Regeling vervalt per 31-12-2025

Vaststelling Subsidieregeling zonnepanelen op parkeerterreinen

Geldend van 02-10-2023 t/m 30-12-2025

Intitulé

Vaststelling Subsidieregeling zonnepanelen op parkeerterreinen

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023;

overwegende dat:

 • de realisatie van zonnepanelen op parkeerterreinen gewenst is vanuit het oogpunt van de energietransitie en meervoudig ruimtegebruik;

 • de realisatie van zonnepanelen op parkeerterreinen voornamelijk achterwege blijft vanwege een onrendabele top.

BESLUITEN:

de Subsidieregeling zonnepanelen op parkeerterreinen vast te stellen;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023;

constructie: een bouwwerk dat bestaat uit meerdere onderdelen die vast of demontabel met elkaar verbonden zijn;

de-minimisverordening: verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, (PbEU 2013, L352/1);

kWp: het aantal kilowatt dat een paneel produceert als het maximaal rendeert;

parkeerterrein: een niet tot de weg behorend openbaar of privéterrein bestemd tot het tijdelijk parkeren van voertuigen;

overkapping: elke constructie van enige omvang die hetzij direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

versterken van een draagconstructie: het treffen van bouwtechnische maatregelen die de draagkracht van een overkapping boven parkeerplaatsen van het parkeerterrein (inclusief fundering) verhogen, anders dan door het uitsluitend verwijderen van aanwezige bouwstoffen of toegepaste materialen;

zonne-energieleverend parkeerterrein: een parkeerterrein waar, met behulp van een draagconstructie, zonne-energie wordt opgewekt boven op een overkapping van parkeerplaatsen.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het versnellen van de energietransitie en het stimuleren van meervoudig ruimtegebruik door de productie van zonne-energie boven op een overkapping van parkeerplaatsen op parkeerterreinen in Drenthe.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten, mits die bijdragen aan het realiseren van een zonne-energieleverend parkeerterrein met een te installeren vermogen van minimaal 50 kWp;

het realiseren van een draagconstructie voor zonnepanelen;

het vervangen of versterken van een draagconstructie voor nieuw te plaatsen zonnepanelen.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

  • a.

   publieke rechtspersonen;

  • b.

   private rechtspersonen;

  • c.

   ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, met name eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of maatschappen.

 • 2.

  Subsidie wordt niet verstrekt aan natuurlijke personen.

Artikel 5 Aanvraagvereisten

In aanvulling op artikel 8 van de Asv verschaft de aanvrager de volgende gegevens bij de aanvraag om subsidie:

 • a.

  een kadastrale aanduiding van de locatie waar het parkeerterrein zich bevindt;

 • b.

  een constructieberekening door een gecertificeerd constructeur waaruit blijkt wat het oppervlak van de betreffende overkapping is en dat de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, noodzakelijk zijn voor de plaatsing van zonnepanelen boven op de overkapping;

 • c.

  een offerte voor het versterken van een draagconstructie en voor de zonnepaneleninstallatie waaruit blijkt dat de zonnepaneleninstallatie en de zonnepanelen boven op de overkapping zullen worden geplaatst;

 • d.

  een businesscase of ander document met vergelijkbare bewijskracht waarmee de (economische en juridische) haalbaarheid van de zonnepaneleninstallatie inclusief de draagconstructie voor nieuw te plaatsen zonnepanelen kan worden aangetoond. Dit document biedt tevens inzicht in de wijze waarop de eventuele overbelasting van het elektriciteitsnetwerk (netcongestie) wordt aangepakt of voorkomen;

 • e.

  ontwerpschetsen van het zonne-energieleverende parkeerterrein;

 • f.

  inzicht in het te installeren vermogen aan zonnepanelen en de geschatte jaarlijkse kWp dat met het zonne-energieleverende parkeerterrein wordt gerealiseerd;

 • g.

  een getekende instemmingsverklaring van de eigenaar van het parkeerterrein indien de aanvrager niet de eigenaar is van het parkeerterrein;

 • h.

  een positieve beoordeling van de gemeente op een principeverzoek voor het realiseren van het zonne-energieleverend parkeerterrein indien de aanvrager geen gemeente is.;

 • i.

  een de-minimisverklaring.

