om beoordeling van het verkennen van een ruimtelijk initiatief, inclusief behandeling intaketafel

€ 838,00

2.4.3

Vermeerderd met per woning (en/of zelfstandige wooneenheid/bedrijfseenheid

€ 288,00

met een maximum van

€ 5.734,00

om extra beoordeling intaketafel

€ 463,00

2.4.4

Indien voor de beoordeling van een regulier principeverzoek of ruimtelijk initiatief een beoordeling door een externe deskundige dient plaats te vinden dan wordt het legesbedrag verhoogd met de kosten voor de beoordelen onderzoeksrapporten en adviezen.

2.4.5

Het begeleiden van een ruimtelijk initiatief (na beoordeling intaketafel) naar een 'referentieaanvraag' inclusief behandeling omgevingstafel(s) worden de kosten in rekening gebracht aan de hand van een te voren door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum zoals benoemd in 2.6.2 en 2.45.

De kosten bedragen 50% van de door de gemeente opgestelde aanslag.

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5

Bouwactiviteit (bouwtechnisch deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.5.1

bij bouwkosten tot en met € 10.000

€ 483,00

2.5.2

over het deel van de bouwkosten vanaf € 10.000,01 tot en met € 20.000,00

€ 892,00

2.5.3

over het deel van de bouwkosten vanaf € 20.000,00 tot en met € 20 miljoen

2,99%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 892,00

2.5.4

over het deel van de bouwkosten vanaf € 20.000.000,01

1,73%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 598.294,00

met een maximum van:

€ 1.000.000,00

Artikel 2.6

Omgevingsplanactiviteit bestaande uit bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijk deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit en het in stand houden en gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onderminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.6.1

Voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

2.6.1.1

bij bouwkosten tot en met € 10.000,00, met een minimum van:

€ 658,00

2.6.1.2

over het deel van de bouwkosten vanaf € 10.000,01 tot en met € 20.000,00

€ 1.066,00

2.6.1.3

over het deel van de bouwkosten vanaf € 20.000,00 tot en met € 20 miljoen

2,99%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 1.066,00

2.6.1.4

over het deel van de bouwkosten vanaf € 20.000.000,01

1,73%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 598.468,00

met een maximum van:

€ 1.000.000,00

2.6.1.5

als moet worden beoordeeld of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, bedoeld in artikel 22.29, eerste lid, aanhef en onder b en hiervoor een advies van de gemeentelijke adviescommissie nodig is, bedraagd het tarief, vermeerderd met het bepaalde in onderdeel 2.6.1:

zie tarieven bijlage Welstand

2.6.2

Voor een activiteit die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit/ BOPA) worden de kosten vermeerder met het gestelde in 2.6.1 aan de hand van een tevoren door de gemeente opgestelde aanslag met een maximum van:

€ 69.715,00

2.6.2.1

Indien de aanvraag is voorafgegaan door het begeleiden van een ruimtelijk initiatief naar een 'referentieaanvraag' inclusief Omgevingstafel als bedoeld in artikel 2.4, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, bedragen de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in 2.6.2 50% van de vooraf door de gemeente opgestelde aanslag.

2.6.2.2

Indien geen gebruik is gemaakt van vooroverleg via begeleiden van een ruimtelijk initiatief naar een 'referentieaanvraag' inclusief Omgevingstafel als bedoeld in artikel 2.4, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, wordt een van tevoren door de gemeenten opgestelde aanslag als bedoeld in 2.6.2 verhoogd met:

15,00%

2.6.3

Voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht worden de kosten vermeerderd met het gestelde in 2.6.1, met:

€ 16.339,00

2.6.4

Indien voor een activiteit een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit en een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een bouwactiviteit als bedoeld in de artikelen 2.5.1 t/m 2.5.4 en 2.6.1 t/m 2.6.4 van toepassing zijn, wordt slechts eenmaal de hoogste leges over de bouwkosten in rekening gebracht, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten.

2.6.5

Voor het aanbrengen van gevel- en dakisolatie aan het gehele pand waardoor het uiterlijk van het bouwwerk verandert wordt in afwijking van artikel 2.5.1 t/m2.5.4 en 2.6.1 t/m 2.6.4 geen leges in rekening gebracht.

€ -

2.6.6

Voor het plaatsen van zonnepanelen op (of bij) een monument waarbij tevens de bouwactiviteit (bouwtechnisch deel) en omgevingsplanactiviteit (ruimtelijkdeel) van toepassing is, wordt in afwijking van artikel 2.5.1 t/m2.5.4 en 2.6.1 t/m 2.6.4 geen leges in rekening gebracht.

