Deelverordening omruilactie witgoed gemeente Maasgouw 2023

Geldend van 01-03-2024 t/m heden

Intitulé

Deelverordening omruilactie witgoed gemeente Maasgouw 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw,

gelet op Titel 4.2 (“Subsidies”) van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017 en in het bijzonder het bepaalde in artikel 2 lid 2 van deze verordening

besluit vast te stellen de “Deelverordening omruilactie witgoed gemeente Maasgouw 2023’’

Artikel 1 Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 • a.

  gerechtigde: degene die in aanmerking komt voor subsidie op grond van deze regeling als ontvanger van de energietoeslag 2022.

 • b.

  aanvrager: degene die in aanmerking wenst te komen voor subsidie op grond van deze regeling

 • c.

  gezamenlijke huishouding: een huishouding als bedoeld in artikel 3 Participatiewet

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw;

 • e.

  energiearmoede: wanneer huishoudens met een laag inkomen door de hoge energiekosten de energierekening niet meer kunnen betalen.

 • f.

  energietoeslag: gemeentelijke categoriale bijzondere bijstand als tegemoetkoming voor de gestegen kosten van energie;

 • g.

  energiebesparing: alle energiebesparende maatregelen om de consumptie van energie te verminderen.

 • h.

  energiezuinig witgoed: alle producten die zijn opgenomen in de productenlijst in bijlage 1.

 • i.

  productenlijst: de lijst met energiezuinige producten, waar op grond van deze subsidieregeling, subsidie voor kan worden aangevraagd. De productenlijst is opgenomen in bijlage 1.

 • j.

  gemandateerde partij: de partij die belast is met de uitvoering van de omruilactie, dit betreft de organisatie Winst uit je woning

 • k.

  inkomen: totaal van het inkomen, zoals bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, eerste lid, van de wet; inclusief vakantietoeslag;

 • l.

  laag inkomen: een inkomen dat niet meer bedraagt dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm zoals bedoeld in de Participatiewet;

 • m.

  verordening: Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017

 • n.

  voucher: het bedrag aan subsidie in de vorm van een bon voor inwoners om te verzilveren voor witgoed

 • o.

  bespaarcoach: adviseur van de gemeente Maasgouw voor kleine besparingsmaatregelen.

Artikel 2 Doel van de regeling

Met deze subsidieregeling wil het college de energierekening verlagen van huishoudens in de gemeente Maasgouw die kampen met energiearmoede door het vervangen van één energie-intensief oud huishoudelijk apparaat voor een nieuw, energiezuinig apparaat.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden verkregen door inwoners van de gemeente Maasgouw die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Deelname is mogelijk voor huishoudens met een netto inkomen (inclusief vakantiegeld) van maximaal 120% van het sociaal wettelijk minimum.

 • 2.

  Huishoudens die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen van de gemeente Maasgouw krijgen via een ambtshalve verstrekking, een voucher toegestuurd, welke ze kunnen gebruiken voor de omruiling van een witgoedapparaat.

 • 3.

  Huishoudens die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen van een andere gemeente dan de gemeente Maasgouw, kunnen een aanvraag indienen via het online aanvraagformulier Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de gemeente Maasgouw.

 • 4.

  Huishoudens die via de website van de gemeente Maasgouw een aanvraag indienen, moeten kunnen aantonen dat ze voldoen aan de in artikel 4, lid 1 gestelde voorwaarde en dat ze de energietoeslag 2022 hebben ontvangen van de gemeente waar ze op dat moment woonachtig waren.

 • 5.

  Een gerechtigde komt in aanmerking voor de vervanging van slechts één apparaat. Indien meerdere gerechtigden een gezamenlijke huishouding vormen geldt dit maximum voor die gezamenlijke huishouding.

 • 6.

  Een gerechtigde dient een werkend apparaat van de categorieën uit de productenlijst in te leveren. Dit apparaat dient:

  • a.

   Ouder te zijn dan 10 jaar of

  • b.

   Een energielabel van E of lager te hebben volgende de nieuwe labels die gelden vanaf 01-03-2021. Deze informatie is opgenomen in bijlage 1.

 • 7.

  De gerechtigde mag het energiezuinige witgoed enkel aanschaffen voor eigen gebruik. Doorverkopen is niet toegestaan.

 • 8.

  Het energie-intensieve oude witgoedapparaat wordt bij de levering van het nieuwe energiezuinige witgoedapparaat meegenomen door de leverancier, afgevoerd en gerecycled.

Artikel 5 Subsidiebedragen, subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag na bekendmaking van deze subsidieregeling.

 • 2. Het subsidieplafond bedraagt € 350.000.

 • 3. De regeling eindigt op 31-12-2024 of eindigt zoveel eerder als het budgetplafond bereikt is.

 • 4. Als het subsidieplafond of de einddatum van de regeling bereikt is, worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.

 • 5. Bij de uitgifte van de vouchers wordt de subsidie meteen vastgesteld.

 • 6. Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De subsidie, als bedoeld in deze subsidieregeling, bedraagt maximaal € 650,00 inclusief btw per aanvrager.

 • 1.

