Gemeente Voorst - Delegatiebesluit vaststellen delen van het omgevingsplan

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Gemeente Voorst - Delegatiebesluit vaststellen delen van het omgevingsplan

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

overwegende:

dat de Omgevingswet naar verwachting in werking zal treden;

dat de Omgevingswet geen overgangsrecht bevat waarmee bestaande wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten in bestemmingsplannen kunnen worden toegepast na invoering van deze wet;

dat behoud van de wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten gewenst is voor slagvaardige besluitvorming in plannen die in eerdere stadia met de samenleving zijn besproken dan wel aan de samenleving zijn voorgelegd;

dat een delegatiebesluit de wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten op gelijkwaardige wijze kan vervangen;

dat een delegatiebesluit slagvaardige besluitvorming mogelijk maakt voor wat betreft beleidsneutrale, technische en ondergeschikte aanpassingen van het omgevingsplan;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022 met kenmerk 155563.

gelet op artikel 2.8 van de Omgevingswet, waarin is bepaald dat de gemeenteraad de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan kan delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

B E S L U I T:

 • 1.

  de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan, te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders, voor zover:

 • a.

  die delen van het omgevingsplan die krachtens het overgangsrecht als omgevingsplan gelden en betrekking hebben op de delen van bestemmingsplannen en beheersverordeningen die een wijzigingsbevoegdheid en/of een uitwerkingsplicht (ex artikel 3.6, eerste lid, onder a respectievelijk b, van de Wet ruimtelijke ordening) bevatten, met inachtneming van hieraan gestelde voorwaarden;

 • b.

  het betreft het in overeenstemming brengen van het omgevingsplan met een omgevingsvergunning voor een voortdurende buitenplanse omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 4.17 van de Omgevingswet;

 • c.

  het betreft het beleidsneutraal overzetten van regels bij of krachtens het Invoeringsbesluit Omgevingswet (de "bruidsschat") naar het omgevingsplan;

 • d.

  het betreft juridisch-technische en redactionele aanpassingen en correcties van omissies van het omgevingsplan, voor zover geen of geringe invloed op de fysieke leefomgeving;

 • 2.

  dat een afschrift van de door het college van burgemeester en wethouders genomen besluiten, zoals genoemd onder 1, ter kennis worden gebracht van de gemeenteraad;

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag van inwerkingtreding van de Omgevingswet;

 • 4.

  dat dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit vaststellen delen van het omgevingsplan.

Ondertekening

Twello, 3 juli 2023

de raad

Dini Vriezekolk, griffier

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester