Regeling vervallen per 31-12-2024

Subsidieregeling Groenblauwe dooradering Berkelland 2023-2024

Geldend van 09-12-2023 t/m 30-12-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Intitulé

Subsidieregeling Groenblauwe dooradering Berkelland 2023-2024

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

Overwegende dat:

 • ter bevordering van de groenblauwe dooradering in Berkelland de provincie Gelderland een budget van € 130.000 heeft verstrekt;

 • het college van burgemeester en wethouders het in het kader van landschap en biodiversiteitsherstel wenselijk vindt dat grondeigenaren in het buitengebied hieraan deel kunnen nemen;

 • het college van burgemeester en wethouders de activiteiten van aanleg, herstel en wegwerken van achterstallig onderhoud van landschapselementen wil stimuleren:

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2022;

Besluit vast te stellen de:

Subsidieregeling Groenblauwe dooradering Berkelland 2023-2024

Artikel 1 Begripsomschrijving

In de regeling wordt volstaan onder:

 • a.

  Bos- of Landgoed: opengestelde onroerende zaak, geheel of gedeeltelijk bezet met bossen, of natuurterreinen of landbouwgronden en landschapselementen;

 • b.

  Cultuurhistorische landschapselementen: elementen die kenmerkend zijn voor de lokale ontstaansgeschiedenis van het landschap;

 • c.

  Erfbeplanting: beplanting binnen het agrarisch bouwblok;

 • d.

  GNN: Gelders Natuur Netwerk;

 • e.

  Hagen en heggen: opgaande lijnvormige elementen bestaande uit loofhoutsoorten, niet zijnde vlecht-, knip- of scheerheggen;

 • f.

  Klein historisch water: wielen, kolken en vennen;

 • g.

  Landschapselementen: groene, opgaande elementen bestaande uit inheemse bomen- en struiksoorten of een poel;

 • h.

  Poel: waterelement met als doeltype "kamsalamander" of waterelement dat bijdraagt aan instandhouding van de boomkikker, heikikker en kamsalamander, die ligt op minimaal 25 meter van insteek bebouwing;

 • i.

  Rijksbeschermde buitenplaatsen: buitenplaatsen aangewezen als rijksmonument;

 • j.

  Groenblauwe dooradering; totale netwerk van opgaande houtige landschapselementen en droge en natte watergangen, greppels en beken in het buitengebied.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor de aanleg, het herstel of het uitvoeren van achterstallig onderhoud van landschapselementen.

Artikel 3 Nadere criteria subsidieverlening

Subsidie wordt slechts verstrekt indien:

 • a.

  het achterstallig onderhoud, als bedoeld in artikel 2, gedurende twintig jaar voorafgaand aan de aanvraag niet door de provincie en gemeente is gesubsidieerd en aan de volgende landschapselementen plaatsvindt:

  • poelen alsmede wielen en kolken;

  • struweelhagen;

  • lanen van ten minste 50 jaar oud;

  • houtwallen in combinatie met het herstel van wallichamen, greppels, en het handhaven van enkele staande dode bomen;

  • hoogstambomen met een diameter van tenminste 20 centimeter op een hoogte van 1,50 meter van de grond en onderdeel zijn van een boomgaard van tenminste tien fruitbomen;

  • knotbomen met een diameter van tenminste 20 centimeter op een hoogte van 1,50 meter van de grond en geplaatst in een rij van tenminste 10 bomen;

  • steilranden.

 • b.

  aan te leggen poelen, die:

  • een minimale omvang hebben van 3 are en gelegen zijn op een locatie met grondwatertrap 3 of natter;

  • minimaal 25 meter gelegen zijn vanuit insteek bebouwing;

  • taluds rondom de poel dienen minimaal 1:4 te zijn.

 • c.

  de kosten voor subsidiabele activiteiten moeten voldoen aan de actuele normen uit het Normenboek Natuur, Bos en Landschap, uitgegeven door Wageningen University & Research, mits hierin voor de betreffende subsidiabele activiteit een norm is opgenomen.

Artikel 4 Niet-subsidiabele kosten

Voor subsidie komen niet in aanmerking kosten voor:

 • a.

  aankoop of verkoop van onroerende zaken en waardedaling van grond;

 • b.

  eigen uren/inzet/zelfwerkzaamheid.

Artikel 5 Aanvrager

Subsidie kan worden verstrekt aan grondeigenaren, niet zijnde een publiekrechtelijk lichaam.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie, als bedoeld in artikel 2 ten aanzien van aanleg en herstel, bedraagt 75% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 500 en een maximum van € 7500 per subsidieaanvraag;

 • 2. De subsidie, als bedoeld in artikel 2 ten aanzien van wegwerken achterstallig onderhoud, bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 500 en een maximum van € 7500 per subsidieaanvraag;

 • 3. De totale subsidie is maximaal € 7500,--;

 • 4. Planvorming in combinatie met uitvoering van de subsidiabele activiteit als bedoeld in artikel 2 is subsidiabel tot een maximum van 10% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 500.

Artikel 7 Weigeringsgrond

In aanvulling op artikel 10 van de Algemene subsidieverordening 2022 wordt de subsidie geweigerd als het activiteiten betreft:

 • a.

  als bedoeld in artikel 2, uitgevoerd binnen de begrenzing van een rijksbeschermde buitenplaats;

 • b.

  waarvoor al op grond van artikel 2 subsidie is verstrekt;

 • c.

  die voortkomen uit een verplichte landschappelijke inpassing, verevening, rood- voor rood regeling, groen voor rood regeling en/of een herplantverplichting.

Artikel 8 Verplichtingen

 • 1. Landschapselementen, die op grond van artikel 2, zijn aangelegd, hersteld en/of landschapselementen waarbij achterstallig onderhoud is weggewerkt dienen duurzaam beheerd te worden;

 • 2. De landschapselementen die worden aangelegd en/of hersteld worden in het omgevingsplan verankerd.

Artikel 9 Procedurebepalingen

 • 1. In afwijking van de Algemene subsidieverordening 2022 dient een aanvraag om subsidie op grond van deze regeling uiterlijk vier weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd door ons te zijn ontvangen;

 • 2. Een aanvraag dient vergezeld te gaan van een offerte en een kadastrale of topografische kaart met daarop de werkzaamheden aangegeven.

Artikel 10 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor de periode tot en met 31 december 2024 bedraagt € 130.000 voor activiteiten genoemd in artikel 2;

 • 2. Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst;

 • 3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen;

 • 4. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt;

 • 5. Indien het subsidieplafond bereikt is, wordt er geen subsidie meer verleend.

Artikel 11 Verantwoording en vaststelling

 • 1. In afwijking van de Algemene subsidieverordening 2022 dient een aanvraag om vaststelling van de subsidie uiterlijk drie maanden na het afronden van de activiteit door het college te zijn ontvangen;

 • 2. Aanvragen moeten vergezeld gaan van facturen en andere bewijsstukken zoals foto’s als ook een opgave/verantwoording waarop de aangelegde hoeveelheden zijn aangelegd (in vierkante of strekkende meter, aantallen, eenheden etc.).

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2023;

 • 2. De regeling vervalt op 31 december 2024;

 • 3. De regeling kan worden aangehaald als: Regeling subsidie Groenblauwe dooradering Berkelland 2023-2024.

Ondertekening

Borculo, 7 november 2023

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

G. Koudijs

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.