Ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling GBtwente

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-07-2024

Intitulé

Ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling GBtwente

Voorstel voor het algemeen bestuur van GBTwente

Van Het dagelijks bestuur van GBTwente

Vergaderdatum 12 juli 2023

Onderwerp

Ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling GBTwente

Voorstel

a. Vaststellen ontwerp gewijzigde gemeenschappelijke regeling GBTwente.

b. Het ontwerp gewijzigde gemeenschappelijke regeling GBTwente, met begeleidende brief aan de colleges van de aan GBTwente deelnemende gemeenten voor te leggen, ten behoeve van het vragen van zienswijzen aan hun raden.

Toelichting

Inleiding

Door de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna te

noemen Wgr) per 1 juli 2022 is het noodzakelijk de huidige gemeenschappelijke regeling

(hierna te noemen GR) van GBTwente hierop aan te passen.

Toelichting

1. Voorgestelde wijzigingen zijn tot stand gekomen met betrokkenheid van gemeenten

In Twents verband is een werkgroep organisatierecht aan de slag gegaan met de uniforme

bepalingen die gebruikt kunnen worden voor alle gemeenschappelijke regelingen in Twente.

In de werkgroep zitten 10 concern juristen van zowel gemeenten als gemeenschappelijke

regelingen.

Op 11 januari jl. is er een kennissessie geweest met een afvaardiging van de raden over de wijziging van de Wgr. Daar is van gedachten gewisseld over de thema’s gezamenlijke adviescommissie, inwonersparticipatie en zienswijzerecht. De opbrengsten van deze bijeenkomst zijn waar mogelijk vertaald in deze regeling. De regionale werkgroep organisatierecht heeft hiervoor de tekstvoorstellen gedaan die zoveel mogelijk zijn overgenomen.

2. De wijzigingen die voortvloeien vanuit de Wgr zijn doorgevoerd

In de regeling zijn de wijzigingen vanuit de Wgr verwerkt (zienswijzen, inwonersparticipatie, uittredingsregeling, evaluatiebepaling). De voorgestelde tekst in de artikelen sluit zoveel mogelijk aan bij de uniforme bepalingen die in Twents verband zijn gemaakt. In de toelichting staat om welke wijziging het gaat, of ze verplicht of facultatief zijn en waar ze in deze regeling verwerkt zijn.

Bij de wetswijziging wordt naast de al bestaande informatiestromen tussen raad en algemeen bestuur de actieve informatieplicht toegevoegd. Daarmee moet het algemeen bestuur van de GR aan de raden “alle inlichtingen geven die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken”. Vanuit de werkgroep organisatierecht is een uniform artikel geformuleerd, dat gebruikt kan worden om de oude artikelen in de regeling te vervangen. De eerste verantwoordelijkheid voor het informeren van de raad blijft bij het AB-lid.

3. Technische wijzigingen

Naast de verplichte wijzigingen zijn gelijktijdig een aantal technische wijzigingen doorgevoerd, die de leesbaarheid dan wel de eenduidigheid van de regeling verbeteren.

4. De colleges moeten zienswijzen vragen aan hun raden op het ontwerp

In de Wgr staat dat bij een wijziging van de GR, de deelnemende colleges van burgemeester en wethouders, het ontwerp van de regeling toe moeten zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De begeleidende brief is bedoeld om de colleges dit te vragen.

De raden kunnen vervolgens bij de colleges van burgemeester en wethouders, binnen acht weken na ontvangst van het ontwerp, hun zienswijze over het ontwerp van de regeling naar voren brengen. Om de colleges en raden voldoende tijd te geven het ontwerp te bespreken in hun gemeenten, staat in de brief dat zienswijzen uiterlijk 24 oktober 2023 bij het dagelijks bestuur moeten zijn ingediend.

Kanttekening

1. Er zijn meerdere voorgestelde wijzigingen

De regeling bevat meerdere wijzigingen. Dit resulteert in een flinke opsomming van wijzigingen mede doordat er vernummering plaatsvindt van zowel artikelen als leden. Voor de duidelijkheid is er een “transponeringstabel” toegevoegd.

