Regeling vervalt per 31-12-2024

Tijdelijke beleidsregel eenmalige energietoeslag Goeree-Overflakkee 2023

Geldend van 01-11-2023 t/m 30-12-2024

Intitulé

Tijdelijke beleidsregel eenmalige energietoeslag Goeree-Overflakkee 2023

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het wenselijk is aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

dat het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Goeree-Overflakkee;

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel: Tijdelijke beleidsregel eenmalige energietoeslag Goeree-Overflakkee 2023.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • -

  huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin, zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, b of c, van de wet, woonachtig in een zelfstandige woonruimte;

 • -

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 1, onder d, van de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Goeree-Overflakkee;

 • -

  peildatum: datum van ambtshalve toekenning of aanvraagdatum;

 • -

  referteperiode: voor de ambtshalve toekenning de maand september 2023; bij een ingediende aanvraag de maand november 2023;

 • -

  wet: Participatiewet;

 • -

  z elfstandige wo onruimte: een woonruimte met een eigen toegang (die van binnen en buiten op slot kan) en voorzien van werkende eigen voorzieningen, zoals een keuken, toilet en wasruimte.

Artikel 2 Afbakening eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 is bedoeld voor een huishouden:

  • a.

   met een laag inkomen;

  • b.

   woonachtig in een zelfstandige woonruimte; en

  • c.

   als zodanig op de peildatum in de gemeente Goeree-Overflakkee ingeschreven.

 • 2.

  Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Bij wisselende inkomsten wordt voor de bepaling van het inkomen uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de referteperiode en de twee daaraan voorafgaande kalendermaanden.

 • 3.

  Indien een aanvrager op de peildatum is toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) of deelneemt aan een minnelijk schuldhulpverleningstraject (Msnp) wordt de aanvrager geacht over een laag inkomen te beschikken, zoals bedoeld in het tweede lid.

 • 4.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 5.

  De energietoeslag wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 6.

  Zelfstandig ondernemers komen in aanmerking voor de energietoeslag 2023 als het privé energiekosten betreft en zij aan de verdere voorwaarden voldoen.

 • 7.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel f, van de wet.

 • 8.

  Voor de energietoeslag 2023 komt niet in aanmerking de inwoner die op de peildatum:

  • a.

   in de basisregistratie personen is ingeschreven als ingezetene met alleen een briefadres;

  • b.

   in aanmerking komt voor studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;

  • c.

   jonger is dan 21 jaar; of

  • d.

   al energietoeslag 2023 heeft ontvangen, ongeacht of deze toeslag in een andere gemeente is ontvangen.

Artikel 3 Hoogte eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De hoogte van de energietoeslag 2023 bedraagt € 1.300,-.

 • 2.

  Op het bedrag genoemd in het eerste lid wordt in mindering gebracht een eventueel door het huishouden in een vorige gemeente ontvangen:

  • a.

   aanvulling op de energietoeslag 2022; en

  • b.

   voorschot op de energietoeslag 2023.

Artikel 4 Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de omschrijving van artikel 2 en:

  • a.

   aan wie een energietoeslag 2022 is verstrekt;

  • b.

   die op de peildatum een uitkering van de gemeente ontvangen op grond van de wet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, of een uitkering levensonderhoud ontvangen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen; of

  • c.

   die op de peildatum algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet;

 • 2.

  ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve uiterlijk op 1 december 2023.

 • 3.

  Tot de groep genoemd in het eerste lid, onderdeel a, worden niet gerekend studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf 1 december 2023 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de toeslag wordt digitaal ingediend via www.goeree-overflakkee.nl. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2023 kan worden ingediend tot en met 31 mei 2024.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van deze beleidsregel afwijken indien strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7 Inwerkingtreding en duur beleidsregel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2024.

 • 2.

  Op bezwaarschriften tegen op grond van deze beleidsregel genomen besluiten blijft deze beleidsregel na uitwerkingtreding van toepassing.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Tijdelijke beleidsregel eenmalige energietoeslag Goeree-Overflakkee 2023.

Aldus vastgesteld op 24 oktober 2023 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Ondertekening