Vaststelling beleidsnota/Participatiebeleid gemeente Voorst

Geldend van 19-08-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2023

Intitulé

Vaststelling beleidsnota/Participatiebeleid gemeente Voorst

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Op 3 juli 2023 heeft de gemeenteraad de beleidsnota Participatiebeleid gemeente Voorst vastgesteld. In deze beleidsnota legt de gemeenteraad vast wanneer en hoe participatie moet worden ingezet bij beleid, projecten en activiteiten die de fysieke leefomgeving raken. Doel is dat belanghebbenden die het aangaat, op tijd worden betrokken bij het proces van de besluitvorming. De beleidsnota bevat geen algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels als bedoeld in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

De beleidsnota Participatiebeleid gemeente Voorst is in het Gemeenteblad opgenomen op de website www.overheid.nl. Onder Beleid & regelgeving | Bekendmakingen vindt u een zoekfunctie.

Gemeentelijke regelgeving en gemeentelijk beleid zijn ook in geconsolideerde vorm digitaal beschikbaar. Kijk daarvoor op www.voorst.nl onder Organisatie | Beleid en regelgeving | Overzicht Regelgeving | Dienstverlenend Voorst.

Ondertekening

Twello, 18 augustus 2023

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents, secretaris