Regeling vervalt per 31-12-2026

Subsidieregeling innovatie Drechtsteden-Gorinchem

Geldend van 01-01-2024 t/m 30-12-2026

Intitulé

Subsidieregeling innovatie Drechtsteden-Gorinchem

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel inzake MKB Innovatieregeling Drechtsteden/Gorinchem;

overwegende dat het voor de uitvoering van de pijler Innovatie van de Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem van belang is mkb-ondernemers te ondersteunen en te stimuleren bij hun innovatieprojecten in de maritieme en industriële sector;

overwegende dat de gemeente Dordrecht deze subsidieregeling instelt en uitvoert namens de Drechtstedengemeenten en de gemeente Gorinchem;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

gelet op het bepaalde in artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (EU) nr. 651/2014;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende Subsidieregeling innovatie Drechtsteden-Gorinchem;

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Adviescommissie: de commissie die het college op grond van artikel 84 Gemeentewet heeft ingesteld om advies uit te brengen aan het college over aanvragen gebaseerd op deze regeling;

 • b.

  AGVV: Algemene Groepsvrijstellingsverordening (EU) nr. 651/2014;

 • c.

  ASV: de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

 • d.

  Drechtsteden-Gorinchem: de regio bestaande uit de gemeenten in de Drechtsteden, te weten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, en de gemeente Gorinchem;

 • e.

  Haalbaarheidsonderzoek: onderzoeken naar de economische, commerciële of technische haalbaarheid van nieuwe productontwikkeling;

 • f.

  Industriële sector: geheel van de economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal materiaal tot nieuwe producten wordt verwerkt;

 • g.

  Maritieme sector: sector in het bedrijfsleven die is gericht op activiteiten in en ten behoeve van de scheepvaart, waaronder de scheepsbouw, maritieme toeleveranciers, waterbouw en offshore;

 • h.

  Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf: bedrijven tot 250 werknemers, conform het bepaalde in AGVV bijlage I artikel 2;

 • i.

  Prototype: proefmodel van of ten behoeve van een nieuw te ontwikkelen product;

 • j.

  RegioDeal Drechtsteden – Gorinchem: de samenwerking tussen Rijk en de Drechtsteden, gemeente Gorinchem en de provincie Zuid-Holland om de regio te versterken;

 • k.

  Startende ondernemingen: bedrijven met één tot tien werknemers;

 • l.

  Uiteindelijke belanghebbende(n) of ultimate beneficial owner(s): dit betreft de houder(s) van het uiteindelijke eigendom of degene(n) die de uiteindelijke zeggenschap heeft dan wel hebben via het houden van aandelen, stemrechten, eigendomsbelang of andere middelen.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren en ondersteunen van startende ondernemingen en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in de regio Drechtsteden-Gorinchem bij innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten in de maritieme en industriële sector.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor een haalbaarheidsonderzoek en voor de bouw van een prototype voor producten of projecten, mits die vernieuwend zijn en nu of op langere termijn kunnen bijdragen aan een versterking van de maritieme of industriële sector in de regio Drechtsteden-Gorinchem.

 • 2.

  De activiteiten dienen meer dan alleen een technische verbetering te zijn en de baten van de activiteiten dienen de onderneming zelf overstijgen.

 • 3.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dienen een duidelijke binding te hebben met de regio Drechtsteden-Gorinchem, wat tot uitdrukking komt in het effect ervan en in de samenwerking tussen in deze regio gevestigde bedrijven of onderwijsinstellingen.

Artikel 4 Aanvrager

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan startende ondernemingen en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf met een vestiging in de regio Drechtsteden-Gorinchem.

Hoofdstuk 2 Financiële bepalingen

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van activiteiten als bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Voor subsidie komen niet in aanmerking de kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag, alsmede de kosten die de subsidieontvanger heeft gemaakt voor de indiening van de aanvraag.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 50.000,-.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 500.000,- voor de looptijd van deze regeling.

Artikel 8 Wijze van verdeling subsidieplafond

Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen in de volgorde van indiening van een volledige aanvraag bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Hoofdstuk 3 Aanvraag subsidie

Artikel 9 Aanvullende aanvraagvereisten

 • 1.

  De aanvraag van een subsidie bevat, naast de in artikel 7 van de ASV genoemde gegevens:

  • a.

   een duidelijke onderbouwing van de mate waarin de activiteiten vernieuwend zijn en op welke wijze die nu of op langere termijn bijdragen aan een versterking van de maritieme of industriële sector in de regio Drechtsteden-Gorinchem;

  • b.

   informatie over de uiteindelijke belanghebbende of "ultimate beneficial owner" van de onderneming waaronder ten minste de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • c.

   een planning van de activiteiten.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 10 Vorm subsidie

Het college verstrekt op grond van deze regeling een eenmalige subsidie.

Artikel 11 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 9, derde lid, van de ASV, ingediend voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Hoofdstuk 4 Beoordeling subsidieaanvraag

Artikel 12

Een aanvraag wordt door het college voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie.

Artikel 13 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 11, van de ASV wordt de subsidieverlening geweigerd indien niet voldaan wordt aan de vereisten in artikel 9, lid 1 sub a van deze regeling.

Artikel 14 Algemene verplichtingen van de subsidieaanvrager

In aanvulling op artikel 13 en 14 van de ASV dient de aanvrager te voldoen aan de volgende verplichtingen:

 • a.

  na indiening van de aanvraag dient de aanvrager deze toe te lichten bij de Adviescommissie;

 • b.

  na verlening van de subsidie dienen de activiteiten of dient het project binnen twaalf maanden te worden afgerond.

Hoofdstuk 5 Verantwoording subsidie

Artikel 15 Aanvraag subsidievaststelling

 • 1.

  In afwijking van artikel 16 van de ASV en conform artikel 17 van de ASV dient de subsidieontvanger na afloop van de activiteiten een aanvraag tot vaststelling in.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend uiterlijk dertien weken nadat de activiteiten zijn verricht.

 • 3.

  De aanvraag tot subsidievaststelling bevat de onderdelen zoals omschreven in artikel 17, lid 2 van de ASV.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 16 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, indien onverkorte toepassing ervan gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. De reden voor het toepassen van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 17 Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling innovatie Drechtsteden-Gorinchem.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2024 en vervalt van rechtswege op 31 december 2026.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 28 november 2023.

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post, A.W. Kolff

secretaris, burgemeester