Regeling vervalt per 01-01-2028

Openstellingsbesluit 2023 Paragraaf 8: Samenwerking voor plattelandsontwikkeling LEADER- kosten voor het beheer, de monitoring en de evaluatie van de LOS en de dynamisering ervan Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Provincie Limburg

Geldend van 14-11-2023 t/m 31-12-2027

Intitulé

Openstellingsbesluit 2023 Paragraaf 8: Samenwerking voor plattelandsontwikkeling LEADER- kosten voor het beheer, de monitoring en de evaluatie van de LOS en de dynamisering ervan Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Provincie Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg stellen ter voldoening aan het bepaalde in de Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Provincie Limburg in hun vergadering van 31 oktober 2023 het volgende besluit vast:

Openstellingsbesluit 2023 Paragraaf 8: Samenwerking voor plattelandsontwikkeling LEADER- kosten voor het beheer, de monitoring en de evaluatie van de LOS en de dynamisering ervan Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Provincie Limburg

Gelet op artikel 2.8.1 van de Verordening Europese landbouwsubsidies 2023-2027 Provincie Limburg, hierna te noemen “Verordening”, besluiten Gedeputeerden Staten van Limburg “Paragraaf 8 Samenwerking voor plattelandsontwikkeling -LEADER- kosten voor het beheer, de monitoring en de evaluatie van de LOS en de dynamisering ervan" onder volgende nadere regels open te stellen:

 • I.

  Het subsidieplafond bedraagt € 1.130.764,00. Dit bedrag bestaat voor 80% uit middelen vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en 20% uit provinciale middelen.

 • II.

  Aanvragen voor subsidie kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend vanaf 14 november 2023 9.00 uur tot en met woensdag 31 januari 2024 17:00 uur. Een subsidieaanvraag dient uiterlijk 31 januari 2024 om 17.00 uur te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten van Limburg. De subsidieaanvraag wordt afgewezen indien deze buiten de openstellingsperiode wordt ingediend.

 • III.

  ln de bijlage zijn de nadere regels opgenomen die voor dit openstellingsbesluit gelden.

 • IV.

  Dit openstellingsbesluit wordt in onderstaande nadere regels aangehaald als “Openstellingsbesluit 2023 Paragraaf 8: Samenwerking voor plattelandsontwikkeling LEADER- kosten voor het beheer, de monitoring en de evaluatie van de LOS en de dynamisering ervan Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Provincie Limburg”.

 • V.

  Dit openstellingsbesluit treedt in werking op 14 november 2023 tot en met 31 december 2027, met dien verstande dat het zijn werking behoudt op de aanvragen die gedaan zijn tijdens de openstellingsperiode.

Ondertekening

Maastricht, 31 oktober 2023

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

Dhr. E.G.M. Roemer

secretaris,

Dhr. mr. P.M. Dίez

Bijlage 1 Openstellingsbesluit 2023 Paragraaf 8: Samenwerking voor plattelandsontwikkeling LEADER- kosten voor het beheer, de monitoring en de evaluatie van de LOS en de dynamisering ervan Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Provincie Limburg

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten en prestaties

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.8.2 van de Verordening: het beheer, de monitoring en de evaluatie van de strategie en de dynamisering ervan, met inbegrip van het faciliteren van uitwisselingen tussen belanghebbenden.

 • 2.

  Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3.

  De activiteiten als bedoeld in het eerste lid, dragen bij aan de operationalisering van de door een LAG ingediende en door Gedeputeerde Staten goedgekeurde Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) in het kader van LEADER onder het Nationaal Strategisch Plan GLB 2023-2027.

 • 4.

  De activiteiten als bedoeld in het eerste lid, zijn subsidiabel vanaf de datum dat Gedeputeerde Staten de LOS hebben goedgekeurd tot en met 31 december 2028.

