Regeling vervallen per 31-08-2024

Beleidsregels Energietoeslag 2023 gemeente Tilburg

Geldend van 25-11-2023 t/m 30-08-2024

Intitulé

Beleidsregels Energietoeslag 2023 gemeente Tilburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023 (EET2023);

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen; voor de vaststelling van het inkomen sluiten we aan bij het inkomensbegrip van de Meedoenregeling, zoals vastgelegd in de beleidsregels Meedoenregeling gemeente Tilburg 2023;

 • d.

  Van toepassing zijnde norm: voor de van toepassing zijnde norm sluiten we aan bij de normen zoals beschreven in HST 3 lid 1 beleidsregels Meedoenregeling gemeente Tilburg 2023

 • e.

  huishouden: alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden, vanaf 21 jaar, in een zelfstandige woonruimte wonend en die energiekosten betaalt.

 • f.

  zelfstandige woonruimte: Een zelfstandige woonruimte heeft in ieder geval een eigen toegangsdeur die op slot kan en een eigen adres. De keuken en wc worden niet met andere huurders gedeeld;

 • g.

  peilperiode voor ambtshalve € 800,- toeslag zoals in artikel 2.1:

  de periode waarbinnen ambtshalve het recht wordt vastgesteld: 1 augustus 2023 tot en met 31 oktober 2023;

 • h.

  referteperiode: bij ambtshalve vaststelling: periode die het Inlichtingenbureau hanteert. Voor losse aanvragen een periode van drie maanden voorafgaand aan de maand van aanvraag;

 • i.

  BRP: Basis Registratie Personen;

 • j.

  Bbz2004: Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen;

 • k.

  AIO: aanvullende inkomensvoorziening ouderen;

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2023 van € 800,- per adres is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen zoals gedefinieerd in artikel 2.3 en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden (alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de van toepassing zijnde norm. De kostendelersnorm wordt buiten beschouwing gelaten. Voor alleenstaande ouders geldt een aangepaste inkomensberekening en inkomensnorm.

 • 4. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, waarbij de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners;

 • 5. Per uniek adres wordt één keer het maximale bedrag van € 800,- verstrekt.

  • a.

   Bij ambtshalve toekenning: Indien op één adres meerdere personen wonen die voldoen aan de doelgroep- en inkomenscriteria volgens lid 3 en 4 van artikel 2, ontvangt degene die volgens het BRP het langst op het adres woont de EET2023. Wij merken diegene aan als hoofdbewoner.

  • b.

   Bij toekenning op aanvraag: We betalen de EET2023 uit aan de persoon die voldoet aan de doelgroep- en inkomenscriteria volgens lid 3 en 4 van artikel 2 en lid 6 van artikel 2 en van wiens bankrekeningnummer de energiekosten voor het adres betaald worden aan een energiemaatschappij of energieleverancier.

 • 6. Bij inkomen uit zelfstandig bedrijf of beroep gaan we in afwijking van de referteperiode uit van het inkomen exclusief vakantietoeslag over het kalenderjaar voorafgaand aan de ambtshalve toekenning. Basis hiervoor is primair de (voorlopige) aanslag over dat jaar en secundair de aangifte.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en tijdens de peilperiode

  • a.

   in aanmerking komen voor automatische verlening van de Meedoenregeling 2024; en/of

  • b.

   aan wie in 2023 een energietoeslag 2022 is verstrekt; en/of

  • c.

   die een uitkering van de gemeente ontvangen; en/of

  • d.

   die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet; en/of

  • e.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; en/of

  • f.

   een uitkering ontvangen op grond van de Bbz 2004;

 • ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve voor februari 2024.

 • 2. Tot de groep genoemd in lid 1b worden niet gerekend studenten die in 2022-2024 in aanmerking komen voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de Energietoeslag 2023 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt ingediend via het digitaal aanvraagformulier op www.tilburg.nl. Indien een digitale aanvraag met DigiD niet mogelijk is kan in afwijking hiervan een schriftelijke aanvraag worden ingediend met het formulier dat hiervoor beschikbaar wordt gesteld.

 • 3. De periode voor het indienen van een aanvraag start een week na de ambtshalve betaling en staat open drie maanden volgend op de maand van openstelling.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van deze beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 15 november 2023.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 31 augustus 2024.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Energietoeslag 2023 gemeente Tilburg

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 14 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 staat niet op zichzelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

Artikel 1d

Huishoudens kunnen in aanmerking komen voor de toeslag als zij 21 jaar of ouder zijn. Studenten komen niet in aanmerking voor de EET2023.

