Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Ooststellingwerf 2023

Geldend van 05-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Ooststellingwerf 2023

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

nr. 10

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september;

gelet op artikel 4a derde lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

overwegende dat,

  • -

    Per 1 januari 2021 de wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking is getreden;

  • -

    De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: wet) gemeenten verplicht om een bij verordening te bepalen termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt;

b e s l u i t :

vast te stellen de

VERORDENING BESLISTERMIJN SCHULDHULPVERLENING OOSTSTELLINGEWERF 2023

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2. Evaluatie

Burgemeester en wethouders zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening aan de raad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze verordening in de praktijk.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

  • 2. Deze verordening werkt terug tot en met 1 januari 2021.

  • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Ooststellingwerf 2023.

Ondertekening

Besloten in de openbare vergadering van 31 oktober 2023.

, griffier.

, voorzitter.