Regeling vervalt per 01-09-2024

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Voorst

Geldend van 01-11-2023 t/m 31-08-2024

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Voorst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • en artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

het daarom wenselijk is voor dit doel beleidsregels vast te stellen, die aanvullend zijn op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Voorst 2010 (gewijzigd 2014);

besluit vast te stellen de: Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Voorst.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: de belanghebbende en diens eventuele partner, die de energietoeslag aanvraagt of ambtshalve ontvangt;

 • b.

  bijstandsnorm: de van toepassing zijnde bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de wet zonder vakantietoeslag. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de kostendelersnorm;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

 • d.

  huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin als bedoeld in artikel 4 van de wet;

 • e.

  inkomen:

 • 1.

  Het totaal van het inkomen als bedoeld in artikel 31, 32 en 33 van de wet zonder vakantietoeslag;

 • 2.

  Het inkomen uit eigen bedrijf of zelfstandig beroep. De uitkering voor levensonderhoud op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen wordt ook tot het inkomen gerekend. Bij gehuwden en samenwonenden wordt uitgegaan van het gezamenlijke inkomen;

 • f.

  peildatum:

 • voor de automatische/ambtshalve verstrekkingen: 1 oktober 2023;

 • voor aanvragen voor 1 januari 2024: de datum van de aanvraag;

 • voor aanvragen na 1 januari 2024: 1 december 2023.

 • g.

  referteperiode: bij een vast inkomen één volledige kalendermaand direct voorafgaand aan de peildatum. In geval van wisselende inkomsten drie maanden direct voorafgaand aan de peildatum. Wanneer de aanvraag in 2024 wordt ingediend wordt december 2023 als referteperiode genomen.

 • h.

  wet: Participatiewet;

 • i.

  zelfstandig ondernemer: de persoon die:

 • 1.

  voor de inkomensvoorziening afhankelijk is van de inkomsten uit het eigen bedrijf of uit een zelfstandig beroep, én

 • 2.

  minimaal 1225 uur per jaar werkzaam is binnen het eigen bedrijf of het zelfstandig beroep, én

 • 3.

  voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf of zelfstandig beroep, én

 • 4.

  voor dit bedrijf of zelfstandig beroep ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 • j.

  zelfstandige woonruimte: de door de aanvrager bewoonde woonruimte die voldoet aan de vereisten van artikel 11 van de Wet op de huurtoeslag of de door de aanvrager bewoonde eigen woning waarvan hij (mede)eigenaar.

2. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend, als:

 • a.

  sprake is van een zelfstandige woonruimte; en

 • b.

  het (gezamenlijk) inkomen in de referteperiode niet hoger is dan 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm; en

 • c.

  sprake is van een zelfstandig energiecontract op naam.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Niet tot de doelgroep wordt gerekend de persoon die op de peildatum:

 • 1.

  een kosten delende medebewoner is als bedoeld in artikel 19a van de wet;

 • 2.

  in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel f, van de wet;

 • 3.

  jonger is dan 21 jaar;

 • 4.

  aanspraak kan maken op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

 • 5.

  is ingeschreven in de Basisregistratie personen als ingezetene van de gemeente Voorst met alleen een briefadres.

Artikel 3. Ambtshalve toekenning

Huishoudens die op de peildatum in de gemeente Voorst wonen, voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

 • a.

  algemene bijstand ontvangen; of

 • b.

  bijzondere bijstand ontvangen; of

 • c.

  een uitkering ontvangen op grond van de IOAW, de IOAZ, Aio of Bbz 2004; of

 • d.

  een Gemeentepolis hebben afgesloten; of

 • e.

  in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen; of

 • f.

  in 2022 eenmalige energietoeslag 2022 in de gemeente Voorst hebben ontvangen, en op 1 oktober 2023 tot de doelgroep van de energietoeslag behoren zoals genoemd in artikel 2;

ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf 1 november 2023 een aanvraag indienen door het (digitale) aanvraagformulier in te vullen.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de website van de gemeente Voorst. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot 1 augustus 2024.

Artikel 5. Hoogte eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag van € 1300 is bedoeld voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen dat niet hoger is dan 125% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

 • 2.

  De eenmalige energietoeslag van € 500 is bedoeld voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen tussen 125% en 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

 • 3.

  In situaties waarbij de aanvrager op de peildatum niet voldoet aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur is. De gemeente kan in die situaties besluiten een energietoeslag naar rato uit te betalen. De energietoeslag wordt dan toegekend over het aantal volle kalendermaanden in een jaar waarin wel aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aanvrager later in het kalenderjaar voor het eerst zelfstandige woonruimte heeft of er een daling van het inkomen is.

Artikel 6. Verrekening

 • 1.

  Eerder ontvangen bijzondere bijstand voor energiekosten wordt verrekend met de eenmalige energietoeslag 2023.

 • 2.

  Ontvangen energietoeslag 2023 uit een andere gemeente wordt verrekend.

Artikel 7. Inlichtingenplicht en terugvordering

 • 1.

  Op de aanvraag van de eenmalige energietoeslag 2023 is de inlichtingenplicht, zoals bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de wet van toepassing.

 • 2.

  Het college trekt de eenmalige energietoeslag 2023 in en vordert terug voor zover de toeslag ten onrechte of tot een te hoog bedrag is ontvangen door onjuiste of onvolledige inlichtingen.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken. Ook kan het college besluiten tot individuele bijzondere bijstand op basis van artikel 35 van de Participatiewet.

Artikel 9. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 november 2023.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 september 2024.

Artikel 9. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Voorst.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst in de vergadering van 24 oktober 2023.

Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester