Subsidieregeling ‘Aanpak Energiebesparing Isolatie’

Geldend van 07-09-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling ‘Aanpak Energiebesparing Isolatie’

Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Lelystad;

Gelet op:

Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende subsidieregeling ‘Aanpak Energiebesparing Isolatie’

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze subsidieregeling verstaat onder:

 • a.

  ASVL: Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

 • b.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lelystad

 • c.

  definitief energielabel: energielabel gebaseerd op gegevens van de energiezuinigheid van de specifieke woning

 • d.

  eigenaar-bewoner: particuliere woningeigenaar welke tevens bewoner is van de woning

 • e.

  energiecoaches: energiecoaches adviseren hoe inwoners energiezuiniger kunnen wonen en kunnen besparen op hun energierekening

 • f.

  gebouw gebonden isolatiemaatregelen: isolatiemaatregelen ten behoeve van het reduceren van aardgasverbruik van de woning en de daarbij behorende ventilatie

 • g.

  jaarinkomen: het toetsingsinkomen van het gezin aan te tonen middels de meest recente IB-60 verklaring (inkomensverklaring op te vragen bij de belastingdienst).

 • h.

  jaarinkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum: iedereen die een beschikking energietoeslag heeft ontvangen in 2022 (of tot maart 2023) of per aanvraag aantoont onder maximaal 120% van het sociaal minimum te vallen met een inkomensverklaring

 • i.

  inkomensverklaring: een officiële verklaring van de Belastingdienst met de inkomensgegevens over het meeste recente afgesloten belastingjaar (voorheen IB60-verklaring)

 • j.

  projectgebied: Alle woningen in Lelystad en opgenomen in bijlage 1 “Deelnemende postcodes in projectgebied”. Woningen gelegen in de wijken Atolwijk, Boswijk, Waterwijk en Zuiderzeewijk kunnen geen gebruik maken van deze subsidieregeling,

 • k.

  REL: Regionaal Energieloket Lelystad

 • l.

  subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Awb

 • m.

  subsidieregeling: de subsidieregeling ‘Aanpak Energiebesparing Isolatie’

 • n.

  voorlopig energielabel: een inschatting van het energielabel op basis van de meest voorkomende woningkenmerken, deze is voor elke woning beschikbaar, via www.energielabel.nl

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 5 bedoelde activiteiten en voor zover passend binnen het gestelde in de ASVL.

Artikel 3. Doel

Het doel van de subsidieregeling is om eigenaar-bewoners die binnen de doelgroep vallen, te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Dit wordt gedaan door gebouw gebonden isolatiemaatregelen te subsidiëren die bijdragen in het besparen van energie.

Hoofdstuk 2: subsidieprogramma

Artikel 4. Doelgroep

 • 1. De subsidie kan worden aangevraagd door eigenaar-bewoners:

  • a.

   met een jaarinkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum;

  • b.

   waarvan de eigenaar zelf woonachtig is in de woning die in het projectgebied ligt;

  • c.

   waarvan de woning als voorlopige en/of definitieve energielabel het label C, D, E, F of G omvat.

Artikel 5. Activiteiten

 • 1. Het college verstrekt subsidie als bijdrage in de kosten voor de volgende gebouwgebonden isolatiemaatregelen:

  • a.

   dakisolatie;

  • b.

   zolder/vliering-isolatie;

  • c.

   gevelisolatie;

  • d.

   spouwmuurisolatie;

  • e.

   vloer- en/of bodemisolatie;

  • f.

   HR++/triple glas;

  • g.

   isolerende panelen in kozijnen;

  • h.

   isolerende deuren; en/of

  • i.

   mechanische ventilatie aanleggen.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

De maximaal subsidiabele kosten die voor subsidie in aanmerking komen bedraagt €5.000,-.

Artikel 7. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Voor het verlenen van subsidies op grond van deze subsidieregeling is een subsidieplafond vastgesteld van €765.000,-

 • 2. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van de datum van ontvangst bij het college totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de subsidieaanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet Bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 4. Indien de subsidieaanvrager, met toepassing van het vorige lid, de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen dan is de datum van ontvangst van de (aanvullende) gegevens het moment waarop de aanvraag compleet is.

