Marktreglement Weert 2023

Geldend van 18-08-2023 t/m heden

Intitulé

Marktreglement Weert 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

Gelet op artikel 160 lid 1 onder g van de Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening Weert 2023 en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de Marktverordening Weert 2023 en een ordelijk verloop van de markt;

Besluit de volgende nadere regels vast te stellen:

Marktreglement Weert 2023

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

De in artikel 1 van de Marktverordening Weert 2023 opgenomen definities zijn tevens van toepassing op deze nadere regels.

Artikel 2. Dag, plaats en tijdstip van de markt

 • 1. De weekmarkt Weert vindt plaats op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

 • 2. De weekmarkt vindt plaats op de Markt, de Nieuwe Markt, de van Berlostraat, de Meikoel en de Langstraat conform aangegeven begrenzing op de aan dit marktreglement bijgevoegde tekening.

 • 3. Het college kan op grond van dringende redenen, in afwijking van het eerste en tweede lid en in overleg met de vergunninghouders, bepalen dat de markt tijdelijk zal worden gehouden op een andere dag, op een andere tijd, op een andere plaats, dan wel geheel of gedeeltelijk wordt afgelast.

 • 4. Het college is bevoegd te bepalen dat geen markt wordt gehouden of dat een markt tijdelijk zal worden gehouden op een andere dag, indien de in het eerste lid bedoelde dag samenvalt met een van de in artikel 2, lid 1 onder b van de Winkeltijdenwet genoemde dagen of delen daarvan.

Artikel 3. Afgelasting markt

Indien bij aanvang van de markt, of gedurende de tijdsperiode waarop de markt wordt gehouden, weersinvloeden, calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren, er direct gevaar dreigt voor de vergunninghouder, marktbezoekers en/of objecten in de nabijheid van het marktterrein, waardoor de openbare orde in gevaar komt of schade kan worden toegebracht aan derden, kan het college besluiten:

 • a.

  de vergunninghouder te verplichten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen;

 • b.

  de markt anders op te stellen c.q. in te richten;

 • c.

  de markt niet te laten aanvangen; of;

 • d.

  de markt onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 4. Afmeting standplaats

De afmetingen van de standplaatsen zoals die zijn opgenomen op de aan dit marktreglement bijgevoegde tekening gelden als de maximale afmeting van de standplaats.

Artikel 5. Branchering

 • 1. Op de markt worden de branches en artikelgroepen zoals opgenomen in onderstaande tabel onderscheiden. In de tabel is tevens opgenomen het maximumaantal standplaatsen per branche.

  Branche

  Maximum aantal

  Eet- en drinkwaren, bestemd om ter plaatse te consumeren

  6

  Aardappelen, groente en fruit

  3

  Poelierswaren en gegrilde kipproducten

  2

  Vlees en vleeswaren

  2

  Vis en visproducten

  2

  Brood, banket en koek

  2

  Snoep en chocolade

  2

  Zuivelproducten zoals melk, boter, kaas en eieren

  3

  Olijven, tapenades, kruiden, specerijen, noten en zuidvruchten

  5

  Overige levensmiddelen

  2

  Bovenkleding volwassenen

  6

  Baby-, kleuter- en kinderkleding

  1

  Onder- en nachtkleding en lingerie

  1

  Beenmode

  2

  Modestoffen

  1

  Kleinvakartikelen, fournituren

  1

  Hobby/wenskaarten

  1

  Huishoudtextiel, keukengereedschap en huishoudelijke artikelen

  1

  Woninginrichting

  1

  Lederwaren

  1

  Schoeisel

  1

  Mode accessoires/sieraden

  6

  Kamerplanten, perkgoed en bloembollen, snijbloemen en droogbloemen

  3

  Telefoon, elektronische en PC artikelen

  3

  Gereedschappen en fietsonderdelen

  1

  Dierenbenodigdheden

  1

  Drogisterij en cosmetica

  1

  Overige artikelen non-food

  3

 • 2. Het college stelt het maximum aantal standplaatsen vast op 39.

 • 3. Het maximum van alle branches/artikelgroepen kan in aantal groter zijn dan het totaal aantal beschikbare plekken.

 • 4. Het college kan besluiten nieuwe branches of artikelgroepen aan deze lijst toe te voegen.

 • 5. Het is de vergunninghouder niet toegestaan goederen aan te bieden die niet behoren tot de hem vergunde branche.

