Legesverordening Delfland 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Legesverordening Delfland 2024

De verenigde vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van dinsdag 22 augustus 2023, dossiernummer 2874;

gelezen het positieve advies van de commissie Bestuur, Financiën en Organisatie van donderdag 14 september 2023;

Gelet op:

artikel 110 en 115 lid 1, b en c van de Waterschapswet en artikel 13.1a, lid 1 en lid 3 van de Omgevingswet (na aanpassing van dit artikel).

Overwegende dat:

De kostendekkendheid van de huidige legesverordening kan beter, er kan meer recht gedaan worden aan de aan vergunningverlening bestede uren en de legesverordening moet afgestemd zijn op de per 1/1/24 ingaande Omgevingswet.

Besluit:

Vast te stellen de navolgende Legesverordening Delfland 2024

Legesverordening Delfland 2024

Artikel 1 Definities

 • a)

  Delfland: Het hoogheemraadschap van Delfland

 • b)

  dijkgraaf en hoogheemraden: het dagelijks bestuur van Delfland

 • c)

  omgevingsvergunning: vergunning voor wateractiviteiten zoals bedoeld in de Omgevingswet

 • d)

  tarieventabel: tarieventabel zoals opgenomen in bijlage 1 van deze verordening

 • e)

  legesbegroting: raming van de uren die Delfland maakt maal het uurtarief voor het in behandeling nemen van meerdere omgevingsvergunningen ten behoeve van een project

Voor overige begripsbepalingen: zie bijlage 1 van de Waterschapsverordening Delfland.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag of verzoek voor de door Delfland te verlenen diensten, overeenkomstig de in artikel 4 genoemde heffingsmaatstaven en tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplichtige

Belastingplichtig is de aanvrager of verzoeker van de diensten, dan wel degene ten behoeve van wie deze diensten worden aangevraagd.

Artikel 4 Heffingsmaatstaf en tarievenstructuur

 • 1. Voor het in behandeling nemen van aanvragen en verzoeken in het kader van deze verordening worden leges geheven aan de hand van een tariefstructuur zoals benoemd in de tarieventabel als opgenomen in bijlage 1.

 • 2. De tarieven hangen af van de aard van en de geschatte tijdsbesteding aan de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens het behandelen van de aanvraag of het verzoek en van het gemiddelde uurtarief van de behandelaar van een vergunning.

 • 3. Als categorie 4 van de tarieventabel van toepassing is, wordt na de eerste legesheffing geen leges geheven voor opvolgende aanvragen of verzoeken die, gelet op hun onderlinge samenhang, betrekking hebben op hetzelfde project waarop de eerste aanvraag of het verzoek betrekking heeft, of daarop redelijkerwijs betrekking hadden kunnen hebben, op voorwaarde dat deze opvolgende vergunningen worden aangevraagd binnen een termijn van vijf jaar nadat de eerste vergunning voor het project in behandeling is genomen.

 • 4. De leges worden berekend door de bedragen van de afzonderlijk benoemde categorieën 1 tot en met 6 van de tarieventabel waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, bij elkaar op tellen. Echter, als in deze optelling het bedrag van categorie 4.1.1 uit de tarieventabel wordt overschreden, worden de leges berekend naar het tarief voor categorie 4 (projecten) uit de tarieventabel.

 • 5. Bij een aanvraag die of verzoek dat betrekking heeft op een project als bedoeld in categorie 4.2 van de tarieventabel en dat van Delfland om een tijdsbesteding van meer dan 780 uur vraagt, worden leges geheven op basis van een begroting, die door dijkgraaf en hoogheemraden wordt opgesteld.

Artikel 5 Berichtgeving leges

 • 1. Binnen twee weken nadat een aanvrager of verzoeker de vergunningaanvraag of het verzoek ingediend heeft, ontvangt de aanvrager of verzoeker van dijkgraaf en hoogheemraden een bericht waarin de aanvrager wordt geïnformeerd over welke categorie of categorieën van de tarieventabel op de aanvraag of het verzoek van toepassing zijn.

 • 2. In hetzelfde bericht worden de activiteiten vermeld die betrekking hebben op de aanvraag of het verzoek alsmede de samenstelling van het totaalbedrag van de leges. Indien van toepassing worden tevens de reeds bekende kosten voor externe adviezen in het bericht opgenomen.

 • 3. Indien de aanvrager of verzoeker het totaalbedrag te hoog vindt en vervolgens de aanvraag of het verzoek schriftelijk intrekt binnen 10 werkdagen nadat de berichtgeving zoals bedoeld onder lid 1 en 2 door dijkgraaf en hoogheemraden is verstuurd, zijn, in afwijking op categorie 6.7 van de tarieventabel, geen leges verschuldigd.

 • 4. Van kosten die later in de behandeling van de aanvraag door andere bestuursorganen bij Delfland in rekening worden gebracht, zoals bedoeld in categorie 6.3 in de tarieventabel krijgt de aanvrager of verzoeker zo spoedig mogelijk na bekend worden bij Delfland bericht en deze kosten worden voor 100% doorberekend. Indien aanvrager of verzoeker het niet eens is met deze kosten is geen overleg mogelijk.

 • 5. Van kosten die dijkgraaf en hoogheemraden later in de behandeling van de aanvraag voorzien voor extern advies, zoals bedoeld in categorie 6.6 in de tarieventabel krijgt de aanvrager of verzoeker zo spoedig mogelijk bericht na het ontstaan van de behoefte aan dit advies en voordat deze kosten worden gemaakt. Als de aanvrager of verzoeker binnen 10 werkdagen na deze berichtgeving aan dijkgraaf en hoogheemraden schriftelijk mededeelt niet akkoord te kunnen gaan met de kosten, nodigen dijkgraaf en hoogheemraden aanvrager of verzoeker uit voor overleg hierover.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een aanslag. De aanslag bevat een dagtekening.

Artikel 7 Tijdstip en wijze van betaling

 • 1. De leges moeten binnen een maand na dagtekening van de aanslag zijn betaald en ontvangen.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, kan op basis van een schriftelijk verzoek dat binnen een termijn van vier weken wordt ingediend, worden toegestaan dat de leges in termijnen worden betaald. De termijnen worden door dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld. Verzoeker ontvangt hiervan bericht.

Artikel 8 Vrijstellingen

Er worden geen leges geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen van omgevingsvergunningen door of vanwege Delfland.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Teruggaaf

 • 1. Leges kunnen geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald in de volgende situaties:

  • a.

   De omgevingsvergunning door dijkgraaf en hoogheemraden wordt ingetrokken, of

  • b.

   De omgevingsvergunning door een rechtelijke instantie wordt vernietigd en deze vernietiging onherroepelijk is.

 • 2. Voor terugbetaling van leges als bedoeld in het eerste lid kan een aanvraag worden ingediend als bedoeld in artikel 132 van de Waterschapswet.

Artikel 11 Nadere regels door dijkgraaf en hoogheemraden

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen nadere regels geven over het heffen en het invorderen van de leges.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen artikel 4 van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang dat de verordening beschermt, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Legesverordening Delfland 2020’ wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen en verzoeken die vóór deze datum zijn ingediend.

 • 2. De Legesverordening Delfland 2024 treedt in werking op de dag volgend op die waarin de verordening in het Waterschapsblad bekend is gemaakt, doch niet eerder dan de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Delfland 2024’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van donderdag 28 september 2023.

De verenigde vergadering voornoemd,

de secretaris,

ir. P.C. Janssen

de voorzitter,

dr. P.H.W.M. Daverveldt

Bijlage 1: tarieventabel

Cate-gorie

Activiteit

Tarief (€)

1.

Wateractiviteiten - Lozingen in/op een oppervlaktewaterlichaam/zuiveringtechnisch werk (niet zijnde een lozing vanuit een openbaar vuilwaterriool op een zuiveringtechnisch werk)

1.1

Waterkwaliteit (lozen van water, stoffen en warmte/koude)

1.1.1

Klein

641

1.1.2

Gemiddeld

1.510

1.1.3

Groot

2.745

1.2

Waterkwantiteit (lozen van hoeveelheid water)

 

641

2.

Wateractiviteiten - Onttrekkingen

2.1

Ten aanzien van oppervlaktewater

 

641

2.2

Ten aanzien van grondwater

 

Tarief bij een te onttrekken en/ of infiltreren hoeveelheid per jaar:

2.2.1

Van 0 tot 50.000 m3

824

2.2.2

Van 50.000 tot 100.000 m3

1.601

2.2.3

Van 100.000 tot 150.000 m3

2.608

2.2.4

Van 150.000 tot 200.000 m3

3.340

2.2.5

Van 200.000 tot 500.000 m3

4.072

2.2.6

Van 500.000 tot 1.000.000m3

4.804

2.2.7

1.000.000m3 of meer

7.732

3

Beperkingengebiedactiviteiten m.b.t. waterstaatswerken

3.1

1 of 2 beperkingengebiedactiviteiten

3.1.1

Aanvraag voldoet aan de standaard van beoordeling/beleidsregels

641

3.1.2

Aanvraag behoeft aanvullende beoordeling

869

3.2

3 tot en met 5 beperkingengebiedactiviteiten

3.2.1

Aanvraag voldoet aan de standaard van beoordeling/beleidsregels

1.235

3.2.2

Aanvraag behoeft aanvullende beoordeling

1.693

3.3

6 tot en met 10 beperkingengebiedactiviteiten

3.3.1

Aanvraag voldoet aan de standaard van beoordeling/beleidsregels

2.379

3.3.2

Aanvraag behoeft aanvullende beoordeling

3.340

4

Activiteiten behorend tot een project 

4.1

Aanvragen tot 780 uur

4.1.1

Klein, op basis van geschatte tijdsbesteding:  43 - 104 uur

105-156 uur

6.725

11.941

4.1.2

Gemiddeld, op basis van geschatte tijdsbesteding:  157-312 uur

313-468 uur

21.457

35.731

4.1.3

Groot, op basis van geschatte tijdsbesteding:  469-624 uur

625-780 uur

50.005

64.279

4.2

Aanvragen vanaf 781 uur 

 

Bepaling van de hoogte van de legesheffing gebeurt op basis van een begroting van de door Delfland te besteden uren en kosten.

Begroting

5

Aansluiten openbaar vuilwaterriool of ander riool op zuiveringtechnisch werk

 

869

6

Overige activiteiten

6.1

Maatwerkvoorschrift

 

641

6.2

Treffen gelijkwaardige maatregel

 

641

6.3

Kosten in rekening gebracht bij Delfland door een ander bestuursorgaan (bij een meervoudige aanvraag)

 

Alle hiervoor bij Delfland in rekening gebrachte kosten worden 100% doorberekend aan de aanvrager.

100%

6.4

Enkelvoudige wijziging bestaande vergunning

 

366

6.5

Meervoudige wijziging bestaande vergunning

 

641

6.6

Externe advieskosten

 

Alle kosten worden 100% in rekening gebracht.

100%

6.7

Bij intrekking aanvraag/verzoek

6.7.1

Indien ingetrokken binnen 3 weken na indiening: geen leges verschuldigd

0%

6.7.2

Indien ingetrokken 3 tot 4 weken na indiening: 25% van tarief verschuldigd

25%

6.7.3

Indien ingetrokken 4 tot 5 weken na indiening: 50% van tarief verschuldigd

50%

6.7.4

Indien ingetrokken 5 tot 6 weken na indiening: 75% van tarief verschuldigd

75%

6.7.5

Indien ingetrokken 6 of meer weken na indiening: 100% van tarief verschuldigd

100%

6.8

Weigering omgevingsvergunning

 

Het volledige bedrag wordt inrekening gebracht

100%

6.9

Overige omgevingsvergunning

 

Niet vallend onder overige categorieën

641

6.10

Buiten behandeling laten aanvraag/verzoek

 

Geen leges verschuldigd

0%

Toelichting bij de Legesverordening Delfland 2024

Deze toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijze toelichting. Bij een mogelijke tegenstrijdigheid tussen deze toelichting en de verordening prevaleert de verordening.

Algemeen

Delfland kan leges heffen op grond van de artikelen 115 lid 1 b en c van de Waterschapswet en, na aanpassing van dit artikel, 13.1a van de Omgevingswet.

Leges zijn waterschapbelastingen. Door middel van het heffen van leges verhaalt Delfland de kosten van de publieke dienstverlening op degene die daar om vraagt.

Artikel 13 lid 1 a van de Omgevingswet (na aanpassing van dit artikel) en artikel 115 lid b en c, van de Waterschapswet bieden uitdrukkelijk de mogelijkheid om leges te heffen voor het behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen en verzoeken. Voor de meest voorkomende aanvragen en verzoeken wordt een tarief geheven afhankelijk van de aangevraagde activiteit en de verwachtte tijdsbesteding voor de inzet van Delfland, aan de hand van een indeling in categorieën.

Voor de complexere en grote aanvragen wordt een tarief op maat geheven via een begrotingsconstructie.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Definities

Voor de begripsbepalingen in de legesverordening wordt verwezen naar bijlage 1 van de Waterschapsverordening. In die bijlage staan begrippen die nodig zijn om de legesverordening te begrijpen.

Artikel 2 Aard van de belasting en het belastbare feit

Een individu of organisatie vraagt een publieke dienstverlening, namelijk het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag, waarbij het niet redelijk wordt geacht dit ten laste van de algemene middelen (geld opgebracht door alle belastingbetalers) te laten komen (vergelijkbaar met het aanvragen van een paspoort bij de gemeente). Daarom wordt voor deze publieke dienstverlening aan een individu of organisatie apart belasting geheven in de vorm van leges.

De verschuldigdheid van de leges ontstaat vanaf het in behandeling nemen van de aanvraag of het verzoek zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid met uitzondering van categorie 4 van de tarieventabel en niet pas met de afgifte van de omgevingsvergunning. Het moment waarop leges zijn verschuldigd voor de aanvraag zoals bedoeld in categorie 4 van de tarieventabel, wordt beschreven in artikel 4 lid 3.

Artikel 3 Belastingplichtige

Belastingplichtig is de aanvrager of verzoeker van de diensten, dan wel degene ten behoeve van wie deze diensten worden aangevraagd. In de praktijk zal in beginsel de aanslag aan de omgevingsvergunninghouder worden verzonden. Indien de aanvrager of verzoeker van de diensten een ander is dan de omgevingsvergunninghouder en deze expliciet in de aanvraag of het verzoek heeft aangegeven dat de aanslag moet worden verzonden aan hem, dan zal de aanslag worden verzonden aan de aanvrager of verzoeker.

Artikel 4 Heffingsmaatstaf en tarievenstructuur

Eerste lid

Deze verordening hanteert een heffingsmaatstaf en tarievenstructuur die zijn gebaseerd op de geschatte tijdsbesteding die nodig is voor het in behandeling nemen van specifieke aanvragen. Dit omvat onder andere aanvragen voor een omgevingsvergunning, maatwerkvoorschrift, het treffen van een gelijkwaardige maatregel of een verzoek tot wijziging van een bestaande omgevingsvergunning. Het indienen van verzoeken om kennelijke verschrijvingen of correcties van misslagen wordt niet beschouwd als een verzoek om inhoudelijke wijziging, en daarom zijn hier geen leges aan verbonden.

Tweede lid

De tarievenstructuur omvat verschillende categorieën van aanvragen en verzoeken, gebaseerd op de aard en de ingeschatte tijdsduur van de gevraagde werkzaamheden naar aanleiding van de ervaring van de vergunningverleners. Het gemiddeld aantal benodigde uren per (sub)categorie is vermenigvuldigd met een uurtarief uit de door de Verenigde Vergadering vastgestelde begroting van Delfland. Zo nodig wordt dit uurtarief geactualiseerd en opgenomen in de tarieventabel. Voor het jaar 2024 is het uurtarief 91,50 euro.

Voor elke categorie is daarmee een vast tarief of een tariefschaal vastgesteld. Op deze manier wordt een evenredige vergoeding berekend voor de verrichte diensten, waarbij de kosten in verhouding staan tot de benodigde inspanningen.

De categorieën zijn ingedeeld naar uit te voeren activiteiten zoals beschreven in de Waterschapsverordening.

Derde lid

Omdat de leges voor de omgevingsvergunningen en verzoeken bij een project bij de eerste aanvraag of het verzoek ten behoeve van dit project worden geheven, zijn de tarieven voor categorie 4 van de tarieventabel (projecten) alleen van toepassing bij de eerste aanvraag of het eerste verzoek en dus niet nogmaals bij de tweede of verdere aanvragen of verzoeken van hetzelfde project. Dit is alléén anders indien sprake is van externe advieskosten die niet reeds bekend waren bij het bepalen van de leges voor een project en/of die niet in de legesbegroting zijn opgenomen. Deze kosten voor extern advies zullen dus wel in de vorm van leges worden geheven bij een tweede of verdere aanvraag of verzoek in een project.

De periode waarbinnen de aanvrager opvolgende vergunningen kan aanvragen nadat er leges zijn betaald vallend onder een project zoals bedoeld in categorie 4 van de tarieventabel, is vijf jaar. Bij een verwachtte langere duur kunnen de totale gerelateerde activiteiten in deelprojecten worden bezien, met voor ieder deelproject een losse legescategorie.

Vierde lid

Het optellen van bedragen voor de verschillende categorieën is beperkt tot aan het laagste bedrag behorende bij categorie 4 van de tarieventabel (projecten).

Vijfde lid

Voor de behandeling van aanvragen en verzoeken die betrekking hebben op projecten met een tijdsbesteding van meer dan 780 uur worden de verschuldigde leges bepaald op basis van een begroting, deze is inclusief eventuele aanvullende kosten.

Een initiatiefnemer moet vooraf op de hoogte worden gesteld over de omvang van de legeskosten. Het tarief moet bovendien transparant zijn. Blijkens een uitspraak van de Hoge Raad (HR 22 juli 1985, nr. 22 780), na conclusie van A-G Moltmaker, BNB 1985/259 met noot van A.L.C. Simons, Belastingblad 1985, p. 493 met noot van PdB, betekent dit “dat de verordening niet (…) het bedrag van de belasting hoeft te vermelden, maar dat ook op andere wijze kan worden aangegeven tot welke belastingverplichtingen het belastbare feit leidt, mits daarbij op voldoende duidelijke wijze aan de belastingplichtige inzicht wordt gegeven in het beloop van het hem te heffen bedrag.”

Uit voornoemde uitspraak van de Hoge Raad volgt dat het tarief in de verordening niet hoeft te worden gefixeerd op één vast bedrag (maar het mag wel). Dit betekent dat met een begrotingsconstructie kan worden gewerkt. Deze constructie houdt in dat door het dijkgraaf en hoogheemraden een begroting wordt opgesteld voor de werkelijke kosten die Delfland maakt voor de aan een project verbonden omgevingsvergunningen en verzoeken. Deze kosten zullen als leges in rekening worden gebracht. De initiatiefnemer is dus bekend met de hoogte van de leges voordat hij beslist of hij zijn aanvraag of verzoek gestand doet.

Externe advieskosten kunnen in de legesbegroting ingevolge artikel 5, tweede lid, worden opgenomen als extra kosten. Dit laat evenwel onverlet dat indien ná een reeds opgestelde legesbegroting blijkt dat voor een bij het project horende aanvraag of verzoek externe advieskosten nodig zijn die niet zijn meegenomen in de legesbegroting deze externe advieskosten als leges in rekening worden gebracht.

Dijkgraaf en hoogheemraden stellen een begroting op voor de voorziene kosten die Delfland maakt in verband met het behandelen van aanvragen en verzoeken die aan een project zijn gekoppeld. Deze kosten worden medegedeeld aan de aanvrager of verzoeker en als leges in rekening gebracht tenzij de aanvraag of het verzoek binnen 10 werkdagen na berichtgeving over de leges wordt ingetrokken. Op die manier is de initiatiefnemer op de hoogte van de legeskosten voordat hij besluit zijn aanvraag of verzoek voort te zetten.

Artikel 5 Berichtgeving leges

Eerste, tweede en derde lid

Voor alle categorieën van de tarieventabel behorend bij de legesverordening, krijgt de aanvrager of verzoeker binnen 2 weken bericht over de op de aanvraag of het verzoek van toepassing zijnde categorieën en bijbehorende leges. Wanneer de aanvrager of verzoeker de leges te hoog vindt, kan de aanvraag of het verzoek binnen een termijn van 10 werkdagen ingetrokken worden (dit kan schriftelijk of per email) en worden de leges niet in rekening gebracht. Als de aanvrager of verzoeker niet tijdig reageert op de aan hem overgelegde berichtgeving, is hij leges verschuldigd. Deze situatie is specifiek afwijkend van categorie 6.7 (over intrekken van een vraag of verzoek om overige redenen) in de tarieventabel.

Vierde en vijfde lid

Wanneer externe advieskosten of kosten bij Delfland in rekening gebracht door een ander bestuursorgaan (respectievelijk categorie 6.3 en 6.6 in de tarieventabel) ontstaan na de in lid 1 genoemde twee weken worden de kosten hiervan zo spoedig mogelijk aan de aanvrager of verzoeker gecommuniceerd. Onder extern advies wordt verstaan: specialistisch (veelal technisch) advies dat voor Delfland noodzakelijk is voor het kunnen afgeven van een omgevingsvergunning, zoals een second opinion, extra onderzoek, of de aanschaf van (meet) instrumenten. Deze kosten verschillen per geval. Wanneer de aanvrager of verzoeker het niet eens is met de kosten voor extern advies kan hierover overleg plaatsvinden tussen Delfland en aanvrager of verzoeker. Dit is niet mogelijk wanneer de aanvrager of verzoeker het niet eens is met de doorberekende kosten van een ander bestuursorgaan omdat Delfland op deze kosten geen invloed heeft.

Artikel 6 Wijze van heffing

Op grond van artikel 125 van de Waterschapswet kunnen de leges worden geheven ‘bij wege van aanslag, bij wege van voldoening op aangifte of op andere wijze’. In dit artikel is gekozen om de leges door middel van een aanslag te heffen. De aanslag bevat een dagtekening. De dagtekening is onder meer van belang voor de termijn van zes weken, waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen de verschuldigdheid van de leges en voor de start van de betalingstermijn.

De aanslag wordt uitgebracht door de heffingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep (hierna: RBG). De RBG is daarvoor afhankelijk van de gegevens die aan hem worden verstrekt door dijkgraaf en hoogheemraden.

Artikel 7 Tijdstip en wijze van betaling

Op grond van artikel 139 van de Waterschapswet kan in een belastingverordening zoals deze legesverordening worden afgeweken van de betalingstermijnen uit artikel 9 van de Invorderingswet. In dit artikel is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en wordt de betalingstermijn voor de leges vastgesteld op één maand na dagtekening van de aanslag. Er kan worden verzocht om betaling in termijnen.

Artikel 8 Vrijstellingen

In dit artikel worden de vrijstellingen van de legesheffing geregeld. Er worden geen leges in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van een aanvraag of verzoek als de activiteit door Delfland zelf of in opdracht van Delfland wordt verricht. Hiervan is overigens geen sprake indien in het kader van handhaving een omgevingsvergunning wordt aangevraagd om illegale werken te legaliseren. In dat geval is deze vrijstelling niet van toepassing.

Artikel 9 Kwijtschelding

Wanneer voor een activiteit een aanvraag of verzoek wordt gedaan, zijn de leges onderdeel van de kosten voor deze activiteit. Er bestaat derhalve geen grond voor kwijtschelding.

Artikel 10 Teruggaaf

Er worden leges geheven op grond van het in behandeling nemen van een aanvraag of verzoek. Teruggaaf is derhalve een kwestie van coulance.

Artikel 11 Nadere regels door dijkgraaf en hoogheemraden

Er zijn bij de invoering van deze verordening geen nadere regels vastgesteld door dijkgraaf en hoogheemraden.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Een hardheidsclausule onderscheidt zich van ontheffings- en vrijstellingsbepalingen, doordat vooraf niet (precies) te voorzien is of afwijking nodig zal zijn en zo ja, om welke gevallen of groepen gevallen het bij de toepassing zal kunnen gaan. Het moet dus gaan om onvoorzienbare en in ieder geval zeer uitzonderlijke gevallen.

Artikel 13 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel bevat onder andere het tijdstip van ingang van de heffing en de datum van inwerkingtreding en bekendmaking van de verordening. Tevens bevat dit artikel de citeertitel.

Ook bevat het artikel een overgangsbepaling. De Legesverordening Delfland 2020 blijft van toepassing op aanvragen voor het verlenen van omgevingsvergunningen of verzoeken om inhoudelijke wijzigingen van bestaande omgevingsvergunningen die zijn ingediend vóór 1 januari 2024.

Toelichting op Bijlage 1: tarieventabel

1. Wateractiviteiten – Lozingen in/op een oppervlaktewaterlichaam/ zuiveringtechnisch werk

1.1 Waterkwaliteit (lozen van water stoffen, warmte/koude)

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit (inclusief die geënt op het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)) op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk als daarbij water, stoffen of warmte/koude worden geloosd.

1.2 Waterkwantiteit (lozen van water)

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam waarbij (een hoeveelheid) water wordt geloosd.

2 Onttrekkingsactiviteiten

2.1 Ten aanzien van oppervlaktewater

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam.

2.2 Ten aanzien van grondwater

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken van grondwater (met of zonder infiltratie). Naarmate de hoeveelheid onttrokken water in m³ toeneemt, heeft dit doorgaans een grotere impact op een uitgestrekter gebied en worden meer diverse objecten beïnvloed. Dit resulteert in een toename van de complexiteit en vereist daardoor een groter aantal uren om de effecten grondig te kunnen beoordelen.

3. Beperkingengebiedactiviteiten m.b.t. waterstaatswerken

Deze categorie betreft het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Waterschapsverordening. Let op: Hieronder vallen ook beperkingengebiedactiviteiten omtrent een afwijkend waterpeil, zie artikel 4.1-b van de Waterschapsverordening van Delfland.

4. Activiteiten behorend tot een project

Bij een project is sprake van het indienen van meer dan één aanvraag of verzoek, bestaande uit onlosmakelijke activiteiten (één handeling die in meer dan een categorie vergunningplichtige activiteiten valt) of uit meerdere samenhangende activiteiten. In het geval van onlosmakelijke activiteiten moeten deze als 1 project gezien worden en als zodanig op basis van de tarieventabel aan één subcategorie van legescategorie 4 worden gekoppeld op basis van de verwachtte ureninzet voor het project. Er kunnen wel tijdens de looptijd van het project meerdere vergunningen ingediend worden voor de onlosmakelijke activiteiten, hiervoor wordt altijd enkel het tarief van het ene project in rekening gebracht (wat in rekening wordt gebracht op het moment van indienen van de eerste aanvraag of verzoek), behalve wanneer de termijn van vijf jaar zoals genoemd in artikel 4 lid 3 wordt overschreden.

In het geval van samenhangende activiteiten mogen de activiteiten verdeeld worden over meerdere deelprojecten, waarbij elk deelproject wederom op basis van de tarieventabel aan één subcategorie van legescategorie 4 wordt gekoppeld.

Er zijn 7 subcategorieën voor aanvragen in de vorm van een project.

 • Klein project: Kleine impact binnen één of enkele beperkingengebieden, weinig complex en niet of nauwelijks bestuurlijk relevant, enkele overleggen noodzakelijk, geen aanvullend onderzoek nodig, enkele disciplines vanuit waterschap geven advies.

  • o

   Tijdsbesteding 43 tot 104 uur

  • o

   Tijdsbesteding 105 tot 156 uur

 • Gemiddeld project: Gemiddelde impact binnen meerdere beperkingengebieden, gemiddeld complex en bestuurlijk relevant, meerdere en structurele overleggen noodzakelijk, aanvullende onderzoek of berekeningen nodig, meerdere disciplines vanuit het waterschap aangesloten.

  • o

   Tijdsbesteding tot van 157 tot en 312 uur

  • o

   Tijdsbesteding 313 tot 468 uur

 • Groot project: Grote impact binnen veel beperkingengebieden, complex en bestuurlijke afstemming nodig, veel overleguren noodzakelijk, meerdere disciplines vanuit het waterschap structureel en voor langere termijn aangesloten, aanvullende onderzoek of berekeningen nodig.

  • o

   Tijdsbesteding van 469 tot 624 uur

  • o

   Tijdsbesteding 625 tot 780 uur

 • Vanaf 780 uur worden de leges voor een project bepaald op basis van een legesbegroting van de door Delfland te maken kosten. De randvoorwaarden voor het opleggen van de leges middels een begroting worden toegelicht in artikel 4 lid 3 en lid 5.

5. Aansluiten openbaar vuilwaterriool of ander riool op zuiveringtechnisch werk

Deze categorie betreft een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aansluiten van een openbaar vuilwaterriool of een ander riool op een zuiveringtechnisch werk als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Waterschapsverordening.

6. Overige activiteiten

6.1 Maatwerkvoorschrift

Met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag in individuele gevallen afwijken van algemene regels voor activiteiten uit de Waterschapsverordening of het Besluit activiteiten leefomgeving. Het betreft maatwerkvoorschriften die losstaan van een vergunningsaanvraag en aangevraagd worden als losse activiteit door de aanvrager. Wanneer binnen een vergunningsaanvraag maatwerkvoorschriften op worden gesteld op initiatief van de behandelaar van de vergunning valt dit niet onder deze categorie.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een maatwerkvoorschrift, wordt leges geheven. Het heffen van leges voor maatwerkvoorschriften is nieuwe in deze verordening, hiervoor wordt voorlopig het basis-urentarief van gemiddeld 7 uur gehanteerd.

6.2 Treffen gelijkwaardige maatregel

Indien een algemene maatregel is voorgeschreven bestaat de mogelijkheid om, op aanvraag, toestemming te verlenen voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel, in plaats van de voorgeschreven maatregel. Dit houdt in dat een alternatieve techniek of maatregel mag worden toegepast, op voorwaarde dat deze hetzelfde effect heeft. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel, wordt leges geheven.

Dit is een nieuwe taak voor Delfland, die van kracht wordt bij de Omgevingswet en waarvoor voorlopig het basis-urentarief van gemiddeld 7 uur is gehanteerd.

6.3 Kosten in rekening gebracht bij Delfland door een ander bestuursorgaan (bij een meervoudige aanvraag)

Betreft een meervoudige aanvraag voor een omgevingsvergunning bij Delfland, waarbij ook de instemming van een tweede bestuursorgaan nodig is vanwege de betrokken belangen van dat bestuursorgaan bij de aanvraag. Het bestuursorgaan dat instemmend advies verleent, maakt kosten in verband met dit advies. Zij kan deze kosten echter niet rechtstreeks aan de aanvrager in rekening brengen. Indien een bestuursorgaan kosten in rekening brengt bij Delfland, worden deze kosten doorberekend aan de aanvrager (bovenop de leges voor de behandeling van de aanvraag of het verzoek door Delfland).

Wanneer een ander bestuursorgaan aan Delfland advies of instemming vraagt bij hun behandeling van een aanvraag brengt Delfland hen geen kosten in rekening.

6.4 Enkelvoudige wijziging bestaande vergunning

Verzoek tot wijziging van een bestaande vergunning, dit betreft een enkelvoudige wijziging die minder dan 4 uur werk vereist. Het betreft een simpele wijziging die weinig tijd in beslag neemt.

6.5 Meervoudige wijziging bestaande vergunning

Verzoek tot wijziging van een bestaande vergunning, dit betreft meer dan één wijziging die meer dan 4 uur werk vereisen.

6.6 Externe advieskosten

Betreft het doorberekenen aan een aanvrager of verzoeker van noodzakelijke externe advieskosten. De kostenopgave zal vooraf aan de aanvrager of verzoeker worden voorgelegd.

De externe advieskosten worden boven op de verschuldigde leges van de aangevraagde activiteiten in rekening gebracht.

6.7 Bij intrekking aanvraag/verzoek

Als een aanvraag of verzoek geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken, worden de kosten verminderd met de ingetrokken onderdelen. Vermindering van legeskosten vindt plaats met een vast percentage op basis van het aantal verstreken weken.

Omdat het aantal verstreken weken na indiening van de aanvraag of het verzoek sterk verband houdt met de hoeveelheid werk die is verricht aan de aanvraag of het verzoek, wordt het legesbedrag verlaagd met een vastgesteld percentage op grond van het aantal verstreken weken.

6.8 Weigering omgevingsvergunning

In het geval dat Delfland een omgevingsvergunning weigert, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

6.9 Overige omgevingsvergunning

Deze categorie omvat een vangnetbepaling. De Omgevingswet vormt de basis van de structuur in de tarieventabel. Deze wet is nog niet in werking getreden, daarmee ontbreekt ervaring in het uitvoeren van deze wet. Daartoe omvat deze categorie een vangnet.

6.10 Buiten behandeling laten aanvraag/verzoek

Als een aanvraag of verzoek niet voldoet aan de indieningsvereisten en het verzoek om aanvullende informatie niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, wordt de aanvraag of het verzoek buiten behandeling gesteld. Er worden dan geen leges in rekening gebracht, omdat er geen inhoudelijke toetsing heeft plaatsgevonden.