Hoofdstuk 3: Subsidieaanvraag

Artikel 8. Aanvraag

 • 1. De aanvraag moet uiterlijk 1 juni 2024 worden ingediend.

 • 2. In afwijking van artikel 9, derde lid van de ASVL, moet een subsidieaanvraag worden ingediend vóórdat de subsidiabele kosten zijn gemaakt en/of verplichtingen voor zijn aangegaan.

 • 3. De subsidieaanvrager maakt bij het indienen van de aanvraag gebruik van het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier dat op deze subsidieregeling van toepassing is.

 • 4. In afwijking op het gestelde in artikel 8 van de ASVL moet de subsidieaanvrager de volgende documenten ter onderbouwing bij de aanvraag overleggen:

  • a.

   Een begroting van een aannemer van eigen keuze of een adviseur van het Regionaal Energieloket om de subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 5 uit te voeren.

  • b.

   Een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

  • c.

   Het toetsingsinkomen van het gezin aan te tonen middels de meest recente IB-60 verklaring, tenzij het inkomen al bij de gemeente bekend is omdat de aanvrager in 2022 energietoeslag heeft aangevraagd en toegekend heeft gekregen.

Artikel 9. Bevoorschotting en betaling subsidie

 • 1. Bij indienen en ondertekening van de subsidieaanvraag stemt de aanvrager er mee in dat, bij een positieve subsidiebeschikking, de totale subsidie als voorschot wordt overgemaakt naar het REL.

 • 2. De wijze van betaling van de subsidie is afhankelijk van de keuze voor een bepaalde aannemer, zoals onderstaand weergegeven onder a en b;

  • a.

   Selecteert de aanvrager een aannemer die is voorgeselecteerd door een adviseur van het REL, dan zal het REL de facturen beoordelen en na goedkeuring rechtstreeks betalen aan deze aannemer tot maximaal het verleende subsidiebedrag, op de wijze zoals bepaald in artikel 10.

  • b.

   Selecteert de inwoner zelf een niet door het REL geselecteerde aannemer, dan betaalt de inwoner de facturen zelf aan de aannemer en declareert deze na uitvoering van de gesubsidieerde activiteit bij het REL tot maximaal het verleende subsidiebedrag, op de wijze zoals bepaald in artikel 10.

Artikel 10. Eindverantwoording en aanvullende verplichtingen

 • 1. In alle gevallen dient de subsidieaanvrager uiterlijk op 31 oktober 2024 de eindafrekening (factuur) van de aannemer, waarop de subsidiabele activiteiten duidelijk en puntsgewijs zijn uitgewerkt, over te leggen aan het Regionaal Energieloket ten behoeve van de eindverantwoording. Waaronder in ieder geval;

  • a.

   De geaccordeerde offerte (opdrachtbevestiging)

  • b.

   Foto's waarop de uitgevoerde, gesubsidieerde activiteiten duidelijk zichtbaar zijn.

  • c.

   Facturen en bankafschriften van de verantwoorde kosten via de REL middels toestemmingsverklaring aanvraagformulier)

 • 2. De subsidieaanvrager verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring.

 • 3. De subsidieaanvrager meldt onmiddellijk iedere wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overgelegd.

Hoofdstuk 4: overige bepalingen

Artikel 11. Aanvullende weigerings-, intrekkings- of terugvorderingsgronden

 • 1. De subsidie wordt in ieder geval geheel of gedeeltelijk geweigerd, ingetrokken of teruggevorderd wanneer de subsidieaanvrager:

  • a.

   niet onder de doelgroep, zoals bedoeld in artikel 4, valt;

  • b.

   reeds subsidie heeft aangevraagd of ontvangen op basis van deze subsidieregeling;

  • c.

   verplichtingen is aangegaan vóórdat de aanvraag voor subsidie is ingediend,;

  • d.

   geen gebruik heeft gemaakt van het beschikbaar gestelde aanvraagformulier;

  • e.

   geen onderbouwing, zoals bedoeld in artikel 8 bij de subsidieaanvraag weet te overhandigen; of

  • f.

   niet aan de eindverantwoording, zoals bedoeld in artikel 10, voldaan heeft, in welk geval het Regionaal Energieloket de gemeente zal informeren.