 • 6. Voor alle genoemde branches geldt dat aanverwante producten, passend bij de branche, eveneens mogen worden verkocht mits de verkoop daarvan een ondergeschikt karakter heeft, blijkend uit het aandeel in de uitstalling.

Hoofdstuk 2. Vergunningen

Artikel 6. Inhoud vaste-standplaatsvergunning

Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

 • a.

  de achternaam en voornamen, de geboortedatum en -plaats van de vergunninghouder;

 • b.

  een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

 • c.

  de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

 • d.

  het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

 • e.

  dat de vergunninghouder (daar waar gebruikelijk) zelf zorgdraagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

 • f.

  de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit bereikt;

 • g.

  welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;

 • h.

  welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan;

 • i.

  de vergunningsduur.

Artikel 7. Toewijzing vaste-standplaatsvergunning

 • 1. Het college verdeelt een beschikbare vaste-standplaatsvergunning via selectie.

 • 2. Het college maakt bekend dat voor de markt een of meer vaste-standplaatsvergunningen kunnen worden verleend, voor welke branche of artikelgroep dit geldt, en dat gegadigden voor een vergunning vóór de in de kennisgeving genoemde datum een aanvraag kunnen indienen.

 • 3. De bekendmaking geschiedt door openbare kennisgeving op de gemeentelijke website en in het gemeenteblad.

 • 4. De aanvraag moet worden gedaan middels het door het college vastgesteld aanvraagformulier en daarnaast moet in ieder geval worden aangeleverd:

  • a.

   een actueel uittreksel handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden);

  • b.

   bewijsstukken, zoals benoemd op het aanvraagformulier, waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de beoordelingscriteria zoals bedoeld in lid 7.

 • 5. Als een aanvraag vóór de indieningsdatum is ingediend maar onvolledig is, krijgt de aanvrager een termijn van twee weken om zijn aanvraag aan te vullen. Als er meer onvolledige aanvragen zijn, wordt de betreffende aanvragers op dezelfde dag mededeling gedaan van de gelegenheid om hun aanvraag aan te vullen.

 • 6. Uitsluitend volledige aanvragen die tijdig zijn ingediend en waarbij is voldaan aan het bij of krachtens de Marktverordening Weert 2023 of dit reglement bepaalde, komen voor beoordeling als bedoeld in lid 7 in aanmerking.

 • 7. Bij de beoordeling van de aanvragen kent het college punten of minpunten toe aan de hand van de beoordelingscriteria uit onderstaande tabel.

Beoordelingscriteria

Aantal punten

A. Toegevoegde waarde voor de markt

 

Het product of de diensten die vanaf de standplaats worden aangeboden zijn uniek op de markt.

2 punten

Het product of de diensten die vanaf de standplaats worden aangeboden, worden niet aangeboden in het naastgelegen kernwinkelgebied.

2 punten

Op de standplaats worden streekproducten aangeboden.

2 punten

De aanvrager doet aantoonbaar aan klantenbinding.

2 punten

B. Presentatie

 

Het verkoopmiddel waarmee de standplaats wordt ingenomen heeft een verzorgd uiterlijk.

2 punten

C. Dienstverlening

 

De aanvrager biedt garantie, mogelijkheid voor ruilen, terugbrengen en/of reparatie.

2 punten

D. Maatschappelijk betrokken

 

De aanvrager treft aantoonbare duurzaamheidsmaatregelen.

2 punten

De aanvrager doet aantoonbaar aan afvalscheiding en recycling.

1 punt

De aanvrager begeleidt stagiaires als erkend leerwerkbedrijf of verkoopt producten van een erkend leerwerkbedrijf.

1 punt

E. Ervaring

 

De aanvrager heeft tenminste één jaar ervaring op de markt of als ondernemer in een winkel.

2 punten

De aanvrager heeft diploma’s of certificaten binnen de branche waarin hij/zij opereert.

1 punt

F. Gedrag

 

De aanvrager heeft de afgelopen 3 jaar schriftelijke waarschuwingen of andere sancties gehad op de markt in Weert voor het niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht, de marktgelden of de vergunningvoorschriften.

-4 punten

 • 8. Het college verleent de vaste-standplaatsvergunning aan de gegadigde met het hoogste aantal punten.

 • 9. Als meer gegadigden hetzelfde aantal punten krijgen toegekend, vindt de verdeling van de vergunning tussen hen plaats via loting door middel van een trekking, waarvoor zij worden uitgenodigd.

