Subsidieregeling Urban Sport en Cultuur Nijmegen 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Urban Sport en Cultuur Nijmegen 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

Overwegende dat:

Urban is in ontwikkeling. Het gaat om een discipline waarin kunst, cultuur en sport elkaar raken. Ook in Nijmegen komen steeds meer initiatieven op vanuit deze scene. De regeling is bedoeld om de urban sport & cultuur in Nijmegen te stimuleren en versterken. De subsidie is ter ondersteuning van organisaties en (jonge) makers, om nieuwe projecten te realiseren. Daarnaast is de regeling bedoeld om urban toegankelijk te maken voor een groter publiek. De subsidie is beschikbaar voor zowel participatieve- als actieve projecten op het snijvlak urban sport en cultuur.

Het college van burgemeester en wethouders

gelet op artikel 3 lid 5 Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019

BESLUIT vast te stellen: de Subsidieregeling Urban Sport en Cultuur Nijmegen 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  NKS: Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019.

 • 2.

  Organisatie: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten doel stelt activiteiten zonder winstoogmerk te verrichten ten behoeve van de inwoners van de gemeente Nijmegen.

 • 3.

  Zelfstandige zonder personeel (zzp’er): persoon die achttien jaar of ouder is maar de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt en die voor de voorziening in het bestaan aangewezen is op arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep hier in Nederland, die daarbij geen personeel in dienst heeft, en die als zodanig ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel; verder aangeduid als zzp’er.

 • 4.

  Project: een activiteit of project waarbij urban sport en/of urban cultuur centraal staat.

 • 5.

  Urban: urban sport & cultuur uit zich in vele verschillende muzikale, visuele, fysieke en creatieve uitingen van jongeren in stedelijke omgevingen. Met een sterke jongerencultuur die zich niet volledig thuis voelt in de wetten en regels van de traditionele cultuur, maar opzoek is naar meer vrijheid en creativiteit. Creatievelingen die geïnspireerd raken door ontmoetingen op straat, via internet en die door middel van sociale media hun leeftijdsgenoten vinden.

Artikel 2. Doel van de subsidie

Doel van deze subsidie is het ondersteunen en stimuleren van nieuwe projecten op het snijvlak van urban sport en cultuur in Nijmegen. Door initiatieven te ondersteunen, krijgen urban partijen een kans om zich te ontwikkelen en zo de urban scene in Nijmegen te laten groeien.

Dit sluit aan bij de programmalijnen uit de cultuurvisie Groei.:

 • 1.

  Kunst en Cultuur voor en door iedereen.

 • 2.

  Aantrekkingskracht van Nijmegen vergroten door middel van cultuur.

 • 3.

  Ruimte voor innovatie en creativiteit.

Daarnaast sluit dit aan op de ambities uit de Sport- en beweegnota 2022, Een Nimweegs hert veur sport en bewegen:

 • Nijmegen, een inclusieve sport- en beweegstad

 • Nijmeegse jeugd is sportief en vaardig

 • Beweegvriendelijke inrichting van Nijmegen

 • Talentontwikkeling en topsport inspireert.

Artikel 3. De aanvraag (Algemene bepalingen)

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd door een organisatie, zzp’er, of door een natuurlijk persoon, die actief en aantoonbaar bijdraagt aan urban in Nijmegen.

 • 2. Het project moet plaatsvinden in Nijmegen en passen binnen de urban scene van Nijmegen. Het project moet nieuw zijn. Het niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten die al bestaan.

 • 3. Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt minimaal €500 en maximaal €4.999. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de totale projectkosten.

 • 4. De subsidie kan aangevraagd worden tot en met 1 november van het subsidiejaar.

Artikel 4. Eisen voor het indienen van een aanvraag

 • 1. De aanvragen worden digitaal ingevuld via het webformulier op de website van de gemeente Nijmegen.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in de NKS, worden de volgende gegevens ingeleverd:

  • Een beknopt projectplan

  • Een realistische begroting

 • 3. Als een aanvrager voor het eerst subsidie aanvraagt bij de gemeente Nijmegen, dan voegt de aanvrager ook de volgende documenten als bijlage toe:

  • Een actueel exemplaar van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (als het een rechtspersoon betreft).

  • Een actueel rekeningafschrift.

  • De meest recente statuten (als het een rechtspersoon betreft).

  • Een CV (als het een natuurlijk persoon betreft).

Artikel 5. Criteria en beoordeling

 • 1. Urban staat in de aanvraag centraal. De aanvraag heeft elementen van zowel sport als cultuur.

 • 2. De project(en) zijn gepland in het jaar van de subsidieaanvraag, en vinden in Nijmegen plaats.

 • 3. Er is sprake van een samenwerking tussen twee partijen, bij voorkeur één uit de urban sport en één uit de urban cultuur.

 • 4. Het project heeft de potentie om herhaald te worden.

 • 5. Het project is uniek: het mag geen onderdeel zijn van een vast (activiteiten)aanbod.

 • 6. De projecten zijn openbaar en iedereen kan meedoen (gratis of tegen betaling).

 • 7. De aanvragen worden beoordeeld op de mate waarin zij een kwalitatief goede invulling geven aan creativiteit (vernieuwing, experiment en innovatie), samenwerking tussen verschillende disciplines en meerwaarde voor de stad.

 • 8. De beoordeling wordt gedaan door een ambtelijke commissie. Deze commissie laat zich, als nodig, adviseren door een externe adviseur uit de scene zelf.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 30.000. Toekenning van subsidie gaat op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond bereikt is.

Artikel 7. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de NKS, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd voor projecten:

 • 1.

  Met een overwegend politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter.

 • 2.

  Met een fondsenwervende doelstelling of met winstoogmerk.

 • 3.

  In het kader van een opleiding of studie (stage-opdracht, schoolvoorstelling).

 • 4.

  Die ook zonder financiële steun van de gemeente kunnen plaatsvinden.

 • 5.

  Die een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben, indien dat blijkt uit de begroting.

 • 6.

  De aanvraag niet aan het bepaalde in deze regeling voldoet.

Artikel 8. Niet-subsidiabele kosten

Voor de volgende kosten wordt geen subsidie gegeven:

 • 1.

  De kosten voor de oprichting en de vervaardiging van gedenktekens.

 • 2.

  Gebouwen of aanpassingen van gebouwen.

 • 3.

  Onvoorziene kosten (post onvoorzien).

 • 4.

  De kosten voor oprichting van een rechtspersoon.

Artikel 9. Overige bepaling(en)

Bij een besluit tot subsidieverstrekking wordt aan de subsidieontvanger in ieder geval de volgende verplichtingen opgelegd:

 • De subsidieontvanger meldt relevante wijzigingen ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overlegd.

 • De subsidieontvanger neemt in de communicatie van het evenement het logo van de gemeente Nijmegen mee.

 • Na afloop van het project levert de subsidieontvanger twee rechtenvrije foto’s en een korte terugblik.

Artikel 10. Citeerartikel – Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling Urban Sport en Cultuur Nijmegen 2024”.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2023.

de secretaris,

A.P.W. van de Klift

de burgemeester,

H.M.F. Bruls