Voor jongeren in de leeftijd 18 tot en 20 jaar met een bijstandsuitkering en die zelfstandig wonen en die geen beroep kunnen doen op de onderhoudsplicht van hun ouders en van hun eigen rekening de energiekosten betalen, passen we de hardheidsclausule EET2023 toe.

Artikel 1f

Hieronder vallen dus niet kamerbewoners met gedeelde voorzieningen die geen zelfstandig adres hebben.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden.

In de aanpassing van artikel 35 de Participatiewet wordt geregeld dat voor energiekosten categoriale bijzondere bijstand mag worden gegeven.

In het wetsartikel worden enkele groepen uitgesloten. Die groepen hoeven daarom niet apart in de beleidsregels genoemd te worden.

Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt. In Tilburg worden de beleidsregels Meedoenregeling gemeente Tilburg 2023 als uitgangspunt genomen voor de beschrijving van de van toepassing zijnde normen en voor de berekening van het inkomen.

Artikel 2.3

Bij een onregelmatig inkomen wordt de hoogte van het inkomen vastgesteld op basis van het gemiddeld inkomen van de voorgaande drie maanden. Het uitgangspunt hierin is te streven naar een representatieve berekening die recht doet aan de situatie van de aanvrager. Als blijkt dat het gemiddelde van drie maanden niet representatief is kan op verzoek van aanvrager naar een gemiddelde over meerdere voorgaande maanden worden gekeken, tot een inkomensgemiddelde van maximaal 12 maanden.

Artikel 2.4

In de Participatiewet artikel 35 staat dat de energietoeslag 2023 niet van toepassing is op degene die:

 • a.

  18, 19 of 20 jaar is;

 • b.

  in aanmerking komt voor studiefinanciering op grond van artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000; of

 • c.

  is ingeschreven als ingezetene met enkel een briefadres in de basisregistratie personen.

Wij hebben aan de groep die niet in aanmerking komt toegevoegd:

Persoon die een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, waarbij de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners.

Deze huishoudens hebben immers zelf geen energiekosten en hoeven niet gecompenseerd te worden voor de stijging van energiekosten.

Personen in een inrichting die een zelfstandige woonruimte hebben en energiekosten betalen kunnen wel aanspraak maken op de EET 2023.

Artikel 2.5

Hierin wordt bepaald dat de Energietoeslag éen keer wordt betaald per uniek adres. Als andere bewoners dan de ontvanger van de EET2023 kunnen aantonen dat zij persoonlijk meer moeten betalen vanwege stijgende energiekosten, kunnen zij de energietoeslag aanvragen met een beroep op de hardheidsclausule artikel 5. Op basis van maatwerk wordt beslist of zij in aanmerking komen voor de Eenmalige Energietoeslag 2023.

Artikel 3

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat het huishouden gedurende de peilperiode recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die in aanmerking kwamen voor een energietoeslag 2022 en volgens de toets op inkomen door het Inlichtingbureau ook voor de energietoeslag 2023 in aanmerking komen, die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ of Bbz 2004 of die een AIO-uitkering ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank. Ook kan dat aangenomen worden bij huishoudens waarvan de gemeente heeft vastgesteld dat zij in aanmerking gaan komen voor de Meedoenregeling 2024.

Deze regelingen kennen verschillende datums voor het vaststellen van recht op die regeling. Door voor de ambtshalve betalingen een peilperiode te nemen ipv een peildatum, wordt het mogelijk deze verschillende groepen mee te nemen, waardoor een zo groot mogelijke groep inwoners ambtshalve EET2023 krijgt.

De datum van uitbetaling van de ambtshalve energietoeslag is afhankelijk van versnelde aanlevering van gegevens door het Inlichtingenbureau. Hierdoor is geen exacte datum voor de ambtshalve uitbetaling op te nemen, maar in ieder geval zal deze zijn vóór februari 2024.

Artikel 3.2

Studenten komen niet in aanmerking voor (ambtshalve) betaling van 800 euro over 2023, ook niet studenten die eerder wel energietoeslag kregen.

In 2022 konden Tilburgse studenten in een zelfstandige woning die voldeden aan het inkomenscriterium energietoeslag krijgen. Dit was begunstigend en in afwijking op de richtlijn van het Rijk. Studenten waarvan in 2022 is vastgesteld dat zij in Tilburg recht op EET2022 hadden, kwamen ook in aanmerking voor ambtshalve betaling van 500 euro in het voorjaar van 2023. Sindsdien is Participatiewet aangepast en zijn studenten uitgesloten van de Eenmalige Energietoeslag 2023 (artikel 35). Uitwonende studenten worden nu via DUO automatisch gecompenseerd voor stijgende energiekosten.