Artikel 2 Aanvrager

In afwijking van artikel 2.8.3 van de Verordening kan subsidie uitsluitend worden verstrekt aan de penvoerder van een LAG.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

Indien subsidiabele kosten worden berekend op grond van artikel 1.9a van de Verordening, is in het kader van dit openstellingsbesluit alleen artikel 1.9a lid 1 onder a van toepassing. Artikel 1.9a lid 1 onder b wordt als berekenwijze uitgesloten.

Indien subsidiabele kosten worden berekend op grond van artikel 1.9c van de Verordening, is in het kader van dit openstellingsbesluit alleen artikel 1.9c lid 1 onder a van toepasing. Artikel 1.9c lid 1 onder b wordt als berekenwijze uitgesloten.

Artikel 4 Subsidiehoogte

 • 1.

  Het subsidiepercentage bedraagt 100%.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal:

  • a.

   € 397.656,- voor het LEADER gebied Weerterland;

  • b.

   € 733.108,- voor het LEADER gebied Zuid-Limburg.

Artikel 5 Bevoorschotting

Conform Artikel 1.17 van de Verordening zal ambtshalve een voorschot van 50% van de verleende subsidie worden verstrekt.

Artikel 6 Verplichtingen van de subsidieontvanger

In aanvulling op artikel 1.15 van de Verordening voert de subsidieontvanger de activiteiten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van dit openstellingbesluit uit tot en met 31 december 2029, ook als het ontvangen subsidiebedrag reeds eerder is besteed.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 november 2023.

Toelichting Openstellingsbesluit 2023 Paragraaf 8: Samenwerking voor plattelandsontwikkeling LEADER- kosten voor het beheer, de monitoring en de evaluatie van de LOS en de dynamisering ervan Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Provincie Limburg

I Algemeen

LEADER is een verplichte interventie in het NSP (Nationaal Strategisch Plan 2023-2027) en wordt gekenmerkt door een bottom-up werkwijze, waarin lokale actiegroepen (LAG's) zich organiseren en vanuit een gebiedsproces een ontwikkelstrategie voor hun gebied opstellen. Deze ontwikkelstrategie wordt een LOS genoemd (Lokale Ontwikkel Strategie; meervoud: LOSSEN). Uiteindelijk is een door GS vastgestelde LOS een voorwaarde om als gebied subsidie te krijgen voor de uitvoering van LEADER projecten onder het NSP. Op 10 januari 2023 is de oproep voor het indienen van een LOS gepubliceerd in het Provinciaal Blad (Nr. 501). Op 1 april 2023 eindigde de mogelijkheid om een LOS in te dienen. Er zijn uiteindelijk twee LOSSEN ingediend in Limburg die getoetst en geëvalueerd zijn door de selectiecommissie LEADER-NSP. Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten uiteindelijk welke LOSSEN in het kader van het NSP gehonoreerd worden en welk budget beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van projecten zoals beschreven in de LOS. Een door GS goedgekeurde LOS is een voorwaarde om subsidie aan te vragen in het kader van de openstelling “Openstellingsbesluit 2023 Paragraaf 8: LEADER beheerkosten Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Provincie Limburg”.

Op grond van dit openstellingsbesluit kan subsidie worden verstrekt voor beheer, monitoring, evaluatie, promotie en voorlichting van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurde LOS en de dynamisering ervan. De openstelling ten behoeve van de uitvoering van LEADER zoals gesteld in de LOS, volgt later.

Juridisch kader

Ter uitvoering van diverse Europese verordeningen is door de minister van LNV de Regeling uitvoering NSP GLB 2023–2027 opengesteld. Deze regeling vormt samen met de verschillende Europese verordeningen de grondslag voor de Verordening Europese landbouw subsidies 2023-2027 Provincie Limburg (de Verordening). Artikel 1.2 van die verordening schrijft voor Gedeputeerde Staten een openstellingsbesluit kunnen vaststellen. Dit openstellingsbesluit geeft hieraan uitvoering. Dit openstellingsbesluit moet dan ook worden gelezen in samenhang met de Verordening. De artikelen in de Verordening over nationale cofinanciering, weigeringsgronden, aanvraagvereisten, subsidie-arrangementen, subsidiabele kosten, niet subsidiabele kosten, staatssteun, verdelingswijze, verplichtingen, bevoorschotting, wijzigingsverzoeken en gegevensverstrekking zijn hier onverkort van toepassing, tenzij daar in dit openstellingsbesluit van wordt afgeweken of hiervoor in dit openstellingsbesluit nadere regels worden gesteld, voor zover de Verordening dat toestaat.