 • 2. De subsidie wordt in ieder geval geheel of gedeeltelijk geweigerd, ingetrokken of teruggevorderd wanneer de voor subsidie opgevoerde activiteiten:

  • a.

   niet passen binnen de reikwijdte van de subsidieregeling;

  • b.

   reeds voor subsidie zijn opgegeven of gesubsidieerd zijn op basis van deze subsidieregeling; of

  • c.

   niet in deze subsidieregeling zijn opgenomen;

 • 3. In aanvulling op artikel 11 van de ASVL wordt de subsidie in ieder geval ook geheel of gedeeltelijk geweigerd, ingetrokken of teruggevorderd wanneer het subsidieplafond opgenomen in deze subsidieregeling is bereikt.

Artikel 12. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan artikel 5 lid 1, van deze subsidieregeling buiten toepassing laten indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een (of meerdere) van deze artikelen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in een verleningsbeschikking.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: subsidieregeling ‘Aanpak energiebesparing Isolatie’.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag nadat deze regeling bekend is gemaakt.

 • 3. Deze subsidieregeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2024. De subsidieregeling vervalt nadien van rechtswege.

Ondertekening

Lelystad d.d. 18 juli 2023

Het college van de gemeente Lelystad,

De secretaris,

J.S.W. Ozenga

de burgemeester,

I.A. Bakker

Bijlage 1. deelnemende postcodes in projectgebied

Postcode 4 gebieden

8218

8231

8233

8241

8243

8245

8256

8221

8232

8239

8242

8244

8255

 

postcode 6 gebieden

8211AA

8212AZ

8219AA

8219PD

8222AJ

8223EX

8224BN

8226ND

8211AB

8212PA

8219AB

8219PE

8222RA

8223EZ

8224BX

8226PB

8211AC

 

8219AC

8219PG

8222RB

8223PB

8224BZ

8226RA

8211AD

 

8219AD

8219PH

 
 

8224GJ

8226RB

8211AE

 

8219AE

8219PJ

 
 

8224GZ

8226RC

8211AG

 

8219AG

8219PK

 
 

8224JA

8226RD

8211AH

 

8219AH

8219PL

 
 

8224JB

8226RE

8211AJ

 

8219AJ

8219PM

 
 

8224JC

8226RG

8211AK

 

8219AK

8219PN

 
 

8224JD

8226RH

8211AL

 

8219AL

8219PP

 
 

8224JE

8226RJ

8211AM

 

8219AM

8219PR

 
 

8224JG

8226RK

8211AN

 

8219AN

8219PT

 
 

8224JH

8226RL

8211AP

 

8219AP

8219PV

 
 

8224JJ

8226RM

8211AR

 

8219AR

8219PW

 
 

8224JK

8226RN

8211AS

 

8219AS

8219PX

 
 

8224JL

8226RP

8211AV

 

8219AS

8219PZ

 
 

8224JM

8226RR

8211AW

 

8219AT

 
 
 

8224JN

8226RS

8211AX

 

8219AV

 
 
 

8224JP

8226RT

 
 

8219AV

 
 
 

8224JR

8226RV

 
 

8219AW

 
 
 

8224JS

8226RW

 
 

8219AW

 
 
 

8224JT

8226RX

 
 

8219AX

 
 
 

8224JV

8226RZ

 
 

8219BA

 
 
 

8224JW

8226TA

 
 

8219BB

 
 
 

8224JX

8226TB

 
 

8219BC

 
 
 

8224KA

8226TC

 
 

8219BD

 
 
 

8224KB

8226TD

 
 

8219BE

 
 
 

8224KC

8226TE

 
 

8219BG

 
 
 

8224KD

8226TG

 
 

8219BH

 
 
 

8224KE

8226TH

 
 

8219BJ

 
 
 

8224KG

8226TJ

 
 

8219BK

 
 
 

8224KH

8226TK

 
 

8219BL

 
 
 

8224KJ

8226TL

 
 

8219BM

 
 
 

8224KK

8226TM

 
 

8219BN

 
 
 

