Nadere regel subsidie Sportakkoord II gemeente Utrecht

Geldend van 22-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-09-2023

Intitulé

Nadere regel subsidie Sportakkoord II gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

Overwegende dat:

 • gelet op het Utrechts Sportakkoord II;

 • gelet op de Sportnota 2017 – 2023 ‘Utrecht sportief en gezond’;

 • gelet op de Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026;

 • gelet op de vigerende Jeugdbeleid (op het moment van vaststelling: kader- en uitvoeringsagenda’s Zorg voor Jeugd);

 • gelet op de Visie versterken sociale basis 2018;

 • gelet op de Utrechtse Sportagenda;

 • en gelet op de Utrechtse Antidiscriminatie-agenda.

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie Sportakkoord II gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Aangepast sporten: sport- en beweegactiviteiten voor bewoners met een beperking.

 • b.

  Activiteitenoverzicht: overzicht van activiteiten waarmee sportaanbieders in aanmerking kunnen komen voor een subsidie.

 • c.

  Beperking: een (langdurige) psychische stoornis, een stoornis in verstandelijke, zintuigelijke (auditief/visueel) en/of motorische functies, een autismespectrumstoornis, of een chronische aandoening die het algemeen dagelijks functioneren belemmert.

 • d.

  Buurtsportcoach: fungeert als bruggenbouwer en verbinder tussen sport en zorg en/of welzijn, om bewoners met een afstand tot sporten en bewegen te bereiken. Een buurtsportcoach is een betaalde sportprofessional die sport- en beweegactiviteiten uitvoert en/of coördineert en zorgt voor toeleiding naar bestaand sport- en beweegaanbod. De buurtsportcoach gaat uit van hetgeen bewoners aangeven nodig te hebben om te kunnen sporten en bewegen, en doet daarbij wat nodig is om de brug te slaan tussen verschillende sectoren en het sport- en beweegaanbod beter aan te laten sluiten op de vraag van bewoners. De inzet van de buurtsportcoach draagt bij aan vernieuwende sportactiviteiten of de inzet is een voortzetting van een aantoonbaar succesvolle eerdere periode buurtsportcoach.

 • e.

  Fulltime eenheid (fte): in deze nadere regel wordt onder één fte een volledige werkweek van 36 uur verstaan.

 • f.

  Kerngroep: hierin zitten de leden van de kerngroep Sportakkoord II. Zij hebben een belangrijke rol in het verbinden van partijen die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de drie ambities en zij ondersteunen bij het (gezamenlijk) opzetten van activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

 • g.

  Sportaanbieder: alle rechtsvormen waarin samen wordt gesport, zoals Utrechtse sportverenigingen kleine zelfstandige aanbieders en commerciële organisaties.

 • h.

  Support: een activiteit waarmee een bijdrage wordt geleverd aan één of meerdere ambities uit het Utrechts Sportakkoord II.

Artikel 2 Doel

Utrecht wil een sociale, vitale stad zijn waar inwoners betrokken zijn, prettig samenleven en waar iedere bewoner – van jong tot oud – kan meedoen en de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Dit geldt ook voor de sport- en beweegsector. Het Utrechts Sportakkoord II richt zich op de doelstelling dat iedereen in Utrecht met plezier kan sporten en bewegen en talenten kan ontwikkelen op zijn/haar niveau. Dit gebeurt in een sociaal veilige sportomgeving bij vitale sportaanbieders.

Hiertoe onderscheiden we in deze nadere regel vier onderdelen: activiteiten van sportaanbieders (Support voor sportaanbieders) en van een samenwerking van minimaal twee partijen (Support samenwerking), inzet van een buurtsportcoach (Support buurtsportcoach) en ten slotte sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking (Support aangepast sporten).

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De eisen aan de aanvrager zijn per aan te vragen onderdeel verschillend.

 • a.

  Support voor sportaanbieders

 • Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid en door natuurlijke personen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • De aanvrager dient minimaal 20 weken per jaar sport- en beweegactiviteiten aan te bieden. Bij de sport- en beweegactiviteiten is sprake van een open inschrijving, wordt een deelnemersbijdrage gevraagd en vindt deelname niet plaats op medische indicatie.

 • b.

