Regeling vervallen per 31-03-2024

Tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties gemeente Boekel

Geldend van 25-10-2023 t/m 30-03-2024

Intitulé

Tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties gemeente Boekel

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2023

Overwegende dat

 • -

  Er in onze gemeente verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn die als gevolg van gestegen energiekosten in financiële problemen dreigen te raken en deze kosten niet zelf kunnen opvangen;

 • -

  De Rijksoverheid momenteel geen passende regeling biedt;

 • -

  De gemeenteraad in deze subsidieverordening wil aangeven wie in welke situatie in aanmerking komt voor deze financiële bijdrage in de energiekosten, wat de hoogte van de bijdrage is en hoe een aanvraag kan worden ingediend;

gelet op:

de Gemeentewet en Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties gemeente Boekel

Artikel 1. Reikwijdte

Het college van burgemeester en wethouders kan een subsidie toekennen, ter compensatie van hogere energiekosten vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023, aan verenigingen en maatschappelijke organisaties die een eigen energiecontract hebben met een hernieuwd of variabel tarief en in of vanuit een eigen accommodatie hun activiteiten hebben.

Artikel 2. Aanvragen bijdrage en te verstrekken gegevens voor ontvangen van compensatie

 • 1. Een aanvraag voor compensatie kan tussen 20 februari 2023 en 1 december 2023 worden ingediend;

 • 2. Voor het verkrijgen van compensatie geeft de aanvrager aan welke maatregelen al zijn ingezet of wat toekomstige stappen zijn om energielasten te beperken en de accommodatie te verduurzamen;

 • 3. Bij de aanvraag verstrekt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   Het werkelijke energieverbruik per maand in de periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 en/of 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 bestaande uit hoeveelheid gas in m3 en elektriciteit in kWh;

  • b.

   Een document van de energieleverancier met daarin het tarief per m3 gas en per kWh elektriciteit vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 en/of een document van de energieleverancier met daarin het tarief per m3 gas en per kWh elektriciteit vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023;

  • c.

   Een document van de energieleverancier waaruit blijkt dat het tarief voor gas en/of elektriciteit is gestegen in 2022 en/of 2023 ten op zichte van peildatum 1 juli 2021;

  • d.

   Bankrekeningnummer en tenaamstelling.

Artikel 3. Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1. Het subsidieplafond voor deze verordening bedraagt €200.000,-;

 • 2. Na het verstrijken van de indieningstermijn worden alle aanvragen binnen 60 werkdagen beoordeeld. Indien de ingediende aanvragen het subsidieplafond, zoals opgenomen in lid 1, overschrijden, wordt naar rato uitgekeerd;

 • 3.

  • a.

   De hoogte van de te verlenen subsidie bedraagt 75% van de aantoonbare stijging van de energiekosten als gevolg van energietariefstijgingen over de periode 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 (prijsverschil ten opzichte van 1 juli 2021) tot een maximum van € 10.000 per aanvrager.

  • b.

   Deze berekeningssystematiek wordt met terugwerkende kracht tot 20 februari 2023 van toepassing verklaard (de dag waarop de oorspronkelijke verordening in werking trad), zodat verenigingen en maatschappelijke organisaties die op basis van de eerdere openstelling van de oorspronkelijke subsidieverordening reeds een uitbetaling ontvangen hebben – waar van toepassing aanvullend gecompenseerd worden.

Artikel 4. Behandeling aanvraag en toewijzing

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5. Afwijzen aanvraag

Het college van burgemeester en wethouders wijst de aanvraag af indien:

 • a.

  de aanvrager niet voldoet aan de reikwijdte van artikel 1 en de criteria van artikel 2 en 4;

 • b.

  de aanvrager aanspraak kan maken op een subsidie voor de in artikel 2 genoemde kosten op basis van een andere subsidieregeling opgesteld door de gemeente, provincie, het rijk dan wel de Europese unie;

 • c.

  de aanvraag te laat is ingediend;

 • d.

  de aanvrager niet aantoont welke maatregelen al zijn ingezet of wat toekomstige stappen zijn om energielasten te beperken en de accommodatie te verduurzamen.

Artikel 6. Betaling

Indien de subsidie wordt toegekend wordt het toegekende bedrag binnen 30 dagen aan de aanvrager uitbetaald.

Artikel 7. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze verordening, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan afwijken van het bepaalde in deze verordening als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt de dag na die van de bekendmaking in werking;

 • 2. Deze verordening vervalt op 31 maart 2024, met dien verstande dat deze verordening van toepassing blijft bij de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten op grond van deze verordening en bij de financiële afwikkeling van deze verordening.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisatie gemeente Boekel

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 12 oktober 2023

de griffier,

mr. J.I.M. le Comte

de voorzitter,

C.J.M. van den Elsen