Regeling vervallen per 01-05-2024

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond restauratie rijksmonumenten 2024

Geldend van 01-03-2024 t/m 30-04-2024

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond restauratie rijksmonumenten 2024

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 28 november 2023, kenmerk 378183, aangaande het vaststellen van een openstellingsperiode en een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 5 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor restauratie rijksmonumenten’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor de mogelijkheid tot indiening van een aanvraag voor subsidie voor restauratie van rijksmonumenten een openstellingsperiode dient te worden vastgesteld;

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidies voor restauratie van rijksmonumenten een subsidieplafond benodigd is;

  • gelet op artikel 5.5.1 en artikel 5.6.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023;

besluiten vast te stellen:

Artikel I

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 5 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor restauratie rijksmonumenten’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023, kunnen worden ingediend van 1 maart 2024 tot en met 1 mei 2024.

Artikel II

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 5 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor restauratie rijksmonumenten’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023, voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 2.800.000,-.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 28 november 2023.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. M.C.J. Franken, secretaris