8224KL

8226TN

 
 

8219BP

 
 
 

8224KM

8226TP

 
 

8219HA

 
 
 

8224KN

8226TR

 
 

8219PA

 
 
 

8224KP

8226TS

 
 

8219PB

 
 
 

8224KR

8226TT

 
 

8219PC

 
 
 

8224KS

8226TV

 
 
 
 
 
 
 

8226TW

Bijlage 2. Aanvraagformulier subsidieregeling ‘Aanpak Energiebesparing Isolatie’

Aanvraagformulier subsidieregeling ‘Aanpak Energiebesparing Isolatie’

Wanneer kunt u voor een subsidie in aanmerking komen

 • als u een isolatieactiviteit heeft die overeenkomstig is met het doel van de subsidieregeling;

 • die voldoet aan de voorwaarden van de ASVL en de betreffende subsidieregeling;

 • en waarvan het subsidieplafond (maximum aan financiële middelen) nog niet is bereikt.

Doel

Het doel van de subsidieregeling is om eigenaar-bewoners binnen het projectgebied in Lelystad met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Dit wordt gedaan door gebouw gebonden isolatiemaatregelen te subsidiëren die bijdragen in het besparen van energie.

Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaar-bewoners woonachtig binnen het projectgebied in Lelystad (zie subsidieregeling voor de postcodes). De subsidieaanvrager dient een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum te hebben en daarnaast heeft de woning als voorlopig en/of een definitief energielabel het label C, D, E, F of G.

Hoe vraagt u subsidie aan?

Door het aanvraagformulier volledig in te vullen, bijlagen bij te voegen en te ondertekenen en vóór 1 juni 2024 in te dienen via subsidiebureau@lelystad.nl.

Alleen compleet ingevulde en tijdig ingediende aanvragen inclusief onderbouwing kunnen in behandeling worden genomen. Na uitvoering van de activiteiten en werkzaamheden, waarvoor u subsidie ontvangt, dient u een eindverantwoording in te dienen. De subsidie wordt bij de eindverantwoording formeel vastgesteld.

Deze aanvraag tot subsidie kan vanaf de dag na bekendmaking in het elektronische Gemeenteblad tot en met 1 juni 2024 worden ingediend.

Na verzending van dit formulier:

 • ontvangt u een bevestiging per e-mail dat wij uw subsidieaanvraag hebben ontvangen;

 • ontvangt u binnen enkele weken bericht of uw aanvraag volledig is en binnen welke termijn op uw aanvraag wordt beslist.

Nog vragen?

Heeft u vragen over het invullen van dit formulier? Neem dan contact op met het Subsidiebureau via telefoonnummer 14 0320 of via subsidiebureau@lelystad.nl.

 • 1.

  Gegevens woningeigenaar

Naam

 

Voorletter(s)

 

Geboortedatum

 

Straat en huisnummer (inclusief toevoeging)

 

Postcode en plaats

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

 

U vraagt subsidie aan voor

☐uzelf ☐iemand anders

Indien u subsidie aanvraagt voor uzelf gaat u door naar vraag 3.

 • 2.

  Wettelijke vertegenwoordiging

Naam

 

Straat en huisnummer (inclusief toevoeging)

 

Postcode en plaats

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

Bijvoegen als bijlage

☐bewijsstuk waaruit blijkt dat u wettelijke vertegenwoordiger van belanghebbende bent

 • 3.

  Woning en eigenaarschap

Doet u een aanvraag voor het adres hierboven?

U kunt alleen een aanvraag indienen voor de woning waarin u zelf woonachtig bent.

☐ja ☐nee

Bent u de rechtsgeldige eigenaar van de woning op dit adres? *

☐ja ☐nee

Bent u woonachtig in deze woning? *

☐ja ☐nee

Verhuurt u de woning?

☐ja ☐nee

Is het definitieve of voorlopige energielabel van de woning C, D, E, F of G?

LET OP: u kunt alleen subsidie ontvangen als het energielabel van de woning C, D, E, F of G is.

☐ ja ☐ nee

Wat is het definitieve of voorlopige energielabel van de woning?

(check via www.energielabel.nl)

☐ energielabel C

☐ energielabel D

☐ energielabel E

☐ energielabel F

☐ energielabel G

*Bovenstaande verklaringen worden gecontroleerd op juistheid.

 • 4.

  Subsidiabele activiteiten

Voor welke activiteiten uit de subsidieregeling vraagt u subsidie aan?

U kunt meerdere antwoorden geven

☐  dakisolatie

☐ zolder/vliering isolatie

☐ gevelisolatie

☐ spouwmuurisolatie

☐ vloer- en/of bodemisolatie

☐ HR++/triple glas

☐ isolerende panelen in kozijnen

☐ isolerende deuren; en/of

☐ mechanische ventilatie aanleggen

Totale subsidiabele kosten

€…

Is het totale begrotings bedrag lager dan €5.000?

☐ ja

☐ nee, ik verklaar hierbij zelf de kosten boven de 5000,- te betalen.

Bijgevoegd als bijlage

☐  kopie van paspoort of ID kaart

 • 5.

  Inkomensgegevens

Om aan te tonen dat u tot de doelgroep tot 120% van het minimum hoort.

☐ inkomensverklaring (meesturen als bijlage)

of

☐ ik heb in of na 2022 energietoeslag van de gemeente ontvangen (u hoeft geen bijlage mee te sturen)

Uw inkomensverklaring kunt u zelf downloaden in MijnBelastingsdienst.(MEER INFO)

Zijn uw inkomensgegevens van het afgelopen jaar bekend bij de gemeente Lelystad in het kader van een toegekende energietoeslag?

☐ ja☐ nee

bij NEE dient u het toetsingsinkomen van het gezin aan te tonen middels de meest recente IB-60 verklaring en slaat u onderstaande vraag over. U kunt de IB-60 verklaring aanvragen via de Belastingdienst.

Indien uw inkomensgegevens bekend zijn bij de gemeente Lelystad: geeft u toestemming tot inzage in deze gegevens?

☐ ja☐ nee

bij NEE dient u het toetsingsinkomen van het gezin aan te tonen middels de meest recente IB-60 verklaring. U kunt de IB-60 verklaring aanvragen via de Belastingdienst.

Bewijsstukken

Bijvoegen als bijlage:

☐ een kopie van ID bewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs);

☐ begroting (van de aannemer naar eigen keuze of adviseur van het Regionaal energieloket) over de uit te voeren maatregelen

☐ (indien van toepassing) toetsingsinkomen van het gezin middels de meest recente IB-60 verklaring; en

☐ (indien van toepassing) bewijsstuk waaruit blijkt dat u de wettelijke vertegenwoordiger van de belanghebbende bent.

☐Ondergetekende verklaart:

 • 1.

  dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en niets te hebben verzwegen. Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het weigering van de bijdrage. Ten onrechte verstrekte bedragen worden teruggevorderd. De ingeleverde bewijsstukken worden gecontroleerd op juistheid;

 • 2.

  alle gegevens in het aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld en alle bijlagen naar beste weten te hebben verstrekt;

 • 3.

  in te stemmen dat bij een positieve subsidiebeschikking het volledige subsidiebedrag naar Het Regionaal Energieloket (REL) wordt uitgekeerd. Via de REL worden de betalingen verricht aan aannemers tot maximaal het bedrag van de verleende subsidie

 • 4.

  als na verlening van de subsidie blijkt dat de uitvoering, de bijbehorende werkzaamheden of de gemaakte kosten afwijken van de aanvraag dan moet de aanvrager dit direct melden bij het college van de gemeente Lelystad;

 • 5.

  op controlemomenten een overzicht en de nodige bewijsstukken over de aangevraagde subsidie te kunnen laten zien;

 • 6.

  bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals opgenomen in de ASVL en de toepasselijke subsidieregeling;

 • 7.

  alle aanvullende informatie op een eerste verzoek te verstrekken aan de gemeente Lelystad;

 • 8.

  in te stemmen dat alle noodzakelijke gegevens worden gedeeld tussen het REL en de gemeente Lelystad ten behoeve van het subsidieproces.

Plaats en datum:

____________________________________

Naam tekeningsbevoegde:

____________________________________

Handtekening:

____________________________________