 • 10. Wanneer er na de bekendmaking van de beschikbare standplaats, als bedoeld in lid 2, geen vergunningaanvraag volgt binnen de daartoe opengestelde termijn, en op een later moment alsnog vaste-standplaatsvergunningen worden aangevraagd, worden deze behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 8. Weigeringsgronden vaste-standplaatsvergunning

 • 1. Het college weigert de vaste-standplaatsvergunning indien:

  • a.

   niet wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens de Marktverordening Weert 2023 en dit marktreglement; of

  • b.

   voor alle standplaatsen een vergunning is verleend; of

  • c.

   het maximale aantal vergunningen is verleend voor de branche of artikelgroep waarvoor de standplaatsvergunning wordt aangevraagd; of

  • d.

   de aangevraagde standplaats niet past binnen de daarvoor vastgestelde afmetingen.

Artikel 9. Overschrijven vaste-standplaatsvergunning

 • 1. Wenst de houder van een vergunning voor een vaste standplaats niet langer zelf gebruik te maken van de vergunning, is de vergunninghouder overleden, in staat van faillissement of onder curatele gesteld, dan kan het college op aanvraag van de vergunninghouder, erven of curator de vergunning overschrijven op naam van zijn echtgenoot, geregistreerde partner of ander persoon met wie hij duurzaam samenwoont of samenwoonde, of zijn kind.

 • 2. De vergunning kan door het college op aanvraag van de vergunninghouder, erven of curator ook worden overgeschreven op een medewerker van de vergunninghouder of mede-eigenaar van het bedrijf van vergunninghouder.

Artikel 10. Dagplaatsvergunning

 • 1. Het college kan een dagplaatsvergunning verlenen voor de duur van een dag, voor de op de vergunning vermelde en op de kaart van de markt als zodanig aangegeven dagplaats of voor het innemen van een vaste standplaats, wanneer die niet is ingenomen door de houder van de vaste-standplaatsvergunning of zijn rechtmatige vervanger.

 • 2. Voor een dagplaatsvergunning komen in aanmerking de gegadigden die op de marktdag vóór de aanvang van de markttijd bij de marktmeester een toewijsbare aanvraag om een dagplaatsvergunning hebben ingediend, mits zij, indien van toepassing, voldoen aan een geldend branche- of artikelgroepvereiste.

 • 3. Het college weigert een dagplaatsvergunning als de aanvrager op een of meer van de voorafgaande vier marktdagen:

  • a.

   zich op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of bedrog of het bij of krachtens de Marktverordening Weert 2023 of dit reglement bepaalde heeft overtreden; of

  • b.

   niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld heeft voldaan dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

 • 4. Het college kan een dagplaatsvergunning weigeren wanneer de aanvrager eerder een vaste-standplaatsvergunning had die niet langer dan een jaar geleden is ingetrokken.

 • 5. Een dagplaatsvergunning is niet overdraagbaar en de vergunninghouder kan zich niet laten vervangen.

 • 6. De vergunninghouder kan zich laten bijstaan door een of meer personen.

Artikel 11. Toewijzing beschikbare dagplaatsvergunningen

Het college verdeelt de beschikbare dagplaatsvergunningen via loting, die per branche of artikelgroep kan gebeuren, en waarvoor de aanvragers die een toewijsbare aanvraag hebben gedaan worden uitgenodigd.

Artikel 12. Standwerkvergunning

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een standwerkvergunning verlenen voor de duur van een dag, voor de op de vergunning vermelde en op de kaart van de markt als zodanig aangegeven standwerkplaats en artikelen.

 • 2. Voor een standwerkvergunning komen in aanmerking de gegadigden die op de marktdag vóór de aanvang van de markttijd bij de marktmeester een toewijsbare aanvraag om een standwerkvergunning hebben ingediend.

 • 3. Het college weigert een standwerkvergunning als de aanvrager op een of meer van de voorafgaande vier marktdagen:

  • a.

   zich op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of aan bedrog of het bij of krachtens de Marktverordening Weert 2023 of dit reglement bepaalde heeft overtreden; of

  • b.

   niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld heeft voldaan dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

 • 4. Een standwerkvergunning is niet overdraagbaar en de vergunninghouder kan zich niet laten vervangen.

 • 5. De vergunninghouder kan zich laten bijstaan door een of meer personen.

Artikel 13. Toewijzing beschikbare standwerkvergunningen

Het college verdeelt de beschikbare standwerkvergunningen via loting, die per branche of artikelgroep kan gebeuren, en waarvoor de aanvragers die een toewijsbare aanvraag hebben gedaan worden uitgenodigd.

