Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris

Geldend van 18-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris

Het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden

Gelet op artikel 102 Gemeentewet

besluiten

I

Als secretaris, als bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet, wordt aangewezen degene die de functie van gemeentesecretaris heeft;

II

De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van gemeentesecretaris geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende functionaris;

III

Dat dit besluit wordt aangehaald als “aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris Reusel-De Mierden”;

IV

Dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na de bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 juli 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 14 november 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

mw. H.T.A. Thijs

loco-secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven

burgemeester