€ -

2.6.7

Voor het plaatsen van zonnepanelen in een beschermd dorpsgezicht wordt in afwijking van het gestelde van artikel 2.5.1 t/m2.5.4 en 2.6.1 t/m 2.6.4 het tarief gemaximaliseerd op:

€ 109,00

2.6.8

Voor het plaatsen van veldinstallaties voor zonnepanelen, met een oppervlakte van maximaal (twee keer) 50m², wordt in afwijking van het gestelde van artikel 2.5.1 t/m 2.5.4; 2.6.1 t/m 2.6.4 en paragraaf 2.7 het tarief gemaximaliseerd op:

€ 174,00

Artikel 2.7

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

vervallen

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.8.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van de Tweede Wijziging Monumentenverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2010 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

2.8.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 137,00

2.8.1.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 137,00

2.8.2

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

2.8.2.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 137,00

2.8.2.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 137,00

2.8.3

Als de in artikel 2.8.1 bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft worden de in 2.8.1 genoemde tarieven verhoogd met:

€ 137,00

2.8.4

Voor de toepassing van 2.8.1 en 2.8.3 wordt onder gemeentelijk monument respectievelijk voorbeschermd gemeentelijk monument ook verstaan een monument of archeologisch monument dat op grond van de Tweede Wijziging Monumentenverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2010is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

2.8.4.1

als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk momument is gegeven; en

2.8.4.2

als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbereidingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven

Artikel 2.9

Rijksmonumentenactiviteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.9.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 137,00

2.9.2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 137,00

Artikel 2.10

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

Vervallen

Artikel 2.11

Omgevingsplanactiviteit: Overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

Vervallen

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12

Omgevingsplanactiviteit: Milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in het omgevingsplan of paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.697,00

Artikel 2.13

Overige milieubelastende activiteiten (afdeling 3.2 tot en met 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 1.697,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.379,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.379,00

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

Artikel 2.21

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 848,00

Artikel 2.22

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 848,00

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

Vervallen

Artikel 2.24

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

Vervallen

Artikel 2.25

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.25.1

voor een binnenplanse omgevingactiviteit

€ 838,00

2.25.2

voor een buitenplanse omgevingsactiviteit

€ 1.301,00

Artikel 2.26

Omgevingsplanacticiteit: aanleggen of veranderen weg (uitvoeren van een werk, niet zijnde bouwwerk of werkzaamheid

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in provinciale verordening en de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 717,00

Artikel 2.27

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanacticiteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 717,00

Artikel 2.28

Omgevingsplanactiviteit; overige aanlegactiviteiten met uitzondering van kleine landschapselementen

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd of vervallen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.28.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

1,20%

van de aanlegkosten, met een minimum van

€ 892,00

en een maximum van

€ 65.085,00

2.28.2

Voor het aanleggen van kleine landschapselementen buiten de bebouwde kom (houtachtige begroeiingen zoals bosjes, houtwallen, bomenrijen en

knotwilgen, maar ook poelen, natuurvriendelijke oevers en rietzomen.) wordt er geen leges in rekening gebracht.

€ -

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.29

Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

vervallen

Artikel 2.30

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

2.30.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, bestaande uit het vellen van een houtopstand, als bedoeld in de Bomenverordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 367,00

2.30.2

vermeerderd met per boom

€ 10,00

Artikel 2.31

Omgevingsplanactiviteit: reclame

vervallen

Artikel 2.32

Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken OF objecten plaatsen op de weg

vervallen

Artikel 2.33

Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

zie titel 3

Artikel 2.34

Andere activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze en voorgaande paragrafen van deze titel bedoeld en die activiteit:

2.34.1

Betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 483,00

2.34.2

Betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.34.2.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 483,00

2.34.2.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 717,00

2.34.2.3

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 483,00

2.34.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om of de ambtshalve verstrekking van een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor het permanent bewonen van een recreatieverblijf bedraagt:

€ 717,00

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

vervallen

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38

Gelijkwaardige maatregel

2.38.1

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

2.38.1.1

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 2.336,00

2.38.1.2

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

€ 116,00

2.38.1.3

vervallen

€ -

2.38.1.4

een andere activiteit dan bedoeld in de artikelen 2.38.1 bedraagt het tarief, per uur:

€ 109,00

2.38.2

Vervallen

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

artikel 2.39

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 658,00

Artikel 2.40

Wijzigen omgevingsvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

Artikel 2.41

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 658,00

Artikel 2.42

Intrekken omgevingsvergunning

zie paragraaf 2.14

Artikel 2.43

Beoordeling aanvullende gegevens

vervallen

Artikel 2.44

Beoordeling onderzoeksrapporten

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

Artikel 2.45

Wijzigen van het Omgevingsplan

2.45

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan, voor niet aangewezen bouwplannen, worden de kosten in rekening gebracht aan de hand van een te voren door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum van:

€ 69.715,00

2.45.1

Indien de aanvraag is voorafgegaan door het begeleiden van een ruimtelijk initiatief naar een 'referentieaanvraag' inclusief Omgevingstafel als bedoeld in artikel 2.4, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, bedragen de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan als bedoeld in 2.45 50% van de vooraf door de gemeente opgestelde aanslag.

2.45.2

Indien geen gebruik is gemaakt van vooroverleg via begeleiden van een ruimtelijk initiatief naar een 'referentieaanvraag' inclusief Omgevingstafel als bedoeld in artikel 2.4,waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, wordt een van tevoren door de gemeenten opgestelde aanslag als bedoeld in 2.45 verhoogd met:

15,00%

Artikel 2.46

Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 483,00

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.47

Achteraf ingediende aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van 2.5.1 t/m 2.5.4 bouwactiviteit; 2.6.1 t/m 2.6.4 omgevingsplanactiviteit ruimtelijk deel; 2.26 veranderen weg ; 2.27 uitrit; 2.28 aanleg en; 2.30 kappen verschuldigde leges verhoogd met:

60%

met een maximum van

€ 6.535,00

Artikel 2.48

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

2.48.1

als er sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ -

2.48.2

als er sprake is van 2.5.1 t/m 2.5.4 bouwactiviteit; 2.6.1 t/m 2.6.4 omgevingsplanactiviteit ruimtelijk deel; 2.26 veranderen weg ; 2.27 uitrit; 2.28 aanleg en; 2.30 kappen verschuldigde leges wordt verhoogd met:

10,00%

Artikel 2.49

Beoordeling onderzoeksrapporten

2.49

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

2.49.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 359,00

2.49.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ -

2.49.3

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 359,00

2.49.4

voor de beoordeling van een stikstofrapport betreffende stikstofdepositie:

€ 500,00

2.49.5

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 359,00

2.49.6

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ -

2.49.7

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 7.625,00

2.49.8

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 359,00

Artikel 2.50

Advies

2.50.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

2.50.1.1

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 4.357,00

2.50.1.2

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Utrechtse Heuvelrug:

zie tarieven bijlage Welstand

2.50.1.3

voor advies van de Agrarische beoordelingscommissie

zie tarieven bijlage Stichting Abc

2.50.1.4

voor advies bouwactiviteiten, waaronder constructeur

zie tarieven bijlage bouwactiviteiten

2.50.1.5

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 2.50.1.1 tot en met 2.50.1.4: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van de omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.50.2

Als een begroting als bedoeld in artikel 2.50.1.5 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.51

Instemming

2.51.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze titel bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

2.51.1.1

als de gemeenteraad moet adviseert over de instemming:

€ 4.357,00

2.51.1.2

als een ander bestuursorgaan moet besluiten of adviseren over de instemming: het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd zou zijn.

2.51.2

Het bedrag bedoeld in artikel 2.51.1.2 wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.52

Vermindering na omgevingsoverleg

2.52.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.6.1.1 t/m 2.6.1.4, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

€ 231,00

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges

2.52.2

Voor de toepassing van artikel 2.52.1 wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

2.52.2.1

voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

2.52.2.2

in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.4.1; en

2.52.2.3

binnen 6 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 2.53

Vermindering bij meervoudige aanvraag

vervallen

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.54

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig (onverplichte vergunning)

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.55

Teruggaaf als de aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

75%

van de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.56

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift

2.56.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

90%

2.56.2

Als een aanvrager zijn aanvraag om omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit: bouwactiviteit 2.5.1 t/m 2.5.4; omgevingsplanactiviteit ruimtelijk deel 2.6.1 t/m 2.6.4; veranderen weg 2.26; uitrit 2.27; aanleg 2.28 en; kappen 2.30 intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf, mits een nieuwe procedure wordt opgestart, danwel sprake is van onvoorziene omstandigheden van de verschuldigde leges:

100%

Artikel 2.57

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

vervallen

Artikel 2.58

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

2.58.1

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning met de bouwactiviteit 2.5.1 t/m 2.5.4; omgevingsplanactiviteit ruimtelijk deel 2.6.1 t/m 2.6.4; veranderen weg 2.26; uitrit 2.27; aanleg 2.28 en/of; kappen 2.30 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

2.58.2

Indien dit verzoek in de periode tussen de 24 en 120 maanden wordt ingediend, en de aanvraag wordt op verzoek van de aanvrager introkken, dan volgt teruggave van:

10%

Artikel 2.59

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

2.59.1

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

2.59.2

Onder een weigering bedoeld in artikel 2.59.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Artikel 2.60

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

Artikel 2.61

Minumumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Paragraaf 3.1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet.

€ 673,00

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 357,00

3.1.3

Een aanvraag voor het wijzigen van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 93,00

3.1.4

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet.

€ 93,00

3.1.5

Een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet.

€ 232,00

3.1.6

Een aanvraag tot het wijzigen van de aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet per leidinggevende

€ 154,00

3.1.7

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet.

€ 93,00

3.1.8

Een gedoogbesluit op grond van het coffeeshopbeleid

€ 1.204,00

Paragraaf 3.2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1

een evenement (categorie A)

€ 126,00

3.2.1.2

een middelgroot evenement (categorie B)

€ 303,00

3.2.1.3

een groot evenement (categorie C)

€ 1.435,00

3.2.2

Bij intrekking van de aanvraag om een vergunning genoemd in dit hoofdstuk wordt 50% geheven.

3.2.3

Ontheffing zondagswet

€ -

Paragraaf 3.3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een vergunning of wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.1.2:

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.081,80

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 869,55

3.3.2

wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 869,55

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 657,15

Paragraaf 3.4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet

€ 483,40

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

3.5.1

het verkrijgen van een standplaatsvergunning voor tien jaar

€ 763,45

3.5.2

het verkrijgen van een standplaatsvergunning voor tien jaar, indien geweigerd

€ 551,20

3.5.3

het verkrijgen van een standplaatsvergunning voor tien jaar, indien ingetrokken

€ 232,65

3.5.4

het verkrijgen van een incidentele standplaatsvergunning

€ 126,65

3.5.5

het verkrijgen van een seizoengebonden standplaatsvergunning

€ 161,55

3.5.6

het verkrijgen van een incidentele en seizoengebonden standplaatsvergunning, indien geweigerd

€ 100,10

3.5.7

het verkrijgen van een incidentele en seizoengebonden standplaatsvergunning, indien ingetrokken

€ 73,55

3.5.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vaste standplaatsvergunning voor een periode van 10 jaar op de weekmarkt zoals genoemd in artikel 5 van de Marktverordening.

€ 536,85

3.5.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een dagstandplaatsvergunning op de weekmarkt zoals genoemd in artikel 5 van de Marktverordening.

€ 16,65

3.5.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging vaste standplaatsvergunning op de weekmarkt zoals genoemd in artikel 5 van de Marktverordening.

€ 106,15

Paragraaf 3.6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 49,55

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 49,55

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 49,55

Paragraaf 3.7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 106,40

Behoort bij raadsbesluit van 14 december 2023

de griffier

W. Hooghiemstra

Bijlage 2 Tabel tarieven 2024 ABC

Laag tarief

Soort advies

Advieskosten per 1-1-2024, incl. 21% BTW

Standaardadvies bestaande bedrijven

€ 1.125,00

Inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan

€ 1.325,00

Waarbij ons wordt verzocht ook uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of gerechtelijke uitspraken te betrekken

€ 1.395,00

Nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen

€ 700,00

Second opinion

€ 1.725,00

Op basis van nacalculatie kan elk van bovenstaande bedragen bij facturering verhoogd worden vanwege extra uren in verband met de omvangrijkheid en/of de complexiteit van het dossier. Ons uurtarief bedraagt € 100,00 inclusief 21% BTW.

Streven is om na ontvangst van een adviesaanvraag het maximaal benodigde aantal extra uren (indien van toepassing) te bepalen en dit te melden aan de gemeente.

Om haar moverende redenen kan een gemeente grote haast hebben om een advies van onze stichting te ontvangen. Voor een dergelijk spoedadvies geldt een toeslag op de hierboven vermelde bedragen van € 400,00 inclusief 21% BTW.

Bijlage 3 Tarieventabel 2024 Mooisticht

afbeelding binnen de regeling