Mandaatbesluit gemeenteraad Borger-Odoorn – afdoening kennelijke niet ontvankelijke bezwaren

Geldend van 20-12-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit gemeenteraad Borger-Odoorn – afdoening kennelijke niet ontvankelijke bezwaren

De raad van de gemeente Borger-Odoorn;

gelet op het voorgelegde raadsvoorstel en bijbehorende stukken;

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 156 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

VAST TE STELLEN:

Mandaatbesluit gemeenteraad Borger-Odoorn – afdoening kennelijke niet ontvankelijke bezwaren

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  mandaat: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent op grond van het onderhavige besluit of enige andere verordening van de raad.

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om namens het bevoegde bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten.

Artikel 2. Mandaat

 • 1. De raad mandateert de volgende bevoegdheden aan de griffier:

  • a.

   de bevoegdheden op grond van hoofdstuk 7 van de Awb;

  • b.

   de bevoegdheden op grond van hoofdstuk 8 van de Awb.

 • 2. Het mandaat is beperkt tot de afhandeling van bezwaren en (hoger) beroepen:

  • a.

   tegen besluiten van de raad waartegen op grond van artikel 7:1 juncto 8:3, 8:4 en 8:5 Awb geen bezwaar en beroep mogelijk is;

  • b.

   bezwaren die zich niet richten tegen een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb;

  • c.

   bezwaren die niet voldoen aan artikel 6:5 Awb of enig ander wettelijk voorschrift.

 • 3. Het mandaat omvat zowel de beslissing als de ondertekening.

Artikel 3. Machtiging

 • 1. De raad machtigt de griffier tot het verrichten van alle handelingen, die geen besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover deze handelingen voortvloeien uit het in artikel 2 genoemde mandaat.

 • 2. De griffier is bevoegd tot het machtigen van anderen tot het verrichten van de in artikel 2 eerste lid bedoelde handelingen.

Artikel 4. Informatieplicht

De griffier stelt de raad op de hoogte van:

 • a.

  de ingediende bezwaarschriften en in mandaat genomen besluiten.

 • b.

  de ingediende (hoger)beroepsschriften en uitspraken in (hoger) beroep.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als: “Mandaatbesluit gemeenteraad Borger-Odoorn – afdoening kennelijke niet ontvankelijke bezwaren”.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 30 november 2023.

De gemeenteraad van Borger-Odoorn,

de griffier,

I. Oosting MSc LLM

de voorzitter,

mr. J. Seton