Beleidsregels Energietoeslag 2023 gemeente Scherpenzeel

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Energietoeslag 2023 gemeente Scherpenzeel

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a)

  wet: Participatiewet;

 • b)

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel;

 • c)

  peildatum: de eerste van de maand waarin de aanvraag voor een eenmalige inkomenstoeslag is ontvangen;

 • d)

  referteperiode: periode van 3 kalendermaanden voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2023 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden (alleenstaande, alleenstaande ouder of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Bij wisselende inkomsten wordt het gemiddelde inkomen gedurende de referteperiode gehanteerd.

 • 4. Er bestaat geen recht op een eenmalige energietoeslag 2023 als het huishouden eerder de eenmalige energietoeslag 2023 heeft ontvangen. Dit geldt ongeacht of het huishouden deze toeslag in een andere gemeente heeft ontvangen.

 • 5. Onder de doelgroep als bedoeld in het eerste lid valt niet degene die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt met de bewoners; of

  • b.

   18, 19 of 20 jaar is; of

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres; of

  • d.

   in aanmerking komt voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

  • e.

   een kostendelende medebewoner van de hoofdbewoner(s) is als bedoeld in artikel 19a van de wet.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2023 wordt ambtshalve toegekend en uitbetaald aan degenen die tot de doelgroep behoren en die:

  • a.

   In de periode van 1 januari 2023 tot 31 september 2023, of een gedeelte van deze periode, algemene bijstand ontvangen op grond van de wet respectievelijk het Bbz 2004 dan wel een uitkering ontvangen op grond van de IOAW of de IOAZ; of

  • b.

   voor het belastingjaar 2023 van de gemeente Scherpenzeel een kwijtschelding hebben ontvangen inzake de gemeentelijke belastingen; of

  • c.

   in 2023 een aanvullende inkomensvoorziening ouderen ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

 • 2. Bij de ambtshalve toekenning en uitbetaling wordt de referteperiode buiten beschouwing gelaten.

Artikel 4: Aanvraag

Huishoudens die tot de doelgroep behoren en niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning en uitbetaling van de energietoeslag kunnen tot 1 juni 2024 een aanvraag indienen door middel van het daartoe bestemde aanvraagformulier.

Artikel 5: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag 2023, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6: Inwerkingtreding en vervallen besluit

Deze beleidsregels treden de dag na publicatie in werking.

Artikel 7: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Scherpenzeel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 7 november 2023,

Het college van burgemeester en wethouders,

R. ’t Hoen

secretaris

M.C. Teunissen-Willemsen

burgemeester

Toelichting

De Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Scherpenzeel staat niet op zichzelf. Die zijn gebaseerd op artikel 35 Participatiewet en aanvullend op de Beleidsregels Participatiewet 2021 gemeente Scherpenzeel.

In de basis vinden deze beleidsregels hun oorsprong in de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt (artikel 13 PW), geen aanspraak kan maken op de energietoeslag.

Het college heeft gemeend er goed aan te doen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de richtlijnen van het ministerie van SZW inzake de wijze van gebruikmaking van de bevoegdheden die artikel 35 biedt. Op deze wijze wordt zoveel mogelijk een landelijk uniforme uitvoering te bewerkstelligen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Inzake de begrippen ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt op grond van de beleidsregels Participatiewet 2021 gemeente Scherpenzeel en de richtlijnen van het ministerie van SZW.

Artikel 2 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

In lid 2 is bepaald dat het vermogen buiten beschouwing wordt gelaten. Dit is met name ingegeven door uitvoeringstechnische redenen. Het beoordelen van het vermogen in het kader van deze regeling maakt het nodeloos gecompliceerd en past bovendien niet bij het doel van de regeling.

In lid 3 is bepaald dat gekeken wordt naar het daadwerkelijk beschikbare en in aanmerking te nemen inkomen. Dit betekent dat als sprake is van een minnelijk of wettelijk schuldsaneringstraject of van beslag op het inkomen, alleen gekeken wordt naar het daadwerkelijk beschikbare inkomen en dus niet naar het totale inkomen. Daardoor kan in veel situaties alsnog aanspraak op de energietoeslag bestaan. Verder houdt deze formulering in dat wordt aangesloten bij de systematiek van de PW.

Er zijn diverse groepen uitgezonderd van de doelgroep:

 • degenen die in een instelling verblijven omdat zij in beginsel geen energierekening hoeven te betalen.

 • jongeren tot 21 jaar: daarvoor zijn de ouder(s) nog onderhoudsplichtig die dus geacht worden bij te dragen in de (extra) kosten; bovendien wonen veel jongeren in deze leeftijd ook vaak nog thuis waardoor zij evenmin een energierekening hoeven te betalen.

 • dak- en thuislozen, de inwoners met alleen een briefadres, hebben geen vaste verblijfplaats en daarmee ook geen vaste energiekosten

 • in geval van kostendelende medebewoners is de hoofdbewoner verantwoordelijk voor het voldoen van de energienota. Het ligt daarom niet in de rede om ook aan de kostendelende medebewoner een energietoeslag toe te kennen.

Artikel 3 Ambtshalve toekenning

Van de in lid 1 opgesomde groepen is bij het college in beginsel bekend dat sprake is van een laag inkomen als bedoeld in deze regeling. Ook zijn de overige noodzakelijke gegevens voor het vaststellen van het recht op de energietoeslag en de uitbetaling ervan veelal al bekend. Voor zover sprake is van een AIO-aanvulling die door de SVB wordt verstrekt (de groep als bedoeld in lid 1 onder c): de SVB zal de gegevens van deze groep beschikbaar stellen door tussenkomst van het Inlichtingenbureau. Vanuit dienstverlenend oogpunt is er voor gekozen om aan al deze groepen ambtshalve toe te kennen en uit te betalen. Dit voorkomt bovendien dubbele uitvraag van gegevens en is ook minder belastend voor de uitvoering die minder aanvragen te verwerken krijgt.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens:

 • die algemene bijstand ontvangen (waaronder begrepen algemene bijstand op grond van het Bbz 2004) of een uitkering IOAW of IOAZ;

 • die voor 2023 van de gemeente Scherpenzeel een kwijtschelding hebben ontvangen voor de gemeentelijke belastingen;

 • die in 2023 een aanvullende inkomensvoorziening ouderen ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. In dergelijke situaties kan een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing worden uitgevoerd op grond van artikel 5. De dringende redenen als bedoeld in artikel 16 Participatiewet voorziet hier niet in.

Artikel 4 Aanvraag

De aanvraag kan worden gedaan middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier wordt digitaal ingediend.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Dit artikel biedt de ruimte om af te wijken in gevallen dat de aanvrager strikt genomen niet voldoet aan de beleidsregels, maar een toekenning wel past bij de bedoeling van deze beleidsregels. Er dient dan gekeken te worden naar de redelijkheid en de billijkheid.

Artikel 6 Inwerkingtreding en vervallen van het besluit

Hiermee wordt aangesloten bij de werkingsduur van artikel 35 Participatiewet.

Artikel 7 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.