Artikel 6 Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 9, derde lid, van de Asv kan een aanvraag om een subsidie worden ingediend met ingang van 2 oktober 2023 tot en met 15 november 2025.

Artikel 7 Bevoorschotting en betaling

Als een subsidie wordt verleend, wordt een voorschot van 80% van het verleende bedrag ambtshalve verstrekt en betaald.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten noodzakelijk bijdragen aan het realiseren van een zonne-energieleverend parkeerterrein in Drenthe.

 • 2.

  De kosten die direct samenhangen met de uitvoering van de activiteiten als bedoeld in artikel 3 komen voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van:

  • a.

   gebruikelijke beheer en onderhoud van het zonne-energieleverende parkeerterrein;

  • b.

   installatie en (onderdelen van de) zonnepanelen;

  • c.

   (de benodigde) aansluiting op het elektriciteitsnetwerk;

  • d.

   laadpalen of de installatie daarvan;

  • e.

   beveiligingsmaatregelen;

  • f.

   hekwerk om de parkeerlocatie;

  • g.

   leges.

Artikel 9 Hoogte van het subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 50.000,--.

Artikel 10 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Het bedrag dat beschikbaar is voor de te verstrekken subsidies, wordt over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan.

 • 2.

  Op de dag dat verlening van subsidie voor gelijktijdig binnengekomen subsidieaanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de subsidie verdeeld op basis van het tijdstip van ontvangst van de aanvraag en bij gelijk moment van ontvangst, op basis van loting.

Artikel 11 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 14 van de Asv weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie als:

 • a.

  de uitvoering van de activiteit is gestart voor het indienen van de subsidieaanvraag;

 • b.

  aan de aanvrager eerder subsidie is verleend op grond van deze regeling, tenzij de eerder verleende subsidie betrekking had op activiteiten op een andere locatie van de aanvrager;

 • c.

  de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd in strijd is met provinciaal ruimtelijk beleid;

 • d.

  een vergunning niet verleend is voor het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • e.

  het te installeren vermogen van het beoogde zonne-energieleverende parkeerterrein minder is dan 50 kWp.

Artikel 12 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvraag te voldoen aan de volgende criteria:

 • a.

  de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, zijn noodzakelijk voor het realiseren van een zonne-energieleverend parkeerterrein;

 • b.

  de kosten, als bedoeld in artikel 8, leden 1 en 2, dragen aantoonbaar bij aan het realiseren van een zonne-energieleverend parkeerterrein.

Artikel 13 Standaardverplichtingen

 • 1.

  In aanvulling op de artikelen 16 tot en met 20 van de Asv worden de volgende verplichtingen ook aan de subsidieontvanger opgelegd:

  • a.

   de activiteiten, bedoeld in artikel 3, worden binnen twee jaar na datum van subsidieverlening gerealiseerd;

  • b.

   er is sprake van een werkende zonnepaneleninstallatie en zonnepanelen na realisatie van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten kunnen, na een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de subsidieontvanger, van bovengenoemde verplichtingen afwijken voor zover toepassing naar hun oordeel leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Verlening en vaststelling

 • 1.

  In afwijking van artikel 21 van de Asv, wordt de subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 3 vastgesteld op het verleende bedrag, indien de activiteiten hebben plaatsgevonden en de subsidieontvanger heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling bevat een activiteitenverslag met in ieder geval:

  • a.

   inzicht in het aantal gerealiseerde panelen en het geïnstalleerde vermogen;

  • b.

   een foto-impressie van het gerealiseerde project.

Artikel 15 Staatssteun

Subsidie wordt slechts verleend onder toepassing van de de-minimisverordening.

Artikel 16 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 17 Overgangsrecht

Deze regeling blijft van toepassing op subsidies die verstrekt zijn op grond van deze regeling en op volledige aanvragen die zijn ingediend voor de datum van het vervallen van deze regeling.

Artikel 18 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van 2 oktober 2023 en vervalt met ingang van 31 december 2025.

Artikel 19 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling zonnepanelen op parkeerterreinen.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 26 september 2023

Kenmerk 4.3/2023001359

Uitgegeven: 2 oktober 2023

Ondertekening