Verplichte participatie bij omgevingsvergunningen

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verplichte participatie bij omgevingsvergunningen

De raad van de gemeente Assen,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Besluit

  • 1.

    Participatie verplicht te stellen voor de categorieën van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten zoals verwoord in bijlage 1 van dit voorstel

  • 2.

    Kennis te nemen van de leidraad voor participatie bij ruimtelijke initiatieven

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 20 januari 2022

De raad voornoemd,

Voorzitter, M.L.J. Out

Griffier, J. de Jonge

Bijlage 1: Lijst met extra categorieën waarvoor de participatieplicht gaat gelden*

Onderwerp

Verplichte participatie

Energie

De realisatie van één of meer windturbines, geplaatst op een dak;

Bouwen in buitengebied

Het oprichten en/of gebruiken van één of meerdere hoofdgebouwen en eventuele bijbehorende bouwwerken voor een woonfunctie op één locatie in het buitengebied;

Woningbouw

Het bouwen van 1 of meer nieuwe woningen (met inbegrip van daarbij behorende bouwwerken en overige daartoe behorende voorzieningen) op een locatie waar het omgevingsplan de functie wonen niet toestaat;

Antenne

Het oprichten van een antenne-installatie lager dan 40 meter;

Maatschappelijke functie

Het oprichten, veranderen of uitbreiden van gebouwen ten behoeve van een maatschappelijke functie, ongeacht het bebouwingsoppervlak;**

Bedrijf- en kantoorfunctie

Het oprichten, veranderen of uitbreiden van gebouwen ten behoeve van een bedrijf- en/of kantoorfunctie, ongeacht het bebouwingsoppervlak.

Functiewijzigingen

Het gebruiken van een gebouw voor een andere functie dan is toegestaan volgens het omgevingsplan.

*Ad 1: de participatieplicht geldt alleen als de aanvraag omgevingsvergunning niet past binnen het omgevingsplan.

**Ad 2: onder een maatschappelijke functie wordt verstaan: culturele, educatieve, sociale, medische en levensbeschouwelijke voorzieningen.

Bijlage 2: Lijst met categorieën aangewezen voor bindend advies

Onderwerp

Bindend advies

Energie

Zonneparken

Energie

De realisatie één of meer windturbines die met de grond verankerd zijn;

Energie

Projecten m.b.t. energieopwekking en/of -opslag, zoals bijvoorbeeld buurtbatterij, biomassa-installatie, waterstof;

Bouwen in buitengebied

Het oprichten en/of gebruiken van één of meerdere hoofdgebouwen en eventuele bijbehorende bouwwerken (anders dan voor wonen) op één locatie in buitengebied;

Woningbouw

Het bouwen van 12 of meer nieuwe woningen (met inbegrip van daarbij behorende bouwwerken en overige daartoe behorende voorzieningen) op een locatie waar het omgevingsplan de functie wonen niet toestaat;

Woningbouw

Het bouwen van één of meer woning(en) op locaties met een groenbestemming, waar planologisch geen bebouwing is toegestaan;

Antenne

Een antenne-installatie hoger dan 40 meter;

Maatschappelijke functie

Nieuwbouw projecten met een bebouwingsoppervlak van meer dan 500m² ten behoeve van een maatschappelijke functie;

Bedrijf- en kantoorfunctie

Nieuwbouw projecten met een bebouwingsoppervlak van en meer dan 1000m² ten behoeve van een bedrijf- en/of kantoorfunctie.

Reclamemasten

Reclamemasten hoger dan 10 meter

Bijlage 3: Volledige lijst met categorieën waarvoor de participatieplicht gaat gelden

Na vaststelling van raadsvoorstel bindend adviesrecht en raadsvoorstel verplichte participatie

Onderwerp

Categorie

Energie

Zonneparken

Energie

De realisatie van één of meer windturbines, die met de grond verankerd zijn of geplaatst op een dak;

Energie

Projecten m.b.t. energieopwekking en/of -opslag, zoals bijvoorbeeld buurtbatterij, biomassa-installatie, waterstof;

Bouwen in buitengebied

Het oprichten en/of gebruiken van één of meerdere hoofdgebouwen en eventuele bijbehorende bouwwerken op één locatie in buitengebied;

Woningbouw

Het bouwen van 1 of meer nieuwe woningen (met inbegrip van daarbij behorende bouwwerken en overige daartoe behorende voorzieningen) op een locatie waar het omgevingsplan de functie wonen niet toestaat;

Woningbouw

Het bouwen van één of meer woning(en) op locaties met een groenbestemming, waar planologisch geen bebouwing is toegestaan;

Antenne

Het oprichten van een antenne-installatie, ongeacht de hoogte;

Maatschappelijke functie

Het oprichten, veranderen of uitbreiden van gebouwen ten behoeve van een maatschappelijke functie, ongeacht het bebouwingsoppervlak;

Bedrijf- en kantoorfunctie

Het oprichten, veranderen of uitbreiden van gebouwen ten behoeve van een bedrijf- en/of kantoorfunctie, ongeacht het bebouwingsoppervlak.

Functiewijzigingen

Het gebruiken van een gebouw voor een andere functie dan is toegestaan volgens het omgevingsplan.

Reclamemasten

Reclamemasten hoger dan 10 meter