Regeling vervalt per 31-08-2024

Beleidsregels Energietoeslag Gemeente Borger-Odoorn 2023-2

Geldend van 02-12-2023 t/m 30-08-2024

Intitulé

Beleidsregels Energietoeslag Gemeente Borger-Odoorn 2023-2

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35, lid 4, 5 en 6 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het kabinet huishoudens met een laag inkomen ook voor het jaar 2023 een energietoeslag van eenmalig € 1.300,-- in het vooruitzicht heeft gesteld (Kamerbrief dd. 20 september 2022) en hierbij bepaald heeft dat het mogelijk is een voorschot op de energietoeslag te verstrekken van €500,--;

 • -

  het kabinet op 28 december 2022 een wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen in 2023 heeft gepubliceerd;

 • -

  de wet van 4 oktober 2023 tot wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs in 2023 op 7 oktober 2023 van kracht is geworden;.

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking komen voor de energietoeslag;

 • -

  het daarom wenselijk is de Beleidsregels Energietoeslag gemeente Borger-Odoorn 2023, te wijzigen.

Besluit:

De Beleidsregels Energietoeslag Gemeente Borger-Odoorn 2023-2 vast te stellen;

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: Participatiewet;

  • b.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn;

  • c.

   inkomen: totaal van het inkomen, zoals bedoeld in artikel 32 Participatiewet;

  • d.

   peildatum: 1 januari 2023;

  • e.

   referteperiode: januari, februari òf maart 2023.

  • f.

   huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin, zoals bedoeld in artikel 4 van de wet.

 • 2. Begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en in de wet zijn gedefinieerd hebben dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2: Doelgroep energietoeslag 2023

 • 1. De energietoeslag 2023 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als in de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4. Indien een huishouden enkel en alleen bestaat uit kostendelers, dan komt het recht op de energietoeslag toe aan de persoon op wiens naam het energiecontract staat.

 • 5. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners; of

  • b.

   jonger is dan 21 jaar; of

  • c.

   in aanmerking komt voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1,eerste of tweede lid, Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 6. Er wordt per huishouden éénmaal energietoeslag verstrekt.

Artikel 2a: Uitbetaling energietoeslag 2023

 • 1. Voor de energietoeslag 2023 geldt dat deze wordt uitgekeerd als voorschot van € 500, indien uitbetaling plaatsvindt voor 30 juni 2023.

 • 2. Degene die het voorschot, zoals bedoeld in lid 1, heeft ontvangen, krijgt voor 1 december 2023 het resterende bedrag van € 800,- uitbetaald.

 • 3. De energietoeslag van € 1300,- wordt ineens uitbetaald bij een toekenning na 1 december 2023.

 • 4. Huishoudens met een toekenning na 1 december 2023 ontvangen uiterlijk 1 juni 2024 het toegekende bedrag.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • c.

   een uitkering ontvangen op grond van de Bbz 2004;

 • ontvangen het voorschot van €500,- energietoeslag 2023 ambtshalve vòòr 1 maart 2023.

 • 2. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen ontvangen; of

  • b.

   een minimaregeling toegekend hebben gekregen; of

  • c.

   een schuldhulptraject volgen;

 • ontvangen het voorschot van €500,- energietoeslag 2023 ambtshalve vòòr 1 maart 2023.

 • 3. De ambtshalve toekenning heeft ook betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

 • 4. Aan huishoudens die het voorschot hebben ontvangen conform voorgaande leden van dit artikel, wordt ambtshalve de resterende €800 energietoeslag 2023 voor 1 december 2024 verstrekt

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf 1 december 2023 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het digitaal aanvraagformulier.

 • 2. In afwijking van het eerste lid is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Een aanvraag voor de energietoeslag kan worden ingediend tot 1 april 2024.