II Artikelsgewijs

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten en prestaties

Artikel 1, eerste lid, van dit openstellingsbesluit schrijft voor dat subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel van 2.8.2 van de Verordening. Artikel 2.8.2 van de Verordening bepaalt dat subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onder c, van Verordening (EU) 2021/1060. Deze activiteiten betreffen het beheer, de monitoring en de evaluatie van de strategie en de dynamisering ervan, met inbegrip van het faciliteren van uitwisselingen tussen belanghebbenden.

Artikel 1, derde lid, van dit openstellingsbesluit schrijft voor dat de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, bijdragen aan de operationalisering van door een LAG ingediende en door Gedeputeerde Staten goedgekeurde LOS in het kader van LEADER GLB-NSP. Onder LOS wordt in artikel 2.7.1 van de Verordening verstaan: strategie voor vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel c, en artikel 32 van Verordening (EU) 2021/1060. Onder LAG wordt in artikel 2.7.1 van de Verordening verstaan: lokale actiegroep als bedoeld in artikel 33 van de Verordening (EU) 2021/1060.

Subsidieverstrekking vindt plaats overeenkomstig de subsidie-arrangementen in artikel 1.7 van de Verordening .

Artikel 2 Aanvrager

De penvoerder wordt geacht de aanvraag te doen namens de in de vastgestelde LOS benoemde LAG.

Artikel 4 Subsidiehoogte

Ingevolge artikel 2.8.5 van de Verordening bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 25% van de totale overheidsbijdrage aan de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde LOS. De totale overheidsbijdrage bestaat voor 80% uit Europese middelen vanuit het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en 20% uit Provinciale middelen. De totale overheidsbijdrage wordt door Gedeputeerde Staten verdeeld over de LEADER gebieden in Limburg met een goedgekeurde LOS. Deze verdeling vindt plaats via een vaste voet (een vast bedrag dat voor beide gebieden wordt gereserveerd) plus een variabel bedrag afhankelijk van de oppervlakte van de LEADER gebieden en het aantal inwoners in de twee LEADER gebieden. Hieruit volgt de maximale subsidiehoogte voor het gebied Weerterland (€ 397.656) en het gebied Zuid-Limburg (€ 733.108). Het opengestelde plafond is inclusief nationale/provinciale cofinanciering.

Op grond van artikel 2.8.6 van de Verordening wordt het plafond verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen die compleet binnen de indieningsperiode zijn ingediend.

Artikel 5 Bevoorschotting

Op grond van Artikel 1.17 van de Verordening wordt ambtshalve een voorschot verleend van 50% van de verleende subsidie. Hierbij is de Beleidsregel verlagen subsidies GLB-NSP Provincie Limburg van toepassing.

Artikel 6 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 1.15 van de Verordening bevat een aantal algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger. In aanvulling hierop regelt dit openstellingsbesluit dat de subsidieontvanger de activiteiten bedoeld in artikel 1, eerste lid, uitvoert tot en met 31 december 2029, ook als het ontvangen subsidiebedrag reeds eerder is besteed. Dat wil kort samengevat zeggen dat de subsidieontvanger het beheer, de monitoring en de evaluatie van de strategie en de dynamisering van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurde LOS en de dynamisering ervan, blijft uitvoeren tot genoemde datum, ook als het ontvangen subsidiebedrag voorafgaande aan die datum reeds aan die activiteiten is besteed.