  Binnen deze subsidieregeling kunnen energie-intensieve witgoedapparaten worden vervangen door nieuwe energiezuinige witgoedapparaten, zoals die benoemd worden in de productenlijst.

 • 2.

  Er mogen uitsluitend producten worden aangeschaft zoals genoemd in de productenlijst.

 • 3.

  De lijst met producten kan gedurende de looptijd aangevuld worden met nieuwe energiezuinigere varianten. Dit kan door een door het college gemandateerde partij.

 • 4.

  Het is mogelijk dat de gerechtigde zelf bijbetaalt voor een duurder product dat voldoet aan de voorwaarden van de producten uit de productenlijst. Hier is geen maximumbedrag aan verbonden.

Artikel 7 Verstrekking subsidie

 • 1. Huishoudens die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen van de gemeente Maasgouw krijgen een besluit waarbij subsidie wordt verstrekt in de vorm van een voucher. De subsidie wordt met dit besluit meteen vastgesteld.

 • 2. Voor huishoudens die geen energietoeslag hebben ontvangen van de gemeente Maasgouw en derhalve niet in aanmerking komen voor een ambtshalve verstrekking van subsidie in het kader van de witgoedregeling, moeten – om voor een subsidie in aanmerking te kunnen komen – een aanvraag indienen.

 • 3. Voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening wordt een aanvraagformulier gebruikt. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de gemeente Maasgouw.

 • 4. Het college kan bij het onderzoek ter beoordeling van de aanvraag aanvullende informatie opvragen bij de aanvrager.

 • 5. Bij toekenning van de aanvraag ontvangt de aanvrager een besluit waarbij subsidie wordt verstrekt in de vorm van een voucher. De subsidie wordt met dit besluit meteen vastgesteld.

 • 6. Met de verkregen voucher kan de gerechtigde bij één van de deelnemende leveranciers van de omruilactie witgoed de voucher inwisselen. De voucher kan gebruikt worden om een energiezuinig witgoedapparaat, dat op de productenlijst staat, te bestellen.

Artikel 8 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1. De gerechtigde is verplicht zelf zorg te dragen dat het energiezuinige witgoedapparaat geïnstalleerd kan worden, en indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel is verkregen.

 • 2. De aangeschafte maatregelen dienen uiterlijk 6 maanden na de subsidieverlening te zijn geïnstalleerd door de gerechtigde zelf of te zijn uitgevoerd door een externe partij.

Artikel 9 Verantwoording subsidie

Het college behoudt zich het recht voor om ter plekke te controleren of de subsidie overeenkomstig de bepalingen in deze subsidieregeling is besteed. Indien uit de controle blijkt dat de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan voornoemde bepalingen, kan het college besluiten tot terugvordering van de verleende subsidie.

Artikel 10 Beslistermijn; de beschikking

 • 1. Na ontvangst van de aanvraag controleert het college de ingediende subsidieaanvraag en gaat uiterlijk binnen 8 weken over het verlenen van de subsidie.

 • 2. Het college kan voor controle van de ingediende subsidieaanvragen de beslistermijn met maximaal 4 weken verdagen. Zij doet hiervan voor afloop van de initiële beslistermijn schriftelijk mededeling aan de aanvrager.

 • 3. De subsidie wordt meteen vastgesteld. De beschikking vermeldt voor welk apparaat en ter hoogte van welk bedrag subsidie wordt verstrekt.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 07 november 2023 en eindigt op 31-12-2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregel wordt aangehaald als: Deelverordening omruilactie witgoed gemeente Maasgouw 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Maasgouw,

d.d. 5 september 2023.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

C.M. Keersmaekers

De burgemeester

D.W.J. Schneider

Bijlage 1. Productenlijst omruilactie witgoed gemeente Maasgouw

Voor projecten van Winst uit je Woning in het kader van de omruilactie witgoed

Productsoort/productcategorie

Toelichting

Koelkast, vriezer en koel-/vriescombinatie

Tafelmodel koelkast moet label D, C, B, A of A+ of hoger hebben.

Tafelmodel vriezer moet label D, C, B, A of A+ of hoger hebben.

Een hogere koelkast moet label E, D, C, B, A of A+ of hoger hebben en een jaarlijks verbruik van minder dan 120 kWh.

Een hogere vrieskast moet label E, D, C, B, A of A+ of hoger hebben en een jaarlijks verbruik van minder dan 120 kWh.

Een koel/vriescombinatie moet energielabel D, C, B, A of A+ of hoger hebben en een maximaal verbruik van 24 kWh.

De aangeboden koel en vriesapparaten moeten een minimale levensduur van 10 jaar hebben.

Het is niet toegestaan om Amerikaanse koelkasten aan te bieden.

Wasmachine, droger

De wasmachine moet minstens energielabel A of B hebben en een levensduur van minimaal 2000 wasbeurten.

De warmtepompdroger moet minstens energielabel A++ hebben.

*De energie labels die hier zijn genoemd zijn de nieuwe labels die gelden vanaf 01 maart 2021 (https://www.milieucentraal.nl/persberichten/verwarrende-plussen-verdwijnen-in-nieuw-energielabel-apparaten/)