Hoofdstuk 3. Bepalingen over het gebruik van de standplaats

Artikel 14. Persoonlijk innemen vaste standplaats; bijstand en vervanging

 • 1. De vergunninghouder neemt de op de vaste-standplaatsvergunning vermelde standplaats persoonlijk in. De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

 • 2. In geval van vakantie, ziekte of bijzondere omstandigheden kan het college erin toestemmen dat een vervanger de standplaats inneemt. Daarvoor dient de vergunninghouder schriftelijk een aanvraag om toestemming in.

 • 3. Een aanvraag om toestemming vermeldt de reden en verwachte duur van de afwezigheid van de vergunninghouder en de naam van de beoogde vervanger.

 • 4. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld.

 • 5. Een vergunninghouder mag maximaal 6 weken per jaar niet voldoen aan de verplichting om zijn vaste standplaats niet in te nemen.

 • 6. Indien de vergunninghouder vanwege bijzondere omstandigheden langer dan 6 weken zijn standplaats niet kan innemen, kan het college op aanvraag van de vergunninghouder ontheffing verlenen van de verplichting om de standplaats in te nemen.

Artikel 15. Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

 • 1. Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan drie uur voor aanvang, en meer dan twee uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2. Het is verboden voor vergunninghouders om tussen 9.00 uur en 16.00 uur met een voertuig, dat geen onderdeel uitmaakt van de marktkraam, ruimte in te nemen op het marktterrein.

 • 3. De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan op aanvraag van de vergunninghouder ontheffing verlenen.

 • 4. Als de vergunninghouder of zijn rechtmatige vervanger de standplaats niet uiterlijk 30 minuten voor het aanvangstijdstip van de markt heeft ingenomen, vervalt de vaste-standplaatsvergunning voor de rest van de dag.

Artikel 16. Gebruik van eigen materiaal

 • 1. Het is de vergunninghouder toegestaan het in zijn aanvraag aangegeven eigen verkoopmateriaal op de standplaats te gebruiken, mits dit materiaal past binnen de afmetingen van de toegewezen standplaats en voldoet aan de voor het materiaal geldende reguliere constructieve veiligheidseisen.

 • 2. Alleen op standplaatsen die daarvoor door het college zijn aangewezen mag door de vergunninghouder worden gebakken en gebraden.

Artikel 17. Marktterrein schoonhouden

 • 1. Een vergunninghouder is verplicht afval, waaronder begrepen verpakkingsmateriaal, op zijn standplaats op zodanige wijze te bewaren dat zwerfafval wordt voorkomen en het niet door onbevoegden kan worden weggehaald. De vergunninghouder dient zelf en onmiddellijk na afloop van de markt voor afvoer van het afval zorg te dragen.

 • 2. Een vergunninghouder is verplicht de door hem ingenomen standplaats en de naaste omgeving van zijn standplaats bezemschoon achter te laten en verontreiniging van het marktterrein te voorkomen.

Artikel 18. Toonplicht vergunning of toestemming

Degene die een standplaats inneemt of wil innemen, is op eerste verzoek van een toezichthouder verplicht aan te tonen dat hij daartoe gerechtigd is.

Hoofdstuk 4. Marktadviescommissie

Artikel 19. Marktadviescommissie

Dit reglement gaat voor op andere regelgeving met betrekking tot adviescommissies voor het college van de gemeente Weert.

Artikel 20. Taken marktadviescommissie

[GERESERVEERD]

Artikel 21. Samenstelling marktadviescommissie

[GERESERVEERD]

Artikel 22. Vergadering

[GERESERVEERD]

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 23. Intrekking oude regeling

Het Marktreglement voor de gemeente Weert wordt ingetrokken.

Artikel 24. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit reglement treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2. Dit reglement wordt aangehaald als: Marktreglement Weert 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Weert op 4 juli 2023.

De secretaris,

A.M.A. Vrijenhoek

de burgemeester,

mr. R.J.H. Vlecken

Bijlage

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Toelichting marktreglement

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In dit artikel wordt voor de definities verwezen naar de Marktverordening Weert 2023.

Artikel 2

In dit artikel is invulling gegeven aan de bevoegdheid van het college om marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen op grond van artikel 160, lid 1 onder g van de Gemeentewet. Daarnaast wordt met dit artikel invulling gegeven aan artikel 3 van de Marktverordening Weert 2023.