  Support samenwerking

 • Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid en door natuurlijke personen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bij de sport- en beweegactiviteiten wordt een deelnemersbijdrage gevraagd.

 • c.

  Support buurtsportcoach

 • Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.

 • d.

  Support aangepast sporten

 • Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid en door natuurlijke personen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • De aanvrager dient minimaal 20 weken per jaar sport- en beweegactiviteiten aan te bieden. Bij de sport- en beweegactiviteiten is sprake van een open inschrijving, wordt een deelnemersbijdrage gevraagd en vindt deelname niet plaats op medische indicatie.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks de subsidieplafonds vast door middel van de subsidiestaat. Niet uitgeputte middelen van het subsidieplafond Support aangepast sporten vloeien naar rato over naar de subsidieplafonds van Support voor sportaanbieders en Support samenwerking.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Support voor sportaanbieders:

 • Activiteiten van sportaanbieders die aansluiten bij het Utrechts Sportakkoord II, zoals benoemd in het activiteitenoverzicht (bijlage 1).

 • b.

  Support samenwerking:

 • Activiteiten die aansluiten bij het Utrechts Sportakkoord II en worden uitgevoerd door een samenwerking van minimaal twee partijen.

 • Niet subsidiabel zijn:

  • Kosten voor aanpassingen aan de accommodatie.

  • Activiteiten die in aanmerkingen komen voor subsidie op basis van de Nadere regel subsidie sportevenementen gemeente Utrecht.

 • c.

  Support buurtsportcoach:

 • Een bijdrage in de loonkosten voor de aanstelling van een buurtsportcoach.

 • d.

  Support aangepast sporten:

 • Een bijdrage in de meerkosten die gemaakt worden bij het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten in de gemeente Utrecht voor mensen met een beperking.

 • De volgende kostensoorten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Kosten voor trainers en vrijwilligers die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen;

  • Kosten voor scholing van trainers en vrijwilligers die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen;

  • Kosten die gemaakt worden voor de huur van een aangepaste accommodatie;

  • Vervoerskosten die noodzakelijk zijn voor vervoer naar uitwedstrijden;

  • Kosten voor noodzakelijke materialen voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen.

 • Niet subsidiabel zijn:

  • Kosten die een sport- en beweegaanbieder zonder aangepast sportaanbod ook heeft;

  • Kosten voor aanpassingen aan de accommodatie;

  • Individuele kosten die inwoners met een beperking maken voor het sporten en bewegen.

 • Uitsluitend aantoonbare, onderbouwde meerkosten die redelijkerwijs nodig zijn voor het aanbieden van de sport- en beweegactiviteiten komen in aanmerking voor subsidie.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden per onderdeel de volgende eisen:

 • a.

  De aanvraag van de subsidie wordt als volgt ingediend: de aanvragers dienen hun aanvraag in met e-herkenning via www.utrecht.nl/subsidiesportakkoord.

 • b.

  De subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

1. Support voor sportaanbieders

De aanvraag bestaat uit:

 • a.

  Het digitale aanvraagformulier waarin is aangegeven voor welke activiteit(en) subsidie wordt aangevraagd.

 • b.

  Een activiteitenplan van maximaal één A4 met een toelichting op de activiteit(en).

 • c.

  Een aanvrager kan voor eenzelfde activiteit uit het activiteitenoverzicht (bijlage 1) één keer subsidie aanvragen gedurende de looptijd van het Utrechts Sportakkoord II.

2. Support samenwerking

 • De aanvraag bestaat uit:

 • a.

  Een activiteitenplan, waarin tenminste een beschrijving is opgenomen van:

 • de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt;

 • de doelen die u met de activiteiten wilt behalen en de beoogde resultaten;

 • de wijze waarop de activiteiten aansluiten bij het Utrechts Sportakkoord II;

 • de samenwerkingspartners en de bijdrage die zij leveren;

 • de samenwerking met andere partijen;

 • de manier waarop de activiteiten worden voortgezet na afloop van de subsidieperiode.

 • b.

  Een sluitende begroting met daarin inzichtelijk de hoogte en opbouw van cofinanciering en indien aan de orde de deelnemersbijdrage.

 • c.

  Een oordeel van het lid van de kerngroep van de betreffende ambitie waarbij de activiteiten aansluiten. Indien een aanvraag aansluit bij meerdere ambities uit het Utrechts Sportakkoord II is het oordeel bijgevoegd van het lid van de kerngroep van de ambitie waarmee de aanvraag de meeste raakvlakken heeft.

 • d.

  Een aanvrager komt één keer per twee jaar in aanmerking voor subsidie vanaf het moment van de subsidieaanvraag.

3. Support buurtsportcoach

 • De aanvraag wordt ingediend door de organisatie bij wie de buurtsportcoach in dienst wordt genomen en bestaat uit:

 • a.

  Een activiteitenplan, waarin tenminste een beschrijving is opgenomen van:

 • de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt;

 • de vraag/behoefte van de doelgroep en waarom de activiteiten hierop aansluiten;

 • de doelen die u met de activiteiten wilt behalen en de beoogde resultaten;

 • de wijze waarop wordt getracht de deelnemers in beweging te houden na afloop van de activiteiten;

 • de samenhang met bestaand sport- en beweegaanbod en waarom de activiteiten hierop van toegevoegde waarde zijn;

 • de samenwerking met andere partijen;

 • het aantal fte waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • b.

  Een sluitende begroting met daarin inzichtelijk de cofinanciering.

4. Support aangepast sporten

De aanvraag bestaat uit:

 • a.

  Een overzicht van de meerkosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • b.

  Een aanvrager kan één keer subsidie aanvragen per kalenderjaar.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvragen kunnen worden ingediend met e-herkenning via www.utrecht.nl/subsidiesportakkoord bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

 • 2.

  Indieningstermijn

 • De indieningstermijn verschilt per aan te vragen onderdeel:

  • a.

   Support voor sportaanbieders

 • Aanvragen dienen 4 weken vóór aanvang van de activiteit te zijn ingediend.

  • b.

   Support samenwerking

 • De procedure kent drie subsidierondes per jaar: 15 februari, 15 juni en 15 oktober.

  • c.

   Support buurtsportcoach

 • Aanvragen dienen uiterlijk 15 oktober te zijn ingediend in het jaar voorafgaand aan het jaar/de jaren waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

  • d.

   Support aangepast sporten

  • e.

   Aanvragen dienen uiterlijk 15 oktober te zijn ingediend in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  Uitsluitend tijdig en volledig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie verschilt per aan te vragen onderdeel.

 • a.

  Support voor sportaanbieders

 • De subsidie bedraagt maximaal €750,- per aanvrager per kalenderjaar tot en met 31 december

 • 2023 en €850,- per aanvrager per kalenderjaar vanaf 1 januari 2024. Omnisportaanbieders kunnen één keer subsidie aanvragen gedurende de looptijd van het Sportakkoord II voor eenzelfde activiteit voor maximaal drie verschillende vormen van sport.

 • b.

  Support samenwerking

 • Maximaal 60% van de kosten van de samenwerking wordt gesubsidieerd uit gemeentelijke middelen. Het is niet mogelijk de overige 40% uit gemeentelijke subsidies te financieren. De subsidie bedraagt maximaal €25.000,- per aanvrager.

 • c.

  Support buurtsportcoach

 • De subsidie bedraagt maximaal 40% van de loonkosten per fte per jaar.

 • d.

  Support aangepast sporten

 • De maximaal aan te vragen subsidie bedraagt €3.500,- per aanvrager per jaar. Omnisportaanbieders kunnen één keer subsidie aanvragen per kalenderjaar voor maximaal drie verschillende vormen van sport.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De beoordeling van de aanvragen verschilt per aan te vragen onderdeel. Bij de inhoudelijke beoordeling van de subsidieaanvraag wordt naar een aantal aspecten gekeken:

 • a.

  Support voor sportaanbieders

 • De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de tijdige en volledige aanvraag. Indien in het activiteitenoverzicht is gekozen voor de optie: “anders, namelijk” worden de volgende criteria gehanteerd:

  • De mate waarin de activiteit aansluit bij het Utrechts Sportakkoord II;

  • De mate waarin de hoogte van het subsidiebedrag passend is voor de activiteit.

 • Indien één van bovenstaande criteria onvoldoende is uitgewerkt, kan de aanvraag worden geweigerd. 

 • b.