Artikel 5: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. De beleidsregels treden in werking op de dag volgend op die van hun bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de d.d. 1 februari 2023 vastgestelde “Beleidsregels Energietoeslag gemeente Borger-Odoorn 2023”

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 31 augustus 2024

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Energietoeslag Gemeente Borger-Odoorn 2023-2

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 7 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

De gemeentesecretaris

L.E. Helder - Klamer

Loco-gemeentesecretaris

De burgemeester

Mr. J. Seton

Toelichting

De Beleidsregels Energietoeslag Gemeente Borger-odoorn 2023-2 staan niet op zichzelf, maar zijn gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat, voor wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, er in principe geen aanspraak gemaakt kan worden op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

Artikel 2

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij de wet. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die:

 • -

  algemene bijstand; of

 • -

  een uitkering IOAW; of

 • -

  een uitkering IOAZ; of

 • -

  een Bbz 2004 ontvangen; of

 • -

  vrijstelling gemeentelijke belastingen krijgen; of

 • -

  in aanmerking komen voor een minimaregeling.

In artikel 2 lid 4 van deze beleidsregels wordt invulling gegeven wanneer een kostendeler recht heeft op de energietoeslag. De kostendeler die een energiecontract op naam heeft staan, komt het recht op de toeslag toe, mits er aan de overige voorwaarden worden voldaan.

In artikel 2 lid 5 worden categorieën benoemd, die niet tot het huishouden behoren. Dit vereenvoudigt het proces om de generieke regeling te beoordelen. Mocht dit in individuele gevallen leiden tot een hardheid, dan kan de hardheidsclausule uit artikel 5 toegepast worden. Er vindt dan een afweging plaats op basis van de individuele omstandigheden en dringende redenen om alsnog over te gaan tot toekenning van de energietoeslag.

Als de persoon die op de peildatum in een inrichting verblijft zelf voorziet in de energiekosten en dit uit een energiecontract, een specificatie van de servicekosten of van de huurcomponenten blijkt, kan er wel recht bestaan op de energietoeslag. (artikel 2 lid 5a)

Artikel 35 lid 5 Participatiewet zondert studenten uit van het recht op de eenmalige energietoeslag 2023. De wet voorziet namelijk in een andere regeling voor studenten, aansluitend bij de politieke uitgangspunten en systematiek van de studiefinanciering. In het jaar 2022 en aan de start van 2023 is in individuele situaties de hardheidclausule uit artikel 5 toegepast door het college voor studenten die zich wel geconfronteerd zagen met hoge energiekosten. Aangezien er sinds 7 oktober 2023 is voorzien voor studenten via een andere regeling, vervalt de noodzaak van toepassing van de hardheidsclausule voor studenten met energiekosten, voor zover dit de uitwonende studenten betreft met een basisbeurs en een aanvullende beurs. Bedragen energietoeslag die voor de datum van inwerkingtreding zijn uitgekeerd aan studenten, zijn wel rechtmatig uitgekeerd op grond van het destijds geldende wet- en regelgeving. Voor studenten met alleen een rentedragende lening en zonder recht op een basisbeurs of aanvullende beurs, omdat zij langer over hun studie doen dan de nominale duur van de studie, is niet voorzien in een regeling. De hardheidclausule uit deze beleidsregels kan worden toepast indien de individuele omstandigheden daartoe noodzaken voor studenten met een rentedragende lening en met een eigen energiecontract.

Artikel 2a

Uit artikel 2a blijkt dat de energietoeslag voor 30 juni 2023 wordt uitbetaald als voorschot van €500,-. Na deze datum kan het restant van €800,- worden uitbetaald na inwerkingtreding van de wet. Bij toekenningen die plaatsvinden na 7 oktober 2023, de datum dat de wet van kracht werd, kan €1300,- energietoeslag ineens worden uitbetaald.

Artikel 3

Artikel 3 lid 2 onder c vermeldt een schuldhulptraject. Onder schuldhulptraject wordt verstaan belanghebbenden die door een WNSP of MSNP traject een besteedbaar inkomen hebben lager dan 130%. (ECLI:NL:CRVB:2021:110 en ECLI:NL:CRVB:2021:242).

Artikel 4

Artikel 4 vermeldt de wijze van aanvraag.

Artikel 5

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.

Artikel 6

Artikel 6 regelt de inwerkingtreding en de duur van de gewijzigde Beleidsregels Energietoeslag gemeente Borger-Odoorn 2023-2. De vervaldatum van deze beleidsregels is 31 augustus 2024, conform artikel 35 lid 4 sub b Participatiewet.