Met dit artikel wordt de mogelijkheid gegeven om, op grond van dringende redenen, te bepalen dat de markt tijdelijk zal worden gehouden op een andere dag, op een andere tijd, op een andere plaats, dan wel geheel of gedeeltelijk wordt afgelast. Onder dringende redenen vallen in ieder geval redenen van openbare orde, veiligheid en gezondheid. Zo is bijvoorbeeld de uitbraak van de COVID-19 pandemie in de afgelopen jaren een reden geweest om de markt af te gelasten. Daarnaast kan bij dringende redenen gedacht worden aan werkzaamheden met betrekking tot de bestrating, bouw, riolering en dergelijke van het marktterrein. Ook valt onder dringende reden in ieder geval de Kermis in Weert. Het college gaat met grote zorgvuldigheid om met deze bevoegdheid, gelet op de impact die afgelasting of verplaatsing van de markt op een vergunninghouder heeft. Een en ander zal in het kader van de zorgvuldigheid dan ook altijd in overleg met de vergunninghouders gebeuren.

Artikel 3

In dit artikel zijn gronden opgenomen die de mogelijkheid bieden aan het college om de vergunninghouder te verplichten voorzorgsmaatregelen te treffen, de markt anders in te richten, niet aan te laten vangen of onmiddellijk te beëindigen. Anders dan bij artikel 2 gaat het hier om situaties die zich voordoen bij aanvang van de markt of gedurende de markt.

Artikel 4

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 5

In dit artikel is een branchering opgenomen. Doel van de branchering is om te sturen op een gevarieerd aanbod van producten op de markt, zodat de kwaliteit van de markt hoog blijft. Het gaat daarbij niet om het reguleren van concurrentieverhoudingen.

De rest van het artikel spreekt voor zich.

Artikel 6

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 7

In dit artikel is het verdeelsysteem voor de vaste-standplaatsvergunning uitgewerkt. De vaste-standplaatsvergunning wordt verdeeld via selectie. Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn dient er een transparant verdeelsysteem te worden gehanteerd voor de verdeling van schaarse vergunningen. Een potentiële gegadigde kan op basis van het uitgewerkte verdeelsysteem zien waar aan getoetst wordt, en op welke wijze in aanmerking kan worden gekomen voor een vaste-standplaatsvergunning.

De beoordelingscriteria voor het verdelen van de vergunningen zijn uitgewerkt in het zevende lid. Het gaat hier om criteria die worden toegepast in het geval dat er meerdere gegadigden zijn voor één standplaats. De criteria worden niet als weigeringsgronden gehanteerd. Als de gegadigde voldoet aan het criterium, worden het volledig aantal bijbehorende punten toegekend. Voldoet de gegadigde niet, dan worden op dat criterium geen punten toegekend. De toetsing aan de criteria wordt gedaan door het college.

Artikel 8

In dit artikel zijn de weigeringsgronden opgenomen voor de vaste-standplaatsvergunning.

Artikel 9

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 10 en 11

In deze artikelen zijn de regels, weigeringsgronden en het verdeelsysteem van dagplaatsvergunningen opgenomen.

Artikel 12 en 13

In deze artikelen zijn de regels, weigeringsgronden en het verdeelsysteem van standwerkvergunningen opgenomen.

Artikel 14

In dit artikel zijn regels over het persoonlijk innemen van de vaste standplaats opgenomen, en de mogelijkheid om daarvan onder omstandigheden af te wijken.

Artikel 15

Dit artikel regelt het tijdstip waarop de standplaats wordt ingenomen en de tijdstippen waarop goederen mogen worden aan- en afgevoerd. Daarnaast biedt het artikel aan het college een bevoegdheid om op verzoek een ontheffing te verlenen van het tijdstip waarop de standplaats moet worden ingenomen.

Artikel 16

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 17

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 18

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 19 tot en met 22

Deze artikelen hebben betrekking op de marktadviescommissie, waarvan de artikelen 20, 21 en 22 zijn gereserveerd. Op dit moment bestaat er geen marktadviescommissie in de gemeente Weert, maar wordt op informele wijze overleg gevoerd met de vergunninghouders. Als er op enig moment een marktadviescommissie wordt ingesteld zullen in deze artikelen de regels met betrekking tot de taken, samenstelling en vergadering van de marktadviescommissie worden opgenomen.

Artikel 23

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 24

Dit artikel spreekt voor zich.