  Support samenwerking

 • De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen worden op basis van de volgende criteria beoordeeld en met elkaar vergeleken:

  • De mate waarin partijen een eigen bijdrage leveren aan de activiteit;

  • De mate waarin de activiteit aansluit bij het Utrechts Sportakkoord II;

  • De mate waarin de hoogte van het subsidiebedrag zich verhoudt tot de complexiteit van de activiteit en de omvang van de samenwerking;

  • Het oordeel van het lid van de kerngroep van de betreffende ambitie uit het Utrechts Sportakkoord II.

 • Indien één van bovenstaande criteria onvoldoende is uitgewerkt, kan de aanvraag worden geweigerd. 

 • c.

  Support buurtsportcoach

 • De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de tijdige en volledige aanvraag. De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de aanvraag:

  • De mate waarin aannemelijk gemaakt wordt dat de aanvraag bijdraagt aan het in beweging krijgen en houden van inwoners die niet of nauwelijks bewegen;

  • De mate van afstemming op de vraag en behoefte van de doelgroep;

  • De mate van samenwerking en/of afstemming met andere organisaties;

  • Prijs-kwaliteit-bereik verhouding;

  • De mate waarin de aanvrager aantoonbaar beschikt over een netwerk op het gebied van sport, bewegen, welzijn en/of (gezondheids)zorg in Utrecht.

 • Indien één van bovenstaande criteria onvoldoende is uitgewerkt, kan de aanvraag worden geweigerd.

 • d.

  Support aangepast sporten

 • De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de tijdige en volledige aanvraag. De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de aanvraag:

  • De mate waarin de meerkosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd onderbouwd en redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen. Bij de beoordeling hiervan kan het college advies inwinnen van de consulenten aangepast sporten.

 • Indien bovenstaand criterium onvoldoende is uitgewerkt, kan de aanvraag worden geweigerd.

Artikel 10 Besluitvorming

Uiterlijk 13 weken na de datum van de deadline nemen burgemeester en wethouders een besluit. Bij de besluitvorming wordt de volgende procedure gehanteerd:

 • a.

  Support voor sportaanbieders

  • De aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de tijdige en volledige aanvraag en binnen 13 weken besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

  • De subsidie wordt bij verlening direct vastgesteld.

 • b.

  Support samenwerking

  • De tijdig en volledig ontvangen aanvragen worden op basis van de in artikel 9 benoemde criteria beoordeeld en met elkaar vergeleken; op basis van deze beoordeling besluiten burgemeester en wethouders binnen 13 weken na indieningsdeadline over de aanvraag.

  • Bij de beoordeling wordt uitgegaan van een gelijke verdeling van het subsidieplafond over de tranches. Niet uitgeputte middelen worden toegevoegd aan de volgende tranche.

  • Burgemeester en wethouders kunnen aanvragen voor maximaal 2 jaar verlenen.

 • c.

  Support buurtsportcoach

  • De aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de tijdige en volledige aanvraag en binnen 13 weken na indieningsdeadline besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

  • Indien budget over is op 1 januari van het opvolgende jaar, worden aanvragen op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

  • Burgemeester en wethouders kunnen aanvragen voor maximaal 2 jaar verlenen.

 • d.

  Support aangepast sporten

  • De aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de tijdige en volledige aanvraag en binnen 13 weken na indieningsdeadline besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

  • De subsidie wordt bij verlening direct vastgesteld.

Artikel 11 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie Sportakkoord II gemeente Utrecht wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. Jaarlijks monitoren we de voortgang van het Utrechts Sportakkoord II. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 12 Intrekking

De Nadere regel subsidie Sportakkoord Utrecht wordt op 21 september 2023 ingetrokken.

Artikel 13 Overgangsbepalingen

De Nadere regel subsidie Sportakkoord Utrecht blijft ook na 21 september 2023 van toepassing op subsidiebesluiten die onder de werking van deze regeling zijn genomen en aanvragen die voor intrekking van deze regeling zijn ingediend.

Aanvragen voor support buurtsportcoach en support aangepast sporten die zijn gedaan voor het intrekken van de nadere regel subsidie Sportakkoord Utrecht, worden beoordeeld volgens deze nadere regel.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze nadere regel treedt in werking per 22 september 2023 en wordt aangehaald als ‘Nadere regel subsidie Sportakkoord II gemeente Utrecht’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 12 september 2023.

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Bijlage 1

Activiteitenoverzicht Support voor sportaanbieders

 

Het fundament op orde

 • Activiteit voor het werven van nieuwe leden

 • Activiteit voor het werven van nieuwe vrijwilligers.

 • Activiteit om de inzet van de vrijwilligers te waarderen.

 • Opzetten van nieuw sportaanbod.

 • Opstellen van een toekomstvisie voor de sportaanbieder, inclusief meerjarenbegroting.

 • Versterken van bestuur- en organisatiestructuur van de sportaanbieder.

 • Ontwikkelen van flexibele lidmaatschapsvormen.

 • Opzetten van een website ten behoeve van de vindbaarheid van het sportaanbod.

 • Activiteit of evenement gericht op promotie en vergroten van de bekendheid van het sport- en beweegaanbod.

 • Het ontwikkelen van solidariteitspotjes voor mensen met weinig leefgeld.

 • Opstellen en bekendmaken van gedrag- en omgangsregels.

 • Opstellen en bekendmaken van inclusie- en antidiscriminatiebeleid.

 • VOG aanvragen voor alle vrijwilligers die met jeugd of leden met een beperking werken.

 • Oprichten van een jeugdraad binnen de sportaanbieder.

 • Activiteit om de ouderbetrokkenheid te vergroten bij de sportaanbieder.

 • Aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon.

 • Scholing vreedzame sportvereniging.

 • Activiteit om meer inspraak en betrokkenheid van jeugd bij de sportaanbieder te organiseren.

 • Scholing en/of activiteiten voor sporttechnische kaderontwikkeling.

 • Organiseren van een specialistentraining voor sporters en coaches.

 • Implementeren van nieuwe trainingsmethodieken.

 • Scholing van scheidsrechters.

 • Andere activiteiten die aansluiten bij de doelen van het Utrechts Sportakkoord II.

 •  

Een groter bereik

 • Opzetten van laagdrempelig sportaanbod, bij een sportaanbieder of in een buurt waar inwoners weinig sporten en bewegen en aansluiten bij de U-pas.

 • Opzetten van sport- en beweegaanbod voor mensen met een afstand tot sporten en bewegen, zoals bewoners met een lage sociaaleconomische status, bewoners met een migratieachtergrond, ouderen en bewoners met een chronische ziekte of beperking.

 • Samenwerking aangaan met bestaand laagdrempelig sportaanbod door bijvoorbeeld bestuurlijke kennisdeling of het delen van vrijwilligers.

 • Activiteit in samenwerking met zorg, welzijn of onderwijsinstelling ten behoeve van bewoners die nog niet sporten of bewegen.

 • Andere activiteiten die aansluiten bij de doelen van het Utrechts Sportakkoord II.

 

Meer (zichtbare) betekenis

 • Activiteiten die bijdragen aan preventie van blessures/letsel (bijv. EHBO-cursus, bewustwording rond hersenletsel).

 • Inspelen op hittestress en zon door het creëren van koele plekken (schaduw) en/of watertappunten en/of beschikbaarheid van zonnebrandcrème.

 • Implementeren van één of meer maatregelen voor een gezonde sportomgeving (Verantwoord alcoholgebruik, gezonde voeding, rookvrije sportomgeving).

 • Samenwerking aangaan met andere sportaanbieders voor het aanbieden van sport overstijgende conditietrainingen.

 • Opzetten van videoanalyse door bijvoorbeeld het aanschaffen van software of hardware.

 • Inzetten van hulpmiddelen ten behoeve van innovatie.

 • Aanschaffen en implementeren van een sportervolgsysteem.

 • Monitoren van trainingsbelasting met behulp van hartslag meetapparatuur.

 • Activiteiten om sporters te testen op fitnessniveau en blessurerisicoprofiel.

 • Inzetten van experts op thematische leerlijnen zoals voeding, mentaal, (para)medisch en strength & conditioning.

 • Aanschaf materialen voor strength & conditioning.

 • Inrichten van een passende organisatiestructuur en/of rechtsvorm.

 • Andere activiteiten die aansluiten bij de doelen van het Utrechts Sportakkoord II.