In het ontwerp is onder verschillende artikelen een toelichting (in het blauw) opgenomen. Dit met het oog op de leesbaarheid. In de definitieve versie van de regeling zal deze toelichting worden samengevoegd tot één toelichting op de regeling.

2. De doorlooptijd voor het proces van zienswijzen en besluitvorming geeft weinig ruimte voor uitloop

De gewijzigde regeling moet uiterlijk 1 juli 2024 bekend gemaakt zijn. In de planning gaan we nu uit van een afronding in april 2024. Dit vraagt wel een goede bewaking van de termijnen bij alle betrokkenen.

3. Niet alle wijzigingen van de Wgr komen in de gewijzigde regeling aan de orde

De Wgr is gewijzigd per 1 juli 2022. Voor een aantal wijzigingen in de Wgr geldt dat deze geen verplichte wijziging van de regeling inhouden. Deze regels zijn rechtstreeks in de wet geregeld. Dit betreft de aanpassing van de regels rondom het treffen en wijzigen van een gemeenschappelijke regeling, de begrotingscyclus, regionaal enquêterecht, bevoegdheden rekenkamercommissie en de regionale adviescommissie. Deze wijzigingen gelden voor alle gemeenschappelijke regelingen maar leiden in beginsel niet tot aanpassing van de individuele gemeenschappelijke regelingen. In beginsel, want GBTwente had de begrotingscyclus reeds opgenomen in de regeling. In dat geval kan er gekozen worden voor:

a. Het wijzigen van de tekst/data conform de Wgr, of

b. De betreffende artikelen schrappen uit de regeling.

Er is gekozen voor de eerste optie, zodat het proces van de begrotingscyclus voor een ieder direct zichtbaar blijft.

Vervolg

Onderstaand treft u de voorgestelde planning aan voor het door te lopen proces.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bijlage

1. Ontwerp gemeenschappelijke regeling GBTwente

2. Transponeringstabel

3. Aanbiedingsbrief colleges

Toelichting op bijlage

1. Ontwerp gemeenschappelijke regeling GBTwente

De wijzigingen/nieuwe tekst is opgenomen in het groen. Geschrapte tekst is doorgehaald en rood gekleurd.

2. Transponeringstabel

Elk artikel dat gewijzigd of nieuw is, is in de tabel opgenomen, waarbij u zowel de tekst van de huidige regeling aantreft als de gewijzigde/nieuwe tekst.

3. Aanbiedingsbrief colleges

De aanbiedingsbrief is de begeleidende brief die na uw goedkeuren wordt verstuurd naar de colleges van de deelnemers voor de verdere procesgang.

Besluit

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente:

a. Stelt de ontwerp gewijzigde gemeenschappelijke regeling GBTwente vast.

b. Legt de ontwerp gewijzigde gemeenschappelijke regeling GBTwente, met begeleidende brief aan de colleges van de aan GBTwente deelnemende gemeenten voor, ten behoeve van het vragen van zienswijzen aan hun raden.

Ondertekening

Ondertekening

Secretaris

De heer J.A.G. Cloosterman

………………………………….

Voorzitter

Mevrouw E. Zinkweg-Ankone

…………………………………….

1. Ontwerp gemeenschappelijke regeling GBTwente

2. Transponeringstabel

3. Aanbiedingsbrief colleges

Toelichting op bijlage

1. Ontwerp gemeenschappelijke regeling GBTwente

De wijzigingen/nieuwe tekst is opgenomen in het groen. Geschrapte tekst is doorgehaald en rood gekleurd.

2. Transponeringstabel

Elk artikel dat gewijzigd of nieuw is, is in de tabel opgenomen, waarbij u zowel de tekst van de huidige regeling aantreft als de gewijzigde/nieuwe tekst.

3. Aanbiedingsbrief colleges

De aanbiedingsbrief is de begeleidende brief die na uw goedkeuren wordt verstuurd naar de colleges van de deelnemers voor de verdere procesgang.